Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
NARODNA BAJKA

NARODNA BAJKA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,800|Likes:
Published by Danijel Čorić
esej
esej

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Danijel Čorić on Oct 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/06/2014

 
BNVLJBN FNAIN
 Bnvljbn (utkobn% ibaeŲowbltz ao ibaeŲowbltz
 
ilau ao bnvlj tzlmaoĈekn tzwnvnl- ċuwnl e svobltel bnvnŮznaekn utkobek svosveċnwnbaok- two jli ao betu slċome qnsetewnze tniusmanċebnvljblhn fmnhn"
 
_tkobn ibaeŲowbltz tntzlae to lj fnaie- sveċn- sltmlwedn- mohobje- mevtie`-ostie` e mevtil+ostie` saotnkn- utsnwnbie- qnhlbozie- qjvnwedn- ezj" (svokn Tlmnv- K"- >505"%Sltzlao vnqmeċezn keŮmaoban (zolveao% l wvokobu bntznbin fnaie" Tn tehuvblŮĈu klhu voĈejn tu fnaio bnvljbl fmnhl svetuzbl u twek bnvljekn tweaozn- ilao tu to zetuĈmaoĈekn svobltemo eljvŲnwnmo- t ilmaobn bn ilmaobl- utkoblk svojnalk" Svobltemo tu to sveslweaojnbaok e zlbnasveao qn ljvntmo inil fe e` ljhlaeme u bnaweŮek wveaojbltzekn ċlwaoċnbtzwn" Zoi u >5" e 63"tzlmaoĈu u wveaoko weizlveanbtio ovo fnaio tu to slċomo sveslweaojnze jaode e lbe tu sltznme‒hmnwbn sufmein”" Qflh svemnhlĞobltze jaode tu e svlkeaobaobo- uq uimnbanbao bsv" toitunmbe`lsetn- svozaovnblh bnteman e tm"- n slċomo tu bnhmnŮnwnze klvnmeqevnbao inil fe sltmuŲemo qn mniŮeljhla jaodo" BnŮe nuzlve Kemnb DvbilweĈ e Zwvzil čufomeĈ slbujeme tu bnk etzl znil ċozeve zolveaol bntznbiu fnaio1
kezlmlŮin (fnaio tu to vnqwemo eq kezlmlheao slaojebe bnvljn%
kehvndelbn (fnaio tu Ůevemo eq aojblh tvojeŮzn e kmnĞe bnvlje svouqeknme klzewolj tznveae`%
ilbznizbn (fnaio tu bntznmo bn vnqmeċezek jeaomlwekn tweaozn%
nbzvlslmlŮin (bnvlje tu bn etzlk tzusbau vnqwlan e eknme etzo klzewo%"Fnaio tu wnŲnb jel jaozebatzwn" Jaodn- u bnavnbeala jlfe- fnaio t`wnĈnau wvml lqfemabl e zoŮilek ao vnqmeilwnze tzwnvbltz ljbltbl vonmbltz lj gnbzntzeċblh" _bnzlċ zlko fnaio tu- uq sveċo- svwe jaozozlw jljev t ibaeŲowblŮĈu" Meaosek voċobednkn e tznmbek klvnmbek slvuinkn bnbnaaojbltznwbeae bnċeb uwljo jeaozo u tweaoz zo svlkeċu jlfvlzu e slqezewbo wveaojbltze" Fnaio tubosvohmojbe eqwlv knŮzo- lbo slzeċu e vnqweanau knŮzu" TmuŮnauĈe e ċeznauĈe fnaio jeaozo- nme eljvntme vnqweanau flhnz ubuzvnŮbae Ųewlz ilae sltznao wvml slzednanb qn baohlw intbeae vnqwla inlebjewejunmdn" Nmfovz Oebtzoeb ao voinl1 ‒
 Nil Ųomezo jn wnk jeaozo fujo snkozbl- ċeznazo kufnaio. Nil Ųomezo jn fujo alŮ snkozbeao- ċeznazo ku fnaio alŮ weŮo
.”‒Fnaio tu sveċo u ilaekn ao two klhuĈo- u ilaekn Ųewo waoŮzedo e jewlwe- n aubni eme aubniebanuweaoi svlmnqe ivlq aojbu eme weŮo iuŮban eme lsntbltze- sveċo lfemuau tzvnŮbek tdobnkn e tznbaekn-jn fe qnwvŮemo tvozbek ivnaok" Jaodn zvofnau fnaio inil fe to mniŮo tulċemn e svowmnjnmn twlao
 
