Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
11Activity

Table Of Contents

1.1 ระบบพลังงานไฟฟ า
1.2 ประเภทของโรงไฟฟ า 3
1.2 ประเภทของโรงไฟฟ า
1.3 โรงไฟฟ าในประเทศไทย
1.4 รายงานการวิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดล อม
เศรษฐศาสตร ของการผลิตไฟฟ า
2.1 มูลค าป จจุบัน
2.2 เส นโค งภาระ
2.3 ต นทุนการผลิตไฟฟ า 19
2.3 ต นทุนการผลิตไฟฟ า
2.3.1 ค าเชื้อเพลิง
2.3.2 ค าดำเนินการและบำรุงรักษา
2.3.3 ค าก อสร าง
2.3.4 การเปรียบเทียบต นทุนการผลิตไฟฟ า
2.3.5 อัตราค าไฟฟ า
3.1 เชื้อเพลิงแข็ง
3.1.1 ถ านหิน
3.1.2 เชื้อเพลิงชีวมวล
3.2 เชื้อเพลิงเหลว
3.2.1 น้ำมันเตา
3.2.2 น้ำมันดีเซล
3.2.3 สมบัติของเชื้อเพลิงเหลว
3.3 เชื้อเพลิงก าซ 41
3.3 เชื้อเพลิงก าซ
3.3.1 ก าซธรรมชาติ
3.3.2 ก าซสังเคราะห
3.3.3 ก าซชีวภาพ
3.4 การใช เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ าของประเทศไทย 45
3.4 การใช เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ าของประเทศไทย
การเผาไหม
4.1 ปฏิกิริยาการเผาไหม
4.3 ค าความร อน
4.4 อัตราส วนอากาศต อเชื้อเพลิงจริง 59
4.4 อัตราส วนอากาศต อเชื้อเพลิงจริง
4.4.1 วิธีที่หนึ่ง
4.4.2 วิธีที่สอง
4.5 อากาศส วนเกิน 63
4.5 อากาศส วนเกิน
4.6 อุณหภูมิจุดน้ำค าง 67
4.6 อุณหภูมิจุดน้ำค าง
4.7 อุปกรณ เผาไหม
4.7.1 อุปกรณ เผาไหม เชื้อเพลิงก าซและเชื้อเพลิงเหลว
4.7.2 อุปกรณ เผาไหม เชื้อเพลิงแข็ง
4.8 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ 75
4.8 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ
4.8.1 ฝุ น
4.8.2 ออกไซด ของไนโตรเจน
5.1 สมบัติของไอน้ำ
5.2 วัฏจักรแรงคิน 91
5.2 วัฏจักรแรงคิน
5.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
5.3.1 การลดความดันในเครื่องควบแน น
5.3.2 การผลิตไอร อนยวดยิ่งก อนเข าเครื่องกังหัน
5.3.3 การเพิ่มความดันในเครื่องกำเนิดไอน้ำ
5.3.4 การให ความร อนซ้ำ
5.3.5 รีเจนเนอเรชัน
5.4 ผลกระทบของความผวนกลับไม ได ในวัฏจักร
5.5 ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ าพลังความร อน 107
5.5 ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ าพลังความร อน
5.6 ประสิทธิภาพของหม อไอน้ำ 109
5.6 ประสิทธิภาพของหม อไอน้ำ
6.1 ประเภทของหม อไอน้ำ
6.2 หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ
6.3 เตาเผาและเครื่องระเหย
6.4 ถังพักไอน้ำ
6.5 การถ ายน้ำออก 129
6.5 การถ ายน้ำออก
6.6 เครื่องทำไอน้ำยวดยิ่งและเครื่องให ความร อนซ้ำ
6.7 การควบคุมอุณหภูมิไอน้ำ 133
6.7 การควบคุมอุณหภูมิไอน้ำ
6.8 เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง
6.9 เครื่องอุ นอากาศ
6.10 เครื่องเป าฝุ น
6.11 การไหลเวียนของอากาศและก าซเสีย 143
6.11 การไหลเวียนของอากาศและก าซเสีย
6.11.1 ดราฟต ธรรมชาติ
6.11.2 ดราฟต เชิงกล
6.11.3 พัดลม
เครื่องกังหันไอน้ำ
7.1 หลักการทำงาน
7.2 ขั้นทำงาน
7.2.1 ขั้นทำงานแรงดล
7.2.2 ขั้นทำงานแรงปฏิกิริยา
7.3 ประสิทธิภาพหัวฉีด
7.4 สามเหลี่ยมความเร็ว 157
7.4 สามเหลี่ยมความเร็ว
7.5 ความเร็วที่เหมาะสมที่สุด
7.5.1 ขั้นทำงานแรงดล
7.5.2 ขั้นทำงานแรงปฏิกิริยา
7.6 ประสิทธิภาพขั้นทำงาน
7.7 เครื่องกังหันไอน้ำหลายขั้นทำงาน 171
