Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hikmet Kıvılcımlı - Allah Peygamber Kitap

Hikmet Kıvılcımlı - Allah Peygamber Kitap

Ratings: (0)|Views: 776 |Likes:
Bu kitapta İslam, kuran ve tek tanrılı dinler Marksist açıdan ele alınıp yorumlanıyor
Bu kitapta İslam, kuran ve tek tanrılı dinler Marksist açıdan ele alınıp yorumlanıyor

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Dr. Hikmet Kıvılcımlı on Oct 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
HikmetKıvılcımlı
Tarih Tezi Işığında
 AllahPeygamberKitap
 Yayınları
 
2
"Tarih Tezi" I
ş
ı
ğ
ındaALLAH - PEYGAMBER - K
İ
TAPDr. Hikmet KIVILCIMLI
"Fe-in tevelev Fe- kul hasbiyallâhü Lâ ilâhe illâ hü, aleyhi tevekkeltü ve Huve Rabbül - ar 
ş
ilaziyim." "E 
 ğ 
er yüz çevirirlerse, onlara deki: "Bana Allah yeter. Ondan ba
ş
ka tapılacak ilah yoktur. Ancak ona güvenip ba
 ğ 
landım. Ve o büyük ar 
ş
ın sahibi Rabbimdir".
Peygamberler, ne zaman toplumcul evrimin a
ğ
dalı-karma
ş
ık akı
ş
ından ba
ş
ları dara dü
ş
se;kendi ça
ğ
larında tarihsel determinizmin en yüksek ifadesi olan (binlerce yıllık kutsallık gele-neklerinin kabu
ğ
u içinde de bulunsa bilim ve bilgi yüklü olan) "Allah" yorumculu
ğ
una sı
ğ
ı-nırlardı. Tıpkı modern sosyal devrimcilerin sıkı
ş
tıkça "Bize tarihsel determinizm yeter !" de-yip demir çarık demir asa bilim - devrim görevlerinde daha fazla yo
ğ
unla
ş
tıkları gibi. Çünküantik peygamberler de kendi ölçülerinde tarihsel devrim görevleriyle müjdelenmi
ş
idiler. Vetarihsel devrimler en temelde üretici güçler determinizmiyle i
ş
leyen komüncül kollektif aksi-yonlu insanın, kutsalla
ş
ş
(medeniyete geçi
ş
: sınıflı topluma parçalanı
ş
) haliydi.Kutsalla
ş
tırma prosesi de insanlık tarihinin açılıp kapanan ama birbirlerini a
ş
amayan üreticigüçler cycle'larına: kendilerini yeniden üreti
ş
devirdaimlerine uyar:Kutsalla
ş
tırma gidi
ş
inin son halkasında, son peygamber, son (veda) hutbesinde
ş
öyle seslenir:"Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl kutsal bir gün ise, bu aylarınız nasıl kutsal bir ay ise, bu
ş
eh-rimiz Mekke nasıl mübarek bir
ş
ehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle kutsaldır,hertürlü tecavüzden korunmu
ş
tur."Kutsalla
ş
tırmanın ilk halkası olan Totemizmde de böyledir: Komün, Totemi'ni kutsalla
ş
tırıpo'nu kendi ruhu üzerinde egemenle
ş
tirirken, aynı zamanda kan te
ş
kilatlarını - üretici güçleriy-le birlikte her
ş
eyini; insanını da kutsalla
ş
tırıyordu. Toplum biçimleri geli
ş
tikçe kutsalla
ş
tırmaüretici güçlere yansıdı ama hep aynı temellere uymadan edemedi. Binlerce, onbinlerce yılsonra bile aynı temeller; açılarak, geni
ş
leyerek, tanınmaz boyutlara gelecek ölçülerde de olsason peygamberin tutumunda böyle dilleniyordu...
 
