Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Uts Basa Sunda Vii-Viii-ix

Soal Uts Basa Sunda Vii-Viii-ix

Ratings:
(0)
|Views: 9,698|Likes:
Published by Raxabaya Amza

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Raxabaya Amza on Oct 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

 
Sok ah
..
Urang mumule basa nini aki urang
 
gunakeun lembar sabeulah deui ….!
 
MTs. ASSASUL ISLAMIYAH CIBATU CIKEMBAR SUKABUMIUlangan Tengah Semester GanjilBahasa Sunda Kelas VIITahun Pelajaran 2012/2013Petunjuk Mengerjakan soal
Mimitian ku
basmalah
jeung ditungtungan ku
hamdalah
Kerjakeun soal anu di anggap gampang heula kuhidep Taliti deui samemeh dikumpulkeun
Sersan
 
‘ s
a
rius tapi santai ‘coy .
. .
I.
 
Soal Pilihan Ganda
1.
 
Paguneman teh asalna tina kecap
gunem
, nu hartina …
 a.
 
Nyarita sorangan b. nyarita kasar c. nyarita silihtempas d. nyarita lemes2.
 
Istilah dina basa Indonesia anu mibanda harti sarua jeung kecap paguneman nyaeta ….
 a.
 
Bercakap b. berbicara c. percakapan d. perintah
Baca sempalan paguneman ieu di handap
.Ahmad
: “Wan, urang lalajo PERSIB di imah urang, yu ….!
 Irwan
: “Hayu, ajak atuh nu sejen, urang lalajo bareng.”
 Ahmad
: “Kumaha mun ngajak Si Engkus jeung Si Nanang ?”
 Irwan
: “Enya atuh, di
-
sms
 
we.”
 3.
 
Sempalan paguneman di luhur teh ngagunakeun basa …….
 a.
 
Kasar b. hormat c. kasar d. loma4.
 
Kalimah ieu di han
dap tatakrama basa nu merenah nyaeta …
 a.
 
Abdi mah parantos
tuang
b. Pa Angga
wangsul 
ti payun c.
Terang
henteu kamari aya supad. Pa Usman nembe
sumping
ti Jakarta5.
 
Ieu di handap tatakrama gunem dina telepon,
iwal 
 
….
 a.
 
Cekel tuluy angkat gagang telepon lalaunan b. mencet nomer tujuan, usahakeun ulah salah mencet
c. kedalkeun kecap, “Halo”, salam, atawa ucapan pangwilujeng
d. usahakeun sing lobangarenghap salila nyarita6.
 
Pungsi beware atawa wawaran teh diantarana pikeun …
 a.
 
Nepikeun niat hade kalayan sopan b. nepikeun informasi ka balarea c. nepikeun kahayang ka baturd. mangaruhan babaturan deukeut7.
 
Naek turunna lagu atawa wirahma nyarita waktu nepikeun wawaran disebut …
 a.
 
Lentong b. volumeu c. lafal d. rengkak8.
 
Istilah dina basa Indonesia nu mibanda harti sarua jeung kecap
wawaran
teh nyaeta ….
 a.
 
Berita b. presenter c. pengumuman d. reporter9.
 
Di antara media elektronik nu bisa dipake pikeun nepikeun
wawaran
nyaeta …
 a.
 
Buletin b. majalah c. Koran d. internet10.
 
Di antara tatakram
a nepikeun wawaran sacara lisan teh nyaeta ….
 a.
 
Sikep awak kudu sangeunahna b. sora kudu ngoncrang tur eces c. make baju weuteuh turmahal d. kudu bari diuk dina korsi11.
 
Anu sok ditulis atawa dijadikeun sumber sejarah lokal saperti asal Kota Sumedang biasana
mah ….
 a.
 
Carpon b. carita babad c. novel d. sajak12.
 
Nurutkeun sawatara carita babad, karajaan nu kungsi ngadeg di Tatar Sunda teh …..
 a.
 
Sriwijaya b. Majapahit c. Pajajaran d. Mataram13.
 
Di handap ieu anu kaasup kana istilah tatanen
iwal …..
 a.
 
Macul b. tandur c. dibuat d. aseuk14.
 
Nyieun karangan pangalaman mah teu bisa diwangwang atawa papapantes, tapi kudu dumasar …….
 a.
 
Data ti babaturan atawa ti kolot anu loba pangalaman b. data anu nyata, anu kungsi katempo atawakaalaman c. kanyataan di lapangan atawa anu karasa ku urang d. naon wae anu dipikaresep ku urangatawa ku batur15.
 
Wangun basa anu hartina sabalikna atawa lalawanan tina basa sejen di sebut …
 a.
 
Antoonim b. sinonim c. konotatif d. denotatif 
II.
 
Jawab kalayan singget tur jentre !
1.
 
Naon ari bedana antara
bewara
 jeung
iklan
, coba jelaskeun !2.
 
Naon anu disebut
 paguneman
?3.
 
Bere 3 conto kalimah anu aya gaya basa
lalandian
!4.
 
Jieun ku hidep conto
bewara
!5.
 
Jieun ku hidep conto
iklan
!
Nama
:
……………………
 
Tanggal
:
 
…………………
 
 
Sok ah
..
Urang mumule basa nini aki urang
 
gunakeun lembar sabeulah deui ….!
 