7.7 เครื่องกังหันไอน้ำหลายขั้นทำงาน
7.8 แรงดันแนวแกน
7.9 การจำแนกเครื่องกังหันไอน้ำ
7.10 การควบคุมเครื่องกังหัน
ระบบน้ำป อนและน้ำหล อเย็น
8.1 อุปกรณ หลักในระบบน้ำป อนและน้ำหล อเย็น
8.2 เครื่องควบแน น
8.3 เครื่องอุ นน้ำป อน
8.3.1 เครื่องอุ นน้ำป อนแบบเป ด
8.3.2 เครื่องอุ นน้ำป อนแบบป ด
8.3.3 การเลือกใช เครื่องอุ นน้ำป อน
8.4 หอหล อเย็น
8.4.1 หอหล อเย็นเป ยก
8.4.2 หอหล อเย็นแห ง
8.5 ระบบปรับสภาพน้ำ
อุปกรณ และระบบควบคุม
9.1 ระบบควบคุมของโรงไฟฟ าพลังความร อน
9.2 การวัดสมบัติของไหล 205
9.2 การวัดสมบัติของไหล
9.2.1 การวัดความดัน
9.2.2 การวัดระดับของเหลว
9.2.3 การวัดอุณหภูมิ
9.2.4 การวัดอัตราการไหล
9.3 ระบบควบคุมภาระ
9.4 ระบบควบคุมการเผาไหม 225
9.4 ระบบควบคุมการเผาไหม
9.5 ระบบควบคุมความดันในเตาเผา
9.6 ระบบควบคุมระดับน้ำในถังพักไอน้ำ
9.7 ระบบควบคุมอุณหภูมิไอน้ำยวดยิ่ง 231
9.7 ระบบควบคุมอุณหภูมิไอน้ำยวดยิ่ง
โรงไฟฟ าพลังความร อนร วม
10.1 วัฏจักรเบรย ตัน
10.2 วัฏจักรผสม
10.3 เครื่องกังหันก าซ 249
10.3 เครื่องกังหันก าซ
10.3.1 ประเภทของเครื่องกังหันก าซ
10.3.2 ส วนประกอบหลัก
10.3.3 ป จจัยที่ส งผลต อสมรรถนะของเครื่องกังหันก าซ
10.3.4 การเพิ่มสมรรถนะให เครื่องกังหันก าซ
10.4 เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบกู ความร อน
โรงไฟฟ าพลังน้ำ
11.1 ลักษณะทั่วไป
11.2 เขื่อน
11.3 ท อส งน้ำ
11.4 กังหันไฮดรอลิก
11.4.1 ประเภทของกังหันไฮดรอลิก
11.4.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกังหัน
11.4.3 ระบบควบคุมเครื่องกังหัน
11.5 อุโมงค ท ายน้ำ
11.6 โรงไฟฟ าพลังน้ำแบบสูบกลับ
โรงไฟฟ านิวเคลียร
12.1 สัญลักษณ นิวเคลียร และไอโซโทป
12.2 ปฏิกิริยานิวเคลียร
12.3 เสถียรภาพทางนิวเคลียร
12.4 กัมมันตภาพรังสี
12.5 ฟ ชชั่น
12.6 ปฏิกิริยาลูกโซ
12.7 ส วนประกอบของเตาปฏิกรณ นิวเคลียร
12.8 ประเภทของเตาปฏิกรณ นิวเคลียร 299
12.8 ประเภทของเตาปฏิกรณ นิวเคลียร
12.8.1 เตาปฏิกรณ แบบน้ำความดันสูง
12.8.2 เตาปฏิกรณ แบบน้ำเดือด
รูปที่ 12.3: เตาปฏิกรณ แบบน้ำเดือด
12.8.3 เตาปฏิกรณ แบบน้ำมวลหนักความดันสูง
12.8.4 เตาปฏิกรณ แบบหล อเย็นด วยก าซ
12.8.5 เตาปฏิกรณ แบบ RBMK
12.9 เชื้อเพลิงนิวเคลียร
12.10 การกำจัดกากนิวเคลียร 307
12.10 การกำจัดกากนิวเคลียร
12.11 อันตรายของกัมมันตภาพรังสีต อมนุษย
12.12 ความปลอดภัยของโรงไฟฟ านิวเคลียร
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Power Plant Engineering

Power Plant Engineering

Ratings: (0)|Views: 240 |Likes:

More info:

Published by: คมคิด คนเขียน on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 94 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 101 to 126 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 133 to 187 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 194 to 327 are not shown in this preview.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Muhammad Kaleem liked this
Borrirakd liked this
249898 liked this
Emad Amin liked this
Hari Vemireddy liked this
Said Elasri liked this
Arnaldo Tedesi liked this
Sabyasachi Kar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->