Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
شیعری مه حوی - له نیوان سوفیزم و ده رویشیزمدا

شیعری مه حوی - له نیوان سوفیزم و ده رویشیزمدا

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:
Published by Kurdish Liberty

دکتر مارف خه زنه دار

دکتر مارف خه زنه دار

More info:

Published by: Kurdish Liberty on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
13
ÍuWÄ ÍdFO«bÄeOA|Ë—…œ Ë ÂeOï Ê«u} WÃ
 —«œW“W ·—UÄ —ïËœ
sœWôW ÍU~«“ ≠ UO…œWz wOÃï 
ÂWW wW
ÂeOï
Wà …ËWœd?Âd?O ï …ËUA?}J«˙ XËd? Ë Íï? wËu XË—œ Wà œ«e?OÄ…œUz Í…ËW?œdÂd?O
 ËWÃ W«Ë Æ…Ëu «bW ©
 ﳊ
® ÊU˛ ÍbW??†W?Ä W?? …Ëu «bJ|—U?Ö˛˘˙ Wà W??ÄWz 
ƗU?֜d? 
ÆvM} Í—UÂW Íï ÍWÂUÇ ï …Ë«œ w†ËW Ë …Ë«ñâ XËd Wà œ«eOÄ…œUz W ÍWU WMËW? g} Æ…ËËœd XË—œ wÄe?Oï? Ë WW?ÃW «b?OM|uW Ê«˙W?Ö Ë —UÖœd? Wà …ËWœdÂd?OÍ—U??Ö˛˘˙ U …Ëu? —U??ÂU?? W??ÂW«˙W??Ö Ë …ËW?œd??Âd??O üW Æw1œU???ÂWz wJ}…Ë«—«“ u???Â…Ë ÊU…Ë…ËU Ë «d?Âu ¨ÊU?ÂWËu?WKW? Wà …ËËœ Í…ËW wÄ…œ—W? UMOz ¨w?JdÖ w«—W wU?ÂW?ËuWKW?å—U?Öœd?? ≠XËd? ≠œ«e?O??Ä…œUzò Æw«ËUM Ë ZM? Wà «˙Ëd?O «œW…ËU??Ä Wà Æï??—Wz Ë ÊËu?ö?Wz  Ë Ëu d??«Ë«d? Ë d??†Ëu?Á …ËWœd?Âd??O Í…ËU?Ä —U??Ö˛˘˙ wO«ó|—œW Ë d??Ö—…Ë wÃ…œW? wÂW…u??}?Æ…Ë…ËU WËW …ËWœdJOÁU Ë Í—ïO vÃWÖ Êœd XW ¨…Ë«—“WÄ«œ —UÖœd wMOU wM —WWà ÊUÂWOOMOÄ…“ Ë wULUz WMOUz Í—WËWüW ¨…“«ËUO? Ë WO?O „W „…Ë «bUÂWMUz ËUWà w?MdÖWM|Ë Ë wMO?U Í—ï Ë —UÖœd? wËuWÆ4O…œ å—UÖœdÂò ¨…åXËd Ë œ«eOÄ…œUzò W «œ©ÊËW® åÊËuò Wà ÊUÂWMOUz ÍW—˘“Í—Ëu…œ Ë …—ËWÖ wW?ÃW Í«˙ËdO wJ}UÄU ¨Ëu Ê«Ë«d? vÃWÖ …ËWWU Wà …ËWœdJOÁUwMU«œ U …Ë…ËU? WMËW? ÊU?ÂW??O?OMO?Ä…“ Ë wU??L?Uz WMOU?z Í“˘d?O w?}???Â Ë wU?ÂWï?? WMOUz g} wU?ÂW?O?OU?LUz W?MOUz Í…ËWœd?Â…“U Wà Ëu …—ËW?Ö wJ}?˙ï? WMOUz Wz Æö??Oz wMOUz Wà ÍïW …ËU?…—W? Wà —W ÆËu??ËW?? g} ï?ËW???«˙ W?? w??O?W??Ä wOMOUz w?W?UW Íï??WMOUz Ë wU?Ģ˙ Ë wJdÖ wÄeO?ï Ë wW?ÃW Í˙…ËUËd?O Wà …—ËWÖ wJ}UÄU? wËu …Ë…ËUwJAu ÆËu «b?W «œ…“U wÄö?O?z w†WÄï? Wà åb?Ë“ò Í˙…ËUËdO? ÊUÂW?O?OMO?Ä…“ Ë wU?L?Uz wO?}Ö ¨vÇ…œ ËUWà U??}z wO?}Ö W? ͅËW Ëu«dO?Ö—…Ë …ËWÄö?Oz wMOUz ÍW?WÃW W?à WÄWz 
 
