Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Duc Huong Nghiep Lop 10 Tron Bo

Giao Duc Huong Nghiep Lop 10 Tron Bo

Ratings:
(0)
|Views: 57|Likes:
Published by Ngoc Dieu

More info:

Published by: Ngoc Dieu on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
 Ti 
ết: 1, 2, 3
 
Tháng 9
CH
Ủ ĐỀ 1
EM THÍCH NGHEÀ GÌ
(3 tieát)
I. M
ỤC TIÊU BÀI HỌC
:
 Qua baøi naøy hoïc sinh c
ần
phaûi:
1. V 
ề k 
ieán thöùc:
+ Bieát ñöôïc cô sôû cuûa söï phuø hôïp ngheà+ Bieát ñöôïc caùch löïa choïn ngheà phuø hôïp vôùi höùng thuù, naênglöïc baûn thaân vaø nhu caàu cuûa thò tröôøng lao ñoäng.
2. V 
ề k 
yõ naêng:
Laäp ñöôïc “Baûn xu höôùng ngheà nghieäp” cuûa baûnthaân.
3. V 
ề tư tưởng 
:
Boäc loä höùng thuù ngheà nghieäp cuûa mình.
II. TR
ỌNG TÂM CỦA CHỦ ĐỀ
.Giuùp HS bieát caùc cô sôû cuûa vieäc choïn ngheà ñeå töø ñoù löïachoïn ñöôïc ngheà phuø hôïp nhaát vôùi mình, coù nhö vaäy sau naøycaùc em môùi thaønh coâng trong cuoäc ñôøi.Caùc em phaûi traû lôøi ñöôïc ba caâu hoûi sau:- Em thích ngheà gì?- Em coù theå laøm ñöôïc ngheà gì?- Nhu caàu cuûa thò tröôøng veà ngheà ñoù nhö theá naøo?
III. CHU
ẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ
1. Giaùo vieân:
- Phaùt tröôùc caùc caâu hoûi, phieáu ñieàu tra cho HS.- Höôùng daãn caùc em tìm kieám thoâng tin lieân quan ñeán chuû ñeà.- Toå chöùc lôùp theo nhoùm: Lôùp tröôûng hoaëc bí thö daãn chöôngtrình, moãi toå moät nhoùm ñeå thaûo luaän.
2. Hoïc sinh
:- Chuaån bò traû lôøi caùc caâu hoûi vaø hoaøn thaønh phieáu ñieàu tra.- Söu taàm nhöõng maåu chuyeän, nhöõng göông thaønh coâng trongmoät soá ngheà.
IV. TI
ẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. OÅn ñònh lôùp, kieåm tra só soá.2. GV giôùi thieäu moân hoïc vaø chuû ñeà:
 Trang 1
 
