Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aarthi Rao Paramahamsa Nithyananda Medical Report Tamil

Aarthi Rao Paramahamsa Nithyananda Medical Report Tamil

Ratings: (0)|Views: 132|Likes:
Published by NewsLeaks Leaks
Aarthi Rao Paramahamsa Nithyananda Medical Report Tamil
Aarthi Rao Paramahamsa Nithyananda Medical Report Tamil

More info:

Published by: NewsLeaks Leaks on Oct 08, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

original

 
1
A®£»©õS® BµzvµõÂß Amlȯ[PÒ &
vQ¿mk® ©¸zxÁ £›÷ŒõuøÚ AÔUøPPÒ 
"BµzvµõÂØS C¸US® wºUP¨£h •i¯õu ‰ßÖ £õÀÂøÚ @|õ#PÒ.'& ²ÛÁº]mi BL¨ ªU]Pß ©¸zx©øÚ AÎzu
 
©¸zxÁ £vÄ BÁn[PÒ
"
£õÀÂøÚ @|õ#PÒ
HIV
 
÷|õø¯Âh 40% AvP B£zuõÚx.'
&
£õÀÂøÚ @|õ#PÒ £ØÔ ²ÛÁº]mi BL¨ P¼L÷£õºÛ¯õ
{PÌzv¯ ÂgbõÚ £›@ŒõuøÚ •iÄPÒ.
£µ©í®é {z¯õÚ¢uº, ußøÚ C¢v¯õ¾® Aö©›UPõ¾® £õ¼¯À £»õzPõµ®öŒ#uuõPz uÁÓõÚ ö£õ#¨¦Põº AÎzv¸¢u BµzvµõÂß ©¸zxÁ £›÷ŒõuøÚAÔUøPPøÍU @Pmk¨ö£ØÓ Aö©›UPõ }v©ßÓ®, AÁØøÓ C¢v¯ }v©ßÓ[Pξ®
Œ©º¨¤UP, BPìm 8, 2012 AßÖ AÝ©v¯Îzv¸UQÓx. (BÁn¨ £UP® Gs: 12)ì÷hm BL¨ ªU]Pß 22Áx ©õÁmh }v©ßÓ® (
State of Michigan 22nd Judicial DistrictCourt
), ²ÛÁº]mi BL¨ ªU]Pß ©¸zx©øÚUS (
University of Michigan Hospitals
) BPìm8, 2012 AßÖ Kº EzuµÄ ¤Ó¨¤zux.(²ÛÁº]mi BL¨ ªU]Pß ©¸zx©øÚ°Àuõß BµzvµõÆ, 2004 B® Bsi¼¸¢xuÚUQ¸US® £õÀÂøÚ @|õ#PÐUPõP ©¸zxÁ ]QaøŒ GkzxÁ¸QÓõº.)
\mhŸv¯õÚ A¢u EzuµÂß Â£µ®: ""2005 B® Bsi¼¸¢x 2010 Áøµ,÷|õ¯õίõÚ BµzvµõÆ
,
D/O/B.12/23/1973,
 
•PÁ›
3118
Village Circle, Ann Arbor,MI
48108, Gkzu
©¸zxÁ £›÷ŒõuøÚ AÔUøPPÒ ©ØÖ® ©¸zxÁ £›÷ŒõuøÚ•iÄPÒ HuõÁx JßøÓ@¯õ AÀ»x GÀ»õÁØøÓ²÷©õ £µ©í®é {z¯õÚ¢u›ßÁÇUPÔb¸US ©¸zxÁ©øÚ ÁÇ[P ÷Ásk®
.''
 
BµzvµõÂß ©¸zxÁ £›÷ŒõuøÚ öµUPõºkPÒ, BµzvµõÂØSz wºUP¨£h•i¯õu ÷|õ¯õÚ
STD,
AuõÁx £õ¼¯À EÓÄ ‰»® £µÄ® ªPUöPõi¯ öuõØÖ÷|õ¯õÚ ¤Ó¨¦Ö¨¦ Qµ¢v÷|õ# (
Genital Herpes)
2004 B® Bsi¼¸¢x C¸¨£uõPz öu›ÂUQßÓÚ.(BµzvµõÂØS C¸US® £õÀÂøÚ @|õ#PÒ (BÁn¨ £UP® Gs: 65),
HIV
÷|õø¯Âh40
AvP B£zuõÚx GßÖ, éõߤµõêì÷PõÂÀ EÒÍ ²ÛÁº]mi BL¨ P¼L÷£õºÛ¯õ£õÀÂøÚ @|õ#PÒ £ØÔ |hzv¯ ÂgbõÚ £›÷ŒõuøÚ •iÄPÒ öu›ÂUQßÓÚ).
 
