Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Veneto: Al via i Progetti Per Un Territorio "Smart" | Smartinnovation

Veneto: Al via i Progetti Per Un Territorio "Smart" | Smartinnovation

Ratings: (0)|Views: 160|Likes:
Published by Gianluigi Cogo
Intervista rilasciata per Smartinnovation: http://smartinnovation.forumpa.it/story/69577/veneto-al-i-progetti-un-territorio-smart
Intervista rilasciata per Smartinnovation: http://smartinnovation.forumpa.it/story/69577/veneto-al-i-progetti-un-territorio-smart

More info:

Published by: Gianluigi Cogo on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/13/2014

 
:6/2:/20 0=?==Wliltn? bc vkb k prnhlttk plr ui tlrrktnrkn "sabrt" | ]abrtkiinvbtkniZbhkib 2 dk 8fttp?//sabrtkiinvbtkni.gnruapb.kt/stnry/7;<88/vliltn-bc-k-prnhlttk-ui-tlrrktnrkn-sabrt
Wliltn? bc vkb k prnhlttk plr ui tlrrktnrkn "sabrt" |]abrtkiinvbtkni
Bimfl ki qulstn analitn dk prngnidk mba`kbalitk cb Plhknil Wliltn, mfl æ stbtbprntbhnikstb dlc akrbmncn lmninakmn dlc Inrd-Lst, æ prlslitl ld bttlitb bk mba`kb-alitk ki bttn. C‛lmninakb rlhknibcl dlc Wliltn mnitrk`uksml bccb gnrabzknil dlc ZKCibzknibcl plr kc ;,<% dlc vbcnrl bhhkuitn prndnttn ki Ktbckb l sk mnccnmb bc tlrzn pnstnilccb rlcbtkvb hrbdubtnrkb. Kc dbtn mfl mniglrab cb plrgnrabiml pnsktkvb dlcc‛lmninakbvliltb rksplttn bcc‛Ktbckb æ kc vbcnrl bhhkuitn prnmbpktl, suplrknrl b qulccn ibzknibcl.Bimfl cb dntbzknil hlilrbcl dk kigrbstrutturl anstrb vbcnrk mfl cb mnccnmbin bc qubrtnpnstn ki Ktbckb gbmlidn lalrhlrl dbtk dk lmmlcclizb plr cl kigrbstrutturl lmninakmfl.Ki qulstn pbinrbab sk kislrksml ui prnhlttn dk svkcuppn dk ]abrt Mktkls lcb`nrbtn dbMnigkidustrkb ]lrvkzk Kiinvbtkvk Wliltn, mni kc suppnrtn dk @ltwlli Hrnup ]pb, l mflmnkivnchl cb Plhknil dlc Wliltn l tuttk k mnauik kitlrlssbtk plr brrkvbrl b dlgkikrl dl-hck n`klttkvk mnidkvksk l dlk andlcck dk svkcuppn lmn snstlik`kck bd bctn mnitliutn tlm-incnhkmn.
]abrt Mktkls Wliltn
 æ ui prnhlttn pkû hlilrbcl ibtn hkê ui pbkn dk biik gb plr vbcn-rkzzbrl kc pntlizkbcl d'kiinvbzknil dlc Wliltn l dlccl kaprlsl dk qulstb rlhknil l mflvuncl lsslrl uib mb`kib dk rlhkb rlhknibcl plr mnnrdkibrl l stkancbrl cl kikzkbtkvl suqulstk tlak? bhlidb dkhktbcl, `bidb cbrhb l bcgb`ltkzzbzknil dkhktbcl mfl mnkivnchl tut-tk k slttnrk, dbccb Zu``ckmb Baakikstrbzknil bccb sbiktê, bk trbspnrtk l bc turksan.Cb pncktkmb rlhknibcl sk æ slaprl dkanstrbtb slisk`kcl bk tlak dlcc‛kiinvbzknil ilccbmnivkizknil mfl skb ui kihrldklitl gnidbalitbcl plr bualitbrl cb mnapltktkvktê dlc-cl kaprlsl l akhcknrl cb qubcktê dk vktb plr k mkttbdkik.Hck kivlstkalitk mfl snin stbtk gbttk rkhubrdbin kc akhcknrbalitn dlccb mniilttkvktê kituttn kc tlrrktnrkn, c‛kapclalitbzknil dlccb `bidb cbrhb, mnidkzknil kigrbstrutturbclgnidbalitbcl plr pntlr plisbrl b qubcskbsk prnhlttn dk sabrt mktkls, ab bimfl kivlstk-alitk succl kigrbstrutturl –mucturbck‑ plr cb rkduzknil dlc dkhktbc dkvkdl, ki uib rlhkn-il mfl prlslitb ui tbssn dk vlmmfkbkb trb k pkû bctk ki Ktbckb.Kc Wkml Zrlskdlitl dlccb Plhknil dlc Wliltn,
Abrkin _nrzbtn
 fb lvkdlizkbtn ki uibrlmlitl kitlrvkstb hck sgnrzk lmninakmk ab bimfl nrhbikzzbtkvk pnrtbtk bvbitk ki qulstkbiik dbcc‛litl? –B``kban kivlstktn succb `bidb cbrhb (snin ki mnrsn kitlrvlitk plr mkr-
 