tzvn`lwo- ilbgmeizo e zoŮilĈo ljvntznban- tzvn` lj bnsuŮzobltze- tnklĈo e foqbnĞn eme beqilbgmeinzn u svldotu tnqveaownban e ebzohvndeao meċbltze inl svekaovedo lbna eqkoĞu bnhlbn evnqukn- knŮzo e vonmbltze" Fnaio nv`ozestiek aoqeilk knŮzo- gnbznqeao e tblwn ilkubedevnau tnjaodlk bn twaotblk e sljtwaotblk bewlu e svuŲnau ek bnju e waovu jn Ĉo two jlfvl qnwvŮeze e qnbae`- jn to bo zvofnau flanze feml ilao wvtzo ©ċujlweŮzn¹ eq bae`lwe` tzwnvbe` Ųewlzn eme tblwn" Qnjaodu ao sltofbl wnŲnb tvoznb ivna twnio fnaio- jn tu twe aubnde- ivnmaowbo e ivnmaoweĈe bn ivnautvozbe- wotome e kmnje e jn juhl- juhl Ųewo- sn e jl jnbnt- e jn tu two qmo knĈo`o- svlŲjvmaewowaoŮzedo- foqjuŮbo slmutotzvo- jewlwe e qme ċnvlfbande qntmuŲobl inŲbaobe" Eme ilmeil hlj zleqhmojnml bnewbl- svebd e svebdoqn ilae to bn ivnau fnaio waobċnau- bntmeaojo ivnmaowtzwl e wmnjnauu kevu e tvoĈe qn jeaozo tekflmeqevnau bnaweŮu klhuĈbltz sltzlanban" Aov e jeaozo Ųome utsaoŮbl ekevbl usvnwmanze twlaek ivnmaowtzwlk — wmntzezek Ųewlzlk uq bnaslŲomabeaoh snvzbovn ilae hnboĈo bnsutzeze"” (F" Fozzom`oek- 6333"% Bnvljbo fnaio eqvnq tu iumzuvo u ilala tu bntznmo" Lbo hlwlvo e sveinquau ljblto koĞumaujekn e ljblto eqkoĞu mauje e svevljo" Lbo blto sltofbo e ljvoĞobo tutznwo wveaojbltze ilaoto zvofnau utnĞewnze e svoblteze t slilmaoban bn slilmaobao- inil koĞu ljvntmekn- znil e koĞujaodlk" Eq zlhn qnimauċuaok jn bnvljbo fnaio blto sltofbo tutznwo wveaojbltze bn ilaok aoeqhvnĞobn bnŮn iumzuvn- nme e iumzuvn kblhe` bnvljn ilae tu baohlwnme bnvljbo fnaio" Lbo slknŲu jaozozu u svoslqbnwnbau e vnqweanbau etzebtie` wveaojbltze slsuz sveanzomatzwn- ljnbltze e`vnfvltze" Bnvljbo fnaio Ůnmau kblhlfvlabo sluio e tnwaozo qn jnmabae Ųewlz"_ bnvljbek fnainkn to sveċn l ċujotbek- gnbzntzeċbek jlhnĞnaekn- u ilaekn ao hmnwbe aubni hlzlwl uweaoi foq ekobn ilae to twlalk kujvlŮĈu- `vnfvlŮĈu e uslvblŮĈu tusvlztznwmanqmek e klĈbek temnkn" BnaċoŮĈe klzewe e meilwe tu svebdoqo- jaowlaio- bnakmnĞe teb- qknaowe-lsnio (qmo e mauflklvbo% knĈo`o- jlfvo fnio e knaio- ċnvlfbande- wemo- snzumade- waoŮzedo- jewlwe-Ųewlzebao e szedo (ilao wvml ċotzl hlwlvo%- fvnĈn e totzvo- jaojlwe e lċowe- ezj" Fnain beinj beaoljvoĞobn e lhvnbeċobn kaotzlk e wvokoblk- beze jnao zlċbo lseto meilwn" Klhu voĈe jn to tnkl slwvŮbl jvŲe tzwnvbe` kaotzn e jlhnĞnan- n Ůzl to wvokobn zeċo jvŲe to &aojblh boljvoĞoblhwvokobn& u ilaok to boŮzl jlhljeml- u botzwnvblk tweaozu- boslqbnzo mlindeao" Zoknzeinbnvljbo fnaio hlwlve l Ųewlzu eq svlŮmltze- l sliuŮnaekn ċlwaoin jn bnjwmnjn temo qmn- ilao tzlaobn suzu bnsvozin e tm" _q two invnizovetzeio gnbzntzeċbltze- bnvljbn fnain beao fotketmobneqkeŮmalzebn- aov to u bala bn sltofnb bnċeb inquau ketme"(svokn ZoŲni- J"- ZoŲni- T"- >558"%Jnbnt two knbao svejnaokl wnŲbltze bnvljbek fnainkn tknzvnauĈe jn lbo tnkl ċeboboininw jljnznb bnslv u Ųewlzu aov to klvnau ċeznze- n mauje jnbnt bo wlmo subl ċeznze- n boietknzvnau jn tu fnaio za" bae`lw tnjvŲna smlj jlilmedo zo jn meċo bn two svetuzbeao koiteċiotnsubedo aov to ubnsveaoj qbn jn Ĉo two qnwvŮeze tvozbl- nme bezil bo vnqkeŮman l slvude ilau zn6
 
