Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
35Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yapiyonetimi Ve şantiye Tekniği

Yapiyonetimi Ve şantiye Tekniği

Ratings:

4.8

(15)
|Views: 4,155 |Likes:
Published by serdarbi
Yapıyönetimi ve şantiyelerin nasıl kurulması gerektiği hakkında bir çalışma
Yapıyönetimi ve şantiyelerin nasıl kurulması gerektiği hakkında bir çalışma

More info:

Published by: serdarbi on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
T. C. OSMANGAZ
İ
ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
– ESK 
İŞ
EH
İ
TEKNOLOJ
İ
E
Ğİ
T
İ
M UYGULAMA VE ARA
Ş
TIRMA MERKEZ
İ
 YAYIN NO: TA 97 – 003 – 
İ
Ö
YAPI YÖNET
İ
M
İ
VE
Ş
ANT
İ
YE TEKN
İĞİ
 DERS NOTLARI
Prof. Dr.
İ
lker ÖZDEM
İ
Mühendislik – Mimarl
ı
k Fakültesi
İ
n
ş
aat Mühendisli
ğ
i Bölümü(gözden geçirilmi
ş
, düzenlenmi
ş
ve güncellenmi
ş
bas
ı
m)
 
 
ii
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER Sayfa
ÖNSÖZ vi1.PROJE YÖNET
İ
M
İ
11.1.Yap
ı
Gereksiniminin Ortaya Ç
ı
kmas
ı
11.1.1.
İ
stekler 11.1.2.Planlama sonucu 11.1.3.Ba
ş
ka bir yap
ı
n
ı
n sonucu olarak ortaya ç
ı
kan gereksinimler 11.2.Ön Etütler 11.2.1.Olanaklar 
ı
n ara
ş
t
ı
ı
lmas
ı
11.2.2.Yer ara
ş
t
ı
rmas
ı
21.2.3.Tip ara
ş
t
ı
rmas
ı
21.2.4.Boyut ara
ş
t
ı
rmas
ı
21.2.5.
İ
lk seçeneklerin de
ğ
erlendirilmesi 21.3.Projenin Planlanmas
ı
21.3.1.Gereken veriler listesi 21.3.2.Mühendislik çal
ı
ş
malar 
ı
21.3.3.Proje maliyet hesab
ı
31.3.4.Ekonomik analizler 31.3.5.E
ş
de
ğ
erlik ve gider kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rmalar 
ı
31.3.5.1.paran
ı
n zaman de
ğ
eri ve e
ş
de
ğ
erlili
ğ
i 31.3.5.2.bugünkü de
ğ
er (
ş
imdiki de
ğ
er) yöntemi 51.3.5.3.dönem sonu de
ğ
erleri yöntemi 61.3.5.4.birim gider, düzenli y
ı
ll
ı
k gider ve faydalar 61.3.5.5.faydalar 91.3.5.6.ekonomik kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
rma yöntemler 91.3.5.7.ekonomik analizlerin sonuçlar 
ı
101.3.6.Uygulama program
ı
10Yap
ı
Yönetiminin
İ
n
ş
aat Sektöründeki yeri ve önemi 111.3.7.Planlama ve Planlama Teknikleri 131.3.7.1.planlaman
ı
n özellikleri 131.3.7.2.plan
ı
n yararlar 
ı
131.3.7.3.plan
ı
n yararlar 
ı
131.3.7.4.yönetici aç
ı
s
ı
ndan serimlerle planlama 131.3.7.5. serimlerle planlama yöntemlerinde tarihsel geli
ş
im 141.3.8.Planlama Teknikleri 151.3.8.1.çubuk diyagramlar (bar/gantt charts) 151.3.8.2.CPM (Kritik Yol) Yöntemi 161.3.8.3.PERT (Seçenekli De
ğ
erlendirme/Gözden Geçirme) Yöntemi 22Standart Normal Da
ğ
ı
l
ı
m E
ğ
risi Alt
ı
ndaki Alan (Olas
ı
l
ı
k) Tablosu 241.3.8.4.Kutu Diyagramlar 
ı
(Precedence Diagrams) Yöntemi 26Planlama Teknikleriyle
İ
lgili Uygulama Örnekleri 28(a). CPM (Kritik Yol Yöntemi) ile ilgili örnekler 28(b). PERT (Proje Geli
ş
tirme ve Gözden Geçirme Ynt.) ile ilgili örnekler 31(c). Kutu Diyagramlar 
ı
(Precedence Diagrams) ile ilgili örnekler 351.3.9.
Ş
antiye planlamas
ı
391.3.10.Mali analiz 391.3.11.Projenin savunulmas
ı
391.3.12.Proje planlamas
ı
n
ı
n sonucu 39
 