MTs. ASSASUL ISLAMIYAH CIBATU CIKEMBAR SUKABUMIUlangan Tengah Semester GanjilBahasa Sunda Kelas IXTahun Pelajaran 2012/2013Petunjuk Mengerjakan soal
Mimitian ku
basmalah
jeung ditungtungan ku
hamdalah
eun soal anu di anggap gampang heula kuhidep Taliti deui samemeh dikumpulkeun
Sersan
 
‘ s
a
rius tapi santai ‘coy .
. .
I.
 
Soal Pilihan Ganda
Baca sempalan hutbah di handap ieu !
Assalamu’alaikum wr.wb.
 Hotib muji sukur ka Alloh SWT.Lajeng nyanggakeun solawat sareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad SAW.Diteraskeun kana maoskeun ayat al-
Qur’an atanapi hadis nu aya patalina sareng eusi hutbah. Teu hilap deuih,
hotib teh wasiat tur umajak ka jamaah pikeun ngaronjatkeun kaimanan tur kaeakwaan ka Alloh SWT1.
 
Nu ditepikeun ku hot
ib dina hutbah di luhur nyaeta …
 a.
 
Muji sukur ka Alloh SWT, nyanggakeun solawat sareng salam ka Kangjeng Nabi , jeung wasiat ka jamaah b. muji sukur ka Alloh SWT, wasiat takwa ka jamaah, oge macakeun kecap basmalahc. Nyanggakeun solawat salam ka Kangjeng Nabi katut macakeun sawatara ayat al-
Qur’an
d. Macakeun sawatara hadis nu dianggap penting keur ngadeudeul eusi hotbah2. Biatara nu eusina pangeling-ngeling, panitah, nasehat, panggeuing jeung wasiat ka manusia sangkan
ngadeukeutkeun ka Alloh SWT disebut …..
 a. hutbah b. biantara c. wawaran d. laporan3. Hotib nepikeun nasehat, panitah nasehat, panggeuing jeung wasiat ka manusia sangkan milampahkahadean tur ngaronjatkeun kaimanan jeung katakwaan, ayana
dina bagean ….
 a. bubuka b. eusi c. panutup d. amanat4.
Ieu di handap aya kalimah anu ngandung kecap istilah kaagamaan …..
 a. Mang
Soleh
keur macul di sawah b. jalma
takwa
bakal asup ka
sawarga
c. iraha rekdigawe ka
 Arab
teh ? d. Mun panggih engke
disalamkeun
5. Ieu di handap kekecapan nu asalna tina basa Arab,
iwal 
 
….
 a. naraka b. surga c. puasa d. solat6. Dina ngeritik sastra aya tahap-
tahap anu kudu dilakonan, diantarana …..
 a. analisis atawa apresiasi unsur karya sastra b. nafsirkeun eusi karya sastra c. ngajenatawa mere pertimbangan d. tema atawa jejer masalahna7. Hiji jalma nu poho ka
 purwadaksina
, poho ka dirina, poho ka Gurtina, Maksud purwadaksi dina sajak tadi
nyaeta …
 a. asalna b. awakna c. hartana d. jejerna8. Saruana atawa padeukeutna sora-
sora di unggal padalisan sajak atawa kawih disebut …..
 a. purwakanti b. purwadaksi c. suasana d. nada lagu9. Sajak nu judulna
Korun
 
ngagambarkeun jalma ……
 a. basajan b. jegud c. koret atawa kumed d. balabah10.
“Jaman Nippon, kasena
ng teh akon-akon, maksud
Nippon
 
nyaeta jaman …..
 a. Walanda b. Jepang c. Portugis d. Inggris11.
Mun
 
kapendak dahar bari nangtung, gantawang Bapa nyeseulan, eta kaasup kana kalimah ….
 a. konotatif b. denotatif c. ngantet sumeler d. sinonim12. Surat nu ditulisna ku salasaurang jalma tur dikirimna ka jalma liann
a disebut …..
 a. surat resmi b. surat pribadi c. surat uleman d. surat dines13. Surat anu dikirimkeun ku hiji jawatan atawa instansi ka hiji jalma atawa ka jawatan/instansi deui disebut..a. surat pribadi b. surat uleman c. surat elektronik d. surat resmi14. Di antara mangpaat nulis surat teh ,
iwal 
 
…..
 a. ngantengkeun silaturahmi b. kaperluan korespondensi c. dokumentasi sajarah d.ngalatih ngetik jeung nulis15. Bagean surat anu netela
keun ka saha jeung ka mana ditujukeun surat disebut …
 a. alamat surat b. bubuka surat c. titimangsa surat d. panutup surat
II.
 
Jawab kalayan singget tur jentre !
1.
 
Naon anu disebut hutbah teh ….?
 2.
 
Paluruh 3 (tilu) kecap nu aya patalina jeung istilah kaagamaan, tuluy larapkeun kana kalimah !3.
 
Naon nu dimaksud kritik sastra teh ….?
 
Nama
:
……………………
 
Tanggal
:
 
…………………
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
purnamaindriyana liked this
Justin_Si_Juara added this note
^^
Tom'z Boedak Bandoeng added this note
wrqewfdwsfgrhrfrgr
1 thousand reads
She'e BhOontot Frusstasii liked this
1 hundred reads
Otoh Rusmana liked this
Asep Suherman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->