3
G
İ
R
İŞ
 
Konumuz; "Din"; üzerinde en çok spekülasyon: dü
ş
ünce vurgunculu
ğ
u yapılan alan! Oysatam tersi olması gerekir: öyleyse bilimin en çok kılıç ku
ş
anması gereken alanlardan birisi dedin konusu olmalıdır. Bu yüzden bu alanda "
İ
deoloji" ve "politika" sökemez, sökememelidir.O yavanlıklar ancak bilim ate
ş
iyle durdurulup dönü
ş
türülebilir.Meselemiz hiç de
İ
kincil-üçüncül kategoriden bir i
ş
sayılamaz. Çünkü din konusu, sadecetoplumun çatısında tıkırdayan bir kültür meselesi de
ğ
il, insan beyninde dü
ş
ünce mekanizma-larında i
ş
leyen adeta sistemle
ş
mi
ş
canlı bir dü
ş
ünce biçimidir. Ve insan beyninde kolaycasökülüp atılamayacak derinliklere yapı
ş
ş
köklere sahiptir.Söküldü sanıldı
ğ
ı yerde, ba
ş
ka bir nesnenin veya konunun Feti
ş
e edili
ş
ine: tapımına dönü
ş
-
ş
tür:
İ
nsan
ş
uuru kendisini bilemedikçe ne maddi nesnelerin ne de manevi konuların feti-
ş
izmini (tapıncını) a
ş
amaz.
İ
nsan toplumunun gidi
ş
ine göre daha maddi daha manevi tapını
ş
lar öne çıkmaktan geri dur-mazlar. Ama bu öne çıkı
ş
lar daima insan zihninin i
ş
leyi
ş
yasalarına etle tırnak gibi ba
ğ
lı geli-
ş
irler. Çünkü insan üretici gücü toplumsal kanunlarla i
ş
lerken, her
ş
ey insanın beyin aynasındayansımakla kalmaz; o yansımalar yeniden topluma dönerken etki tepkilerde insan zihni vetoplum, ku
ş
aklar boyunca sürüp giden gelenek göreneklerini olu
ş
tururlar. Ve onlar kolay a
ş
ı-lıp - kazınamaz.
İ
nsan toplumu ve dü
ş
ünü
ş
sistemi, hasbel kader tesadüfi olarak tanrısalla
ş
tırmalara kapılma-
ğ
ı gibi; "Matah" feti
ş
izmine veya nesnelerin tapıncına, illüzyonlarına da öyle geli
ş
igüzel
ş
mez veya dü
ş
ürülemez. Ba
ş
ta toplumsal gidi
ş
kanunları etkin bulunur. Her ki
ş
ide ayrı ayrıyansıyan dü
ş
ünce i
ş
leyi
ş
i de, kendi ba
ş
larına ayrı birer dünyadır. Ve ayrı bir uzmanlık alanıolu
ş
turur. Fakat toplumsal yasaların i
ş
leyi
ş
lerinden hayat buldukları için son zerrelerine kadartoplumsaldırlar. Ve kanunumuz içine girerler."Tutkular" insanı yeniden ve yeniden öldürüp diriltebilirler. Bu sadece toplumsal de
ğ
il, aynızamanda zihinseldir de.Modern ça
ğ
da "Matahlar"ın veya daha geni
ş
anlamda nesnelerin manevi konuların tapınçlarıa
ş
ılmı
ş
gibi dururlar. Tarihsel devrimlere kıyasla sosyal devrimler, eski uykuda gezer,
ş
uur-suzluktan veya alt
ş
uura atılı
ş
larından ve yıkımlarından kurtulmu
ş
sayılırlar. Bilinç ve te
ş
kilat-lanma geli
ş
ti
ğ
i ölçüde matahların feti
ş
izmi de a
ş
ılır elbet. Ama kutsalla
ş
tırmanın öyküsü bit-mi
ş
görünmüyor.
İ
nsanlı
ğ
ın sosyalizmi yakaladı
ğ
ı günümüzdeki a
ş
amasında bile; "sovyet" insanlarının ölümle-ri bahasına "duvar"ları a
ş
maya çalı
ş
ması, sadece kapitalizmin yarattı
ğ
ı tüketim illizyonlarıyla(kabaca) açıklandı
ğ
ında bile, insan
ş
uurunun hâlâ matah ve nesnelerin tapıncını a
ş
amadı
ğ
ıortaya çıkar.Maddiyatın maneviyatı ezi
ş
i ve tüketi
ş
i sürmektedir. Demek modern proletarya da, modernbüyük-küçük burjuvalar gibi nesnelerin tapıncının potansiyel tehditi ve tehlikesi altında bulu-

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
joker4567 liked this
joker4567 liked this
tayyarc liked this
Hak Dostu liked this
demiraltona liked this
demiraltona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->