Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
004. Invatatura Despre Icoana Sfintei Treimi

004. Invatatura Despre Icoana Sfintei Treimi

Ratings: (0)|Views: 56|Likes:
Published by cautandadevarul

More info:

Published by: cautandadevarul on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
 Invatatura despre icoana Sfintei Treimi
1
Înv
ăţă
tur
ă
despre icoana Sfintei Treimi
S-a spus despre icoana ortodox
ă
c
ă
este o "Biblie în imagini”. Cu altecuvinte, Sfânta Biseric
ă
Ortodox
ă
m
ă
rturise
ş
te pe cale vizual
ă
, prin intermediulicoanei, adev
ă
rul de credin
ţă
revelat. Acest fapt îi confer
ă
totodat
ă
icoanei, unimportant fundament dogmatic. Chiar dac
ă
imagina
ţ
ia uman
ă
nu are limite,putând din acest punct de vedere reprezenta orice, în ceea ce prive
ş
te realit
ăţ
iledumnezeie
ş
ti, trebuie s
ă
admitem c
ă
nu totul e reprezentabil. În acest sens,realismul evanghelic reprezint
ă
ă
r
ă
îndoial
ă
un profund temei al întregiiiconografii ortodoxe.De aceea, icoana autentic
ă
nu poate fi realizat
ă
de oricine, oriunde
ş
ioricum. Tot din acela
ş
i motiv, de-a lungul veacurilor au fost date anumitedogme
ş
i canoane care au condus la definitivarea unei adev
ă
rate teologii aicoanei în Biserica. Sinodul VII Ecumenic este reprezentativ în acest sens, fiindconvocat în vederea condamn
ă
rii iconoclasmului ca erezie
ş
i a restabiliriicultului sfintelor icoane.Icoana îns
ă
, -
ş
i realit
ăţ
ile istorice au dovedit-o – poate fi pus
ă
din p
ă
cate
ş
i în slujba înv
ăţă
turii de credin
ţă
falsificate, în slujba ereziei. Un astfel deexemplu este legat de încerc
ă
rile de a reprezenta iconografic pe Dumnezeu Tat
ă
l
ş
i, în special, Sfânta Treime.
"L-a v
ă
zut cineva pe Dumnezeu Tat
ă
l ca s
ă
-L poat
ă
picta?"
Reprezentarea lui Dumnezeu Tat
ă
l, a
ş
a cum apare ea în practicabisericeasc
ă
, este un subiect de mare actualitate
ş
i importan
ţă
dogmatic
ă
.Potrivit Sfin
ţ
ilor P
ă
rin
ţ
i, reprezentarea lui Hristos, a Dumnezeu-Omului, sebazeaz
ă
tocmai pe posibilitatea de a înf 
ăţ
i
ş
a firea uman
ă
a Maicii Sale. La
 
 Invatatura despre icoana Sfintei Treimi
2
Sinodul VII Ecumenic, aceast
ă
posibilitate de a-L reprezenta pe Hristos conformtrupului primit de la Maica Sa este pus
ă
în contrast cu imposibilitatea de a-L înf 
ăţ
i
ş
a pe Dumnezeu-Tat
ă
l.Poate îndr
ă
zni cineva s
ă
spun
ă
c
ă
L-a v
ă
zut pe Dumnezeu Tat
ă
l ca s
ă
-Lpoat
ă
picta, se întreab
ă
Ilarie din Poitiers? În
 Ie
ş
irea 33:20
 
