Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Explanation

Explanation

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by becketsbest

More info:

Published by: becketsbest on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

 
 
CUQD@L@WBIL
Webz bz gbnnc}clw n}io iwec} jiddcjwbilz in psiw`wbilz mcj`szc bw v`z jioqbdcg i~c} o`lr rc`}z ni} or ivl `oszcoclw, @z ` }czsdw$ o`lr in wec z`rblfz jsddcgn}io or }c`gblf q}im`mdr gi liw `qqc`} bl iwec} zsje gbjwbil`}bcz$ bljdsgblf o`lr in weizc g}cgfcg n}io lcvzq`qc}z `lg o`f`{blcz, Bw visdg mc im~biszerqij}bzr wi z`r B e`g lc~c} qdslgc}cg q}c~bisz jiddcjwbilz %zcc @qqclgbu N"$ msw vec}c qizzbmdc i} jil~clbclw B e`~c w}bcg wi ~c}bnr vi}gblf `lg dij`wbil /cubzwblf gbjwbil`}bcz jilndbjw il q}cjbzc ni}osd`wbilz i} gcw`bdz in `ww}bmswbil$ `lg o`lr `}c zs}q}bzblfdr bl`jjs}`wc c~cl `nwc} zc~c}`d cgbwbilz,Wec j}bwc}bil ni} bljdszbil v`z ebfedr zsmkcjwb~c; bw v`z liw clisfe ni} ` qe}`zc wi mc idg i} `qqc`} bl c~c}r o`ki} gbjwbil`}r in psiw`wbilz8 bw e`gwi mc `qw$ `oszblf$ i} `swei}bw`wb~c8 i} jilw}i~c}zb`d i} jiom`wb~c8 i} kszw zqcjw`jsd`}dr `mzs}g `lg gcdbfewnsddr bl c}}i}; wec z`rblfz o`r mcdbwwdc f}c`w `}wbzwz$viocl$ zqcjbnbcg }`jcz$ i} zislg bgc`z$ i} wecr o`r q}iqislg qiwwr weci}bcz i} n`wsisz q}iqecjbcz / wec f}islgz ni} bljdszbil we}isfeisw `}c liw kszw ~b~bg qc}jcqwbil msw cdcf`ljc in gbjwbil$ cucoqd`}r ~bjbiszlczz$ i} esois}, Ziocwbocz bw v`z gbnnbjsdw wi }czbzw wec wcoqw`wbil ni} ` }bqizwc ‚ weblfz dbhc ―msw ve`w`misw,,,‒ i} ―ec zccoz liw wi e`~c }c`dbzcg…‒ i} ―ec jisdg zj`}jcdr fcw `v`r vbwe we`w liv‒ `lg zi il,Vbgcdr `lweidifbzcg psiw`wbilz e`~c mccl cujdsgcg bn wecr vc}c zcdgio jbwcg i} e`g gczbjj`wcg blwi jdbjeâz, @z ` }czsdw wec}c `}c ncvc} we`l szs`dn}io Ze`hczqc`}c$ Gbjhclz `lg wec Mbmdc, Obzzblf `dzi `}c o`lr cqbf}`oz n}io Vbdgc vebje `}c oc}cdr bl~c}wcg jdbjeâz mcj`szc$ `z wec Clfdbze v}bwc} ]bje`}g F`dbcllc %05>>/0276" z`bg$ -Q`}`giu vbwe ebo v`z ildr W}swe zw`lgblf il bwz ec`g wi `ww}`jw `wwclwbil-, Jeslhz in ~c}zc `}c `dzi }`}c mcj`szc wecr mcdilf bl `l `lweidifr in ~c}zc$ zcdgio comigr ` vbwwr i} blwc}czwblf w}swe$ `lg ncv visdg v`lw wi jbwc weco bl li}o`d jil~c}z`wbil, Bl qd`jc in `dd we`w wec}cbz ` vbgc zcdcjwbil n}io @oc}bj`lz dbhc O`}h Wv`bl `lg E D Ocljhcl mcj`szc wecb} z`rblfz zw}bhc eioc vbwe f}c`wc} ni}jc, Zbobd`}dr$ wec}c bz ` diw in Z`oscdKielzil$ Weio`z O`j`sd`r `lg Ze`v mcj`szc wecr vc}c liw ildr iqblbil`wcg wi wec qiblw in `}}if`ljc$ msw wecb} w}clje`lw q}ilsjb`oclwiz vc}c f}islgcg blw}sjsdclw msw zidbg jiooil zclzc,]cnc}cljcz wi wec i}bfbl`d `qqc`}`ljc in wec z`rblf `}c fb~cl %vec}c hlivl" wi zcq`}`wc fclsblc swwc}`ljcz n}io v`rv`}g `ww}bmswbilz %zcc@qqclgbu J"$ `lg mcj`szc liw c~c}rweblf `l `swei} qswz bl ` je`}`jwc}&z oiswe bz ebz ivl iqblbil, Ecljc `dzi wec n}cpsclw liwcz cuqd`blblf wec m`jhf}islg,Vec}c wec jb}jsozw`ljc i} jilzcpscljc in ` psiw`wbil bz }cdc~`lw i} `oszblf wec}c bz ` liwc vbwebl t,,,t o`}hz, Webz `dzi bljdsgcz ijj`zbil`ddr wec q}i~ij`wbilni} wec z`rblf i} }czqilzcz wi bw, Wec jiooclwz bl ?,,,? o`}hz oc}cdr liwc wec boocgb`wc jilwcuw$ i} in ve`w wec zw`wcoclw v`z o`gc, Weczc m`jhf}islg liwczziocwbocz mcjioc }`wec} mdi`wcg$ `z ni} blzw`ljc wi zcw wec jilwcuw ni} Ei}`jc V`dqidc‒z jiljcbw `misw Dilgil mcjioblf `l blwc}czwblf }sbl %EV`dqidc/01"8i} Fclc}`d Vczwoi}cd`lg‒z dilf gismdc/zqc`h il wec w}bmsd`wbilz bl ^bcwl`o %VVczwoi}cd`lg/0"8 i} ver Vcddblfwil v`z sldbhcdr wi e`~c vil V`wc}diiz ilCwil‒z qd`rblf nbcdgz %Vcddblfwil/0" i} wec js}bisz }cjs}}cljc in iqqi}wslbwr `z ` gcob/fig vbwe ` ni}cdijh bl n}ilw msw m`dg `w wec m`jh %Qizbgbqqsz/=", Wec}c`}c ziocwbocz clisfe m`jhf}islg liwcz wi o`hc bw qizzbmdc kszw wi m}ivzc we}isfe `z ` j`zs`d }c`g / i} `w dc`zw we`w bz wec blwclwbil, Bn wec}c `}c `ggbwbil`dbwcoz in szcnsd i} `oszblf blni}o`wbil `misw wec m`jhf}islg$ weizc `}c `dzi `qqclgcg, Bl iwec} vi}gz$ webz bz wec zi}w in }cnc}cljc vi}h B dbhc; szcg liw kszw ni} ` psbjh jecjh `lg wecl gbzj`}gcg msw wi mc m}ivzcg we}isfe$ ndbwwblf ec}c `lg wec}c$ `lg }c`g ni} nsl,O`lr jiooil psiw`wbilz e`~c mccl z`bg mr zc~c}`d qciqdc$ szs`ddr liw cuqdbjbwdr psiwblf ` q}cgcjczzi}$ `lg bl weizc j`zcz B e`~c w}bcg wi dbzw wec}cji}gcg blzw`ljcz in n`oisz qciqdc e`~blf o`gc wec }co`}h, Ni} blzw`ljc wec }cnc}cljc wi wec ildr weblf wi nc`} bz nc`} bwzcdn bz ec}c dbzwcg ni} M`jil/05Oilw`bflc/2 NG]iizc~cdw/= Wei}c`s/2 Vcddblfwil/01, Ebzwi}r mcblf ` w`dc in j}bocz `lg obzni}wslcz zccoz wi e`~c mccl z`bg bl ~c}r psbjh zsjjczzbil mrFidgzobwe Fbmmil `lg ^idw`b}c, Fig mcblf il wec zbgc in wec d`}fc m`ww`dbilz dbhcvbzc e`z mccl }cqc`wcg we}isfeisw wec jclws}bcz, Giblf slwi iwec}z `z risvisdg mc gilc mr e`z mccl }cqc`wcg o`lr wbocz givl wec jclws}bcz bljdsgblf 0@lil/002, @lg Dbljidl v`z mr li oc`lz nb}zw wi w`dh in fi~c}loclw in$ mr `lgni} wec qciqdc, Ziocwbocz bw bz oi}c jil~clbclw wi e`~c weco bl ilc qd`jc$ `z vbwe wec v`wjeo`hc} `l`difr ni} wec j}c`wbil in wec slb~c}zc slgc} Q`dcr/=,Iwec}vbzc vec}c~c} weczc e`~c mccl zqiwwcg wecr `}c j}izz/blgcucg,Ziocwbocz ` }co`}h mr ilc qc}zil q}i~ihcg ` }cwi}w i} }cq}bo`lg n}io `liwec}$ zsje `z EK`jhzil/0, Ziocwbocz bw bz kszw ` jiooclw `z blVJes}jebdd/05, Weczc `}c cbwec} j}izz/}cnc}cljcg i} ziocwbocz bljdsgcg slgc} wec i}bfbl`d psiw`wbil, Bl zioc j`zcz wec}c bz lccg ni} `l cuwclgcg cuqd`l`wbil$`z vbwe 0@lil/016 K@}msweliw/0 g‒@}fcldbcs/0 VJes}jebdd/=0 Coc}zil/05 Qd`swsz/3 Qizbgbqqsz/= ]ijec/0 ]r`l/0 Vcddblfwil/00 EV`dqidc/01 JGV`}lc}/0 Vczwoi}cd`lg/0,Jiddcjwbilz in psiw`wbilz$ bljdsgblf webz ilc$ `}c mb`zcg bl n`~is} in wec jiljbzc `qiwecfo `lg vbwwr vbzcj}`jh, Ijj`zbil`ddr ziocmigr q}igsjcz ` q`zz`fc we`w gczc}~cz wi mc liwcg$ psiwcg `lg }cdbzecg c~cl weisfe bw j`lliw mc }cq}czclwcg mr ` qbwer `qei}bzo zi wec}c `}c ` ncv dilfc} bwcoz ni} cu`oqdc;0@lil/>= Miiwe}irg/0 M}`ll/0 WZCdbiw/0 Nc}oi}/0 Nc}oi}/= QNdcoblf/0 QNdcoblf/= QKcllblfz/0 Hblfd`hc/0 Dc~bl/= O`sfe`o/6 M]szzcdd/0 Ze`v/0,Q`}wdr we}isfe wec je`lfc in oc`lblf bl zioc vi}gz$ ` ncv zw`wcoclwz mr v}bwc}z in wec q`zw liv e`~c slcuqcjwcg$ ziocwboczzoswwr$ oc`lblfz `lg q}igsjc ` jebdgbze fbffdc, Weczc `}c blgcucg slgc} Bl`g~c}wclw oc`lblfz,Ebfedr blwcddbfclw `lg cuqc}bcljcg ocl inwcl o`hc `o`{blfdr lilzclzbj`d q}iqecjbcz, Ziocwbocz wecr e`~c kszw mccl i~c}w`hcl mr c~clwz wecrjisdg liw e`~c q}cgbjwcg$ msw wecr `}c `dzi n}bfewclblfdr }c`gr wi q}ilisljc il zsmkcjwz mcrilg wecb} cuqc}wbzc `lg zi o`hc wecozcd~cz dsgbj}isz, Weizc `}cblgcucg bl @qqclgbu C, @liwec} }cjs}}clw nc`ws}c bz ` jil~bjwbil wec jislw}r bz fiblf wi wec gifz$ jilgbwbilz `}c }`qbgdr gcwc}bi}`wblf `lg vc `}c `dd giiocg,Zsje v`}lblfz `lg bl~bw`wbilz wi gcq}czzbil `}c blgcucg slgc} Fdiio,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->