Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Haine Pt Copii

Haine Pt Copii

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by Geta Dana

More info:

Published by: Geta Dana on Oct 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
ea
9
TEHNoLocIA
coNFECTtoxAnrt
ITvTnRAcAMINTEI
PENTRU
COPII9.1.STABILIREA
PRINCIPALELORDIMENSIUNI
'ALE
coRPULUI,
NECESARE
PnorccrAnit
INaSRAcAMINTEIPENTRU
coPil
)r.
n-
In-
pi-
de
,au
de
tea
I.
Baza
de
lungimereprezintd
inil{imea
creqtetul
capului
pAnd
la
toculincdlldmintei.
2.
Addncimea
rlscroielii
mdnecii
la
spate
rnijlocul
spatelui
intre
veftebra
a
7-a
cen'icala
glicii,
trecuti
pesub
axile.
3.
Lungimea
taliei
in
spate
reprezintl
distanla
mdsuratd
pe
mijlocul
spatelui.intrevertebra
a
7-a cen'icald
Ei
centrulpangliciicare
stabilegte
locul
taliei
(parleacea
maiingustd).
4.
T.ungimea
qoldurilor
reprezint6
dis-
tanfa,
mdsuratd
pemijlocul
spatelui.
intre
vertebra
a
7-a
cewicald
gi
partea
proemi-
nentd
a
corpuluipe
linia
goldurilor.5. Lungimeapantalonuluipe
partea
inte-
rioard,
reprezintd
distanladintrepunctul
de
unire
a
picioarelor
gi
baza
incll{dmintei.
Aceastdmdsurd
se
poateefectua
cu
ajutorulunui
echer.
6.
Lungimeaprodusului reprezintd
dis-
tanla
mdsuratd
pe
mijlocul
spatelui.
in
con'tinuarea
lungimiitaliei,
pdnd
la
terminafiaprodusului
(tiv).
Pentruunprodus
cu sprijin
in
talie,
lungimea
produsului
se
mdsoard
dintalie,
spre
tiv(fig.9.1).
16
-
Manualul
croitorului
corpuluicarese
mdsoarddinreprezintd
distanlamisuratd
Pe
qi
margineasuperioard
a
Pan-
Fig.
9.1.Principalele
dimensiuni
pentru
copii.
+
B
tI
II
II
f$
li
rF
tt
il
llt
241
 
9.2.
FUSTA
Fustapoatesd constituie
un
element
din rochii
s.
"
dintr-un
ansamblu
de
imbrdcdminte
(doud
piese),
s".
poate
fi
unprodus
separat.
Fusta
se confec(ioneazd
din
diversefesdfuri
qi
r-
.
coturi:
de
burnbac.
mdtase,
stofb,
materiale
sintetice.
Fusta clasicd
se
compune
din
doui
pirli
principa-:
fala
gi
spatele.
in
funcfe
he model.fustapoate
avea
rr.:
multe
pdrgi
(cupe
sau
clini)
sau
poateavea
forma
dreapevazatd
sau clogatd.
Modelul fustei
determindgisoluti:
,
utilizate la
croirea
ei
(fig.
9.2).
Pentruconstruirea
tiparului
de
fustd sefolosesc
u-
mdtoarele mdsuri:
-
iniljimea
corpului
-
circumferinla
taliei
-
circumferinlaqoldului
-
lungimea
(fustei)produsului
(L",)
L,,,.:
42
cm.
Se
vaconstrui
tiparul
de
bazd
al'fustei
cu
mdsuri
p,
-
trivit
vArstelorde
6-10
ani;
mlsurile
vor
fi
luate
direct:.
client.
sau se
poateconstrui
tiparul
qipebaza
mdsun-
proporfionale.intrucAt
la
copiii
de
aceastd
vdrstl
se
\e:-
ficd
in
majoritatea
cazurilor
proporlionalitateamdsuril-.
Excepfile
sunt
mai
rare.
1C
:
136cm:
CT
:
64
cm:
CS
:
80 cm:
Fig.
9.2.Fusta
cu
buzunare.
9.2.1.
Construirea'tiparului
Construirea
tiparului
fustei
(fig.
cu
vdrful in
punctul
1.
I.
Lungimea
fustei
la
spate
se
ratd
dinpunctul
/.
I-2
:
Lu,:42
cm.
2. Linio
Soldului
se stabileqtc
dinpunctul
/
prin punctul
3:
L
l.l(,
l_J
:
_?
=
.:"
=
17 c1r.
88
Din
punctele
2
gi
J
se
duc
drepte orizontale.
3.
Ld;imea
ftrsteipe
linia
Sol-
dului
se
stabileqte
in
func$e
de
misuracircumferinlei
qoldului
:
3-4
=
CS:
40
cm.
in
cazul
in
carese intenlio-
neazd
a
se
proiecta
o
fust6care
sd
nu
fie
ajustatd
pecorp(pe
linia
qoldului),
la mdsura
circumferinlei
se
mai adaugi un
adaos
de
lejeri-
tate
de
l-3
cm.
Din
punctul
4,
in
242
de
bazi
9.3
)
se
incepe
prin
trasarea
unui
unghi
dr-:
o-
Fig.
9.3.
Tiparul
de
bazi
al
fustei.
stabileqte
in
baze
mdsurii
1L
produsului,
ma,r-
 
