Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Resumen de la obra Matalaché

Resumen de la obra Matalaché

Ratings: (0)|Views: 4,300|Likes:

More info:

Published by: Pedro Reategui Mendosa on Oct 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

 
Djwjkjbec
Aomnqj`äj Cfqozsc Kòxc| Jkaüljq 
Kowcqjwm zsc fjboò cf Beobkjym cf :5>1& Kj djymq xjqwc gc rs of`jfboj wqjfrbsqqc cf Xosqj y Dmqqmxòf+rocfgm cf ck xqodcqm gmfgc ofoboj rsr crwsgomr xqodjqomr& Rsr crwsgomr rcbsfgjqomr km eo|m cf ck bmkcnomNsjgjksxc+ cf Kodj& Crwsgoò gcqcbem cf kj Sfopcqrogjg Fjbomfjk Djymq gc Rjf Djqbmr y rc nqjgsò cf:5??&Crbqoac cf ck xcqoògobm !Kj Wsfgj!+ gmfgc crbqoac jqwäbskmr bmfwqj ck xqcrogcfwc gc crc cfwmfbcr+ ckncfcqjk Jpck Jpckofm Bêbcqcr+ xmq km zsc rs`qc xqoroòf& Xmrwcqomqdcfwc qcjko|j sfj bjdxjújxcqomgärwobj cf Xsoqj cf !Ck Jdonm gck Xscakm!&Clcqboò kj djnorwqjwsqj cf Esêfsbm+ Xosqj+ Kjdajyczsc y Wjbfj+ km zsc kc xcqdowoò bmfmbcq ck jkdjofgäncfj& Popoò gc bcqbj rs gmkmq+ dorcqoj+ jfnsrwoj y gcrcrxcqjboòf&Mawocfc+ cf :?38+ ck xqcdom fjbomfjk gc fmpckj+ cf qcbmfmbodocfwm j rs kjamq+ rc kc mwmqnò cf pogj kjMqgcf gck Rmk y kjr Xjkdjr Djnorwcqojkcr& Cf rsr maqjr swoko|ò kmr rcsgòfodmr gc Rjfròf Bjqqjrbm yKcòf Bmamr& Rc kc bmfrogcqj bmdm ck ofobojgmq gck ofgoncfordm kowcqjqom&
Dsqoò cf :?00+ j kj cgjg gc ?7 júmr& 
Xqmgsbboòf Kowcqjqoj
!Bscfwmr Jfgofmr! %:?18/!Gc do bjrmfj!!Djwjkjbeï!%:?15/!Kmr bjajkkcqmr gck gckowm!!Fscpmr bscfwmr jfgofmr!!Ck ecbeo|m gc Wmdjyzsobej! %:?72/!Kjr bjqogjgcr gc kj rcúmqj Wmqgmyj!!Bjkgcqmfjgjr!!Dcdmqojr!Jknsfmr gc rsr dclmqcr bscfwmr rmf< Srejfjf Ljdxo+ Kmr wqcr loqbmr+ Esjyfj Xorewjfjy+ Ck emdaqc gckj ajfgcqj+ Kj rmacqaoj gck xomlm+ Bmdm ejakj kj bmbj y Ck bjdxcòf gc kj dscqwc& Cf pcqrm wcfcdmr<Dofojwsqjr+ Gc kj wocqqj aqjpj y Kêdxjqj pmwopj&
O&Bmfwcuwm<
O&:&
½
Ejakjq rmaqc ck bmfwcuwm rmbom xmkäwobm bskwsqjk gc kj ïxmbj=
Cqj sfj ïxmbj gmfgc xqcgmdofjaj ck poqqcofjwm y ck qjbordm+ y fm gmfgc kmr gc qj|j fcnqj cqjfcrbkjpmr y wqjwjgmr bmdm jfodjkcr+ kmr pcfgäjf y bmdxqjajf bmdm bsjkzsocq bmrj y kmrbmfrogcqjajf bmdm bqojwsqjr ofdsfgjr y kmr fmakcr fm xmgäjf dc|bkjrc bmf ckkmr xmq zsc bqcäjfzsc cqjf odxsqmr&
O&1&
½Xmq zsï ck wowskm gc kj maqj=
Gcfmwjwopjdcfwc< Ck wäwskm gc kj maqj cr sfj xjkjaqj zsc ej rogm `sromfjgj+ òrcj crwêbmdxscrwj xmq gmr xjkjaqjr ofgcxcfgocfwcr< ‛Dêwjkj— y ‛Bec—&
Dêwjkj<
Mqgcf m gorxmroboòf gc djwjq j jknsocf %zsowjq kj pogj/&
 
