Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhyiddin-İbn-Arabi-r-a-Derleme

Muhyiddin-İbn-Arabi-r-a-Derleme

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by tunahan emin

More info:

Published by: tunahan emin on Oct 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

 
 
Muhyiddin Đbn Arabi
 (r.a.)
~
Alıntılar 
~
 
Derleme:
http://jonasclean.blogspot.com
 
 
...Dağların da üstündeki yüce zirvelere olan teceliyat-ı ilâhiyeye bir bak!. Bilki!..O görenlerin, daima nazarları o zirvelerdeki tecelliyata olur. Alçalmada yücelikolmasaydı, yüzlerimiz, görüneni gözler ile aramakla alçalmazdı...Đşte bundan dolayı Allah bize, secde etmemizi emr etti...
 
 
  Allah, Muhammed ve al-i Muhammed hakkı için bizi dünya ve ahirette onunilimlerinden faydalandırsın. Hamdolsun Allah'a, uygun kılmasının güzelliğindendolayı. O'ndan diliyorum; Yoluna salik olmayı nasip etmesini, Bu yolu tah-kik ehli biriolarak kat etmemi ilham etmesini,Yolunu tasdik etmekten dolayı huzura ermişmutmain bir kalp bahşetmesini, Önce geçmesini sağlayan özelliklerle donattığıaydınlık bir akıl vermesini, Şereflendirmesinin makamına huzur veren bir sururlakoşmayı, Cehaletten uzaklığın mutmainliğini yaşayan bir nefis, fikrin kıvılcım veşuleleriyle parlayan bir anlayış,Fethin pınarından ve halis şarabından zahir olan bir sır, Neşenin genişliği ve enginliğiyle açılmış bir lisan vermesini, Fani dünyanın çekicisüslerinden ve zevk veren cazibesinden beri, yüksek bir düşünce bahşetmesini,Kevnin batışında ve doğuşunda varlığın sırrını gözlemleyen bir basiret nasipetmesini, Huzur rüzgarının arındırması neticesi her türlü bozukluktan beri duyular vermesini, Noksanlığın taşkınlığından ve tatbikinden uzak tertemiz bir fıtrat vermesini,Şeriatın egemenliğine ve güvencelerine uyan bir huy, Toplayıp ayırmaya elverişli bir vakit bahşetmesini...Salât ve selam Muhammed'e -al-i Muhammed'e ve grubuna, Ondan sonrakihalifelere ve yolunu izleyen tabîlerine, Selam ve esenlik onların üzerine. Bil ki,varlıktan ve şühuddan murat Allah'tır ve amaç da O'dur. Ne inkar var ne de rat. O,bana yeter ve O ne güzel vekildir.
 En meşhur Osmanlı şeyhü’l Đslâm'larından ibni Kemal'in fetvası:Bismillahirrahmanirrahim..Kullarından bir kısmını ilim ve ihsana mümtaz ve enbiya ve murselîne vâriseden Cenab-ı Hakka hamd ve sena ve ehl-i dalâl-ı ıslâha meb'ûs olan (gönderilen)Nebiy-yi zîşân ile şer'i metini (sağlam şeriatı) icraya ced ve gayret eden âl veashabına edayı selât ve selam bî intiha (sonsuz selât ve selam) olunduktan sonra;
 
ma'lum olsun ki hakikât ehlinin uyduğu; Hazret-i Şeyh Âzam Kutb-ul Arifin Muhyiddîn Âlî al-Arabî at-Tâi al-Hatemî al-Endülüs-i hazretleri muctehid-i kâmil ve mürşid-ifâzıldır. Hayret veren menâkıbında mevcud olan harikulade kerametleri müridler,alimler ve fâzıl kişiler tarafından kabul ve tasdik edilmiştir. Đnkâr edenlerin, çok büyükhata edecekleri ve inkârda ısrar edenlerin ise çok dalâlete duçar olacakları aşikârdır.Emr-i bil ma'ruf ve nehyi anil münker'le me'mur hakimlerin, işbu batıl inançsahihlerinin hallerini düzeltmelerine ve itikâdlarmı değiştirmelerine teşvik ve te'dîb(uslandırma) eylemeleri boyunlarına borçdur. Đbn-i Arabi hazretleri birçok kitab veresâil te'lif buyurmuşlardır. Fusus'ul Hikem, Fütuhatı Mekiyye diğer te'lif ettiklerininyanında meşhurdur. Hazreti Şeyh'in kitablarında ve risalelerinde bulunan bazıibârelerinn lafzları ve manâları ilâh-i emre ve şer'i nebeviye yakın yani anlaşılır olması yönüyle itiraz edilmemektedir. Ancak bazı ibarelerin derecâtının yüksekolması yani keşf ve tevhîd ehlinden olmayanların idrâklarının fevkinde olması,amaçlanan manâyı idrâk edemeyenlerin ve tasavvuf ehli olmayanların "Sakınbilmediğin şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, göz ve kalp bunların hepsi o şeydensorumlu olur" (Đsra/36) âyetine uyarak sükût etmeleri ve itirazdan kaçınmaları vaciptir.Büyüklerden birisi şöyle buyurmuştur: Kim tasauvujı hakikatlerin ehli ile beraber oturursa ve onların ortaya koydukları hakikatlerin bazısını inkâr ederse, Allah imannurunu onun kalbinden söküp alır." Đbn-i Arabi (k.s) hâlen, ilmen, tarikat şeyhi vehakikat ehlinin büyüğü olduğu gibi; ilim müessesesi teşkilatının kurucusudur. Cenab-ıŞeyh, öyle ucu bucağı olmayan bir denizdir ki sahilini görmeğe beşer gözü,dalgalarının çalkalanırken çıkardığı sesi işitmeğe; beşer kulağı acizdir. Đnci taneleriolan sözleri ise yâr'dan uzak olanların ellerine ulaşıp ziyan olmaktan korunmuş vegönül ehline neş'e bahş olacak feyizler ile dopdoludur. Đbn-i Arabîye mensub olantâife-i nâciye doğru yola girmiş mümtaz bir kavimdir. Sözleri ve diğer tasavvuf!ıstılahları diğer tasavvuf ehli gibidir. Hatırdan çıkarılmamalıdır ki, hilali görmeye,kusurlu gözler nasıl müsaid değilse hazreti herkesin idrâk etmesi mümkünolmayabilir. Allah'a yeminle beraber beyân olunur ki şübhesiz Şeyh'ul Azam b. Arabiilminin ihata etmediği şeyi yazmamıştır ve ilmi ise; malumatın şekillerini hakikativechle, ru'yetle hasıl olmuş ilm-i şuhûddur. Hak Subhanehû tealâ hazretleri bazıkullarını nübüvvetle bazısını da velayetle seçmiştir. Durum şudur ki, bir şeyibilmemek, görmemek o şeyin yok olduğunu gerektirmez. Bulup görmemekle de oşeyin varlığını inkâr lâzım gelmez. Örneğin; yarasanın güneşi görmeyerek inkâr etmesi, güneşin olmadığı anlamına gelmez. Taassubun zarardan başkaca faydası

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->