J,
t
is
6
't
5
hii
)),
sausau
qitri-
rcipale:feamallreaptd.
olu{iile
;esc ur-
i
cm;
lcm;
)
cm;I cm.
suri
po-
lirect
pe
risurilor
se
veri-
dsurilor.;hi
drept
i,
mdsu-
81
jos
qi
in
sus,
se
duce
o
perpendiculardinchizAnd astfelcadrul
de
construclie
al
fustei.
Interseclia
cu
linia taliei
se
noteazA
cu
punctul
5,
iar
cu
linia
til'ului.
cu
6.
4.
Po:i{ia cusitturii
Iaterale:
3-7:
v.3-1o;r
i
=lqo%I.5
=
18..i
cr'.
 2
,"'._
-
]
Cota
de
1.5
crn
se
scade
dinjurnbtatea
lalimii
ftisteipentru
a
plasacusdturilelaterale
mai
spre
spate.
In
acest
fel.prir
ind
ftista
din
fa15
nu
se
observd
cusitura
lateralS.
Din
punctul
7
se
duce
o
vertical5
in
jos
qi
in
sus.
notAndu-se intersecfiacu
linia
taliei
prinpunctul
8,
iar
cu
linia
tivului
prin
punctul
9.
5.
Ldrgintea
fusteiin talie
se stabilegte
in
ftrnclie
de
mdsura
circumferinleitaliei:
.
t_10:
ct
+
0.5:
_12
+
0.5:32.-5
cm.
Plusul
Oe O.S
crn
seadaugd
la
circumt'erinfa
taliei
pentru
a
susline ftista in
partea
din
fala cu
ocazia
rnontdrii
perejans6.
pentru
a$ezarea
corecta
a
fllstei
pe
colp.
6.
Cambrareq
intqlie
a
fustei
se
realizeazh
in
ftrnctie
de dit-erenla
dintre
cir-
cumterinla
taliei
qi
a
goldului:
112
(cSoha):40
-
32.-i
=
7,,5
cm.
Cota
de
7.5 crn
reprezinti
valoarea
cu
care
se
va
cambra
pe
linia taliei
la
cttsdtura lateraldEi
la
pensa
din
spate. Se recomanda
ca
intotdearma
'i
aloarea
cambrdrii
sdse
lepartizezela
cusbtura
latelald5ilacel
pu[in
doua
pense
situat.
la
partea
din
spate
a
fustei.
Prin
aceasta.
{esitura
din
care se
confeclioneazd
trtsta
va
fi
repartizatdcorespunzdtor
in
jurul
corpultri.
evitdndu-se
def'ecte
de
falduri
in
verif.Valorile
de
cambrat
se
repartizeazddupd cutn
umreazi:La cusitura
laterala:
8-l
I
:
B-
l2
:
2.5 cm.
duph
care
seLlnesc
punctele
7
cu
I
I
gi
Z
cu
1?
prin
drepte
ajutitoare
pecare
se
va
mdsura:
ll-13=12-14=1crn.
La
pensa
din
spate:
I-t5:ry
Din
punctul
15
se
coboard
o
vefiical5. iar
iutersecfia
ei
cu
linia
goldului
se
noteazd
cu
punctul
16.
Dinpunctul
16
se
mdsoard
5 cm. oblindndastfel
lungi-
meapensei.
l6-17:
5
cm;
I
5-l
8
:
I
5-l
9
:
1,2-5
crn.
Noti:
Pentru
a
nu
se
conftlnda
notarea
se-s.urentelor
cu sennul
miirus.
in
mod conven[ionalvom
folosi
pentnrscidere
o linie
oblica cu
douh
princte
(ot)).
Acestprocedeu
este
adoptat
qi
in
re-
vistele
de
specialitate
din
striinitate.
Astfel.
relalia
de
mai
sus se
citegte:distan;a
J
--
este
egald cuvaloarea
segmentului
J-J
supra 2.
minus
l.-5
cm.
=#=8t*'
243

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
David liked this
riana 77 liked this
miiucu liked this
Monik Coco liked this
Reimer Vanda liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->