Bec<
Qc`oqoïfgmrc j sfj xcqrmfj+ xjqj kkjdjq+ gcwcfcq m xcgoq jwcfboòf&Cf bmfrcbscfboj ck wäwskm fmr ejqäj qc`cqcfboj j sf ofbcfwopm xjqj zsc sfj xcqrmfj djwc j mwqj&Wjdaoïf rc cfwocfgc bmdm sfj ‛lcqnj— m sfj cuxqcroòf psknjq+ zsc kmr crbkjpmr fcnqmr srjajf cfkj ïxmbj poqqcofjk gck Xcqü&
O&2&
Xcqrmfjlcr xqofboxjkcr<
$
Lmrï Djfsck+ ‛Djwjkjbeï—+ crbkjpm dskjwm+ eolm gc sf akjfbm y djgqc fcnqj&
$
Djqäj Ks|+ eolj gc Lsjf @qjfborbm+ gscúm gc kj `êaqobj Kj Wofj& 
Xcqrmfjlcr Rcbsfgjqomr<
$
Gmf Ajkwj|jq Qceòf gc Dcfcrcr+ jdm gc Qowj zsc xqmxmfc cdxqcújqkj swoko|jfgm LmrïDjfsck+ crbkjpm gc gmf Lsjf @qjfborbm&
$
Gmf Lsjf @qjfborbm+ gscúm gc Kj Wofj+ xjgqc gc Djqäj Ks|& $ Qowj+ crbkjpj gc Djqäj Ks|&
$
Ck kobcfbojgm gmf Bmrdc gc kmr Qomr+ `sfgjgmq gc Kj Wofj&
$
Gmf @qjfborbm Ljpocq gc Xjqcgcr+ Djqzscr gc Rjkofjr&
$
Gmf Gocnm @jq`êf gc kmr Nmgmr&
$
Bjrokgj+ kj fcnqj zsc kj ejaäj jdjdjfwjgm gcrgc bsjfgm cqj foúj j Djqäj Ks|&
$
Gmf Donsck Lcqòfodm&
$
Ck fcnqm Fobjfmq+ crbkjpm jk rcqpobom gc gmf Donsck Lcqòfodm
&
$
Kj cf`cqdcqj gmúj @kmqcfwofj&
$
Bcfwcfjq gc bmfbsqqcfwcr j kj `ocrwj gc Bmqxsr+ cfwqc rcúmqcr y crbkjpmr&
$
Djqwofj+ crbkjpj zsc kc xqmxsrm ejbcqkj jamqwjq j Djqäj Ks|
&
O&7&
Qcrsdcf gc kj maqj ‛DJWJKJBEÏ—<
Cf kj bosgjg gc Xosqj+ gmf Lsjf @qjfborbm gc kmr Qämr y \üúonj+ cr xqmxocwjqom gc kj `êaqobj gcljamfcr ‛Kj Wofj—& Kj ecqdmrj eolj gc gmf @qjfborbm+ Djqäj ks|+ kkcnj j kj ejbocfgj gc rs xjgqcxqmbcgcfwc gc kj bosgjg gc Kodj+ cf `mqdj ofcrxcqjgj& Rc zscgj cf kj ejbocfgj y bmdm roqpocfwjkc xmfcf j sfj poclj crbkjpj Bjrokgj+ xjqj zsc kj jwocfgj&Djqäj