Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 830, 4.10.2012]

Slobodna Bosna [broj 830, 4.10.2012]

Ratings: (0)|Views: 398 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

 
KONJI^KIKLUBBRA]ENIK[I]:DVABRATARO\ENA,NERMINIMIRSAD
www.slobodna-bosna.ba
 
www.slobodna bosna.ba
portal slobodne bosne
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
STRANA^KI I KADROVSKIPOSLOVI U AUTOCESTAMA
SDP-ova baza i nadogradnja
Izvr{ni direktor Javnog poduze}aAutoceste FBiH MIRSAD NIK[I], koji jena tu du`nost imenovan po preporucibrata, federalnog premijera NERMINANIK[I]A, nastavio je s zapo{ljavanjem iostalih ~lanova obitelji; dok je MIRSADNIK[I]u proteklih godinu dana bez javnog natje~aja zaposlio dvojicu ro|aka i jo{dvadeset radnika, direktor JP AutocesteFBiH ENSAD KARI]se “pobrinuodafirma BS TELECOM dobije posao natenderu za zatvoreni sistem naplatecestarine
ORU@ANE SNAGE BiH
Na kvarove razbrojs, lezi!
Dok vojnici Oru`anih snaga BiH nemaju{ta da jedu, u politi~kim krugovima pravese nove sheme generalskog kora, apoliti~ko potkusurivanje reformu odbranedovelo je u }orsokak. Najavljene “rotacije“na klju~nim pozicijama unutar Oru`anihsnaga BiH zadnji su korak u opstrukcijireforme odbrane i vra}anju na pozicije prije2004. godine. Na{novinar istra`io je kako je, po mnogima, najuspje{nija reforma upostdejtonskoj BiH na pragu da do`ivipotpuni kolaps
RASPRODAJA DRINE
I nakon genocida - ekocid
Ugovoru koji je potpisan izme|u zvani~nikaVlade RS-a i predstavnika njema~kogenergetskogkoncerna RWE o izgradnji~etiri hidroelektrane na Drinijavno seusprotiviona~elnik op{tineFo~a ZDRAVKOKRSMANOVI];on za na{ listotkriva {ta sekrije iza ovogspornogugovora, zbog~ega seMILORADDODIKgr~evitobori da on buderealizovan i ko mu ovih dana prijetilikvidacijom
NOVI UD@BENICI ZADEVETI RAZRED UFEDERACIJI BiH (I)
Za{to je sporan model
jedanud`benik, jedan predmet
Na podru~juFederacije BiHod ove {kolskegodine u~enicidevetih razredaosnovnih {kolakupuju samo jedan ud`benikza jedan pred-met. SlobodnaBosna pi{e otome kako jefederalnoMinistarstvoobrazovanja potpuno ignoriralo dobijeneprigovore i isklju~ilo svaku mogu}nostotvaranja rasprave o primjedbama naprihva}ene ud`benike vrlo upitnog kvaliteta
AKADEMIJA LIKOVNIHUMJETNOSTI SARAJEVO
Prvih 40 godina
Tridesetog oktobra navr{it }e se ta~no~etiri decenije otkako je u Sarajevusve~ano otvorena Akademija likovnihumjetnosti; “SB“ donosi pri~u o osniva~ima,profesorima i studentima Akademije kojisu, svako na svoj na~in, dali pe~atsarajevskoj likovnoj sceni
ITEKAKO OSTVARENIUMJETNIK
Pozaji}eve sarajevske godine
MLADEN POZAJI]bio je kompozitor,dirigent, pedagog, erudita, poliglot, pisac,pijanista,zagreba~ko-evropski |ak, ljudina,Sarajlija; umro je prije trideset i tri godine,ali njegovo djelo trajna je vrijednost, iHrvatske gdje je ro|en i BiH gdje jeostvario uistinu veliku karijeru
4.10.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
163438525054
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amela Mašetić liked this
Damir Boskovic liked this
scriptname liked this
starimost2009 liked this
hadzicinet liked this
starimost2009 liked this
historicus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->