Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bhs

bhs

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Rùa Npc

More info:

Published by: Rùa Npc on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

 
CÔNG TY C
PH
N CH
NG KHOÁN
 ĐỆ
NH
T(FSC)
 Đị
a Ch
ỉ 
: S
9,Hoàng V
ă
n Th
,Khu
 Đ
ô Th
Chánh Ngh
 ĩ 
a,TX Th
D
u M
t,T
ỉ 
nh Bình D
ươ
ngTel : 0650-832614 Fax: 0650-832616 Website:www.fsc.com.vn
 
1
 
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
分析報告
 
 Ngày 11 tháng 02 n
ă
m 20102010
2
月 
11
日 
 
CCÔÔNNGGTTYYCC
PPHH
NN 
ĐĐƯ Ư Ờ Ờ 
NNGGBBIIÊÊNNHHÒÒAA 
邊和糖股份公司
 
Mã Ch
ứ 
ng Khoán : BHS Ngành Ngh
: Mía
Đườ 
ng
股票代號
: BHS
行業
:
製糖
 1.
 
THÔNG TIN C
PHI
U
公司資料
 L
CH S
Ử 
HÌNH THÀNH:
創立歷史
:
Công ty C
ph
n
Đườ 
ng Biên Hòa
đượ 
c xây d
ng t
n
ă
m 1969 v
ớ 
i ti
n thân là Nhà máy
đườ 
ng 400 t
n, s
n ph
m chính lúc b
y gi
ờ 
đườ 
ng ngà, r 
ượ 
u mùi, bao
đ
ay.
邊和糖股份公司建立於
1969
年來源生產能力
400
公噸的工廠 
,
轉產精糖
,
酒精
,
麻袋
.
Đế
n n
ă
m 1971-1972,
đầ
u t
ư
Nhà máy
đườ 
ng tinh luy
n.1971 – 1972
年建立葡萄糖工廠 
. N
ă
m 1994, nhà máy
Đườ 
ng Biên Hòa
đổ
i tên thành Công ty
Đườ 
ng Biên Hòa. N
ă
m 1995,
để
m
ở 
ng s
n xu
t Công ty
Đườ 
ng Biên Hòa ti
ế
n hành
đầ
u t
ư
m
ở 
ng côngsu
t s
n xu
t
đườ 
ng luy
n t
i Biên Hòa t
200 t
n/ngày lên 300 t
n/ngày và kh
ở 
i côngxây d
ng nhà máy
Đườ 
ng Tây Ninh (hi
n nay là Nhà máy
Đườ 
ng Biên Hòa - Tây Ninh).Sau h
ơ 
n hai n
ă
m thi
ế
t k 
ế
, thi công và l
 p
đặ
t, Nhà máy
Đườ 
ng Tây Ninh
đ
ã chính th
c
đ
ivào ho
t
độ
ng ngày 26/03/1998 v
ớ 
i công su
t ch
ế
bi
ế
n là 2.500 t
n mía/ngày,
đế
n n
ă
m2001
đ
ã
đầ
u t
ư
nâng công su
t ch
ế
bi
ế
n lên 3.500 t
n mía/ngày.1994
,
邊和糖工廠改名為邊和糖公司
. 1995
,
為擴大生產能力邊和糖公司進行投資邊和省工廠從 
200
公噸 
/ 1
天上調到
300
公噸 
/ 1
天的葡萄糖生產線以及建立西寧糖工廠 
(
現在是邊和
-
西寧糖工廠 
) .
 經過
2
年設計施工建廠 
, 1998
3
26
日西寧糖工廠正式生產
2,500
公噸甘蔗
/ 1
,
2001
年生產能力上調到
3,500
公噸甘蔗
/ 1
. Ngày 27/03/2001, theo Quy
ế
t
đị
nh s
44/2001/Q
Đ
-TTg c
a Th
t
ướ 
ng Chính ph
v
 vi
c chuy
n doanh nghi
 p Nhà n
ướ 
c Công ty
Đườ 
ng Biên Hòa thành Công ty c
ph
n,quá trình c
ph
n hóa Công ty
đ
ã di
n ra và
đượ 
c S
ở 
ế
ho
ch và
Đầ
u t
ư
t
nh
Đồ
ng Nai
 
