Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhung Thien Duong Mu

Nhung Thien Duong Mu

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,488|Likes:
Published by Nguyen Dang Hanh
127 pages. Những thiên đường mù là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất của nhà văn Duong Thu Huong;
127 pages. Những thiên đường mù là một trong những cuốn tiểu thuyết thành công nhất của nhà văn Duong Thu Huong;

More info:

Published by: Nguyen Dang Hanh on Jan 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2012

 
Nh 
ữ  
ng Thiên 
Đườ  
ng Mù 
1
 
Nh 
ữ  
ng Thiên 
Đườ  
ng Mù 
Ch
ươ 
ng 1
Chín gi
sáng, bà Vêra
đư 
a cho tôi b
ứ 
c
đ
i
n: “C
u
ố 
m n
ng, H
ng t
i ngay.” Sau khi quan sát g
ươ
ng m
t tôi, bà b
o:- T
i nghi
p cho mày. Mày là m
t con bé thi
ế 
u may m
n.Nói xong, l
c mái
đầ
u
đồ
s
, bà quay
đ
i. Mùi n
ướ
c hoa r
ti
 ề
n t
t l
i, v
ươ
ng trongkhông gian, nh
ư 
m
t th
ứ 
nh
ự 
a loãng dính vào các b
ứ 
c t
ườ
ng vôi
đ
ã tróc l
. Tôi m
c
đồ
ng
,
đứ 
ng co ro nhìn t
ấ 
m thân phì nhiêu c
a ng
ườ
i
đ
àn bà gác dan,
đầ
u óc r
ố 
itung. Chính tôi, tôi c
ũ
ng
đ
ang
ố 
m. Nh
ữ 
ng tr
n viêm ph
ế 
qu
n liên miên v
ừ 
a quakhi
ế 
n hai vai tôi còng xu
ố 
ng nh
ư 
lão già nghi
n n
ng. Ng
ự 
c lép d
t, không chi
ế 
c áolót nào còn m
c v
ừ 
a. Khu c
ư 
xá ch
có vài m
ố 
ng
đ
àn ông, toàn th
ứ 
 
đồ
c
. V
y mà
đ
iqua m
t tôi, h
c
ũ
ng không bu
 ồ
n
đư 
a m
t li
ế 
c qua. Trong s
ố 
800 rúp dành d
m
đượ
c, tôi
đ
ã tiêu h
ế 
t 450 ti
 ề
n thu
ố 
c men và th
ứ 
 
ă
n b
 ồ
i d
ưỡ
ng. Tôi d
ự 
 
đị
nh tiêu thêm50 rúp n
ữ 
a kho
n
đ
ó, cho
đủ
s
ứ 
c
đ
i làm. V
y mà,
đ
úng lúc b
ứ 
c
đ
i
n tr
i
đ
ánh kiagiáng xu
ố 
ng.- Con
đ
iên, m
i b
nh m
t
đ
ã ra
đứ 
ng ngoài
ấ 
y làm gì? Vào phòng ngay không c
ml
i m
t tr
n n
ữ 
a thì
đờ
i ra t
ươ
ng.Cô b
n cùng phòng hét to. Tôi quay vào, chui trong t
ấ 
m ch
ă
n n
 ồ
ng s
ự 
c h
ơ
i
ấ 
m. H
nhphúc quá. Hôm nay ch
nh
t, t
ấ 
t c
 
