Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Simono Kairio informacinis laikraštis

Simono Kairio informacinis laikraštis

Ratings: (0)|Views: 130|Likes:
Kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą Kalniečių vienmandatėje apygardoje Simono Kairio informacinis laikrašis
Kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą Kalniečių vienmandatėje apygardoje Simono Kairio informacinis laikrašis

More info:

Published by: Paulius Andriuškevičius on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
ELIGIJUS MASIULIS
. SUSISIEKIMO MINISTRAS, LIBERALŲ SĄJŪDŽIO PIRMININKAS
Sveiku protu paremtų sprendimų šiandien Lietuvoje trūksta. Prisiminkime, kas pasta-ruosius metus vyko parlamente. Dešimtys parlamentarų imitavo darbus sudarinėda-mi begales komisijų, kišosi į Garliavos įvykius, bandė nurodyti, kas yra šeima. Šalies politikoje daugėja populizmo. Racionalūs argumentai stumiami į antrą planą.
Ss Kys:
darbaiSvarbiau,nei žodžiai!
 
A susimąsome, as busLieuoje 2020-aisiais a2030-aisiais meais? Dasiaimažja gimsamumas,esiliauja emigacijos masai.Lieuai, aip alstbei, iilęsimas paojus i ai uibūi sabiausias poliisdaboas lausimas. Kaipspęsime ias poblemas?A pima usime lesiiąeoomią, pažabosimemoopolijas i suusimeuiaiems žmos palaiądabo ią, a oliau dalisimepaalpas i solių piigųį aię i į deię? O aipelgsims, ai eiegiamaieis piimi sao eioijožmoes i ių auų? Didžiuliaiiūiai aja labai spaiai,alstbei eis dąsių iasaigų spedimų.
A. Bušeiaiė:aš balsuosiu užSimoną.
 
2 s.
Liberalaipokčių sieiaurdami
NEPAISANT SUNKMEIO,gEROKAI IšAUgO STUDIJŲINANSAvIMAS. LšOSPANAUDOJAMOS KUR KASEEKTyvIAU – INANSAvIMASSKIRIAMAS NE AUKšTOJOMOKSLO STAIgOMS, OSTUDENTAMS.
4 s.
SimonasKairys – bealaraiščio
SIMOnAS KAIryS
– APIEKREPšIN, vAKARUS SU gITARARANKOSE IR MAIšTINgĄPRIgIMT.
6 s.
 
