Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
அடக்கம்

அடக்கம்

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by UCHIMAHALI DURAI

More info:

Published by: UCHIMAHALI DURAI on Jan 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
 
அடகம
 
அரள
 
உயகம
எனற
,
வளவம
 
றத
.
அடகம
 
உதம
.
அடஙவடல
 
அடந
 
இரள
 
ஆழவம
.
அடங
 
அடங
 
வழ
 
உரம
.
அடக
 
அடநவள
,
வரடனஒப
 
க
 
அகப
 
ழ
 
ற
 
உவள
.
ஆப
 

 
அடகம
 
வணம
.
ஆன
 
அடகஐநடகம
 
என
.
ய
,
வய
,
ண
,
த
,
க
 
ஆ
 
னளஐநம
 
அடக
 
வக
 
றக
 
ணடல
 
வழள
 
வமஅடக
 
தகம
.
னன
 
வல
 
ம
 
ல
,
மசம
 
ம
.
ண
 
ம
 
த
 
டம
 
வயவரமம
 
க
 
நம
 
ய
 
வரமம
 
அடவணனற
 
ம
 
அவவல
,
வழகல
 
தன
 
வட
 
வறஒனறம
 
இரகத
.
தன
 
க
 
வணல
,
னனஅவவக
 
கள
 
ண
 
வவ
 
அடகம
 
வணனறபத
.
அடகக
 
றம
 
ல
 
வ
 

(2-58),

 
ஸர
(

-105),

 
வ
 
நம
(2360)
ம
 
னவஅடக
 
உ
 
ஆக
 
றன
.
ஆ
,
ன
 
அஙங
 
ஓகள
 
இதக
 
வத
 

,
அடகளவள
 
ஙள
 
ன
 
அடக
 
உள
 
இதகளள
.
அல
,
அவள
 
ஞ
 
த
 
எனற
,
வகஙள
 
பன
.
ஆப
 
ப
 
ன
 
உள
 
இதக
 
ண
 
அடக
!
அடங
!
எனற
,
ரநம
 
வல
.
அடக
 
எனம
 
ர
 
ரநமஏவல
.
ன
 
அடக
 
த
.
அடகவல
 
எந
 
மஅட
 
த
.
ன
 
ரநத
 
அவ
 

 
அடவணம
 
எனத
,
ரநம
 
றம
 
ந
 
ரத
.
அம
 
அடகஅடக
 
என
 
அவஅம
 
அடகம
 
அரம
 
அஙஅம
 
அடஙல
 
அசம
 
எனஅம
 
அடக
 
அஅந
 

எனல
,
உ
 
இனங
 
பட
 
ல
 
நத
 
ணட

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->