Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pravo EU Usmeni

Pravo EU Usmeni

Ratings:

4.86

(14)
|Views: 1,651|Likes:
Published by sandrakravitz
Pravo Evrospke Unije, pitanja za usmeni deo ispita
Pravo Evrospke Unije, pitanja za usmeni deo ispita

More info:

Published by: sandrakravitz on Jan 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/07/2012

 
Pravo EU – Pitanja za usmeni deo ispita
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEPRAVO EU – 2008/2009PITANJA ZA (ZAVRŠNI) USMENI DEO ISPITA - za ocenu više1.Četiri fundamentalne slobode u EU
Zajedničko i unutrašnje tržište predstavljaju najvniji deo početnih, pa isuštinskih elemenata integracionih procesa u Evropi. Zajedničko tržište je bilobazirano na 4 osnovne slobode, popularno nazvane Stubovi zajednice, a one su:
Sloboda kretanja roba
ključnu uogu u konstituisanju zajedničkog,odnosno unutrašnjeg tržišta ima sloboda kretanja roba. Ova sloboda jesačinjena, uslovno rečeno, od
tri dela
, gde se
 prvi deo
odnosi na
eliminaciju carninskih i sličnih davanja između država, kao i unutršnjih idiskriminatornih novčanih davanja
;
drugi deo
se odnosi na
eliminacijunecarinskih kvantitativnih ograničenja i sličnih barijera
;
treći deo
seodnosi na
dejstva autorskih prava i industrijske svojine
.Zajednica se zasniva na carinskoj uniji koja se odnosi na svu robnurazmenu i obuhvata zabranu carina na uvoz i izvoz između država članicai svih dažbina koje imaju isto dejstvo, kao i uvođenje zajedničke carinsketarife u njihovim odnosima sa trećim zemljama. Dalje, niti jedna državane može na proizvode iz drugih država članica naplaćivati bilo kakveunutrašnje poreze radi zaštite drugih proizvoda. Savet je nastojao daharmonizuje suštinski važno pitanje dodatnih poreza, jer su oni najvećideo prioda Zajednice.Da bi se obezbedila sloboda kretanja roba, nužno je bilo eliminisati
kvantitativne restrikcije
i mere ekvivalentne njima. Kvantitativnerestrikcije predstavljaju
numerička ograničenja trgovine robama izmeđudržava
, a kao sinonim se upotrebljava naziv Kvota.
Izuzeci
od principa slobode kretanja roba: moguća su ograničenja uvoza,izvoza ili tranzita robe, ako su ona opravdana razlozima javnog morala, javnog poretka, javne bezbednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinjaili biljaka, zaštite nacionalnog kulturnog dobra umetničke, istorijske iarheološke vrednosti ili zaštite industrijske i trgovačke svojine.
Sloboda kretanja lica
sadrži više elemenata, a najbitniji deo je
sloboda kretanja radnika
. Posle II svetskog rata postojala je veomaizražena protekcionistička politika u pogledu zapošljavanja straih radnikakoje su smatrali igrantima. Oni su, po pravilu, imali nesiguran položaj isuočavali su se sa brojnim restrikcijama i ograničenjima. Posle Rimskihugovora (1957. godine) bilo je jasno da će se uspostaviti sloboda kretanjaradnika po isteku tranzicionog perioda, do 1970. godine (završio se
sandra.mazoni@gmail.com
1
 
