Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
210. Despre Rabdare

210. Despre Rabdare

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
1
CUVÂNT C
Ă
TRE CRE
Ş
TINII ORTODOC
Ş
IDESPRER
Ă
B D A R E
Container cur
ă
bdare..........
„Prin r
ă
bdarea voastr
ă
ve
ţ
i dobândi sufletele voastre“
 
(Luca21:19)
;
„... iar cel care va r
ă
bda pân
ă
la sfâr
ş
it, acela se vamântui“
 
(Matei 10:22)
.
Iubi
ţ
i credincio
ş
i,
 
R
ă
bdarea 
poate fi definit
ă 
ca
acceptarea situa
ţ
iilor dificile cu
 
n
ă
dejdea remedierii lor.
Pentru cre
ş
tin, r
ă 
bdarea este o virtute. Dar nuorice r
ă 
bdare în suferin
ţă 
este virtute dup
ă 
cum ne spune
SfântulApostol Petru:
 
 
„C
ă
ci, ce laud
ă
este dac
ă
, pentru gre
ş
eal
ă
, primi
ţ
i
 
b
ă
taie întru r
ă
bdare. Iar dac
ă
pentru binele f 
ă
cut, ve
ţ
i p
ă
timi
ş
i ve
ţ
i
 
r
ă
bda, aceasta este pl
ă
cut lui Dumnezeu“
 
(1 Petru 2:20)
.
 
Mântuitorul
 ferice
ş
te pe cei ce sufer
ă 
 
ş
i p
ă 
timesc pe nedrept dup
ă 
exemplul S
ă 
u
:
 
„C
ă
ci spre aceasta a
ţ
i fost chema
ţ
i, c
ă
 
ş
i Hristos a p
ă
timit pentru
 
voi, l
ă
sându-v
ă
pild
ă
, ca s
ă
p
ăş
i
ţ
i pe urmele Lui“
(1Petru 2:21)
.
 
Mântuitorul
spune c
ă 
r
ă 
bdarea în suferin
ţă 
pentru credin
ţă 
 
ş
i în numeleLui este mântuitoare
:
 
„iar cel care va r
ă
bda pân
ă
la sfâr
ş
it, acela se va
 
mântui“
 
(Matei 10:22)
.
În cuvântarea despre d
ă 
râmarea Ierusalimului
ş
idespre a doua Sa venire,
Mântuitorul
a spus
:
 
 
„Prin r
ă
bdarea voastr
ă
 
 
ve
ţ
i dobândi sufletele voastre“
 
(Luca 21:19)
.
 Sfin
ţ
ii Apostoli, urmând Domnului au p
ă 
timit
ş
i ei
ş
i au r
ă 
bdat totfelul de suferin
ţ
e pân
ă 
la martiriu, îndemnându-i pe to
ţ
i s
ă 
fie r
ă 
bd
ă 
tori
:
 
 
„... ne l
ă
ud
ă
m
ş
i în suferin
ţ
e, bine
ş
tiind c
ă
suferin
ţ
a aduce r
ă
bdare,
 
2
ş
i r
ă
bdarea încercare,
ş
i încercarea n
ă
dejde. Iar n
ă
dejdea nuru
ş
ineaz
ă
pentru c
ă
iubirea lui Dumnezeu s-a v
ă
rsat în inimilenoastre, prin Duhul Sfânt, Cel d
ă
ruit nou
ă
 
(Romani 5:3-4-5)
.
Eir
ă 
bdau chiar
ş
i pentru to
ţ
i cei n
ă 
scu
ţ
i în Hristos, ca s
ă 
-i mântuiasc
ă 
: „Deaceea toate le rabd, pentru cei ale
ş
i, ca
ş
i ei s
ă
aib
ă
parte demântuirea care este întru Hristos Iisus
ş
i de slava ve
ş
nic
ă
 
(2 Timotei2:10)
.
În
Epistola c
ă 
tre evrei
“,
Sfântul Apostol Pavel spunec
ă 
r
ă 
bdarea este spre în
ţ
elep
ţ
ire
(Evrei 12:7)
iar
Sfântul Apostol Iacov
 zice
:
 
„Fericit este b
ă
rbatul care rabd
ă
ispita, c
ă
l
ă
murit f 
ă
cându-se
 
va lua cununa vie
ţ
ii, pe care a f 
ă
g
ă
duit-o Dumnezeu celor ce Îl
 
iubesc pe El“
(Iacov 1:12)
;
 „Iat
ă
, noi fericim pe cei ce au r
ă
bdat: a
ţ
i
 
auzit de r
ă
bdarea lui Iov
ş
i a
ţ
i v
ă
zut sfâr
ş
itul h
ă
r
ă
zit lui de Domnul;
 
c
ă
ci mult-milostiv este Domnul
ş
i îndur
ă
tor“
(Iacov 5:11)
.
 Se vorbe
ş
te
ş
i de r
ă 
bdarea
ş
i de mângâierea care ne vin din
Biblie
“:
 
„C
ă
ci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre înv
ăţă
tura
 
noastr
ă
, ca prin r
ă
bdarea
ş
i mângâierea, care vin din Scripturi, s
ă
 avem n
ă
dejde“
 
(Romani 15:4)
.
Tot în
Biblie
se vorbe
ş
te despreDumnezeul r
ă 
bd
ă 
rii
ş
i al mângâierii
(Romani 15:5)
 
ş
i despre
„r
ă
bdareasfin
ţ
ilor“
(Apocalips
ă
13:10)
.
 
