Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2. Rugăciunea Papei Leon XIII către sf. Mihail - o profeţie despre viitoarea apostazie în Roma

2. Rugăciunea Papei Leon XIII către sf. Mihail - o profeţie despre viitoarea apostazie în Roma

Ratings: (0)|Views: 143 |Likes:
Published by Biserica Catolică
http://www.bisericacatolica.org

Rugăciunea originală a papei Leon al XIII-lea către sf. Mihail – o profeţie despre viitoarea apostazie în Roma
http://www.bisericacatolica.org

Rugăciunea originală a papei Leon al XIII-lea către sf. Mihail – o profeţie despre viitoarea apostazie în Roma

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Biserica Catolică on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2014

pdf

text

original

 
 
6
2.
Rugăc
iunea Papei Leon al XIII-lea
către sf.
Mihail –
o profeţie despreviitoarea apostazie în Roma
 
Papa Leon al XIII-lea
Rugăciunea
 
către sf. Mihail arhanghelul
a papei Leon al XIII-lea
este profetică. Compusă în urmă cupeste 100 de ani, şi apoi suprimată, versiunea originală a
rugăciunii către sf. Mihail
este foarte
interesantă şi controversată cu privire la situaţia în care se află astăzi adevărata Biserică
c
atolică.Pe 25 septembrie 1888, după celebrarea liturghiei de dimineaţă,
papa Leon al XIII-lea
a devenittraumatizat până la punctul în care s
-
a prăbuşit la pământ. Cei prezenţi au crezut că murise.După ce şi
-
a recăpătat cunoştinţa,
papa Leon al XIII-lea
a descris o conversaţie înspăimântătoarepe care o auzise venind din apropierea tabernacolului.
 
În conversaţie s
-
au auzit două voci
– pecare le-
a înţeles clar ca fiind una a lui Isus Cristos şi una a
D
iavolului.
D
iavolul s
-
a lăudat că ar
putea
distruge Biserica, dacă i
-
ar fi acordaţi 75 de ani să ducă la îndeplinire planul său (sau 100de ani, potrivit altor relatări). Diavolul a cerut de asemenea să îi fie permisă
o influenţă maimare asupra celor care mi se vor da să
-
mi slujească
. La aceasta, potrivit relatărilor, Domnul arăspuns:
 îţi vor fi date timpul şi puterea
.
 
Zguduit profund de ceea ce a auzit,
papa Leon al XIII-lea
a compus următoarea
rugăciune cătresf. Mihail
– care este de asemenea
ș
i
o profeţie
şi a dispus să fie recitată după toate liturghiileobişnuite (
Missa lecta
)
 
ca o protecţie pentru Biserică împotriva atacurilor din
I
ad.
Mai jos este
rugăciunea (reţineţi în special porţiunea îngroşată), urmată de câteva comentarii ale noastre.
 
Rugăciunea a fost luată din
 
The Raccolta
 ,
1930, Benzi
er Bros., p.
314-315.
he Raccolta
este o
colecţie autorizată de rugăciuni oficiale şi indulgenţe ale Bisericii
catolice
.
 
Rugăciunea:
 
 
Profeţia
 p
apei Leon al
XIII-
leadespre viitoarea apostazie în Roma
tradus de la:
www.VaticanCatholic.com
 
7
 
Glorioase sfinte arhanghel Mihail, prinţ al oştirii cereşti, apără
-
ne în lupta grea careo ducem împotriva puterilor
 
şi domniilor, conducătorilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răului. Vino în ajutorul omului, pe care Dumnezeu l
-
a făcutveşnic, după chipul fiinţei Sale, şi l
-
a răscumpărat cu preţ
scump de sub tiraniaD
iavolului.
 
Luptă
-
te azi, împreună cu oştirea îngerilor sfinţi, lupta Domnului, aşa cum ailuptat odinioară împotriva lui Lucifer, căpetenia trufiei şi a îngerilor lui răzvrătiţi;aceştia nu au izbutit să ţi se împotrivească, şi nici nu a mai fost loc pentru ei în
cer
.
 