ks| rc rocfwc `jrwogojgj y gcxqodogj xmq ck jdaocfwc zsc qcrxoqj y xmq kjr bmrwsdaqcr gc kjrxcqrmfjr gck ksnjq& Sfj djújfj+ Lmrï Djfsck ‛Djwjkjbec— rjksgm j kj rcúmqowj Djqäj ks|+ zsocfrc cfbmfwqjaj cf ck ajkbòf gc rs qcbêdjqj& Ckkj rc ofwcqcrj xmq Lmrï Djfsck y cdxoc|j jofpcrwonjq rmaqc rs xcqrmfj y rs m`obom gc ‛Xjgqokkm—&Sfj djújfj+ kj eolj gc gmf @qjfborbm qcbmqqc kj `êaqobj gc ljamfcr y bscqmr cf bmdxjúäj gcDjwjkjbeï y gc kj crbkjpj Bjrokgj& Jk wcqdofjq ck xjrcm gcrbsaqc ofcrxcqjgjdcfwc kj ‛jkbmaj— gckj qcxqmgsbboòf& Cf dcgom gc kj ofdcfrj rmkcgjg+ kc pocfc jk qcbscqgm kj odjncf gck fcnqmdskjwm& Crwm rc pj wmqfjfgm sfj wcqqoakc marcroòf zsc ck gcpmqj ck jkdj j kj gskbc Djqäj ks|&Mbsqqc km ofcrxcqjgm< Djqäj ks| wcqdofjf xmq cfjdmqjqrc xcqgogjdcfwc gc Djwjkjbec+ crwcwjdaoïf rc cfjdmqj gc ckkj& Kj dsbejbej cfkmzscbogj gc jdmq kc bmf`ocrj cf rcbqcwm j rscrbkjpj Bjrokgj zsc crwj cfjdmqjgj gc Lmrï Djfsck y kc rsxkobj zsc kc xqcxjqc sfj bowj jdmqmrj&Djqäj ks|+ ejboïfgmrc xjrjq xmq Qowj+ bowj j Djwjkjbec cf kj ejaowjboòf gc kj crbkjpj y ck fm rc gjbscfwj gc kj rsxkjfwjboòf xmq zsc kj ejaowjboòf crwj mrbsqj&Ck dskjwm fm gcrcj xmrccqkj rcusjkdcfwc rofm djr aocf kc bmf`ocrj zsc jdj j mwqj& Djqäj ks| jkcrbsbejq crwm rc cdmbomfj y qcpckj rs xqmxoj ogcfwogjg& Djwjkjbec jk cfwcqjqrc gc zsc cr Djqäjks| rc rocfwc ck emdaqc djr `cko| gc kj wocqqj& Jdamr rc lsfwjf cf bscqxm y jkdj xmqzsc rc jdjfpcqgjgcqjdcfwc& Djqäj ks|+ jk cfwcqjqrc gc zsc crwj cdajqj|jgj+ ofwcfwj jamqwjq+ xcqm jk fmkmnqjqkm ofwcfwj rsobogjqrc& Wmdj rsrwjfbojr gc eocqajr pcfcfmrjr&
 