CÔNG TY C
PH
N CH
NG KHOÁN
 ĐỆ
NH
T(FSC)
 Đị
a Ch
ỉ 
: S
9,Hoàng V
ă
n Th
,Khu
 Đ
ô Th
Chánh Ngh
 ĩ 
a,TX Th
D
u M
t,T
ỉ 
nh Bình D
ươ
ngTel : 0650-832614 Fax: 0650-832616 Website:www.fsc.com.vn
 
2
 
c
 p Gi
y ch
ng nh
n
đă
ng ký kinh doanh vào ngày 16/05/2001. Công ty C
ph
n
Đườ 
ngBiên Hòa ra
đờ 
i.2001
3
27
,
據政府總理所頒布的
44/2001/Q
Đ
-TTg
號決定關於轉換邊和糖公司從國有形式為股份形式
,
得到同奈省計畫與投資所於
2001
5
16
日的經營登記的證書公司逕行股份化
. Ngày 30/08/2006,
y Ban Ch
ng Khoán Nhà n
ướ 
c
đ
ã c
 p Gi
y ch
ng nh
n
đă
ng ký pháthành s
51/UBCK-
Đ
KPH.2006
8
30
,
國家證券委會簽著
51/UBCK-
Đ
KPH
號證書批准邊和糖股份公司上市掛牌
.
CHI
N L
ƯỢ 
C PHÁT TRI
N:
發展戰略
:
- Phát tri
n
n
đị
nh vùng nguyên li
u mía: Mía -
Đườ 
ng v
n là ngành c
t lõi trong ho
t
độ
ng c
a Công ty trong nh
ng n
ă
m t
ớ 
i
đ
ây. Phát tri
n
n
đị
nh c
v
l
ượ 
ng và ch
t vùngnguyên li
u mía là chi
ế
n l
ượ 
c phát tri
n nguyên li
u ch
y
ế
u c
a Công ty, b
o
đả
m s
  phát tri
n dài h
n.-
 穩定地發展甘蔗原料區
:
甘蔗
– 
糖是來年公司的重要經營項目
,
發展甘蔗原料區的數量與質量擔保公司長期的發展
.- Gi
v
ng v
trí d
n
đầ
u v
uy tín s
n ph
m và ch
t l
ượ 
ng
đườ 
ng luy
n.-
維持公司葡萄糖與各產品質量的頭等威信
.-
Đ
a d
ng hóa ho
t
độ
ng s
n xu
t kinh doanh: Là chi
ế
n l
ượ 
c gi
m nh
i ro, phát huy t
tc
ti
m n
ă
ng
ư
u th
ế
, không
để
ế
t qu
s
n xu
t kinh doanh c
a Công ty ch
l
thu
c duynh
t vào ngành
đườ 
ng.-
多樣化生產活動
:
減少風險
,
發揮優勢潛能
,
不讓公司經營結果決定於製糖唯一項
.- Phát huy liên doanh liên k 
ế
t: Phát huy s
c m
nh t
ng h
ợ 
 p, gi
m hi
n t
ượ 
ng c
nh tranhkhông h
ợ 
 p lý, nâng cao n
ă
ng l
c c
nh tranh .-
發揮合營聯營
:
發揮綜合力量
,
減少不合理競爭現象
,
提高自己競爭力
.- Phát tri
n t
ch
c qu
n lý s
n xu
t kinh doanh: Áp d
ng các nguyên t
c qu
n tr 
doanhnghi
 p hi
n
đạ
i,
đ
áp
ng nhu c
u m
ở 
ng
đị
a bàn ho
t
độ
ng và
đ
a d
ng hóa ngành ngh
.-
發展生產組織及管控
:
應用現代的管理公司模式
,
擔保擴大公司經營活動及多樣 化行業的需要
.
 
CÔNG TY C
PH
N CH
NG KHOÁN
 ĐỆ
NH
T(FSC)
 Đị
a Ch
ỉ 
: S
9,Hoàng V
ă
n Th
,Khu
 Đ
ô Th
Chánh Ngh
 ĩ 
a,TX Th
D
u M
t,T
ỉ 
nh Bình D
ươ
ngTel : 0650-832614 Fax: 0650-832616 Website:www.fsc.com.vn
 
3
 
- Phát tri
n ngu
n nhân l
c:-
發展人力資源
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->