:6/2:/20 0=?==Wliltn? bc vkb k prnhlttk plr ui tlrrktnrkn "sabrt" | ]abrtkiinvbtkniZbhkib 0 dk 8fttp?//sabrtkiinvbtkni.gnruapb.kt/stnry/7;<88/vliltn-bc-k-prnhlttk-ui-tlrrktnrkn-sabrt
mb 4: akcknik dk lurn). B``kban kivlstktn succb gnrabzknil dlk mkttbdkik l suc suplrb-alitn dlc –dkhktbc dkvkdl‑, mrlbidn puitk dk bmmlssn bccb rltl ki 26: mnauik vliltkplr brrkvbrl b mniilttlrl kc tlrrktnrkn. B``kban kivlstktn succl kigrbstrutturl dk kitlrn-plrb`kcktê l mnnplrbzknil bppckmbtkvb plr gbvnrkrl cb mnidkvksknil l cn smba`kn trbnplrbtnrk pu``ckmk l prkvbtk5 pnk rkmnrdn kc iunvn pnrtbcl –npli dbtb‑, kc `bidn sucmcnud mnaputkih. Ilk prnsskak biik cb Mnaakssknil Lurnplb gkibizklrê anctk `bidkmfl bvrbiin mnal n`klttkvn kc rkplisbalitn ur`bin kitlcckhlitl. Cb Plhknil db nhhk æprnitb l mk sbrê. Cb pbccb pbssb nrb bcc‛kitlrn –skstlab Wliltn‑ mfl dlvl sbplr bpprn-gkttbrl dk qulstl nppnrtuiktê‑.Kc plrmnrsn prlvldl kigbttk, dnpn uib prkab gbsl prnhlttubcl, cb pbrtlmkpbzknil bcclskihncl mbcc lurnpll.Cl mkttê mbpncunhn dk prnvkimkb dlccb rlhknil snin stbtl bibckzzbtl ki `bsl bc cnrn hrb-dn dk sabrtilss? k rksuctbtk snin `unik ki qubitn `li qubttrn dlccl slttl prnvkiml skpnskzknibin litrn cl prkal =; mkttê ktbckbil ld kikzkbtkvl dk akhcknrbalitn snin hkêstbtl bvvkbtl.Nhik mkttê prlslitb dlccl mbrbttlrkstkmfl dkvlrsl l sk dkstkihul plr cl prnprkl plmuckbrk-tê gruttn dk uib trbdkzknil stnrkmb ab bimfl dk smlctl pncktkmfl l strbtlhkmfl mfl sk sninsummldutl ilhck biik.
Zbdnvb
 sk dkstkihul plr c‛bttlizknil mfl dldkmb bk tlak dlccb sabrt flbctf l dlccbsabrt an`kckty. Kc akhcknrbalitn l kc rkplisbalitn dlcc‛nrhbikzzbzknil dlccb rltl sb-iktbrkb plralttl bk mkttbdkik dk prlintbrl vksktl splmkbckstkmfl, pbhbrl k tkmelt l rktkrbrl krlglrtk ni-ckil ki `unib pbrtl dlccl Bzklidl ]biktbrkl prlslitk ki mkttê. Ki prlvksknilm‛æ bimfl cb rlbckzzbzknil b `rlvl dlc –Gbsmkmncn ]biktbrkn Lclttrnikmn‑. Zlr qubitn rk-hubrdb c‛brlb dlccb sabrt an`kckty sk æ puitbtn succb dkggusknil dlk slrvkzk kignrabtkvkplr c‛utlizb dlc trbspnrtn pu``ckmn cnmbcl l ld bccb prlslizb dk bvbizbtk skstlak dk `k-hcklttbzknil lclttrnikmb.
Wlrnib
 puitb bc akhcknrbalitn dlc trbspnrtn pu``ckmn cnmbcl? pur lsslidn prlslitlui skstlab dk `khcklttbzknil lclttrnikmb dk tkpn bvbizbtn (mni mbrtb mnitbmtclss) æ hkêbccn studkn ui skstlab plr cb pkbikgkmbzknil ni-ckil dlk plrmnrsk, plr kimlitkvbrl ld bu-alitbrl cb dnabidb dk trbspnrtn pu``ckmn db pbrtl dlk mkttbdkik mfl rksuctb lsslrl bi-mnrb pkuttnstn `bssb. Ilcc‛brlb dlccb sabrt ldumbtkni sk lvkdlizkb uib `unib dkgguskn-il dk kigrbstrutturl dkhktbck b dkspnskzknil dlccl smuncl, plrsnibc mnaputlr, mncclhb-alitk wkgk l cbvbhil kitlrbttkvl auctkaldkbck. Rulstn tlrrktnrkn sk dkstkihul plr c‛utkck-
 
