Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mekarimu-l-Ahlak-Muhyiddin-İbn-Arabi

Mekarimu-l-Ahlak-Muhyiddin-İbn-Arabi

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by tunahan emin

More info:

Published by: tunahan emin on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
 MEKAR
İ
MU’L AHLAKÜSTÜN AHLAKR
İ
SALES
İ
 
E
ş
-
Ş
eyhu’l Ekber MUHY
İ
DD
İ
N
İ
BN. ARABÎ K.S.
 
H.560-638 / M.1164-1240
TercümeVahdettin
İ
NCE
 
 Bismillâh ve Billah“Ve inneke le alâ hulukin azîm.”
Ş
ÜPHES
İ
Z SEN, ÇOK BÜYÜK B
İ
R AHLAK ÜZER
İ
S
İ
N.Kalem/4
İ
slam, Güzel Ahlâkt
ı
r.
"Tehallekû bi ahlâk
ı
llah vettes
ı
fü bi s
ı
fâtillâh"..."Allah ahlak
ı
yla ahlâklan
ı
n ve O'nun s
ı
fatlar 
ı
yla s
ı
fatlan
ı
n."H.
Ş
erif."Innemâ buistü li ütemmime mekârime'l ahlâk""
Ş
üphesiz ben mekarim-i ahlâk-
ı
hamideyi tamamlamak için gönderildim."H.
Ş
erif.«Tasarruf nedir? dersen deriz ki: Zahir ve bât
ı
n olarak,
ş
eriat adab
ı
na vâk
ı
olmakt
ı
r ki, bu, mekârim-i ahlâkt
ı
r.Tahalli nedir? dersen deriz ki; ilâhî ahlâk ile vasaflanmakt
ı
r ki, tasavvuf yolundatahal-luk bi'l esma beraberli
ğ
inde sözlerin ve davran
ış
lar 
ı
n
ı
sad
ı
klar 
ı
n hallerinebenzetmektir.
İ
nsan, elbetteki mâbûd olamaz fakat onun s
ı
fatlar 
ı
yla s
ı
fatlanabilir. Riyazetahlak
ı
n temizlenmesidir.»
İ
bn.i Arabi.
 
 
De
ğ
erli Dostlar...
 Allah Rasûlü s.a.v. efendimize, âline, ashab
ı
na tüm Resullere, Nebilere, Ehlibeytine,Veliyullaha, onlar 
ı
n dostu olma
ş
erefine nali olanlara ve ümmet-i Muhammed'e selamolsun.Bu eser Allah'
ı
n Sevgilisi, Efendimiz Resul-i Ekrem (s.a.v.) in hususi velayetinemazhar olmu
ş
, ilm-i ledün sahihlerinden, tasavvuf erbab
ı
n
ı
n zirve isimlerinden, üstadlarmöncü üstad
ı
, Dost'un dostu olma
ş
erefine nail olmu
ş
 
Ş
eyhu'l Ekber MuhammedMuhyiddin ibn. (k.s.)
hazretlerinin "Tehzibu'l ahlak", "el-Ahlak", "Siyasetu'l ahlak veTehzibu'n-nüfus" , "Mekarimu'l Ahlak" gibi birçok isim alt
ı
nda defalarca yay
ı
mlanm
ış
olandünyan
ı
n birçok ünlü kütüphanelerinde gerek yazma gerekse bask
ı
olarak mevcut olank
ı
ymetli eserin kudretimizin derecesinde yapt
ı
rabildi
ğ
imiz Türkçeye tercümesidir.Bu k
ı
ymetli eserin sahibi olan
Ş
eyhu'l Ekber (r.a) hazretleri gerek eserinba
ş
lang
ı
c
ı
nda gerekse di
ğ
er eserlerinde "Mekarimu'l ahlak"
ı
n yani üstün "ilâhî" ahlak
ı
n neoldu
ğ
unu ve güzel ahlak sahibi nas
ı
l olunaca
ğı
n
ı
sade ve sade oldu
ğ
u kadar boyut boyuther kesimden insan
ı
tatmin edecek kadar özel bir 
ş
ekilde anlatmaktad
ı
r ki bu k
ı
ymetlieserin tan
ı
t
ı
m
ı
na bizlerin lisanlar 
ı
yetersiz kalmaktad
ı
r.Dolay
ı
s
ı
yla eserin tan
ı
t
ı
m
ı
için sözü eserin sahibi olan
Ş
eyhu'l Ekber hazretlerini sizokurlar 
ı
m
ı
zla ba
ş
ba
ş
a b
ı
rakman
ı
n en do
ğ
ru bir davran
ış
oldu
ğ
u inanc
ı
nday
ı
z.
Bizler ise ancak.."Allah erlerinden zuhura gelen eserler; mü-essir-i hakikî olan Hazreti Allah C.C.d
ı
r"
inanc
ı
ve bu gibi eserlere hizmetin de Cenab-
ı
Hakk'
ı
n büyük bir lütfü oldu
ğ
u bilinciyle"Elhamdülillah" diyerek be
ş
eri acziyetimizin sebebiyle olu
ş
an her tür hata ve kusurlar 
ı
m
ı
z
ı
naff 
ı
n
ı
öncelikle Cenab-
ı
Hakk'tan, Efendimiz s.a.v den ve eserin müellifi olan
İ
bn-i Arabi(ks) dan, tüm büyüklerimizden ve siz okurlar 
ı
m
ı
zdan dileriz.Hakk
ı
n Rahmet ve ma
ğ
fireti ümmeti Muhammedin, Cenab-
ı
 
Ş
eyh'in yak
ı
nlar 
ı
n
ı
n,ailesinin, sevenlerinin ve okurlar 
ı
n
ı
n temiz ruhlar 
ı
na olsun. Ard
ı
ndan da Efendimizintavsiyesine uyarak, Onun bizlere ö
ğ
retti
ğ
i gibi..
- Allahumme inni euzu bike mine
şş
ikak
ı
ven-nifak
ı
ve su-i ahlak
ı
.
 Allah'
ı
m! Sana s
ığı
n
ı
ı
m.
Ş
ikaktan, nifaktan ve kötü ahlaktan diyerek niyaz eder ard
ı
ndan da.. Hazreti
Ş
eyh'in de dualar 
ı
na uyarak biz de devamen acziyetimizin bilinciylehamd ve
ş
ükürle
ş
öyle deriz: Allah'
ı
m!. Ahlak
ı
m
ı
z
ı
güzel eyle. Bizlere hayr 
ı
i
ş
ittir ve hayra muttali k
ı
l. Bizi afiyetle
ı
z
ı
kland
ı
r ve afiyetimizi devaml
ı
eyle. Allah'
ı
m!. Kalplerimizi takva üzerinde birle
ş
tir. Bizi, senin sevdi
ğ
in ve raz
ı
oldu
ğ
un
ş
eyleri daima i
ş
lemeye muvaffak eyle. Allah'
ı
m!. Bizlere ahlak
ı
m
ı
z
ı
takviye eden Dost'un dostu olma
ş
erefine nail olanlarlaberaberlik ihsan eyle. Ahlâk
ı
Kur'ân olan Efendimiz (s.a.v)e lay
ı
k eyle. O'nun boyas
ı
yla

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->