Acest şarpe din vechime care amăgeşte lumea întreagă, cel numit
D
iavol şi S
atana, a
fost aruncat în abis şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. Iată, vrăjmaşul antic şi ucigaşulde oameni a prins curaj. Prefăcut în înger al luminii, împreună cu toată hoardaduhurilor rele, în lung şi în lat a înconjurat şi a cotropit pământul, ca să şteargă de pe el
numele
lui Dumnezeu şi al Cristosului Său, iar sufletele menite cununii slavei veşnicesă le răpească, să le nimicească şi să le piardă în pieirea veşnică. În oamenii ceidepravaţi cu mintea şi stricaţi în inimă
,
balaurul varsă ca pe un râu necurat
 
veninulrăutăţii lui: duhul minciunii, al nelegiuirii şi al pângăririi şi suflarea ucigătoare adesfrânării, a tuturor viciilor şi nedreptăţilor.
 
Aceşti duşmani vicleni au umplut şi au ameţit deamărăciuni Biserica, Mireasa Mielului fără de pată; peposesiunile ei cele
 
mai sacre au pus mâinile lor pângăritoare
.
Chiar în locul sfânt, unde a fost statornicit tronulpreasfântului Petru şi scaunul adevărului spre luminaneamurilor, au ridicat
 
 jeţul impietăţii lor îngrozitoare, cuscopul ticălos ca bătând păstorul, să poată
 
risipi şi turma
.
 
Arată
-
te deci, prinţ invincibil, poporului lui Dumnezeu, şi dă biruinţă împotrivaduhurilor răutăţii care năvălesc. Pe tine te cinsteşte Biserica drept ocrotitor şi păzitor; petine te preamăreşte ca apărător împotriva puterilor nelegiuit
e ale I
adului; ţie ţi
-a
 încredinţat Domnul sufletele celor răscumpăraţi spre a le aşeza în fericirea cerului.Roagă
-
te Dumnezeului păcii, să zdrobească pe Satana sub picioarele noastre, ca să nu
-i
mai poată ţine prinşi pe oameni şi să
nu mai
dăuneze Bisericii. Oferă rugăciunile noastre înaintea Celui Preaînalt, ca degrabă să ne întâmpine îndurările Domnului; şi să
-
l înşfacipe balaur, pe şarpele din vechime, care este
D
iavolul şi Satana, să
-
l arunci din nou înabis, ca să nu mai amăgească neamurile. Amin.
 
Iată Crucea Domnului, fugiţi, puteri vrăjmaşe.
 
Biruit
-
a Leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David.
 Fie, Doamne, mila ta spre noi,
Precum şi noi nădăjduim în
tine
.
 
Doamne, ascultă rugăciunea mea,
 
Şi strigarea mea la tine să ajungă.
 
Să ne rugăm.
 
Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, chemăm sfântul tău nume şi ne
 
rugămstăruitor şi cu umilinţă
 
 îndurării tale, pentru ca, prin mijlocirea neprihănitei şi purureaFecioare Maria, Mama noastră, şi a fericitului sfânt arhanghel Mihail, să binevoieşti a neda ajutor împotriva Satanei şi a tuturor celorlalte duhuri necurate, care, căutând sădăuneze neamului omenesc şi să ducă sufletele la pieire, bântuie
prin lume
. Amin.
 
 
 
Profeţia
 p
apei Leon al
XIII-
leadespre viitoarea apostazie în Roma
tradus de la:
 
www.VaticanCatholic.com
 
8
 
Citind rugăciunea (mai ales partea îngroşată) se poate vedea că
papa Leon al XIII-lea
părea săprevadă şi să
 
prezică
marea a
postazie;
 
şi părea să indice că această apostazie va fi condusă din
Roma –
Roma care singură este
locul sfânt, unde a fost statornicit tronul preasfântului Petru şiscaunul adevărului spre lumina neamurilor 
.
Papa Leon a prevăzut că acest loc (oraşul Vatican dinRoma), unde a fost întemeiat tronul lui Petru de către primul
p
apă, sfântul
 
Petru însuşi, vadeveni
 
 jeţul impietăţii
S
atanei
, cu “
scopul ticălos ca bătând păstorul (adevăratul
 p
apă), să poată risipişi turma (credincioşii catolici)
.
Acestea
sunt cuvintele
papei Leon al XIII-lea
.
 Papa Leon al XIII-lea
nu prezicea defectibilitatea Bisericii
c
atolice (aşa ceva fiind imposibil căciporţile
I
adului nu pot birui Bise
r
ica [Mt.16]), nici defectibilitatea Scaunului lui Petru (lucru
la fel
imposibil)
,
ci prezicea implementarea în Roma a unei religii catolice contrafăcute, apostate
,
 în
care “
păstorul
(adevăratul
p
apă)
 
este înlocuit de un antipapă uzurpator
 
(aşa cum s
-a mai
 întâmplat uneori în istoria Bisericii), cu scopul ticălos ca
 
poată risipi
turma
”.
 
