Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mejuierdellan

mejuierdellan

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by XAK Kurdistan

More info:

Published by: XAK Kurdistan on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

 
Êü…œ—Wz
 
ÍËËó} 
 !
Í…ËW½œd 
 ! 
 ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œÍdO³Mý
 ˘˙
Í…dO$“
¿
s¹œ“W¹ a}ý
 #
ËWý
 “UO²LOz w½…ËUšVOÐWŠ œWLŠWz Ê«—œWÐ
 —WÝËu½—WÝ
¿ ¿ ¿
 d} 
 "
 ËW¼ ¨œ«e½Uš w 
 ! 
 ˙
WÖ ¨”«—Uz Í…ËW½œd 
 ! 
 ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ
ÊUAO½ËËU½±
…—U 
 $
 ˛ 
ÆÛ Æ”
www.araspublisher.com12
 
w½U²Ýœ—u 
 !
Í…—Ëu²ÝW 
 "
Êü…œ—Wz ÍËËó} 
 !
w½U¹d 
 !
 u 
 "
Í—«
 ˛
«œdð wJ} 
 "
WÖ…ËUÇ—WÝ ÙWÖW 
 "
Íœ—u 
 ! 
WÐ w½ËËœd 
 ! 
Ë ÊËuðdÖ w 
 ! 
W¹—WÐW 
 "
Êü…œ—Wz ÍËËó} 
 $
 
V}² 
 ! 
ÍËU½w½U²Ýœ—u 
 ! 
Í…—Ëu²ÝW 
 $
 
w½U½«œw½U¹d 
 ! 
 u 
 $
Í—«
 ˛ 
Í…ËWMO†ïJ} 
 "
Ë Ê«ñ}Ö—…˱
∂∞
 
…—U 
 $
 ˛ 
 
”«—Uz Í…Ë«d 
 ! 
 ËxÐVOÐWŠ œWLŠWz Ê«—œWÐ
Í—W½u¼ w½UM}¼—…œÍb½W³A 
 (
W½ ÊU 
 )
WŽ —UJý
¯—WÐ w½UM}¼—…œ…œ«“ œW 
 $
W× 
 $
 
¯—WÐ —WÝ wMOÝËu½qOŽUL 
 * 
 Oz v 
 (
 )
œ«“d}ý
ÍdÖW†W¼‚œUÝ —…Ëôœ
 "
U)ËbÐWŽ e¹“WŽ
 —WðuOá 
 $
 ï 
 ! 
—WÝ w¹dÖW†W¼œËuLŠW 
 $
ÊULŠ…
 ˙
 ËUz 
W½U 
 +Ä
UÇ Í—U 
 ! 
wO²ý—W 
 Ä
 —WÝ
≤∞∞≤
 
 d} 
 "
 ËW¼ ¨…œ—…Ë—W 
 Ä
wð…—«“…Ë ÍW½U 
 +Ä
ÂW 
 ! 
W¹ w 
 Ä
 d} 
 "
 ËW¼ W 
 "
—W½u¼ Ë ÍdO³Mý
 ˘˙
wO²AÖ wOðW¹«—WÐ…u|
 ˙
WÐ ÍW½U 
 + 
 ³}² 
 ! 
 "
vð…Ë«—œ Í
≤∞∞≤
 
w†UÝ Í©¥±¥® …—U 
 $
 ˛ 
34

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->