ş
i în
 Judec
ă
tori13:22
este scris:
”Fa
ţ
a Mea îns
ă
nu vei putea s-o vezi, c
ă
nu poate omul s
ă
 vad
ă
fa
ţ
a Mea
ş
i s
ă
tr
ă
iasc
ă
”.
Sfântul Evanghelist Ioan de asemenea afirm
ă
:
”Pe Dumnezeu nimeni nu L-a v
ă
zut vreodat
ă
; Fiul Cel Unul n
ă
scut, Careeste în sânul Tat
ă
lui, Acela L-a f 
ă
cut cunoscut”
(
1:18 
). Cel mai obi
ş
nuit simbol, dar
ş
i cel mai des întâlnit în Bisericile noastre,este chipul b
ă
trânului, Celui Vechi de zile. Cei care sus
ţ
in c
ă
Dumnezeu Tat
ă
lpoate fi pictat, se bazeaz
ă
pe vedeniile proorocilor, în special pe ale prooroculuiIsaia (
6:5
- Domnul Savaot)
ş
i Daniel (
7:9
 
ş
i
13
- Cel Vechi de zile).Chiar
ş
i în Erminia picturii bizantine a lui Dionisie din Furna putem citi:”Noi Îl închipuim pe Dumnezeu Tat
ă
l Cel f 
ă
r
ă
de început în chipul unui B
ă
trân,a
ş
a cum L-a v
ă
zut Daniel”.Îns
ă
, potrivit tâlcuirilor f 
ă
cute de Sfin
ţ
ii P
ă
rin
ţ
i la proorociile din VechiulTestament, putem vedea c
ă
aceste vedenii sunt în
ţ
elese ca fiind referiri laDumnezeu Fiul
ş
i nu la Dumnezeu Tat
ă
l.
 
 Invatatura despre icoana Sfintei Treimi
3
Potrivit lui Alexandru Mih
ă
il
ă
, lector în cadrul Catedrei de TeologieBiblic
ă
a Facult
ăţ
ii de Teologie Ortodox
ă
din Bucure
ş
ti, "reg
ă
sim
ş
i în Tradi
ţ
iaBisericii identificarea Celui Vechi de zile cu Fiul, nu doar cu Tat
ă
l. De exemplu,s-a spus: "Cel Vechi de zile S-a f 
ă
cut copil“ (
Pseudo-Atanasie, Cuvânt la Na
ş
terea lui Hristos, în: PG 28 961
).De aceea nici Sinodul al VII-lea Ecumenic nu a prev
ă
zut nicio hot
ă
rârecare s
ă
legifereze pictarea chipului lui Dumnezeu Tat
ă
l. P
ă
rin
ţ
ii Sinodului chiarau reluat argumentul Papei Grigorie II din scrisoarea acestuia c
ă
tre împ
ă
ratulLeon Isaurul: "De ce nu-L reprezent
ă
m
ş
i nici nu-L descriem pe Tat
ă
l Domnuluinostru Iisus Hristos?Pentru c
ă
nu
ş
tim cum este. (...) Numai dac
ă
L-am fi v
ă
zut
ş
i cunoscut precumL-am v
ă
zut
ş
i cunoscut pe Fiul S
ă
u, atunci am fi încercat s
ă
-L descriem
ş
i s
ă
-Lreprezent
ă
m cu ajutorul artei”.Al
ţ
i doi mari ap
ă
r
ă
tori ai sfintelor icoane, Sfin
ţ
ii Teodor Studitul si IoanDamaschin, s-au opus reprezent
ă
rii lui Dumnezeu Tat
ă
l. Sfântul IoanDamaschin afirma: ”Nu Îl reprezent
ă
m pe Domnul Dumnezeu, deoarece nu Îlvedem; dac
ă
L-am fi v
ă
zut, L-am fi reprezentat”.
Sfânta Treime "Paternitate”, o icoan
ă
eretic
ă
 
Aceast
ă
icoan
ă
, de altfel foarte cunoscut
ă
, s-a r
ă
spândit în lumea ortodox
ă
 mai ales începând cu secolul XVII. Despre aceast
ă
icoan
ă
, în care Dumnezeu -Tat
ă
l apare ca b
ă
trân, cu Fiul S
ă
u - Hristos în poal
ă
 
ş
i Sfântul Duh ca un

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->