godinu dana ranje).Sloboda kretanja radne snage ima nesumnjivo veliki politički, socijalni ikulturni značaj. Poznato je da veliki broj radnika živi u drugim državamaduži period vremena i u tim sredimana organizuje ukupan život i ostvarujeogroman uticaj na socijalna dešavanaj. Njihova deca nastavljaju da žive utim sredinama, zapošljavaju se, zaključuju brakove sa domicilnimstanovništvom ove pojave su naročito izražene u ovom vremenu iznačajno doprinose da se EU lagano približava stapanju različitih kulturakao osnova za promociju evropskog građanstva.U okviru ove slobode radnici, sa izuzetkom ograničenja koja nastaju izrazloga javnog poretka, bezbednosti i zdravlja, imaju
 pravo
:
da prihvatestvarno učinjene ponude za zapošljavanje; da se u tu svrhu slobodnokreću na teritorijama drđava članica; da borave u jednoj državi članiciradi zaposlenja u skladu sa zakonskim i administrativnim propisima kojiregulišu zapošljavanje državljana tih država članica; da se zadržavaju nateritoriji države članice posle zaposlenja u toj državi u skladu sa uslovimakoje komisija utvrdi u izvršnim uredbama
.
Izuzetak 
od ove slobode čineradnici u
 javnoj upravi
. Predva se i pravo radnicima da ostanu nateritoriji države članice posle gubitka posla u toj državi.Ova sloboda se odnosi prve svega na radnike iz
država članica
, zatim, od1994. godine ta prava uživaju i radnici iz
Islanda, Lihtenštajna i Norveške
,a od 1999. i radnici poreklom iz
Švajcarske
. U
ograničenom
smislu, ovaprava imaju i radnici poreklom iz
Turske i Maroka
.Najvažniji stav je pitanje položaja članova porodica radnika. Ta prava suliberalno postavljena i u pogledu položaja najbližih srodnika radnika. Potom osnovu prava uživaju supružnici, deca do 21. godine starosti, drugimaloletni članovi familije, izdržavani roditelji, dedovi i babe supružnika. Taprava se odnose na življenje s radnikom, zapošljavanje, čak i ako nisudržavljani države članice. Deca imaju pravo na nediskriminatorni pristupobrazovanju, a takođe, za njih su predviđeni specijalni programi kako bise što uspešnije integrisali u novu sredinu, kao i programi kako bi seobrazovali na svom jeziku i u duhu kulture države iz koje potiču.
Sloboda kretanja kapitala
suštinska pretpostavka stvaranjaunutrašnjeg tržišta i ekonomske i monetarne unije. Integrisano finansijskotržište nije moguće stvoriti bez slobode kretanja kapitala. Znajostvarivanja slobode kretanja kapitala sa ostale tri slobode je nemerljiv –gotovo da bi sloboda kretanja robe bila paralisana za slučaj restrikcija uslobodi kretanja kapitala.Situacija na početku integracija u ovoj oblasti je bila veoma kompleksna.Na jednoj strani su se nalazile Grčka, Francuska, Italija, Španija i Portugalsa prilno rasprostranjenim restrikcijama,a na drugoj strani su bileskandinavske zemlje, te Nemačka i Holandija sa liberalnom monetarnompolitikom koja je dozvoljavala slobodno kretanje kapitala prekoi unutarnjihovih granica. Restrikcije su se odnosile na razmenu i investicije,
 
Pravo EU – Pitanja za usmeni deo ispita
posebno one koje bi ugrožavale nacionalnu privredu. Takođe, bile su u f-jisprečavanja odliva kapitala u vremenima finansijskih kriza, zatimograničenje uvoza i izvoza roba i, svakako, sve uz saglasnosti saspoljnotrgovinskom politikom zemlje. Uviđajući neodrživost takvog stanjai njegovu štetnost za dostizanje čvršćeg integracionog jedinstva, uUgovoru o Evropskoj zajednici iz 1957. godine predviđeno je postepenoukidanje restrikcija u slobodi kretanja kapitala.
Sloboda kretanja usluga
– ne postoji način da se stvori unutrašnjetržište, ukoliko se finansijska i komercijalna f-ja ne obavljaju slobodno.Sloboda davanja i primanja usluga veoma je značajna i zbog okolnosti štose na taj način omogava pojedincima da obavljaju profesionalnudelatnost unutar Zajednice.Pod
uslugama
se u smislu Ugovora podrazumevaju
one usluge koje seobavljaju uz nadoknadu, ukoliko se na njih ne odnose odredbe oslobodnom kretanju lica i slobodnom prometu robe i kapitala
. Uslugeobuhvataju
delatnosti industrijskog, trgovačkog i zanatskog karaktera idelatnosti slobodnih profesija
.Rimski ugovor je označio proces harmonizacije propisa država članica u ovojsferi kao najvnici cilj. Postojala je opšta ocena u ranim fazama da uspehintegracije zavisi od sposobnosti država članica da harmonizuju pravne sisteme.
2.Ugovor o EU
Potpisan je u Mastrihtu 07.02.1992. godine, stupio na snagu 01.11.1993.godine. Mastrihtski ugovor je nastao posle sloma sovjetskog komunističkogsistema i ujedinjenja Nemke. Uspostavio je novi politički entitet nazvanEvropska unija, opisana kao
entitet sačinjen od tri stuba
:1.
Prvi stub
 je sastavljen od
tri postojeće Evropske zajednice
(Evropskazajednica za ugalj i čelik, Evropska zajednica, Evropska zajednica za atomskuenergiju).2.
Drugi stub
 je sačinjen od
sistema zajedničke spoljne i bezbednosne politke
.3.
Treći stub
obuhvata novu sferu koja se odnosi na
 pravosuđe i unutrašnju politiku
.Ugovor je podeljen na dva, uslovno rečeno, strukturna dela, gde se prvi baviekonomskom i monetarnom unijom, a drugi političkom unijom.U pravno – tehničkom smislu, Ugovor je sačinjen od preambule, opštih i završnihodredbi; poseduje Naslove od broja I do VII i veći broj protokola i deklaracija.Odredbe Ugovora su grupisane u 5 Naslova. Jedan deo odredbi posvećen jeizmeni postojećih ugovora (Ugovora o Evropskoj Zajednici, Ugovora o Evropskojzajednici za ugalj i čelik, Ugovora o Evropskoj zajednici za atomsku energiju).Najvažnija novina se odnosi na proglašenje Unije država članica.Naloženo je uspostavljanje monetarne unije posredstvom uvođenja jedinstvene
sandra.mazoni@gmail.com
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ivanalujic liked this
Branko Nenadovic liked this
Ibro51 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->