 
iii
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER (devam
ı
)Sayfa
1.3.13.yüklenici in
ş
aat firmalar 
ı
n
ı
n organizasyonu 401.3.13.1. organizasyonun önemi 401.3.13.2. organizasyon yap
ı
s
ı
nda düzeyler 411.3.13.3. firma büyüklüklerine göre organizasyon yap
ı
lar 
ı
421.3.13.4.
ş
antiye genel organizasyonu 431.3.13.5. küçük sözle
ş
meler için
ş
antiye organizasyonu 461.3.13.6. orta büyüklükteki sözle
ş
meler için
ş
antiye organizasyonu 461.3.13.7. büyük sözle
ş
meler için
ş
antiye organizasyonu 461.3.13.8. yap
ı
üretim (imalat) süreci 471.3.13.9. çe
ş
itli büyüklükteki in
ş
aat firmalar 
ı
n
ı
n matris organizasyon yap
ı
s
ı
örnekleri,
ş
emalar-çizelgeler 481.4.Kesin Proje 521.4.1.
İ
yi bir projenin çizim ko
ş
ullar 
ı
521.4.2.Teknik 
ş
artname ve yönetmelikler 521.4.3.Metraj ve çe
ş
itleri 531.4.4.Rayiç, Analiz, Birim fiyat 531.4.5.Ke
ş
if ç
ı
kart
ı
lmas
ı
ve yap
ı
maliyeti 532.YAPI YÖNET
İ
M
İ
542.1.
İş
Yönetimi Prensipleri 542.1.1.Yöneticinin genel görevler 542.1.1.1.bütçe düzenleme ve planlama 542.1.1.2.örgütlendirme 542.1.1.3.koordinasyon ve kontrol 552.1.1.4.personel e
ğ
itimi 552.2.
Ş
antiye Kurulmas
ı
562.2.1.
Ş
antiye kurulmas
ı
n
ı
n nedenler 562.2.2.
Ş
antiyeye gitmeden önce yap
ı
lacak i
ş
ler 562.2.3.
Ş
antiyeye gittikten sonra yap
ı
lacak i
ş
ler 562.2.4.
Ş
antiye kurulmas
ı
nda dikkat edilecek hususlar 582.3.
Ş
antiyelerin Düzenlenme Özellikleri ve Ayr 
ı
nt
ı
lar 
ı
592.3.1.Çevresi serbest, küçük bina
ş
antiyeleri 592.3.2.Çevresi kapal
ı
, küçük bina
ş
antiyeleri 592.3.3.Çevresi serbest, büyük bina
ş
antiyeleri 592.3.4.Kooperatif in
ş
aat
ı
 
ş
antiyeleri 602.3.5.Bina y
ı
ı
m
ş
antiyeleri 602.3.6.Menfez
ş
antiyeleri 612.3.7.Betonarme köprü
ş
antiyeleri 612.3.8.Kargir köprü
ş
antiyeleri 622.3.9.Viyadük 
ş
antiyeleri 622.3.10.Yamaç viyadü
ğ
ü ve dayanma duvar 
ı
 
ş
antiyeleri 632.3.11.Baraj
ş
antiyeleri 632.3.12.Liman
ş
antiyeleri 642.3.13.K 
ı
sa tünel
ş
antiyesi 642.3.14.Uzun tünel
ş
antiyesi 642.3.15.
Ş
ose asfalt kaplama ve bak 
ı
m
ş
antiyeleri 652.3.16.Caddelerde asfalt kaplama ve bak 
ı
m
ş
antiyeleri 652.3.17.Kald
ı
ı
m yapma
ş
antiyeleri 652.3.18.Kanalizasyon
ş
antiyeleri 662.3.19.Yol in
ş
aat
ı
 
ş
antiyeleri 662.3.20.Demiryol in
ş
aat
ı
 
ş
antiyeleri 662.3.21.Ray dö
ş
eme
ş
antiyeleri 662.3.22.Beton
ş
antiyelerinin i
ş
letme özellikleri 67Betonyer, Beton haz
ı
rlama, Beton Hesaplar 
ı
682.3.23.Beton yapma i
ş
letmelerine ait örnekler 702.3.24.Lokomotifle i
ş
letilen balastiyer 
ş
antiye örnek. 71

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yener Mendil liked this
Yener Mendil liked this
Fatih Kucuk liked this
Kutlu Kabaci liked this
mstaspinar liked this
mstaspinar liked this
gokayan liked this
denizvolkan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->