14
 Ë WO?O?}Ö W ŒW?U W?u} ËuU«œ wO?}?Ö wM? X…œ…Ë ï ÆWO?OWA?OÄW Ë d?ÄW ˛˘˙«ËœÆÈ—œW WOOË…“—W Wz wU˛ WU ËWà ¨«œ…“U wOÄöOz w†WÄï Wà Ëu eOï Í…ËWM“˘œ Í…ËUÇ—W wÄöOz ÍåbË“òÍ…ËW«b?J}à w?J—W???? e???O????ï??? …Ë…—…œ …Ëu? ËuÇW? «bW???F?—W??? Í…u????}Ç—«u?Ç Wà åbË“ò W???? ® Ë«dMO?W Ë Ë«dMO Ëu? p}…ËWœdJ?O??ÁU Æ…“U wÂW?…u??}??W Ëu 5U?z wU??Â…—Ëu????…œ„WW Í©
 ﳋ
® —U?ÖœdÂ Ë œ«e?O?Ä…œUz ©
® ”WÂ Ë WU Í©å—Ëu?…œ Wà ÊËuÇ—…œò wUM?˘˙ —WWà …ËWO?O†ï?Â…œ wËd? Wà eO?ï? …ËWz—WWà Æv«“…œ Xv…œ …˙ Ë«dËu ÍËËó}Ä Í…u}Ç—«uÇ Wà eOï ÆËu wW—W Í…ËWM“˘œ «bï Wà Íï W  Ë oO???W???Ä WÃ Ë v…œ …Ë«—U??? ÍUU??Ä w?J—W??? …ËW??O???O?????}??Ö ÍW???Ö—W?? ËU? …ËW?????}u??Â…œ Íï???Æ…Ë…—…œ W}Ç…œ wUÂ…—Ëu…œWMO???ÁW?????«˙ wËu ¨…—UœU? Ë —Uœ åÊËuò W?? …Ë«—“W???Ä«œ …ËWz —W??W?à e??O??ï??? wïÃïb???Oz ÆÈ— W??|ËW?Â…œ —U??Öœd? ͅËWM?“˘œ Ë…—W Ë W?I??O?ÁW?? ï v…œ W??F—W?? Ë 5Uz Wà W??O—UœUÆ—UœU ï? …—Uœ ÍËWd W??O??} W ¨…ËW??|u?…œ «bËUWà e??O??ï?? ¨W??O??O???}??Ö Í—WËW?? —U??Öœd?? Ƅ˘—…ËU ï WM|Ë Í…ËW«˙WÖ …Ë ¨©
 