 
2
1.BµzvµõÂØS C¸US® wºUP¨£h•i¯õu £õÀÂøÚ @|õ#PÒ:
 
2004 Bsiß ©¸zxÁ Buõµ[PÒ öŒõÀ¾® @|õ#PÎß Â£µ[PÒ:
Herpes Genetalia : Feb 2, 2004Genital Herpes : Feb 16, 2004Herpes Genetalia in Women : Feb 16, 2004
 
3
BµzvµõÂØS C¸US® wºUP¨£h•i¯õu £õÀÂøÚ @|õ#PÒ :
 
Bµzv µõÆ PØ£ÈUP¨£mhuõP öŒõÀÁx ”zu¨ ö£õ#:
¤¨µÁ›, 2005À •uß •u»õP, £µ©í®é {z¯õÚ¢u¸hß uõß £õxPõ¨£ØÓ •øÓ°À£õ¼¯À EÓÄ öPõshuõP BµzvµõÆ öŒõÀQÓõº.A¨£i {PÌ¢v¸¢uõÀ {aŒ¯©õP £µ©í®é {z¯õÚ¢u¸US® A¢u ÷|õ# öuõØÔ°¸UP@Ásk®.BÚõÀ öŒ¨h®£º 2, 2012 AßÖ, £µ©í®é {z¯õÚ¢u¸US GkUP¨£mh ©¸zxÁ£›÷ŒõuøÚ •iÄPÒ, £µ©í®é {z¯õÚ¢u¸US G¢u¨ £õÀÂøÚ @|õ²® CÀø» GßÖöŒõÀQßÓÚ.Cv¼¸¢x Bµzv µõÆ £µ©í®éº «x Œõmk® AzxøÚ SØÓaŒõmkPЮ ö£õ#¯õÚx GßÖ©¸zxÁ Ÿv¯õP@Á {¹£n©õQ²ÒÍx.
BµzvµõÂØS C¸US® £õÀÂøÚ @|õ# £ØÔ ©¸zxÁ Buõµ[PÒ u¸®uPÁÀPÒ:
Bµzv µõÂß ©¸zxÁ £›÷ŒõuøÚ •iÄPÒ, AÁ¸US 2004 B® Bsi¼¸¢x £õ¼¯ÀEÓÄ ‰»® £µÄ® ªPÄ® £¯[Pµ©õÚ
¤Ó¨¦Ö¨¦ Qµ¢v ÷|õ#
(
STD GenitalHerpes)
C¸¢ux GßÖ ªPz öuÎÁõPU PõmkQßÓÚ. A¨£iö¯ßÓõÀ AÁ¸US C¢÷|õ#1996¼¸¢÷u C¸¢v¸UPUTk®.
÷uõ÷»õk ÷uõÀ Eµ]Úõ@» £µÄ® @©õŒ©õÚ £õÀÂøÚ øÁµì:
EhÀŸv¯õP öÁΨ£øh¯õP Qµ¢v ÷|õ°ß Aøh¯õÍ[PÒ öu›¯õÂmhõ¾®Th, C¢÷|õ#EÒÍÁ@µõk öuõhº¦öPõÒ£ÁºPÐUS® C¢u Qµ¢v ÷|õ# øÁµì öuõØÔUöPõÒЮ.A¢uÍÂØS Eh¾USÒЮ ªPz wµ©õP ÷Áø» öŒ#¯UTi¯x C¢u øÁµì.BµzvµõÂØS® £µ©í®é {z¯õÚ¢u¸US® Cøh÷¯ £õ¼¯À Ÿv¯õÚ EÓÄTh |h¢v¸UP÷Áshõ®.@|õ# C¸US® ChzvÀ ÷uõ÷»õk ÷uõÀ Eµ]°¸¢uõ÷»Th ÷£õx®, Qµ¢v ÷|õ# øÁµì£µ©í®é {z¯õÚ¢u¸US® £µÂ°¸US®. BÚõÀ öŒ¨h®£º 2, 2012 AßÖ, £µ©í®é{z¯õÚ¢u¸US GkUP¨£mh ©¸zxÁ £›÷ŒõuøÚ •iÄPÒ, £µ©í®é {z¯õÚ¢u¸US G¢u¨£õÀÂøÚ @|õ²® CÀø» GßÖ öŒõÀQßÓÚ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->