Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de Vanzare Cumparare_Draft_Apartament_pret Grila

Contract de Vanzare Cumparare_Draft_Apartament_pret Grila

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 522|Likes:
Published by ruxandranistor
Romania, Contract de vanzare cumparare apartament
Pretul de vanzare sub ghidul proprietatilor imobiliare
Mai multi vanzatori care au dobandit prin mostenire
Mandatar
Un singur cumparator
Necasatorit
Romania, Contract de vanzare cumparare apartament
Pretul de vanzare sub ghidul proprietatilor imobiliare
Mai multi vanzatori care au dobandit prin mostenire
Mandatar
Un singur cumparator
Necasatorit

More info:

Published by: ruxandranistor on Jan 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE
Între subsemnaţii:
 _______________,
cetăţean român,
 
domiciliată în
 _______________ 
, str.
 _______________ 
nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP
 _______________ 
, posesoarea Cărţii deIdentitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __ poliţie,
 _______________,
cetăţean român,
 
domiciliată în
 _______________ 
, str.
 _______________ 
nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP
 _______________ 
, posesoarea Cărţii deIdentitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __ poliţie, şi
 _______________,
cetăţean român,
 
domiciliată în
 _______________ 
, str.
 _______________ 
nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP
 _______________ 
, posesoarea Cărţii deIdentitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __ poliţie, reprezentatăla semnarea prezentului contract prin mandata
 _______________,
identificată mai sus, în baza procurii de vânzare supralegalizată sub nr. _________ din __.___.____ de Consulatul General alRomâniei la ________şi de Ministerul Afacerilor Externe ________, în calitate de
vânzători, şi _______________,
cetăţean român,
necasatorit,
domiciliat în
 _______________ 
, str.
 _______________ 
nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector __, CNP
 _______________ 
, posesoarea Cărţii de Identitate seria __ nr. _______ eliberată la data de __.___.____ de secţia __  poliţie, în calitate de
cumpărător,
 a intervenit prezentul contract de vânzare-cumpărare, în următoarele condiţii :
1.
 Noi,
 _______________, _______________,
în nume propriu şi în calitate de mandatar al lui
 _______________ 
vindem lui
 _______________ 
dreptul de proprietate
 
asupra
apartamentuluinr. __ din blocul __, scara __, etaj __, situat în Bucureşti, str. ___________ nr. __, sector __, înscris în C.F. nr. __ Bucureşti, sector 3, având număr cadastral __/__,
compus din 2 (două)camere de locuit şi dependinţe (baie, hol, debara, debara, bucătărie şi balcon=3,39 mp), însuprafaţă utilă de 57,39
 
mp (din măsurătorile cadastrale a rezultat o suprafaţă utilă de 55,60 mp şio suprafaţă totală de 58,99 mp – inclusiv balconul), împreună cu cota indiviză de 1,06% dindreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune ale imobilului-bloc care prinnatura şi destinaţia lor sunt în folosinţa tuturor proprietarilor. Odată cu proprietatea asupraapartamentului, transmitem şi dreptul de folosinţă asupra cotei indivize de 1,06 % respectivsuprafaţa de teren de 10,99 mp, pe care este construit imobilul-bloc, atribuit pe durata existenţeiconstrucţiei, teren ce urmează prevederile art. 36 alin. 2 din Legea 18/1991, modificată prinLegea nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000 şi Legea nr. 247/2005.
2.
 Noi,
 ______________, ______________,
în nume propriu şi în calitate de mandatar a lui
 ______________ 
declarăm că am dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului astfel:
 ______________ 
am dobândit cota indiviză de 3/8 (6/16) prin moştenire de la defuncta meamamă
 ______________ 
, decedată la data de __.__.___, în baza Certificatului de Moştenitor nr. __ din data de __.__._____ dat în Dosarul nr. __/______ de notarul public
 ______________ 
, cusediul în
 ______________ 
;
 ______________ 
şi
 ______________ 
au dobândit cota indiviză de5/16 fiecare prin moştenire de la defunctul lor frate
 ______________ 
, decedat la data de __.__.___, în baza Certificatului de Moştenitor nr. __ din data __.__.____ dat în Dosarul nr. __/_____ de notarul public
 ______________ 
, cu sediul în
 ______________ 
.
 ______________ 
adobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului prin cumpărare, în timpul căsătoriei cu
1
 