Ce spun Sfin
ţ
ii P
ă
rin
ţ
i despre r
ă
bdare
 
„R
ă
bda
ţ
i ispitele pân
ă
ce le ve
ţ
i birui“
 
(Avva Amona)
.
 
 
„Fugi de ispit
ă
prin r
ă
bdare
ş
i rug
ă
ciune“
 
(Sfântul Marcu Ascetul)
.
 
 
„Puterea celui slab este r
ă
bdarea“ 
(Proverb arab)
.
 
 
„Dac
ă
vrei s
ă
învingi, înva
ţă
s
ă
rabzi!“
 
(Dicton latin)
.
 
 
„Mul
ţ
i
ş
i-au m
ă
rit nenorocirea din cauz
ă
c
ă
n-au
ş
tiut s
ă
osuporte“
 
(Accius)
.
 
 
„Patimile nu se sting decât cu cump
ă
tarea... Prin cump
ă
tarevine în
ţ
elepciunea
ş
i, cu ajutorul ei,
ş
i smerenia“
 
(Avva Dorotei)
.
 
 
„Unde nu este r
ă
bdare, nu este nici iubire“ 
(Sfântul Grigorie Dialogul)
.
 
 
3
 
„A r
ă
bda toate greut
ăţ
ile în împlinirea Legii lui Hristos înseamn
ă
asigurarea mântuirii sufletului“
 
(Sfântul NicolaeVelimirovici)
.
 
 
„Adev
ă
rata iubire rabd
ă
cu bucurie lipsurile, sup
ă
r
ă
rile,greut
ăţ
ile muncii, nu ia în seam
ă
def 
ă
im
ă
rile, umilin
ţ
ele,neajunsurile, gre
ş
elile, imperfec
ţ
iunile, rugându-se s
ă
-i în
ţ
elep
ţ
easc
ă
 Dumnezeu pe cei întuneca
ţ
i de patimi ira
ţ
ionale“
 
(Sfântul Ioan deKronstadt)
.
 
„La Dumnezeu, mai de pre
ţ
decât orice rug
ă
ciune
ş
i jertf 
ă
 sunt necazurile r
ă
bdate din pricina Sa
ş
i din dragoste pentru El“
 
(Sfântul Efrem Sirul)
.
 
Smere
ş
te-te, îndur
ă
 
ş
i vei dobândi sufletul t
ă
u
Încearc
ă 
cât po
ţ
i, c
ă 
Dumnezeu te ajut
ă 
s
ă 
dobânde
ş
ti r
ă 
bdare întru îndurarea lipsurilor
ş
i a necazurilor. Cere, bate,caut
ă 
zi
ş
i noapte
ş
i vei dobândi de la MântuitorulHristos ajutorul
ş
i înt
ă 
rirea r
ă 
bd
ă 
rii, dac
ă 
vei doriaceasta din toat
ă 
inima
ş
i din tot sufletul t
ă 
u.Trebuie s
ă 
ajungem s
ă 
avem îndelung
ă 
r
ă 
bdare
ş
i s
ă 
  îndur
ă 
m
ă 
r
ă 
cârtire toate câte ni se întâmpl
ă 
.R
ă 
bdare vom avea atunci când vom primi toate celece ni se întâmpl
ă 
, cele bune
ş
i cele rele, f 
ă 
r
ă 
 deosebire, ca din mâna lui Dumnezeu. Întru r
ă 
bdareeste soborul tuturor virtu
ţ
ilor prin care se mântuiesc sufletele noastre,dup
ă 
cum zice
Sfântul Efrem Sirul:
 
„Cel ce dobânde
ş
te r
ă
bdareaajunge la toat
ă
virtutea; c
ă
acela în întrist
ă
ri se bucur
ă
, în necazurieste tare, în primejdii bucuros, gata de ascultare, plin de dragoste,d
ă
laud
ă
în sup
ă
r
ă
ri, este smerit în mustr
ă
ri
ş
i neclintit înnenorociri“.
 
Cel ce a dobândit r
ă 
bdarea a dobândit n
ă 
dejdea, iar unul caacesta este împodobit cu toate bun
ă 
t
ăţ
ile.
Omul smerit rabd
ă
cu b
ă
rb
ăţ
ie jignirile, def 
ă
im
ă
rile
 
ş
i clevetirile crezând cu t
ă
rie c
ă
este vrednic de ele.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->