® ZM ï WIà w“ï†œwKÁW U?…Ë—W W?O??O ©wI?O??W?Ä® wà??ÁW? wJ?}…œ—Uœ «b?Äe??O?ï?? Wà ©W?I??O?ÁW?® w??«˙Í©ó|ËU?????…œ ¨“«d??ÄUz® åò v…œ …—Uœ ÆW???O??O??ÁË…“ Ë w?ÄU??NKO?z uJ†W W???O??O g©w?—W??® —Ëu??????…œ Ë ©® d???O Ë ©
 ﳊ
® XW? ÍdW??? Íd? wJ}??????? W???I???O????ÁW???W 7A?W???Ö wUÂWO?OM}N Ë «œuW XW …Ë…ËWz ÍïW wï? W WWÂ…—UÖœd ͅœ—U?œ Ùœ v ©WF—W®ÆWO—«b†œ Ë 5«“ ÍbW†WÄ Ùœ ¨UÂ…œ ÊËuÍ…uO® Íd?O wÄ…ËËœ Í…œW? wÄWÂW Í…u?O Wà —UÄW?ÂW ï «œ…“U wOÄö?Oz w†W?Äï WÃÍ…œW??? w??«˙…ËU? Wà ÆËu «bW? åwï???ò Í…Ë«—«“ ©w??O???W???Ä wÄW?????W Í…œW??? wÄ…ËËœÍbW??†W??ÄW Ëu? «b??W Í—U?? ©w??O??W??Ä wÄWï Í…œW?? w?Ä…ËËœ Í…u??O® Íd????O wÄ…ËËœ«b?}? wW?F—W?? Ë 5Uz Í˙…ËUËd??O Í˙ï?Öu†U?z Ë ï?Öu???H?Ö Ë …ËW?Ëuï?Â Ë e??O?ï?? Í…ËWMËËeÆ«dÂ…œX…œ …ËW?Od??O wÄ…ËËœ Í…œW? Wà W? eO?ï? Í…ËWMËËe wÄW?ÂW wUï?Á …ËW?L?}z ÍôW ˛œ Wà …Ëu ©® …ËWMËËe eO?ï Æ…ËWO—ïO ÍËË˙ W?à WÄeOï? w†ïuL Í…ËU?Ä ËUÂ…œ vwWAOÄW Í—Ëu?…œ Ͳœ Ëu p}˙ï ÊUÄu~} ¨©Ê«˙ïÖW wOWAO?ÄW Í—Ëu…œ® ÊU…ËwU?M}«œ W?à ÍË«ËW w?J}~?…˙ U???????A???}? ¨«d???Â…œ w?????†W—W …ËW?üW???…œ ÊW?ô Wà …ËWz—W?W똮 Íd????O wÄW??W?? Í…œW?? w?üU?? «Ëœ Í—WË—Ë…œ U W??Uï??Á Wz Æ…Ë…Ëu?«œW «bd??F??O??Wà v?ÃW????Ö ÍËU …ó|—œ Ë —ËËœ W????U?ï????Á Wz ÆbU?U???? ©w????O????W????Ä wÄ…œ“«Ëœ Í…œW???? wüU????ÍïW wu?WKW? ÍWK WM?AW?Ö ÊU?OJ}?W …ËWU?Â…œ —Ë…œ wÄö?Oz w?ÄeO?ï? wU?ÂW?OO?ï?
 
