Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gramatika Crkvenoslovenskog Jezika (Southslavic Languages)

Gramatika Crkvenoslovenskog Jezika (Southslavic Languages)

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by Bobby Montenegro

More info:

Published by: Bobby Montenegro on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
 1
 
Metodi~ki priru~nik za crkvenoslovenski jezik
 Crkvenoslovenska azbuka
À
, à
азъ
 
Á, á
буки
 
Â, â
веди
 
Ã, ã
глаголь
 
Ä, ä
добро
 
Å
, å, e
есть
 
Æ, æ
живете
 
S, s
 зело
 
Ç, ç
 земля
 
È
,
è
 
иже
 
I
, i
– i
Ê, ê
како
 
Ë, ë
люди
 
Ì, ì
мыслете
 
Í, í
наш
 
O
,
 o
, î
он
 
W
,
 w
 
о
(
омега
)
Ï, ï
покой
 
Ð, ð
рци
 
Ñ, ñ
слово
 
Ò, ò
твердо
 
U
, Ó, ó 
ук
 
Ô, ô
ф
(
е
)
рть
 
 Õ, õ
х
h
р
(
увим
)
ъ
T, t
отъ
 
Ö, ö
цы
 
×, ÷
червь
 
Ø, ø
ша
 
Ù, ù
шта
 
ú
ер
 
û
– e
ры
(
ъи
)
ü
– e
рь
 
Ý
, ý
ять
(h
дь
)
Þ
, þ
ю
 
Z
,
 z
 
я
 
(
йоти
-
рованное
 
а
)
 ß
,
 ÿ
 
юс
 
малый
 
X, x
кси
 
P, p
пси
 
F, f
фита
 
V
,
 v
 
ижица
 
 
 2
Upotreba i izgovor slova
1) 
!2, å
[Â] 
 
ó 
!2 
se pi{e na po~etku re~i, a
 
å
 
u sredini i na kraju re~i
:
!1 çåðî;
 2) 
è2, - [
Ë 
]
ó 
è2 
se pi{e ispred suglasnika
,
-
ispred samoglasnika i ispred suglasnika ure~ima stranog porekla
:
ìîëè5òâà, ìîëå5í-å, -1êîñú;
3) 
+2, ó [
 Û 
]
ó 
+2 
se pi{e na po~etku, a
 
ó 
u sredini i na kraju re~i
:
+2÷å5í-å, ðó5êó;
 4) 
¨2, ÿ [
ˇ 
]
ó 
¨
se pi{e na po~etku, a
 
ÿ
u sredini i na kraju re~i
:
¨1êw, öàðÿ¸;
 5) 
\, î, w2[
Ó 
]
ó 
î
se pi{e u sredini i na kraju re~i
:
ñåëî¸, ïî5ëå
;
\
obi~no na po~etku
:
\2ö7ú, \1òðîêú;
 
w2 
u re~ima sa predlogom
w2: w2êðîïëå5í-å
,
u stranim re~ima
:
-2wà5íí, ãåw5ðã-é
,
uslo`enim re~ima
:
ïåðâî\áðà5 çíîå, ïðà5\ö7ú
;6) 
v[
‚ 
], v5[
Ë 
]
ó 
v
se upotrebqava u re~ima stranog porekla – posle
à, å
slovo
v
 
seizgovara kao
[‚]:
ëà5vðà
,
u ostalim slu~ajevima kao
[Ë] 
i pi{e se sa dijakriti~kim znakom
:
v2àê-5íôú,ìv5ðî;
 7) 
f[
Ù 
], k[
ÍÒ 
], j[
ÔÒ 
]
se upotrebqavaju samo u re~ima stranog porekla
:
fåî5äwðú,à2ëåkà5íäðú, ñàìjw5íú;
 8) 
s[
Á 
]
se upotrebqava u slede}im re~ima i od wih izvedenih
:
sâýçäà¸, så5ë-å, sëà5êú, sëî¸, sâý5ðü, sì-5é, sýëw¸, sý5íèöà,
kao i broj
6 ñ 
s7.
 
 Dijakriti~ki znaci
1) 
 
O{tar akcenat
(oksija, akut
 )
 
(
 
 5)
stavqa se na sve slogove osim na posledwi
:
ðà5áú, äý5âà,ìîëý5í-å, êðû5íè, î2k-5ÿ, âàðè5ÿ
2) 
Te`ak akcenat
(varija, gravis)
 
( ¸)
- stavqa se na posledwi slog
:
ðàñïíè¸, ñïàñè¸, ìè¸.
3) 
Perispomena
(cirkumfleks)
( 4)
se koristi za razlikovawe jednine od mno`ine (dvojine)
:
 ìíî5ãw ðà4áú,
ali
 
!2äè5íú ðà5áú, ìíî5 çè ïóòè4,
ali
íý5ñìü ïóòè¸.
4) 
Spirit
 
( 2)
se stavqa iznad po~etnog samoglasnika re~i
:
è2ìý5íè-å, \2ö7ú.
5) 
 Исо
 
( 1)
spirit + o{tar akcenat
 ) 
upotrebqava se ako akcenat pada na po~etnisamoglasnik re~i
:
¨1êw, è1ìÿ, \1íý, à1ïîñòðîôú
6) 
 Apostrof
( 3)
spirit + te`ak akcenat
 ) 
stavqa se kada je samoglasnik sa spiritomposledwi u re~i (a i prvi)
:
è3, ÿ3, å3.
7)
Titla.
Iznad re~i koje ozna~avaju naro~ito po{tovane pojmove se stavqa titla. Postoje dvevrste titli: a) prosta titla
( 7): äâ7à, ñí7ú, áã7ú
i b) slovna: “slovo-titla”
 
