Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Liberalizam Hrvatskih, Srpskih, Jugoslavenskih Sokolova by Nikola Zutic

Liberalizam Hrvatskih, Srpskih, Jugoslavenskih Sokolova by Nikola Zutic

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Kal El

More info:

Published by: Kal El on Oct 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2012

pdf

text

original

 
Nikola Žuti
ć
 
Liberalizam hrvatskih, srpskih i jugoslavenskih
Sokola 
1
 
(1862-1991)
Sokolstvo, kao slavenski kulturni i nacionalnooslobodila
č
kiliberalni pokret, nastaje u
Č
eškoj 1862. pod idejnim vods-tvom liberala Miroslava Tirša. U nastojanju da okupe savnarod,
Sokoli 
su nastupali s liberalnim parolama Francuskerevolucije (
sloboda, bratstvo, jednakost 
), a okupljali su
č
lanstvo bez obzira na stalež te narodnost i veru. Zbognemogu
ć
nosti organiziranja vojnih formacija u Austro-Ugarskoj od strane slavenskih naroda, rukovodioci sokol-skog pokreta stavili su sebi u zadatak povezivanje sla-venskih naroda (sokolska ideja sveslavenstva), a sa ciljemda ih pripreme za borbu radi ostvarivanja
teritorijalne i duhovne slobode 
.
2
Sokolska ideja sveslavenstva imala je,dakle, u svojoj pozadini vojni cilj, ali i tendenciju odvajanjaslavenskih naroda Monarhije od feudalne ideologije sveš-tenstva i plemstva te okupljanja oko ideologije gra
đ 
anskogliberalizma. Zbog takvog ideološkog opredeljenja
sokoli 
 postaju prognanici u austrijskoj državi.
1
U ovom se tekstu
Sokoli 
(pa, pri kraju teksta, i
Orlovi 
), kako ih autornavodi, ponekad iznimno pišu i s po
č
etnim velikim slovom, i to kada jerije
č
o skupnom nazivu za sokolske (pa i, pri kraju teksta, orlovske)organizacije. Me
đ 
utim, kada je rije
č
o pripadnicima sokolskog pokretapišu se s po
č
etnim malim slovom (op.ur.).
2
Up. N. Žuti
ć
, Sokoli -
ideologija u fizi 
č  
koj kulturi Kraljevine Jugoslavije,
Beograd, 1991, 5.
 
Liberalizam hrvatskih, srpskih i jugoslavenskih
Sokola 
 
306
 
Sokolska ideja iz
Č
eške brzo se širi u južnoslavenske zemljeHabsburške Monarhije. Ve
ć
1863. osniva se
Južni sokol 
uLjubljani, ali ga austrijske vlasti raspuštaju 1867. zbogrevolucionarnih nacionalnooslobodila
č
kih i liberalnih ideja.Slede
ć
e, 1868. godine osnovan je
Ljubljanski sokol 
, a1905. Slovenska sokolska zveza. Hrvatsko sokolstvo, pak,nastaje 1874. sa težnjom za oslobo
đ 
enjem tzv.
hrvatskih zemalja 
. Hrvatsko sokolstvo, kao liberalna sveslavenskaorganizacija, u to vreme ne ostaje samo u hrvatskimokvirima nego traži veze i sa slovenskim i srpskim
Sokolima 
.U
Hrvatskom sokolu 
zajedno su vežbali Hrvati i Srbi sve dovremena osnivanja, 1905. u Zagrebu, srpskog
Krajiškog sokola 
.
3
 
Hrvatski soko 
u Splitu osnovan je 1893. godine.Zahvaljuju
ć
i liberalu J. Smodlaki sokolstvo u Dalmaciji serazvijalo u jugoslovenskom smeru: on se, naime, zalagaoda se od jugoslavenskih
Sokola 
, tj. bugarskih, hrvatskih,slovenskih i srpskih, stvori jedinstvena organizacija. No,sokolstvu u Dalmaciji nije bio naklonjen
 pravašk
(
franko- va 
č  
ki 
) politi
č
ki element upravo zbog propagiranja jugo-slavenstva i liberalizma od strane sokolskih
č
elnika.
4
Stogaje 1908. osnovana
Hrvatska sokolska župa Krešimirova 
sasedištem u Šibeniku. Ona je imala zadatak da "širi sokolskumisao, ja
č
a hrvatsku svjest i duh slavenske solidarnosti".
Sokoli šibenske župe 
1912. godine ipak prisustvuju sletu
Srpske sokolske župe na Primorju 
(Herceg Novi).
5
 Srpsko sokolstvo u Austro-Ugarskoj predstavljalo je libe-ralan nacionalni pokret koji je telovežbom pokrivao svoj
3
Up. isto, 5-6.
4
Up. M. Bui
ć
,
Sokol na Jadranu 
, br. 1-2, Split, 1926, i
Sveslovensko sokol- stvo. Sveslavenski slet 1930. godine 
, zbornik radova, Beograd, 1930, 180.
5
Up.
Sveslovensko sokolstvo...
, n.d., 187.
 
Nikola Žuti
ć
 
307
pravi cilj, tj. oslobo
đ 
enje i ujedinjenje svih
srpskih zemalja 
u jednu celinu. Srpsko sokolstvo razvijalo se odvojeno uaustro-ugarskim pokrajinama: zasebno u Hrvatskoj i Vojnojkrajini; u isto
č
noj Slavoniji i Sremu; u Ba
č
koj, Banatu iBaranji; u Dalmaciji; u Bosni i Hercegovini (BiH); odvojenou Kraljevini Srbiji. Prvi
Srpski sokoli 
u Austro-Ugarskojorganizirani su 1904. u Karlovcima u Sremu, a pod vods-tvom L. Popovi
ć
a
6
koji je zagovarao potpuno ujedinjenjesvih srpskih sokolskih udruženja u Monarhiji sa onima uKraljevini Srbiji. Na drugoj Glavnoj skupštini
Fruškogorske župe 
, koja je održana 1908. u Vukovaru, jednoglasno jedonesena rezolucija kojom je proglašeno jedinstvocelokupnog srpskog sokolstva. L. Popovi
ć
je radio naposrbljivanju sokolstva, pa je govorio da su srpski
Sokoli 
"primili mnogo toga stranog i slavenskog, mnogo bratskog".
Srpski soko 
u Zagrebu osnovan je, pak, u maju 1905.godine.
7
Progoni srpskih, ali i hrvatskih
Sokola 
naro
č
ito sepoja
č
avaju u vreme
aneksione krize 
1908. godine. Ipak, ujunu 1910. zagreba
č
ki
Srpski soko 
slavi petogodišnjicu svograda, kojom prilikom se osniva
Srpska sokolska župa Krajiška,
8
koja je u svom sastavu imala društva koja suosnivana na podru
č
ju nekadašnje Vojne krajine (ukinute1881. godine). Srbi u Kninskoj krajini vežbali su u sokol-skim društvima
Zadarsko-šibenske župe 
, pa se posebnasrpska sokolska društva nisu organizirala sve do 1911.godine
9
kada
Sokoli 
Knina, zajedno sa srpskim sokolskimdruštvima iz Dubrovnika,
 Đ
enovi
ć
a, Herceg-Novog, Kotora
6
Up. isto, 47.
7
Up.
Sokolski veleizdajni 
č  
ki proces 
,
1915-1916 
, Zagreb, 1927, 149.
8
Up.
Spomenica sokolskog društva,
I, Zagreb, bez g.izd., 5.
9
Up. M. Bui
ć
, n.d., i
Sveslavensko sokolstvo...
, n.d., 180.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->