15
wJ}??W Æ«b?Äe?O?ï?? Í…ËWMËËe Wà ͗ï??OW ÊËu «b?O«Ëœ Wà W?? ÊU?OU?Â…d˛ Ë œ—Ë …ËW?«bJ}ÃÆËu —«uM|u wüW…œ wO†W—W Ë ÊËu wU ÊUW«˛˘˙ wU˛ Ë XË…˙Ëu ÊUdwA|Ë—…œ Í…ËWM?ËËe Ë ÊU?$u?Ö «bW??F—W? ÙW?ÖWà ÊU??O?Äe?O?ï?? wU?ÂW?O?—ï?O W?O?}?? wWÊW?W?? ∫ÊËu WU?ÄW?z wÄö??O?z wÄe?O?ï?? wU?Â…—Uœ …—W? W?O?O??ï? Wà ÈbW Æ…Ë…ËU? WËW? ©∑∑∏≠±∂±® Wà W?œWz Í˙u???? wL???O?«d???????Oz ©∑≤∏≠±±∞ ¨∂¥≤≠≤±® Íd????W????ÃWz ≠≤¥µ® Wà w?—W??? w?ËËd???W???Ä a?}??? ¨©…ËËœd????Ä ∏∞∂≠±π±® Wà U«œ w?ÃËuÃU? ¨…ËËœd???ÄwÄU???W Íb“WU Í—Ëu??HW …ËËœd?Ä ©∏µπ≠≤¥µ® Wà Íd???O?Ä wu?MË“ ¨…ËËœd?Ä ©∏µπ¨…ËËœd?Ä ©π±∞≠≤π∑® Wà w«b??W ÍœW?ÄW??Ä Í˙u? ÍbW?u? ©…ËËœd?Ä ∏∑µ≠≤∂®±WÃ≠¥∂µ® Wà ÍñW?uÁ w1—W?ÂËbW rU?IÃuWz ¨…ËËœd?Ä ©π≤≤≠≥∞π® Wà ôW Í—ËuW?ÄÍ—œU??IÃËbW?? a}?? ¨…ËËœd??Ä ©±±±±≠µ∞µ® Wà wë“W?? Íb??O??ÄU??uWz ¨…ËËœd??Ä ©±∞∑≤¨…ËËœdÄ ©±±∏≤≠µ∑∏® Wà wU?˙ ÍœWL?Wz bW ¨©…ËËœdÄ ±±∂∂≠µ∂±® W?à wöWÖ Ægd w Ë …ËËœdÄ ©±±π±≠µ∏∑® Ë «—˛u ͜—…Ë…dW sœWUW¨U?Â…œ v X…œ …ËW?O?O??O?W?Ä wÄW…œe?}? Í…œW? Wà e?O?ï? Í…ËW?MËËe wÄ…ËËœ wUï?Á Ë wïÄ“ï wÄe?Oï Í…u}Ç—«uÇ Wà w…œWz wUM}«œ wUïÁ 5}?M ÍËU 5«u…œ …ËWOUOM†œW Ë eO?ï ÍeÄ…˙ ÊU?Â…dO?U WO?Oï U ÊU?ÂWOO?ï …d?OU «œW?UïÁ Wà ÆwÄö?Oz wÄeO?ïwJ?}…œW?z Ë …ËËœd??? ÊU?ï??? Í…Ë…ËU? w????W Ë X?Ëd???W? ÙWJ?} ÊU????O???O????W????ÃW???? Í…Ë«—«“eO?ï wW?OïÃïb?Oz Wà …ËWMO†ïJ}à W? wM}WÖU …ËWz ‘W?ÄWz Æ…Ë…ËU W…ËUM} ÊU?OOWU?Ñ˘dÄW«œ—Uœ ËuÄW Wz …ËW«ËWâ}W ¨ÊËuËu é eO?A|Ë—…œ wUÂWWI—W œuU Ëu ËW wÂWW??U?ï??Á Wz W~?†W ï ÆÊËuËu g?}J†W???NJ} g—U??? ÈbW ¨ÊËu «b?bW??…—W Ë Ê«˙ï???Ö WÃsœ…b—W? ∫u?Â…Ë w …ËWU?Â…œ —Ë…œ g|Ë—…œ Ë w?ï? w?}? Ë d?O?U? Ë wï? Wà p}†W?Äï? sœW?O??Ä a} ¨…ËËœd?Ä ©±≤≥µ® Wà e—U?HÃu?MOz ¨…ËËœd?Ä ©±≤≥∞® Wà ͗ËuU?A?O Í—UW?Wà wĢ˙ sœWÃôW? ¨©…ËËœd?Ä ±≤µ∏ Wî wÓU? wW?W?(uWz ¨…ËËœd?Ä ©±≤¥π® Wà w…—W?©±¥±∑® Wà wL?O?W sœ…œU?L??O? ¨…ËËœd?Ä ©±≥≥∑® Wà ‘U??ÂW wU? ¨…ËËœd?Ä ©±≤∑≥®Ægd w Ë …ËËœdÄ ©±¥π≤® Wà wÄU sœ…—Ëu ¨…ËËœdÄ
ÂeOA|Ë—…œ
 —Ë…œ …ËW?OOJ?O?«d ÍËË˙ Wà e?O?ï Í˙…ËUËd?O Ë X—WËu? Ë —Ëu?…œ ÈbW? eO?A|Ë—…œwÂW üW??…œ ÙW??ÖW?à UU??U Wà üW ¨v?Ëu üW??…œ Ͳœ Wà «œU…—W?? Wà W?~…˙ ¨…ËWU??Â…œÍËËó???}??Ä W?à u???Â…Ë üW??…œ w???A???á†U?W Ëu Ë …Ë…ËU W?ËW?? …Ë…åW???I—W?ò ÍËUW Ë d???Ö W?I—WW …ËuW e?O?ï w?UÂW?Ëu?WKW? Ëu?ÄW w—ï?O ¨ÈËWÂ…œ—…œ «b?O?Äö??Oz wÄeO?ï?eO?ï wU?ÂWO—ï?O Ê…ËU w?} ÍËUW? Ë Ë«dJ|˙W …Ëu W?W ËWz —W ¨ÊUOJ}?W uJ†W

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->