Hieän nay vôùi söï phaùt trieån cuûa kinh teá thò tröôøng vôùi söï caïnh tranh cao ñoä cuûa thò tröôøng lao ñoäng cuøng vôùi xu höôùnghoäi nhaäp quoác teá ñang raát caàn nhieàu lao ñoäng moïi trình ñoäkhaùc nhau. Töø lao ñoäng trong lónh vöïc coâng ngheä cao ñeánnhöõng lao ñoäng ngnh ngheà ñôn gin ôû caùc coâng noângtröôøng, caùc khu coâng nghieäp, cheá xuaát ôû khaép vuøng mieàncuûa ñaát nöôùc, vì theá vieäc höôùng nghieäp cho caùc em hoïc sinhphaùt trieån laø caàn vieäc trieån khai hoaït ñoâng giaùo duïc höôùngnghieäp hieän nay nhaèm:- Pht hin vaø boài ôõng nhöõng phm cht nhn caùchngheà nghieäp cho HS, giuùp caùc em hieåu mình, hieåu caùc nhucaàu cuûa ngheà, ñònh höôùng cho caùc em ñi saâu vaøo caùc lónhvöïc maø xaõ hoäi ñang coù nhu caàu- Moät caùch cuï theå: Qua hoaït ñoäng giaùo duïc höôùng nghieäpcaùc em phaûi hieåu ñöôïc yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa vieäclöïa choïn ngheà nghieäp töông lai; bieát ñöôïc moät soá thoâng tin côbaûn veà ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaátôùc, khu vöïc vaø ñaëc bit laø ñòa höông; bit ñöôïc nhöõngthoâng tin veà ngheà nghieäp, veà thò tröôøng lao ñoäng vaø heäthoáng giaùo duïc ngheà nghieäp (trong hoïc chuyeân nghieäp vaødaïy ngheà); cao ñaúng,ñaïi hoïc ôû ñòa phöông vaø ôû caû nöôùc.Caùc em bieát töï ñaùnh giaù naêng löïc baûn thaân ñieàu kieän giañình vaø nhu caàu xaõ hoäi ñeå choïn ngheà laäp thaân, laäp nghieäptöông lai cho baûn thaân sau khi toát nghieäp THPT; töï ñaùnh giaùñöôïc naêng löïc baûn thaân vaø ñieàu kieän gia ñình, troïng vieäc löïachoïn ngheà nghip; bit phn tích caùc yeáu toá quyeát ñònhvieäc choïn ngheà cho baûn thaân vaø löïa choïn ngheà nghieäp chotöông lai.Do ñaëc thuø cuûa moân hoïc, neân hình thöùc toå chöùc caùchoaït ñoäng cuûa lôùp cuõng raát linh hoaït vaø khaù ñaëc bieät vìchuû yeáu döôùi daïng thaûo luaän, xem phim aûnh hoaëc tham quan,nghe noùi chuyeän.Buoåi hoâm nay chuùng ta baét ñaàu baèng chuû ñeà “Em thíchngheà gì?”
3. Tieán trình
ổ chức dạy và học bài mới 
 
Hoaït ñoäng cuûa thaàyHoaït ñoäng cuûa troøTG
GV toå chöùc lôùp theo nhoùm, Trang 2
 
cöû ngöôøi daãn chöông tnh(NDCT) cuûa bui tho lun,thöôøng laø cöû HS naøo coùkhaû naêng dieãn thuyeát hoaëclôùp tröôûng hoaëc bí thö.
I. Löïa choïn ngheà
- GV: Giôùi thieäu NDCT leânlaøm vic NDCT ñöa ra caâuhoûi.1. Vì sao phaûi choïn ngheà?GV gôïi yù:- Thgiôùi ngheà nghip laøraát roäng lôùn, coù haøng ngaønngheà khaùc nhau.- Haøng naêm coù nhieàu ngheàbò maát ñi vaø xuaát hieännhieàu ngheà môùi do söï phaùttrieån cuûa khoa hoïc vaø coângngheä: (coù theå laáy ví duï)- Caù nhaân mt con ngöôøikhoâng theå naøo phuø hôïp vôùitaát caû caùc ngheà khaùc nhaumaø chæ coù theå phuø hôïp vôùimt nhm nghnaøo ñ,thaäm chí chæ vôùi moät ngheà.2. Taïi sao moãi chuùng ta ñeàuphaûi choïn cho mình moätngheà?- Con ngöôøi chæ thaønh coângtrong cuoäc ñôøi khi bieát choïnngheà phuø hôïp vôùi mìnhnhaát.- Ngheà nghieäp laø phöông tieänmaø moãi con ngöôøi döïa vaøoñoù ñeå soáng vaø thoûa maõncaùc nhu caàu cuûa ñôøi soángvaät chaát vaø tinh thaàn, nhö söï ñam meâ, loøng nhieät huyeát,
* Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåuchoïn ngheà laø gì?
1. Vì sao chuùng ta phaûichoïn ngheà?Gôïi yù:NDCT môøi ñaïi din caùcnhm leân phaùt biu kin, ñoàng thôøi chuyntôø giaáy ghi leân ñeå thaàyphaân tích.NDCT: Kính môøi thaày cho yùkieán.- Sau khi nghe caùc yù kieáncuûa HS, thy gio toånghôïp vaø neâu caùc neùt côbaûn caùc em caàn naémñöôïc.NDCT:2. Taïi sao mi chuùng tañeàu phaûi chn cho mìnhmoät ngheà?HS phaùt bieåu. Trang 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->