đề
u ngh
vi
c. C
b
n d
ự 
 
đị
nh làm bún ki
u Vi
tNam
ă
n b
ữ 
a tr
ư 
a. Còn lúc này, t
ấ 
t c
rúc trong ch
ă
n nghe nh
c. Ti
ế 
ng nh
c t
ừ 
c
ă
nphòng nào
đ
ó t
ừ 
t
 ầ
ng trên v
ng xu
ố 
ng. V
ừ 
a nghe, v
ừ 
a th
l
ng t
ấ 
m thân m
t m
i,v
ừ 
a g
m nh
ấ 
m n
i nh
nhà. Khung c
ử 
a s
c
ă
n phòng c
a chúng tôi m
r
ng. Khôngng
n cây nào v
ươ
n
đượ
c t
i
đ
ó. Nh
ư 
ng bù l
i, là tr
i xanh ng
ă
n ng
t, màu xanhtrong và l
nh, th
ă
m th
m
đơ
n côi.-
Đ
i
n gì th
ế 
H
ng?Cô b
n tôi h
i.- Ông c
u
ố 
m.Tôi
đ
áp l
i.- Cái ông
Matxc
ơ
va ch
ứ 
gì?-
Ừ 
.- Nh
ư 
ng mày c
ũ
ng v
ừ 
a
ố 
m d
y.- ...- Chì còn
đượ
c ngh
b
ố 
n hôm n
ữ 
a thôi. Hôm qua, m
Tanhia v
ừ 
a nh
c
đấ 
y- ...- T
ừ 
 
đ
ây t
i Matxc
ơ
va có ít
đườ
ng
đấ 
t
đ
âu? Nh
ữ 
ng
đ
i v
 ề
 
đ
ã
đủ
 
ố 
m r
 ồ
i.- ...- Mà mày xanh b
ng ra nh
ư 
 
đ
àn bà h
u s
n. Không ch
u ph
ấ 
n son vào, nhìn phápkhi
ế 
p.Tôi l
ng im, không
đ
áp. Nh
ư 
ng d
ườ
ng nh
ư 
, cùng lúc v
i ti
ế 
ng nói c
a cô b
n, trongtôi th
 ầ
m vang lên l
i ph
n bác:
2
 
Nh 
ữ  
ng Thiên 
Đườ  
ng Mù 
- Không
đ
i, không
đ
i! M
c k
, m
c k
.Con
đườ
ng hun hút l
ướ
t qua. Nh
ữ 
ng c
t cây s
ố 
ch
y lùi. Các cánh r
ừ 
ng và nh
ữ 
ng
đồ
ng lúa mì ngút ngát. Các t
nh l
v
i chóp nhà th
và nh
ữ 
ng khuôn viên. Ti
ế 
ngbánh xe l
ă
n trên
đườ
ng ray bu
 ồ
n t
. Cac sân ga trong ánh
đ
i
n ho
c trong l
p s
ươ
ngmù.
Đ
ang n
m, ch
t cô b
n tôi vùng lên, v
n tay áo lê thê nh
ư 
th
ế 
, cô t
i giá sách, ch
nm
t chi
ế 
c
đĩ 
a hát. R
 ồ
i cô m
chi
ế 
c máy quay
đĩ 
a m
i v
ừ 
a mua, giá 120 rúp. B
t
ấ 
mv
i ph
, b
t n
p máy, cô
đặ
t chi
ế 
c
đĩ 
a hát và cho máy ch
y. Ti
ế 
ng kim ch
y xè xèqua nh
ữ 
ng vòng rãnh câm, Cô b
n l
i nh
y lên gi
ườ
ng, trùm ch
ă
n. Lúc
ấ 
y, ti
ế 
ng hátb
ng c
ấ 
t lên,
độ
t ng
t:
Ở 
t
n sông H
 ồ
ng em có bi
ế 
t?Quê h
ươ
ng anh c
ũ
ng có dòng sôngAnh mãi g
i v
i lòng tha thi
ế 
tVàm C
 