 fnain blte u tofe" Etzl znil wnman bnslkobuze jn ao jnbnt hlzlwl twnin ltlfn- inl e an- ljvntmnuq boie mei eq (bnvljbo% fnaio" Wvokobn tu- koĞuzek- zniwn jn veaozil ilae vljezoma bnvljbek fnainkn sltwoĈuao snŲbau" MniŮo ao iuseze dvzeĈ e sutzeze jn hn jaodn hmojnau- n bo uqekn to ulfqev jn ao Ųewn veaoċ lj svotujbo wnŲbltze qn jnmabae vntz e vnqwla jaozozn"Vnqwlaok kljovbo zo`blmlheao usvnwl to qnboknvuao zn Ųewn veaoċ sveslweaojnban- slzlke tnko fnaio zo t wvokoblk lbo ljmnqo u qnflvnw e sltznau beŮzn jvuhl bohl me ljvnq svlŮmltze"JnbnŮbae svlfmoke u vnqwlau jaodo tu fvlabe" Bnaulċmaeweae e sltmaojbae` hljebn bnaċoŮĈe ao svlfmok hlwlvn- eqhlwlvn e eqvnŲnwnban- n uqvli zlko ao eqltznbni ċeznban e maufnwe svokn ibaeqe-n zl sni uqvliuao e knbani ivonzewbltze jaodo" Klao etiutzwl ao slinqnml jn jeaozo ilaoku tu(bnvljbo% fnaio tntznwbe e boeqltznwbe jel jaozebatzwn- bn bnasvevljbeae bnċeb vnqweao maufnw svokn ċeznbau e ibaeqe" Znil jn fe to vnjl tmlŲel t eqanwlk bnŮo bnaslqbnzeao sveslwaojnċedobnvljbe` fnaie Antbo @omj ilan ao voimn1 ”
Lbl Ůzl ao `vnbn qn zeaoml- zl tu fnaio qn juŮu.‛ Snkozblk jlwlmabl jn to ukaotzl Ĉlvnwn sltmn u`wnze fnaie
.”Ivlq ċeznbao bnvljbe` fnaie t`wnzel tnk etzl znil jn twnin bnvljbn fnain bo klvn buŲbleknze tvoznb qnwvŮozni- Ůzl bnk jlinquao e bnŮn bnvljbn fnain
”Knmn wemn‛
" Zn ao fnain weŮo qnljvntmo" Jl sveao boie` jwn kaotodn beinjn sveao betnk qbnl zu fnaiu- bl injn tnk au svlċeznl-t`wnzel tnk jn bokn tvoznb ivna- klŲjn ao zl zvofnml feze znil- klŲjn ao wnŲbl jn ao zl znil e tm"_ ketmekn tu ke to bnkoznmn kblhn seznban" T`wnzel tnk jn blte aojbu tbnŲbu slvuiu e jn fe aozvofnmn svlċeznze twnin ltlfn- ltlfezl twnie kuŮinvnd inil fe flmao t`wnzel ljblto eqkoĞu Ųoboe kuŮinvdn e inil zvofn deaobeze e slŮzewnze ltlfu (Ųobu% ilau ekn ivna tofo e ilan hn wlme- ezj"Jaodn e ljvntme wlmo bnvljbo fnaio qnzl Ůzl to u baekn bn boie bnċeb lsetuau jlhnĞnae eqtzwnvblh Ųewlzn" Foq lfqevn ilmeil zetuĈn hljebn lbo aotu tznvo- alŮ uweaoi tu nizunmbo" čotzl tokblhe seznau qnŮzl ao zl znil e l ċoku qnsvnwl zo bnvljbo fnaio hlwlvo- bl ljhlwlv ao aojbltznwnb- nil bnt zo fnaio jevnau e jlzeċu jnbnŮbau twniljbowedu- ubnzlċ zlmeiek hljebnknlj bae`lwn bntznbin- qbnċe jn u baekn esni sltzlae boŮzl" Bn bnkn ao jn twnzil tnk qn tofoljmuċe Ůzl zl zlċbl" Oebtzoeb ao voinl jn fe feml flmao jn tu ku weŮo jnmo fnaio e tweaoz knŮzo uvnblk jaozebatzwu- bohl feml ilao jvuhl vndelbnmbl qbnbao ilao ao intbeao tzoinl" KlŲjn ao zl aojnb lj vnqmlhn Ůzl mauje two weŮo zvnŲo Ųewe ilbzniz ivlq fnaiu" Tweaoz omoizvlbeċie` kojeanlzuĞel bnt ao lj jvuhe`- n bnaweŮo lj tofo tnke`" Ivnabao ao wveaoko jn to svlfujekl e sljuqkokl boŮzl sl seznbau zlhn" Ltweaotzekl to e t`wnzekl ilmein ao wveaojbltz e womeċebnibaehn e ċeznban- n ltlfez (bnvljbe`% fnaie" Linbekl to womeċebn e wveaojbltze ilao ao bnkozbumlmnŲbl kojeatil e ilkovdeanmbl jvuŮzwl" ZnilĞov t`wnzekl e ltweaotzekl wnŲbltz lċuwnban ebaohlwnban zvnjedeao- n bnvljbn fnain zl e aotz- aojnb jel bnŮo flhnzo zvnjedeao"4

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
posquacchera liked this
Iva Rogulj Hrelja liked this
Estrella Bolivi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->