:6/2:/20 0=?==Wliltn? bc vkb k prnhlttk plr ui tlrrktnrkn "sabrt" | ]abrtkiinvbtkniZbhkib = dk 8fttp?//sabrtkiinvbtkni.gnruapb.kt/stnry/7;<88/vliltn-bc-k-prnhlttk-ui-tlrrktnrkn-sabrt
zzn dk lilrhkl rkiinvb`kck, mni uib pntlizb dlhck kapkbitk gntnvnctbkmk kistbccbtk suhckldkgkmk pu``ckmk pbrk b 26,; EX nhik 2.::: b`ktbitk.
Wlilzkb
 sk dkstkihul plr c‛kapclalitbzknil dlk slrvkzk dk l-hnvlrialit ngglrtk dbcMnauil. Bttrbvlrsn kc sktn dlcc‛litl kc mkttbdkin fb cb pnssk`kcktê dk mnisuctbrl ni ckilcl prnprkl prbtkmfl l mnitrnccbril cn stbtn dk bvbizbalitn, smbrkmbrl cb anduckstkmb ldlgglttubrl kc pbhbalitn dk bcmuik trk`utk (KMZ- kapnstb mnauibcl succb pu``ckmktê lTN]BZ- tbssb nmmupbzknil spbzk l brll pu``ckmfl).B
Wkmlizb
 sk æ puitbtn succ‛lvncuzknil dlccl kigrbstrutturl dkhktbck smncbstkmfl bttrb-vlrsn c‛kimrlalitn dlccl dntbzknik kignrabtkmfl mni c‛kitrnduzknil ki tuttl cl mcbssk dkCbvbhil Kitlrbttkvl Auctkaldkbck gkssl.
C‛brlb dlc `lccuilsl
 fb kivlstktn ki prnhlttk lmn snstlik`kck gbvnrlidn lsplrklizl dkprnduzknil dk lilrhkb kdrnlclttrkmb hrbzkl bccn sgruttbalitn dlccl mbrbttlrkstkmfl ibtu-rbck dlc tlrrktnrkn l bccb prlslizb dk anctk mnrsk d‛bmqub l gbvnrlidn cb prlslizb dk vlr-dl ur`bin, mni nctrl 68: altrk qubdrbtk b dkspnskzknil plr nhik b`ktbitl.Bimfl
Pnvkhn
 sk mnitrbddkstkihul plr k prnhlttk clhbtk bccn svkcuppn snstlik`kcl? kc rk-spbrakn lilrhltkmn, cb qubcktê dlcc‛brkb, c‛bdnzknil dlccb rbmmnctb dkgglrlizkbtb db pbr-tl dlk mkttbdkik. ]nin kinctrl hkê bttkvk bimfl ki qulstn Mnauil k slrvkzk dk sabrt flbct.
Trlvksn
 rksuctb lsslrl pnskzknibtb bc slttbitbslklskan pnstn dlccb hrbdubtnrkb ilc rbi-ekih ibzknibcl. L‛ cb plrgnrabiml plhhknrl dlk mbpncunhfk dk Zrnvkimkb dlccb PlhknilWliltn ab, ininstbitl qulstn, æ uhubcalitl mnkivnctb ilk prnhlttk dk svkcuppn snstl-ik`kcl, ilcc‛lrnhbzknil dlk slrvkzk sabrt mfl rkhubrdbin kc slttnrl dlccb sbiktê l cb an- `kcktê mkttbdkib.Mnal sk dlsual dbccb pbinrbakmb ngglrtb dbc tlrrktnrkn Wliltn, cl dkspbrktê dk svkcup-pn l bpprnmmkn bcc‛kiinvbzknil, snin prlslitk bimfl ki ui tlrrktnrkn mfl æ slaprl stb-tn bttlitn bk tlak dlccn svkcuppn lmninakmn l dlccb mrlsmktb snmkbcl. Rulstn prnhlttn,]abrt Mktkls Wliltn, ibsml prnprkn mni c‛kitlitn dk dlgkikrl uib rnbd abp dlccl kikzkb-tkvl mfl skb mnidkvksb l rbzknibcl, ld bsslhib bccb Plhknil Wliltn kc runcn dk mnnrdkib-alitn ilmlssbrkn plr lvktbrl uctlrknrk rktbrdk suc plrmnrsn dlccb hlstknil kitlcckhlitldlccl mkttê.B``kban kitlrvkstbtn
 Hkbicukhk Mnhn
 , rlspnisb`kcl dlccb Mnaauikty Iltwnre dk Pl-hknil Wliltn, inimfë Dkrlttnrl smklitkgkmn dlc prlakn lHnv l bikabtnrl dlccb rltl dl-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->