Rugăciunea
p
apei Leon a prevăzut de asemenea că apostaţii Satanei vor pune mâinile lorpângăritoare
 pe posesiunile cele mai sacre ale Bisericii
.”
Care sunt cele mai sacre posesiuni ale
Bisericii? Cele mai sacre posesiuni ale Bisericii sunt acele lucruri pe care Cristos i le
-
a încredinţat:şi anume, depozitul de credinţă (cu toate dogmele sale) şi cele şapte sacramente instituite de
Î
nsuşi Domnul nostru Isus Cristos. Aşadar rugăciunea
papei Leon a
prezis tentativa dedistrugere a depozitului de credinţă odată cu apariţia Vatican II, şi
noile rituri sacramentale ale
Bisericii Vatican II. În această carte vom analiza în detaliu ambele subiecte. Vom vedea căpunerea mâinilor pângăritoare ale lui Paul
al
VI
-lea
pe cele şapte rituri sacramentale ale Bisericii începând din 1969
producând astfel o invalidă nouă liturghie, un invalid nou rit de hirotonire, şirituri grav îndoielnice alea mirului şi ungerii de pe urmă
a îndeplinit la fix prezicerea
papeiLeon
.
 
În 1934, remarcabila rugăciune a
p
apei Leon (dată mai sus) a fost schimbată fără explicaţie.
Fraza cheie care se referă la apostazia în Roma (locul sfânt, unde a fost statornicit tronulpreasfântului Petru pentru lumina neamurilor) a fost eliminată
.
 
Aproximativ în aceeaşiperioadă, utilizarea versiunii mai lungi a
rugăciunii către sf. Mihail
 
după fiecare liturghieobişnuită, a fost înlocuită de o rugăciune mai scurtă, acum celebra prescurtată
rugăciune către sf. Mihail
:
 
Sfinte Mihail arhanghelul, apără
-
ne în luptă, fii protectorul nostru împotriva răutăţii şivicleniei
D
iavolului; ne rugăm cu umilinţă ca Dumnezeu să
-
l certe; iar tu,
p
rinţ aloştirilor cereşti, prin puterea lui Dumnezeu, aruncă
-
l în
Iad pe
Satana şi pe cel
elalte
duhuri rele care rătăcesc în lume căutând să ruineze sufletele. Amin.”
 
Nu este nimic în neregulă cu această
rugăciune către sf. Mihail
; de fapt, este foarte bună şi eficace.
Cu toate acestea, i
deea este că nu e rugăciunea
mai
lungă pe care
papa Leon al XIII-lea acompus-
o. Rugăciunea
 
scurtă a fost, în opinia multora, promovată ca un substitut, în aşa fel încât credincioşii să nu fie conştienţi de conţinutul incredibil al rugăciunii mai lungi
 
dată
mai
sus. Dacă versiunea mai lungă a
rugăciunii către sf. Mihail
 
ar fi fost recitată la sfârşitul fiecăreiliturghii obişnuite şi nu ar fi fost suprimată în 1934, cu cât mai multe milioane s
-
ar fi ridicat înrezistenţă la întâlnirea cu noua religie impusă după Vatican II despre care discutăm în această
c
arte? Cât de mulţi şi
-
ar fi dat seama că se încearcă demontarea sistematică a
C
redinţei catolicetradiţionale după
conci
liul Vatican II?
 
Rugăciunea mai lungă a
papei Leon al XIII-lea
către sfântul arhanghel Mihail de asemenea sepotriveşte perfect cu faimoasa apariţie şi predicţie a Sf
intei
Fecioare Maria la La Salette în 1846:
Roma va pierde Credinţa şi va deveni scaunul Anticristului… Biserica va fi eclipsată 
.”
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Iesu Infante liked this
Any Moraru liked this
Ardei Madalina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->