23
2012 SPALIS2012 SPALIS
Kos buai mokloje?
Paaulsėje mano enime dominao rep-inis. Moslai nebloai seėsi labiau dėl abu-mų nei dėl didelio darbo ar pasanų. visasapsierė autn ojomis ieną asarą, aipi prie 12-ą lasę, ada supraau, jo spor-ą būų ur as naudiniau ieisi į žinias.Pas saaraniai susirinau rūą nų,pasiruoiau baiiamiesiems ezaminams irpuiiai juos ilaiiau. Beje, laią, praleisąrepinio aielėje, erinu ii iol, nes būenomandinis sporas udo asmenbę, chara-erį, padeda lderio sabes derini su darbuomandoje.
Kada buo lūžio aas, ai supaai, jog oi būi poliiu?
visas aip susilosė, ad po idurinės mo-klos asidūriau Kaune, pradėjau mokisvauo Didžiojo uniersiee, poliios mos-lų ir diplomaijos aulee. vauo Didžiojouniersieas ir buo as lūžio aas, po uriopamažu pasinėriau į poliią. Suios asme-nbės ie arp dėstojų, ie arp sudenų,eli lemini asiiinumai ir buimas ina-moje ieoje inamu laiu – raas į poliinėsarjeros pradžią.
Kaip aod ao poliis ajeospadžia?
vos baięs baalauro sudijas, pradėjaudirbi du labai įdomius darbus. DirbauKauno m. saialdbėje uomeinio meropaaduoojo Rimano Miaičio padėjėjubei užsiėmiau įdomia eila Liberaliosiosminies insiue. Liberaliosios miniesinsiuas buo puii idėja, juniani oiusliberalus aademius, aip LeonidasDonsis, Eidijus Alesandraičius, AnanasKulaausas, ginauas Mažeiis, bei oiusliberalus poliius, aip Euenijus genilas,ginaras Seponaičius, Eliijus Masiulisir . Liberaliosios minies insiuas buopuius reiins, urio idėja, iiuosi, daraims oiu nors paidalu.
Seimo iimai – u as didesis iūisei saialda. A jam geai pasiuoei?
Dalaimas Seimo rinimuose nėra pro-inis. Turiu didelių islų ir esu pasiruoęsrimam įdirbiui, uris nepasibais rinimų dieną. Džiauiuosi, ad subūrėme omandą,urią ienija neienadieniai islai. Žmonėmsrūsa rįžamojo rio su jų irinais polii-ais. Per ią ampaniją didžiausias mano pri-orieas – būen padėi parindus am rįža-majam riui užirini, nes baisu, ai poliiaiprie rinimus sužadina žmonių emocijas, pri-žada nebūų dalų, po o eeriems meamsdinsa.
Koius islus eli sau Seime?
Parindinė mano idėja – aldžios priarinimasprie žmoaus. Pirmas žinsnis norin aipasiei – saialdbių alių iplėimas.šiandien maau, ad per dau paprasų,asdienių problemų bandoma spręsialdžios rūmuose. Tirai ne isos urionors mieso problemos ali būi ispręsosame miese ar rajone, dau ą reuliuojaalstbė. Prialoma, ad dauiau lėų,iandien suneamų isų mūsų į alstbėsbiudžeą įairių moesčių paidalu, būų aiduodama iesioiai saialdbėms am,ad jos būų uo saaraniesnės. Neseniainusambėjęs sraiasparnių pirimas užbūsų renoacijai siras lėas – puiuspazds, aip aldžia isiai airūusi nuoeilinių sao piliečių. Milijonus reiia naudoine sraiasparniams, o am, o irai reiiapaoiam žmoaus enimui. O o žmouireiia, eriausiai žino jis pas. Kuo aldžiabus arčiau žmoaus, uo eetiau bussprendžiamos problemos.Sraeiniai dalai aip pa labai sarbūs.Ar susimąsome, as bus Lieuoje 2020-ai-siais ar 2030-aisiais meais? Drasiai mažėjaimsamumas, nesiliauja emiracijos masai.Lieuai, aip alstbei, iilęs rimas paojusir ai uri būi sarbiausias poliinės darboar-ės lausimas. Kaip spręsime ias problemas?Ar pirma ursime lesinčią eonomią, paža-bosime monopolijas ir suursime urianiemsžmonėms palanią darbo riną, ar oliau dalin-sime paalpas i solinų pinių į airę ir į de-inę? O aip elsimės, ai neieniamai reiėspriimi sao eriorijon žmones i ių auų?Didžiuliai iūiai arėja labai sparčiai, alst-bei reiės drąsių ir asainų sprendimų.
Dirbi su Simonu yra įdomu, nes jis uri drąsosįgyvendini savoidėjas.
AGnė BUšEIKAIė
Simonas yranuoselus, savobendražygiusverinanisžmogus.
PAULIUS AnDrIUšKEvIčIUS
Žodžiolaikmasis,ompeencijair įsilausymasį io nuomonę– savybės,būdingosSimonui.
GIEDrIUS rOMEIKA
aKtuali temaaKtuali tema
 DalyvavimasSeimorinkimuose nėra proginis. Turiudidelių tikslų ir esu pasiruošęsrimtam įdirbiui, kurisnepasibaigsrinkimų dieną.
Dabai,uiuosgalimapadai
 Aiškios ir pAlAnkios
sąlygos verslui
Mano islas – ersli Lieua, odėl didelįdėmesį sirsiu erslo aplinai supaprasini.Siesiu, ad erslininams nebereiėų dide-lės dalies sao laio siri mažai parįsiemsalstbės reialaimams paenini, laužialą, ie ir oių moesčių reiia sumo-ėi. Kam reiia deimčių moesčiams sirų įsatmų? Paaų i ieno.  erslo plėrąsusioncenraęs erslininas suurs dau-iau darbo ieų ir sumoės dauiau moes-čių. Konurencija ir arios ranos ersliemsžmonėms ir paerins siuaciją darbo rinoje,ir sumažins paslauų bei preių ainas ar-oojams. Joių naujų ar didesnių moesčių erslui – biurorainis aparaas dar irai uriur pasispausi.
Daugiau galių savival
-
Dai – valDžia arčiaužmonių
Dėsiu isas pasanas, ad aldžia būų uo arčiau žmoaus. Didesnis saialdbių saaraniumas bei nansinis pajėumas– ai būų didelis ir labai sarbus žinsnisužirinansprendimų priėmimą, neaiolusįnuo o, uo žmonės ena. SaialdaLieuoje ra dauiau simbolinė nei reali.Pasiesiu, jo didesnė dalis mūsų moesčių,moamų alstbei, aieų saialdbėmsam, ad žmonės eetiau spręsų saoasdienes problemas, nes i os elias raeetiausias.
lietuvoje DaugiauDarbo vietų su geres
-
niais atlyginimais
Ne lieuiai uri ažiuoi dirbi užsienioįmonėse, o įmonės i užsienio prialo aeiiį Lieuą. galiu irai eii, ad asiradusužsienio įmonei, norinčiai Lieuoje satiamlą už 10 mln. L, per 50 dienų suar-ksime isus reialinus doumenus, uriealios 50 meų, o pasiesime aru su Libe-ralų sąjūdžio omanda.Reiia pasaini darbdaius eli a-linimus įmonėse. Nuo darbo užmoesčiodalies, irijančios 3500 L, nereiės moėiSodros moesčių. Jei įmonė suina darbuo-ojui paeli alinimą ii 3500 L ir dau-iau, jie abipusio susiarimo parindu alėsadoauis laisesnėmis Darbo odesonuosaomis.
SsKys:
darbaiSvarbiau,neižodžiai!
Visos kampanijos naujienos iš pirmų lūpų
www.liberalai.lt
 