Đ
ông!
Ơ 
i Vàm C
...Gi
ng hát bay chói vói trong không gian. Xanh và l
nh. Tr
i
đ
ang n
ng r
ngoài kia,nh
ư 
ng cái l
nh ly h
ươ
ng th
ấ 
m vào da th
t. Bài ca, nh
ư 
s
i ch
b
c mong manh, l
clõng gi
ữ 
a khung tr
i. Nó khi
ế 
n tôi có c
m giác b
đẩ
y t
i t
n cùng trái
đấ 
t. R
 ồ
i nól
i kéo tôi v
 ề
v
i 1 tri
 ề
n sông quen, b
cát nóng b
ng ánh tr
i, cánh bu
 ồ
m t
t
ơ
ichòng chành trên sóng n
ướ
c, ti
ế 
ng kêu kh
c kho
i c
a l
ũ
chim di trú bay.Tr
i
ơ
i, mái nhà
đ
ã s
p l
c
a m
tôi. M
t bên mái ghép b
i t
ấ 
m tôn và m
nh gi
ấ 
yt
m nh
ự 
a
đườ
ng. Ngày m
ư 
a, ti
ế 
ng m
ư 
a gõ trên mái tôn r
n r
ng. Tr
ư 
a hè, mùanh
ự 
a
đườ
ng khét l
t b
ố 
c lên khi
ế 
n ta mu
ố 
n bu
 ồ
n nôn. Nh
ữ 
ng rãng n
ướ
c b
n ch
y t
ừ 
 nhà n
sang nhà kia, d
ướ
i các phi
ế 
n g
ch xi m
ă
ng ghép. L
ũ
tr
trong ngõ th
ườ
ngkhu
ấ 
y dòng n
ướ
c
đ
en nh
ơ
b
n
đ
ó lên ch
ơ
i. Chúng th
xu
ố 
ng c
ố 
ng nh
ữ 
ng con thuy
 ề
ng
p b
ng gi
ấ 
y tr
ng. Ngay bên rãnh n
ướ
c, b
i nhài t
a h
ươ
ng ngây ng
ấ 
t. Con
đườ
ngph
ố 
quen, nh
ữ 
ng b
i c
leo c
m n
ng d
ướ
i chân t
ườ
ng, n
ơ
i lúc nào c
ũ
ng khai n
 ồ
ngn
c vì dòng n
ướ
c ti
u c
a
đ
ám ng
ườ
i say bia vô s
rót xu
ố 
ng.- H
ng
ơ
i! ngh
 ĩ 
gì th
ế 
?- Không- Nh
nhà quá mày.
Đ
au qu
n ru
t.- ...Cô b
n tôi c
ấ 
t ti
ế 
ng rên r
. Nó qu
ấ 
n ch
ă
n l
ă
n gi
y
 ầ
m
 ầ
m trên gi
ườ
ng, r
 ồ
i
độ
t ng
tb
t kêu to:-
i gi
i
ơ
i, th
ế 
này thì ch
ế 
t m
đ
i cho xong.Tôi im l
ng, không
đ
áp. Vì chính tôi c
ũ
ng
đ
ã khóc t
ự 
lúc nào ch
ng rõ. N
ướ
c m
tnóng và m
n khi
ế 
n tôi ngh
n h
ng. Trong làn sóng n
ướ
c m
t, g
ươ
ng m
t u u
ấ 
t c
am
tôi hi
n lên. M
t bà r
ấ 
t
đ
en, lút d
ướ
i hai h
ố 
sâu, chi
ế 
u ra nh
ữ 
ng tia sáng bu
 ồ
n.Trong cái nhìn c
a bà g
ă
m gi
ữ 
n
i th
ố 
ng kh
và s
ứ 
c ch
u
đự 
ng không th
 
đ
o
đế 
m.H
 ồ
i tr
ướ
c, m
i l
 ầ
n gia
đ
 ình chúng tôi g
p tai bi
ế 
n, là m
t l
 ầ
n m
nh
c nh
:- Làm ng
ườ
i c
ố 
t nh
ấ 
t là không
đượ
c th
ố 
i chí. Ch
m
t phút xuôi tay, m
i s
ự 
s
 
đổ
 nát. G
ừ 
ng già g
ừ 
ng r
ng, g
ừ 
ng cay, anh hùng càng c
ự 
c càng dày ngh
 ĩ 
a nhân.M
 
đ
ã s
ố 
ng theo châm ngôn
ấ 
y su
ố 
t
đờ
i. M
mu
ố 
n tôi c
ũ
ng s
ố 
ng
đượ
c nh
ư 
m
. V
ymà tôi
đ
ã làm gì c
ơ
ch
ứ 
? Ông c
u ru
t, ng
ườ
i em duy nh
ấ 
t c
a m
b
 
ố 
m,
đ
i
n c
 ầ
uc
ứ 
u tôi, và tôi
đ
ã
đị
nh làm ng
ơ
.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
inno_cence28 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->