(
 
 9 )
,
“glagol -titla”
 
(
 0  0 
)
,
“dobro-titla”
(
 
  6 )
,
“on-titla”
(
 
 8 )
,
“rci-titla”
(
 
 0 )
:
ãä9 ü, áö6 à, !2v= ë-å, è2ì0 êú, ïð8 ðî5êú.
 8) 
Pajerak
se upotrebqava umesto
 
ú (ü)
na kraju predloga ili u sredini re~i izme|usuglasnika (umesto tvrdog znaka)
:
â¿ðó5öý, ôàä¿äå5é, ñ¿ñó5ùèõú.
Na ikonama
ìð7fy7 
[ Mh/thr tou= Feou= ]
ó 
ìò7è áæ7-ÿ
ó ( 
Mati Bo`ija
 ) 
 
Na Spasiteqevom oreolu
ó 
\2w1í
[o(wÃn]
ó 
 
ñû5é
ó ( 
Su{ti, Onaj koji jeste
 ) 
 
 
 3
 Brojevi
osnovni
:
redni
:
à7 
ñ 
!2äè5íú,
à,
î ïå5ðâûé,
àÿ,
îåâ7 
ñ 
äâà¸,
ý¸,
ý¸âòîðû5é,
àÿ,
îåã7 
ñ 
òð-å¸, òðè¸,
è¸òðå5ò-é,
-- 
ÿ,
-- 
åä7 
ñ 
÷åòû5ðå,
è,
è ÷åòâå5ðòûé,
àÿ,
îå!7 
ñ 
ïÿ5òü ïÿ5òûé,
àÿ,
îås7 
ñ 
øå5ñòü øåñòû5é,
àÿ,
îå ç7 
ñ 
ñå5äüìü ñåäüìû5é,
àÿ,
îåè7 
ñ 
\1ñìü \2ñüìû5é,
àÿ,
îåf7 
ñ 
äå5âÿòü äåâÿ5òûé,
àÿ,
îå-7 
ñ 
äå5ñÿòü äåñÿ5òûé,
àÿ,
îåà7-
ñ 
!2äèíîíà5äåñÿòü(å) ïåðâûéíà5äåñÿòü, !2äèíîíàäåñÿ5òûé â7-
ñ 
äâàíà5äåñÿòü(å) âòîðûéíà5äåñÿòü, äâàíàäåñÿ5òûé ã7-
ñ 
òðèíà5äåñÿòü(å) òðåò-éíà5äåñÿòü, òðèíàäåñÿ5òûé ä7-
ñ 
÷åòûðåíà5äåñÿòü(å) ÷åòâåðòûéíà5äåñÿòü, ÷åòûðåíàäåñÿ5òûé !7-
ñ 
ïÿòüíà5äåñÿòü(å) ïÿòûéíà5äåñÿòü, ïÿòüíàäåñÿ5òûé s7-
ñ 
øåñòüíà5äåñÿòü(å) øåñòûéíà5äåñÿòü, øåñòüíàäåñÿ5òûé  ç7-
ñ 
ñåäüìüíà5äåñÿòü(å) ñåäüìûéíà5äåñÿòü, ñåäìüíàäåñÿ5òûéè7-
ñ 
\2ñìüíà5äåñÿòü(å) \2ñüìûéíà5äåñÿòü, \2ñìüíàäåñÿ5òûé f7-
ñ 
äåâÿòüíà5äåñÿòü(å) äåâÿòûéíà5äåñÿòü, äåâÿòüíàäåñÿ5òûéê7
ñ 
äâà5äåñÿòü äâàäåñÿ5òûéë7 
ñ 
òðè5åñÿòü(å) òðèäåñÿ5òûéì7 
ñ 
÷åòû5ðåäåñÿòü(å) ÷åòûðåäåñÿ5òûéí7 
ñ 
ïÿòüäåñÿ5òü ïÿòüäåñÿ5òûék7 
ñ 
øåñòüäåñÿ5òü øåñòüäåñÿ5òûé\7 
ñ 
ñåäìüäåñÿ5òü ñåäìüäåñÿ5òûéï7
ñ 
\1ñìüäåñÿòü \2ñìüäåñÿ5òûé÷7 
ñ 
äå5âÿòüäåñÿòü äåâÿòüäåñÿ5òûéð7 
ñ 
ñòî¸ñî5òíûéñ7 
ñ 
äâý5ñòý äâîñî5òíûé, âòîðîñî5òíûéò7 
ñ 
òðè5ñòà òðèñî5òíûéy7 
ñ 
÷åòû5ðåñòà ÷åòâåðòîñî5òíûéô7 
ñ 
ïÿòüñw5òú ïÿòüñî5òíûéõ7 
ñ 
øåñòüñw5òú øåñòüñî5òíûéj7 
ñ 
ñåäìüñw5òú ñåäìüñî5òíûé?
ñ 
\2ñìüñw5òú \2ñìüñî5òíûé ö7 
ñ 
äåâÿòüñw5òú äåâÿòüñî5òíûé /à7 
ñ 
òû5ñÿùà òû5ñÿùíûé /â7 
ñ 
äâý¸òû5ñÿùû äâîòû5ñÿùíûé, âòîðîòû5ñÿùíûé  /ã7 
ñ 
òðè¸òû5ñÿùû òðèòû5ñÿùíûé  /è7 
ñ 
\1ñìü òû5ñÿùà \2ñìà5ÿ òû5ñÿùà  /-7 
ñ 
òüìภ
(10.000) 
  /ð7 
ñ 
ëåãåw5íú
(100.000) 
//à7
ó 
ëåw5äðú
(1.000.000) 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->