45
2012 SPALIS2012 SPALIS
tematema
Daugiau neibet kaDa anksčiau
Liberalų sąjūdžio parijos pirmininas Elii- jus Masiulis įsiiinęs – i ambicija, isieliaučiausi islai padeda sinis elią į prieį.Liberalų nueii darbai įrodo, ad jų uruo- jamose sritse per elerius meus pasieadauiau nei be ada ansčiau.Tiriausiai mažai as iėjosi, ad Lie-uoje, per paį eonominio sunmečio piąbanruaus lieuio apialo bendroei„fLaL“, dauiau nei du arus iaus iesio-inių srdžių pasirinimas. Tačiau 2012-ųjų asarą ai apo iroe.Lėuai i rijų mūsų alies oro uosų iandien sraido ne į 55 pasaulio miesus,nepaisan o, ad 2009 meais asarą eliau-ojai rinosi i 22 rpčių. Pronozuojama,ad Lieuos oro uosuose ieme bus apar-naua ne apie 3 mln. eleiių, ai – aip pareordas.Liberalo E. Masiulio adoaujamoje mi-niserijoje per pasaruosius meus įspūdinaiauo įsaiai paaldžių alstbės įmonių pel-nas. 2009 m. balansas dar buo neiiamas –nuosoliai sieė 24 mln. L, 2011 m. alstbėsįmonių pelno reiė oė į irų – 229 mln. L.Proeržį lėmė ne ien pač sėminaKlaipėdos alstbinio jūrų uoso ir bendroės„Lieuos eležineliai“ eila.Bene eriausias įrodmas, ad alstbėsįmonės ali dirbi eetiai – paal iuolaii-nės adbos sandarus perarko „Lieuospao“ aimimas. 2008 meus baiusi su 43mln. L nuosolių, 2011 meais įmonė saičia-o pelną – 0,7 mln. L. valstbei pirmą arąimoėi diidendai.šie eiiami počiai iesioiai palieėūsančius alies žmonių – į biudžeoauplę subrėjus dauiau moesčių irbendroėms dirban pelninai, alsbėur as dauiau srė būinosiomsinesicijoms.Per pasaruosius eerius meus aljerenouoa reordiai dau – per 500 iei-mo įsaių: aių darželių, bendrojo udmoir auųjų, proesinių moklų. Tam sira1,5 milijardo lių.Nepaisan sunmečio, eroai iauosudijų nansaimas – nuo 349,7 mln. L(2009 m.) ii 501,5 mln. L (2012 m.). Sarbuir ai, ad lėos panaudojamos ur as ee-tiau – nansaimas siriamas ne auojomoslo įsaioms, o sudenams. Bemaž pusė jų ali naudois paraulia alstbės remiamų pasolų sisema.I parindų anaujinoje ieimo sis-emoje permainos ęsiasi. šiuo meu beeipuseiro milijono ėų paoiai ir reiaibendrauja su mokla naudodamiesi iner-neu – beei 1000 įsaių jau uri eleroni-nius diennus. šalje pasielian naujausiasechnoloijas uriami moslo, sudijų ir ersloslėniai.„Sarbiausia, ad mums isiems nau-dini počiai įepia dar didesniems dar-bams aeije“, – sao Liberalų sąjūdžioparijos pirmasis icepirmininas, iei-mo ir moslo minisras ginaras Sepona-ičius.
mažiau irgi yra Daugiau
šaistmo ir popierizmo ajui arą paselbęsLiberalų sąjūdžio parijos icepirmininas,alies eisinumo minisras Remiijus šima-ius dažnai į darbą miniserijoje eliauja pės-čiomis. Jo adoaujama įsaia pirmoji aljeasisaė arnbinio ransporo, oiu būduilaidos sumažėjo ris arus.Be o, Teisinumo miniserijos iniciataper pasaruosius meus buo panaiina ne10 erslo priežiūros insiucijų.Suaupi laio ileidžian mažiau ers-lui padeda ir ai, ad jau dejus meus alimanaują bendroę seii inerneu. Saičiuoja-ma, ad uo pasinaudojo ir sao erslą iuobūdu įūrė beei 6000 erslininų, jie suau-pė apie 2,5 mln. lių. Saisia ialbina –iandien inerneu seiiama dauiau nei pusėisų