 ______________ 
, în cote indivize şi părţi egale, în baza contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate şi preluat cu procesul-verbal de predare-primire a locuiei, ambele cu nr.
 ______________ 
încheiate la data de
 ______________ 
cu S.C.
 ______________ 
S.A. şi prinmoştenire de la defuncta sa soţie, în baza Certificatului de Moştenitor nr.
 ______________ 
dat înDosarul nr.
 ______________ 
de notarul public
 ______________ 
, cu sediul în
 ______________ 
.Apartamentul a fost achitat integral potrivit menţiunilor din contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate menţionat anterior.Dreptul de proprietate in cote-parti indivize asupra apartamentului a fost întabulat în carteafunciară prin încheierea nr.
 ______________ 
din data de
 ______________ 
eliberată de Oficiul deCadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti, sector 
 __ 
.
3.
Preţul vânzării convenit este de
 ______________ EUR (______________EUR)
, pe care noi,vânzătorii, în nume propriu şi în calitate de mandatar, declarăm că l-am primit integral, astăzidata semnării prezentului contract, în numerar, din surse proprii ale cumparatorului, prezentadeclaraţie având valoare de chitanţă descărcătoare de primire a întregului preţ. Noi,
 ______________, ______________,
în nume propriu şi în calitate de mandatar a lui
 ______________ 
declarăm că am primit întregul preţ al vânzării şi nu mai avem nicio pretenţiede nicio natură faţă de cumpărător.
3.1.
 Noi, vânzătorii, declarăm pe proprie răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod penal pentru fals în declaraţii, că, din te cunoaştem, anul edificarii blocului în care se afapartamentul ce face obiectul prezentului contract este după 1977 şi înainte de 1990.
3.2.
În scopul exclusiv al stabilirii impozitului pentru transferul proprietăţii, al onorariuluinotarului public si taxei de inscriere in Cartea Funciară, s-a avut in vedere valoarea orientativă aapartamentului stabilită de Ghidul privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare almunicipiului Bucuresti, pentru anul 2009 la suma de 100.000 Euro reprezentând echivalentulsumei de
 ______________ 
lei, la cursul BNR 1 Eur =
 ______________ 
lei. 
4.
Noi, vânzătorii, în nume propriu şi în calitate de mandatar, declarăm pe proprie răspundere,sub sancţiunile prevăzute de art. 215 si art. 292 Cod Penal, următoarele:- apartamentul ce face obiectul prezentului contract se află în proprietatea noastră, nu este scosdin circuitul civil în baza vreunui act normativ, nu a fost trecut în proprietatea vreunei terţe persoane, nu este închiriat, rămânând deplin şi continuu de la data dobândirii şi până în prezent,în stăpânirea noastră;- apartamentul nu formează obiectul niciunui litigiu, acţiune, procedură asigurătorie sau deexecutare declanşată împotriva noastră, în considerarea calităţii noastre de proprietari aiapartamentului şi nu avemm cunoştinţă despre nicio ameninţare din partea vreunei terţe persoanesau autorităţi de a acţiona de o asemenea manieră, este liber de sarcini, servituti si procese.-Situatia juridica a apartamentului este cea prezentata in
extrasul de carte funciară pentruautentificare nr. ______________ din data de ______________ 
eliberat de OCPI BucureştiSector __.-Noi vanzatorii il garantam pe cumparator împotriva oricărei evicţiuni, potrivit art. 1337 Codcivil;- taxele şi impozitele către stat sunt achitate la zi de vânzători, astfel cum rezultă din
certificatulde atestare fiscală nr. ______________ din data de __.___.____ 
eliberat de Consiliul Local
2
 
Sector __ Bucureşti – Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi de astăzi, data autentificării prezentuluicontract, trec în sarcina cumpărătorului;- toate cheltuielile de întreţinere şi administrare datorate asociaţiei de proprietari sunt achitate lazi, potrivit adeverinţei eliberade
Asociaţia de proprietari a blocului _________ dinBucureşti, strada ______________, sector __ 
. De asemenea, declarăm că ultima factură deenergie electrică aferentă apartamentului este achitată la zi cu chitanţa nr.
 ______________ 
eliberată de S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., urmând să le suport până la data eliberăriiefective a apartamentului;- ne obligăm să achităm cheltuielile de întreţinere, precum şi cheltuielile către furnizorii deservicii publice şi gospodărie comunală, energie electrică, etc., la data eliberăriiapartamentului, dată de la care trec în sarcina cumpărătorului. Orice factură aferentă perioadeianterioare eliberării apartamentului, dar emisă ulterior acestei perioade, va fi în sarcina noastră,obligându-ne să o plătim în termen de 15 zile de la data emiterii.
5.
Transmiterea proprietăţii şi predarea apartamentului descris mai sus au loc astăzi, dataautentificării prezentului contract.
6.
 Noi, vânzătorii, în nume propriu şi în calitate de mandatar, am predat cumpărătorului actele de proprietate ale apartamentului, în original şi consimtim la întabularea dreptului de proprietate penumele acestuia.
7.
Eu,
 ______________ 
cumpăr de la
 ______________, ______________,
în nume propriu şi încalitate de mandatar al lui
 ______________ 
,
dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. __ din blocul __, scara __, etaj __, situat în Bucureşti, str. ___________ nr. __, sector __, înscris în C.F. nr. __ Bucureşti, sector 3, având număr cadastral __/__,
cu preţul de
 _________ EUR (_________EUR)
, pe care l-am plătit vânzătorului în condiţiile prevăzute maisus la art. 3, din prezentul contract cu al cărui conţinut sunt întru totul de acord.
8.
Eu, cumpărătorul declar că am cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a apartamentului cafiind cea arătată mai sus de vânzător, potrivit
extrasului de carte funciară pentru autentificarenr. _________ din data de _________ 
eliberat de OCPI Bucureşti sector __, ceea ce nu-iexonereape nzători de spunderea pentru eviiune şi pentru viciile ascunse aleapartamentului conform art 1337 şi 1352 din Codul Civil.
9
. Eu, cumpărătorul declar am primit titlul de proprietate al vânzătorilor, în original şirespectiv copie legalizată, am cunostinta de faptul ca, toate datoriile catre Asociatia de proprietari, aferente apartamentului sunt achitate la zi şi consimt la întabularea proprietăţii asupraapartamentului cu titlu de cumpărare ca bun propriu, conform art. 31 Codul Familiei, întrucâtsunt necăsătorit.
10.
Impozitul prevazut de art.77
1
din Codul Fiscal este in sarcina vanzatorilor iar plata onorariuluiaferent contractului si a taxei de publicitate imobiliara sunt in sarcina cumpărătorului.
11.
 Noi, părţile consimţim la întabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului penumele cumpărătorului şi împuternicim, în mod expres, Biroul notarial
 _________ 
în vedereaîndeplinirii formalităţilor legale pentru efectuarea operaţiilor de publicitate imobiliară, precumşi pentru obţinerea şi ridicarea încheierii de intabulare şi a extrasului de carte funciară deinformare.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
delia_adina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->