Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngu Cung

Ngu Cung

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by philong01

More info:

Published by: philong01 on Oct 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

 
 
nÓt khªi ÇÀu là DO . NhÜng Âm thÙ tám này së cao hÖn tám bÆc tính tØ nÓtSÓ thÙ t¿ còn g†i là BÆc ho¥c Quãng . N‰u vi‰t thêm nÓt thÙ tám tÙc là trª låikhªi ÇÀu . Khi Çó g†i là Bát ñ¶ ( Âm Giai ) . Trong bÃt kÿ m¶t Âm Giai nàcÛng có qui ÇÎnh vŠ cung bÆc còn g†i là Âm LuÆt . Âm Giai cæn bän DOcòn g†i là DO Major ( ñô Trܪng) có næm cung và hai bán cung nhÜ sau :Cung : 1 1 1/2 1 1 1 1/2Quãng : 1 2 3 4 5 6 7 8Xin lÜu š : Trong quy‹n sách nhÕ này chÌ có m¶t ÇiŠu kiŒn phäi có là : N‰u
Ví dø : Trong Âm Nhåc có bäy NÓt cæn bän nhÜ sau :thÙ t¿ : 1 2 3 4 5 6 7muÓn džc thì phäi bi‰t và hi‹u rành måch phÀn nhåc lš cæn bän .
NgÛ Cung ViŒt Nam
DO RE MI FA SOL LA SI
1
 
 
2Trong Âm Giai DO chúng ta thÃy có Cung BÆc và Âm LuÆtrÕ ràng . Còn NgÛ Cung ViŒt Nam thì sao ?PhÀn cæn bän này rÃt cÀn thi‰t trong Âm Nhåc . Bªi vì chúngta phäi bi‰t trong tØng m°i Âm Giai tØ nÓt nào ljn nÓt nào làm¶t cung và nÓt nào ljn nÓt nào là nºa cung .ñây là phÀn khá quan tr†ng khi chúng ta thành lÆp m¶t ÂmGiai m§i và cÛng ÇÒng th©i áp døng cho các th‹ loåi Nhåc màchúng ta muÓn vi‰t ho¥c TÃu nhåc .Bây gi© chúng ta vào th£ng vÃn ÇŠ NgÛ Cung . M©i quí vÎcùng tôi tham khäo các Âm Ngû Cung ViŒt Nam sau Çây :Hò x¿ xang xê cÓng liuHò x¿ xang xê phan liux¿ (gìa) xang cÓng liux¿ (non) xang cÓng liuTrong nhºng Âm NgÛ Cung trên Çây chúng ta thÃy nÓt Hò làchû âm . NhÜ vÆy phÀn Âm LuÆt ª Çâu ? và cung bÆc nhÜ th‰ nào? ñây chính là vÃn ÇŠ mà chúng ta muÓn bi‰t Ç‹ áp døngkhi chuy‹n sang m¶t Âm Giai m§i . Bây gi© chúng ta dùngphÜÖng pháp kš âm QuÓc T‰ Ç‹ phân tích , NgÛ Cung ViŒtNam b¢ng nÓt nhåc trên dòng nhåc nhÜ sau :
 
 
nhau theo tØng vùng và tØng ÇÎa phÜÖng cûa ba miŠn : Nam -Trung-B¡c .Nam xuân,ñiŒu b¡c,ñiŒu oán v..v... . Chúng ta cÛng cÀn bi‰t thêm vŠ miŠn .Cung : 1 1,1/2 1 1 1,1/2Sau Çây chúng ta hãy džc phÀn kš âm cûa ñiŒu NgÛ Cung B¡c :x¿ xang cÓng liuQuãng : 1 2 4 5 6 8Nh»ng Âm giai thanh Ç¥c trÜng này mang tính t°ng quát nhÜ : ñiŒu Nam ai,ñ¥c biŒt nhÃt là trong NgÛ Cung âm gi†ng Trung có thêm hai phÀn n»a làTrong Âm Giai NgÛ Cung ViŒt Nam có rÃt nhiŠu ñiŒu thÙc và Âm gi†ng khácNam trung và B¡c trung . Vì trên th¿c t‰ theo phÀn ÇÎa dÜ Hu‰ là MiŠn Trungvà tØ Hu‰ lên phía B¡c là B¡c trung,tØ Hu‰ vào phía Nam là Nam trung .Phân tích trong NgÛ Cung B¡c chúng ta thÃy hai phÀn Quãng và Cung trong khoängcách không theo thÙ t¿ nhÜ Âm Giai cæn bän QuÓc T‰ mà chúng ta thÜ©ng thÃy .ñây chính là s¿ khác biŒt vŠ Âm Thanh trong so sánh và cûng chính là ñ¥c thù trongÂm nhåc ViŒt Nam tåo ra nh»ng âm hܪng tâm hÒn NgÜ©i ViŒt mang nét ñÎa phÜÖngtính,và chúng ta cûng thÃy m¶t ÇiŠu trong Âm Giai NgÛ Cung ViŒt thÜ©ng không nh»ng quãng nºa cung nhÜ chúng ta thÜ©ng thÃy trong các Âm Giai bäy nÓt .nên dùng các nÓt nºa cung (cäm âm) nhÜ trong Quãng bäy qua Quäng tám .ñi‹m này nên ghi nh§ khi dùng các Âm Giai NgÛ Cung thuÀn túy chúng ta không
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->