erslo bendroių.Liberalų sąjūdis isuome iėjo, adpats žmonės, o ne alstbė eriau žino, aippaoiau eni ir arkis.Todėl liberalai Seime apnė LR Konsi-ucijoje įraą eimos sąoą, ur „eima raisuomenės ir alstbės parindas“, o „sanuo-a sudaroma laisu ro ir moers suarimu“.Todėl ie pats liberalai, erbdami san-uoą, įirino naujoę ir sueiė alimbę uois be uriame ražiame Lieuos am-pelje – ne i ciilinės meriacijos biure(uo, beje, pasinaudojo beei 1000 porų).Todėl būen liberalai užirino žmo-nėms alimbę surumpini sao paardę irpasieisi ardą, jeiu ai jiems suelia pa-pildomų rūpesčių. „Tuo sėminai naudojasine i žmonės. garsusis Žemaiijos meinasTimoejus apo Timu, ir už ai ao eresnįnarą“, – psodamasis sao eisinumo mi-nisras R. šimaius.
ekonomiškai pagrįstisprenDimai
Isorias proesorius Eidijus Alesandrai-čius įsiiinęs, ad liberalų Lieuai iandienreiia labiau nei be ada ansčiau – dėl o, adisiems būų rąžina ilis ioje alje eniaip, aip įsatmai ir Dealoas mums leido.Todėl Liberalų sąjūdis ženia į naujusrinimus įsiiinęs, ad seio proo balsas,racionalūs ir eonomiai parįsi sprendimai– ai ie eriniai amens, an urių reiia sa-ti alies eroę.Kai urios poliinės jėos prie rinimusenojams pažėrė imus pažadų, uriais pa-čios neii. Liberalų iame pažadų aralių sąra-e nėra. Uža albama apie onrečius darbus.Pirmiausia – dauiau pinių dirbanie-siems, joių naujų moesčių ir naujos pasa-os darbdaiams eli alinimus. Paalposbus eiiamos i iems, uriems jos ra būi-nos – liberalai sains dirbi.Liberalų sąjūdis ir oliau imsis eetes-nio alstbės aldmo – rinimų proramojeaiiai įraa nuosaa esamų 14-os minise-rijų saičių sumažini ii 10-ies. O parindiniuorientru iliea eonomiai parįsi ir aliesžmonėms naudini sprendimai, onurenci- ja monopolinėse rinose, oiose aip aliesenereia, įirinimas.Liberalų sąjūdis ii, ad pribrendo laiasesminėms sruūrinėms reormoms ir aliesseiaos, socialinės apsauos seoriuose.Ne popieriniais pažadais, be realiais darbaisliberalai jau ne arą įrodė: aučiausi islaieliami am, ad juos įendinume.
Šie teigiami pokyčiaitiesiogiai palietė tūkstančiusšalies žmonių – į biudžetotaupyklę subyrėjus daugiaumokesčių ir bendrovėms dirbant  pelningai, valstybė kur kas daugiauskyrė būtinosioms investicijoms.
Turimepokčių planą.Pasiruošę imisasaomybėsMažiaubiuroraijos -daugiaueisingumo
GInArAS SEPOnAvIčIUS
švIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS,LIBERALŲ SĄJŪDŽIO PIRMININKOPAvADUOTOJAS
ELIGIJUS MASIULIS
SUSISIEKIMOMINISTRAS, LIBERALŲ SĄJŪDŽIOPIRMININKAS
rEMIGIJUS šIMAšIUS
TEISINgUMO MINISTRAS
Pokių sieia
udami
 Į naująjį Seimą pretenduojančių partijų sąraše Liberalųsąjūdžio toli ieškoti nereikės. Tiesą sakant, bus neįmanoma praleisti – 1-as, toks yra liberalų sąrašo numeris 2012-ųjųSeimo rinkimuose. Tai atspindi ambicingos ir savo vietą šalies politinėje arenoje jau įtvirtinusios liberalų komandos tikslus: pirmiems įgyvendinti būtinas reformas, pirmiems ginti aktyvių,kuriančių ir dirbančių žmonių interesus bei siekti geriausiųrezultatų ten, kur dirbama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->