Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muhyiddin Ibn Arabinin Risaleleri 1

Muhyiddin Ibn Arabinin Risaleleri 1

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by farkoloji

More info:

Published by: farkoloji on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
 
RESÂ
İ
LU
İ
BN – EL ARAB
İ
 
Birinci Cilt
İ
BN’
İ
ARAB
İ
N
İ
NR
İ
SALELER
İ
 
E
ş
-
Ş
eyhu’l Ekber MUHY
İ
DD
İ
N
İ
BN.ARABÎ K.S.
H.560-638 / M.1164-1240
TercümeVahdettin
İ
NCE
 
 
Birinci Cilt
İ
BN’
İ
ARAB
İ
N
İ
NR
İ
SALELER
İ
 
*
İ
bn-i Arabinin Hakk
ı
nda
İ
bn-i Kemal Efendi taraf 
ı
ndan Yavuz Sultan Selim DevrindeVerilen Fetva*
Ş
eyhu’l Ekber Muhyiddin
İ
bn.i Arabînin Hayat
ı
, Görü
ş
leri, Seyahatleri ve Eserlerihakk
ı
nda bilgi1. Kitab: Mü
ş
ahadede Fena “Yok” Olma kitab
ı
 2. Kitab: Celâl ve Kemâl Kitab
ı
 3. Kitab: Elif “Tek’lik” Kitab
ı
 4. Kitab: Celâlet “Kelimetullah / ALLAH” Kitab
ı
 5. Kitab:
İş
, Durum Günleri Kitab
ı
/ Kitabu Eyyami’
ş
-
ş
en6. Kitab: Yak
ı
nl
ı
k Kitab
ı
/ Kitabu’l Kurbe7. Kitab:
İ
lham Ehlinin
İş
aretiyle Alâmetler Kitab
ı
Kitabu’l A’lam bi
İş
arati Ehli’l
İ
lham8. Kitab: Mim, Vav, Nun Kitab
ı
 9. Kitab:
İ
lahi Yeminler 10. Kitab: “YA” Kitab
ı
 11. Kitab: Ezel Kitab
ı
 12. Kitab: Fusus Nak
şı
Kitab
ı
 13. Kitab: Vasiyetler Kitab
ı
 14. Kitab: Tasavvuf Ist
ı
lahlar 
ı
Kitab
ı
 
Ş
eyh-i Ekber MUHY
İ
DD
İ
N
İ
BN. ARABÎ K.S.
 
H.Z.
Ş
EYH'
İ
NDUASI
B
İ
SM
İ
LLAH
İ
RRAHMAN
İ
RRAH
İ
M
Ş
eyhu'l Ekber, nadide zümrüt, parlak nur, efendim,
Ş
eyh Muhyiddin Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Ma
ğ
ribi, el-Endülüsi:- Allah, Muhammed ve al-i Muhammed hakk
ı
için bizi dünya ve ahirette onunilimlerinden faydaland
ı
rs
ı
n- der ve
ş
öyle devam eder:- Hamdolsun Allah'a, uygun k
ı
lmas
ı
n
ı
n güzelli
ğ
inden dolay
ı
.O'ndan diliyorum; Yoluna salik olmay
ı
nasip etmesini,Bu yolu tah-kik ehli biri olarak kat etmemi ilham etmesini,Yolunu tasdik etmekten dolay
ı
huzura ermi
ş
mutmain bir kalp bah
ş
etmesini,Önce geçmesini sa
ğ
layan özelliklerle donatt
ığı
ayd
ı
nl
ı
k bir ak
ı
l vermesini,
Ş
ereflendirmesinin makam
ı
na huzur veren bir sururla ko
ş
may
ı
,Cehaletten uzakl
ığı
n mutmainli
ğ
ini ya
ş
ayan bir nefis, fikrin k
ı
v
ı
lc
ı
m ve
ş
uleleriyleparlayan bir anlay
ış
,Fethin p
ı
nar 
ı
ndan ve halis
ş
arab
ı
ndan zahir olan bir s
ı
r,Ne
ş
enin geni
ş
li
ğ
i ve enginli
ğ
iyle aç
ı
lm
ış
bir lisan vermesini,Fani dünyan
ı
n çekici süslerinden ve zevk veren cazibesinden beri, yüksek bir 
ş
ünce bah
ş
etmesini,Kevnin bat
ışı
nda ve do
ğ
u
ş
unda varl
ığı
n s
ı
rr 
ı
n
ı
gözlemleyen bir basiret nasipetmesini,Huzur rüzgar 
ı
n
ı
n ar 
ı
nd
ı
rmas
ı
neticesi her türlü bozukluktan beri duyular vermesini,Noksanl
ığı
n ta
ş
k
ı
nl
ığı
ndan ve tatbikinden uzak tertemiz bir
ı
trat vermesini,
Ş
eriat
ı
n egemenli
ğ
ine ve güvencelerine uyan bir huy,Toplay
ı
p ay
ı
rmaya elveri
ş
li bir vakit bah
ş
etmesini...Salât ve selam Muhammed'e- al-i Muhammed'e ve grubuna,Ondan sonraki halifelere ve yolunu izleyen tabîlerine,Selam ve esenlik onlar 
ı
n üzerine.Bil ki, varl
ı
ktan ve
ş
ühuddan murat Allah't
ı
r ve amaç da O'dur.Ne inkar var ne de rat.O, bana yeter ve O ne güzel vekildir.
Abdullah M.
İ
bn.Arabi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->