Gmf Lsjf @qjfborbm gc kmr Qämr y \üúonj jk cfwcqjqrc gc km rsbcgogm rc pcfnj gc Lmrï Djfsck+zsocf cr kjf|jgm j sfj wofj eoqpocfwc xmq gmr `mqfogmr crbkjpmr& Xmbm gcrxsïr rc bcqqò kj `êaqobj‛kj wofj— y rc xsrm cf kj xscqwj sf kcwqcqm zsc gcbäj< rc wqjrxjrj+ cf Rjf @qjfborbm gjqêf qj|òf&
O&3&
Ecbemr y jbmfwcbodocfwmr zsc rsbcgcf cf kj maqj< 
Ck jdmqäm cfwqc kj eolj gc sf xjwqòf y sf dskjwm j xcrjq gc kjr xqmeoaobomfcr xmq kjgorbqodofjboòf qjbojk gc kmr Rcúmqcr gc Xosqj `qcfwc j kmr fcnqmr y kj cuorwcfboj gc bkjrcr rmbojkcraocf djqbjgmr j ofobomr gck ronkm UOU&
O&0&
Pjkmqcr<
Xmkäwobm< Kj maqj+ wocfc odxmqwjfboj xmkäwobj+ xmqzsc qc`ocqc gcrgc ck xsfwm gc porwj gc kjbmfgoboòf gc kmr fcnqmr+ j wqjpïr gc ckkm rc bmfmbc zsc kmr nmacqfjfwcr bmfrogcqjajf zsc kjcrbkjpowsg gc kmr fcnqmr cr sfj rowsjboòf dsy odxmqwjfwc cf ck xqmnqcrm gc kj ofgsrwqojr+ xmqcfgc gc sf xjär&Rmbojk< Cr sfj fmpckj bmf sf aocf gor`qj|jgm xqmxòrowm xmkïdobm xmq rcq sfj gc kjr xqodcqjrfmpckjr gc woxm qjbojk+ cf gmfgc rc jgpocqwcf kjr go`cqcfbojr rmbojkcr zsc qcnäjf cf kj bosgjg gcXosqj cf xjqwobskjq y cf ck Xcqü cf ncfcqjk&Bskwsqjk< Kj maqj ‛Djwjkjbeï—+ fmr qcpckj kj bmrwsdaqc y popcfbojr gc kmr xmakjgmqcr gc kj bosgjggc Xosqj+ j wqjpïr gc crwj maqj wcfcdmr bmfmbodocfwm gc kj eorwmqoj bmkmfojk gc kj bosgjg gcXosqj&Emfcrwogjg< bsjfgm Djqäj Ks| kc ejbc rjacq gc rs jdmq+ Lmrï Djfsck kc bmfwcrwj< ‛Wmgj kjrsbocgjg zsc xmgäj ejacq cf ck jkdj gc crwc xmaqc crbkjpm ej gcrjxjqcbogm&—Qcrxcwm< Djqäj Ks| bmqqonc j Qowj cf zsc ejy zsc kkjdjq j kj ncfwc xmq rs fmdaqc y bmdm‛fcnqm—+ cwb&Qcrxmfrjaokogjg< Lmrï Djfsck jbcxwj ck bjrwonm zsc pj j qcboaoq xmqzsc cr bmfrocfwc gc rsrcqqmqcr&
Jfwopjkmqcr<
Gcrmacgocfboj< Lmrï Djfsck gcrmacgcbc jkj `olêfgmrc cf Djqäj Ks|&Djkwqjwm< kmr crbkjpmr rmf srjgmr bmdm dêzsofjr esdjfjr cuxkmwêfgmkmr onsjk zsc kjr acrwojr+wqjajljf mfbc emqjr y rof jkodcfwm jxqmxojgm&Gorbqodofjboòf< kmr ejbcfgjgmr mxofjf zsc kc djwqodmfom fm cr xjqj kmr crbkjpmr+ crwm crwêqcrcqpjgm xjqj kmr gc rs bkjrc rmbojk&
OO&Jfêkoror Kowcqjwsqj
OO&:&
½Zsï `onsqjr kowcqjqojr xqcrcfwj kj maqj=
$
Odxqcbjboòf
$
Dcwê`mqj
$
Rädok
$
Jfê`mqj
$
Xqmrmxmxcyj
$
Eoxïqamkc
OO&1&
Xjqwcr cf kjr zsc crwj gopogogj kj maqj<

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
ChrisElena liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nicol Rivera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->