Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Material de Preparacion - Segunda Fase ONEM 2012 - Nivel III_2012

Material de Preparacion - Segunda Fase ONEM 2012 - Nivel III_2012

Ratings: (0)|Views: 1,607 |Likes:
Published by viterick

More info:

Published by: viterick on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/13/2014

 
yyy*lntmnjdnvt`*fkaiurat*eal 
Dae`jt`7
 @voeh Sîu~p`w Kknjau
EPVUA
7AJ@L 
 62>6
 LOUE@KÎJ@N 2>
>*
6*
5*
4*
J r`vuajnu u` mne`j v`inkau `jtv` uì+ d` cavln ~p` jndo`unf` kn rvae`d`jeon d`k v`inka ~p` v`eof`* Eala jato`j`jojipjn ivneon v`inknvu` n uì loula+ u` rvadpe`j nkipjn
 
0*
3*
9*
@jeajtvnv tadau kau snkav`u d` &j&rnvn kau ~p` `}out` pjncavlnd`v`rnvtov knu kkns`u d` nep`vda eaj knu v`iknu d` kn ealrnþìn*
=*
Olnioj`lau pj `}nl`j tora t`ut d` >2 rv`ipjtnu+ dajd`uaka u` dnj 6 uakpeoaj`uy uaka pjn d` `kknu `u eavv`etn* Ne`vtnv ep`jtn > rpjta ycnkknv ja v`utn y u` nrvp`fn eaj 0 rpjtau*Pj nkplja eajt`utn nk nwnv tadnu `kknu* Uo kn rvafnfokodnd d`ne`vtnv pjn v`urp`utn `u d`k 02%+kp`ia ne`vtnvìn 0rv`ipjtnu+ `jtaje`u unenvî pj 0 y kn rvafnfokodnd d` nrvafnvu`von pj >22%*
?*
Pjn rknwn d` tavau nfnjdajndn u` `jep`jtvn epfo`vtn d`mo`vfn* Kn enfvn mnlfvo`jtn ` ojuneonfk` u` ntn n pj rpjtaepnk~po`vn d` kn eovepjc`v`jeon eaj pjn ep`vdn d` kajiotpdtnk ~p` k` r`vlotn eal`vu` `}netnl`jt` kn lotnd d` knmo`vfn ~p` mny `j kn rknwn* ±^pï kajiotpd d`f` t`j`v knep`vdn1
>2*
Mnkknv epntva ojt`vsnkau doutojtau `j kau epnk`u kn `epneoõj}
4
>6}¶ ( >4}
> < 2 t`jin pjnuakn uakpeoõj*
>>*
T`jo`jda pj tvoîjipka `~pokît`va d` nktpvn m+ ±epîk u`vìn `kvndoa d`k eìvepka ojuevota `j `k loula1*
>6*
Pjn m`v`jeon u` v`rnvt` d` nep`vda eaj ka `utorpknda `j `keavv`urajdo`jt`t`utnl`jta* U`i÷j `k loula+ `k moga lnyav v`eof` >22*222rtu lîu kn ~pojtnrnvt` d` ka ~p` ~p`dn `j `u` lal`jta* @k ~p` uoip` `j `dndv`eof` 622*222rtu y kn ~pojtn rnvt` d`k v`uta* @k t`ve`va 522*222 rtu y kn~pojtn rnvt`d`k v`uta **** y nuì upe`uosnl`jt`+ endn pja d` kau mogauv`eof` d` `jtvndn>22*222 rtulîu ~p` `k njt`voav y >!0 d`k v`uta* Ka epvoaua`u ~p` jojipjad` kau mogau rvat`utn rav~p` tadau v`eof`j kn louln enjtodnd*±Epîjtaumogau uaj1
>5*
U` to`j`j >6 faknu d`k loula tnlnþa y eakav* Tadnuto`j`j `k loula r`ua+ `}e`rta pjn epya r`ua `u doc`v`jt` nkd` knu d`lîu-r`va ja unf`lau uo `u lnyav a l`jav/* U` douraj` d` pjnfnknjwnealrnvntosn -`uta `u+ uaka jau uovs` rnvn unf`v uo pj afg`tar`un lnu~p` atva+ r`va ja jau dn `k snkav d`k r`ua/*U` tvntn d`+ eaj
 
uaka TV@U r`undnu+ ns`voipnv epnk `ukn fakn doc`v`jt`+ kn~p` to`j` pj r`ua doutojtank d` knu d`lîu* Nd`lîu+ d`fïou d`eov uo `utn fakn r`un lnua l`jau~p` knu atvnu*
>4*
Dau r`vuajnu d`eod`j gpinvu` pjn laj`dn n &rnv`u ajaj`u&7 uo unk` &rnv& injn `k gpindav >+ y uo unk` &olrnv&injn `k gpindav 6*Nd`lîu+ raj`j pjn eajdoeoõj7kau dau `utîj afkoindau nunenv+ nk l`jau+ pj d`da* Rnvn `ut` gp`ia+ d`eolau ~p` pj gpindav `u &kouta& uo `koi` gpinv &rnv& eaj pjn rvafnfokodndtnk ~p` ln}oloe` up f`j`coeoa `ur`vnda+ y &tajta& uo unen kaud`dau nknwnv*Uprajo`jda ~p` kau dau gpindav`u uaj&koutau&+ ns`voipnvn/ ~poïj injnvî uo endn pja ev`` ~p` `k atva `u &tajta&*f/ eaj ~pï rvafnfokodnd gpinvî &rnv& endn pja d` kau gpindav`u+ uo kau dau unf`j ~p` `k atva `u &kouta&*
>0*
-n/@jeajtvnv `k rvol`v `jt`va rauotosa epya epndvndat`vlojn `j tv`u epntvau*-f/@jeajtvnv tadau kau `jt`vau rauotosau epyau epndvndaut`vlojnj `j tv`u epntvau*-e/D`lautvnv ~p` ja `}out` joji÷j epndvnda r`vc`etat`vlojnda `j epntva epntvau*
>3*
±Epîk `u kn k` d` cavlneoõj d` `utnu`ep`jeon
4+ 3 + ? + >2 + >4 + >0 + 6> + 66 + 60+ 63+ 55+ 54+ ‣**1
>9*
U`nj }+ y+ w knu uakpeoaj`u d` kn `epneoõj >59 ( 690} (>?3}
6
( }
5
< 2±Epîjta snk` kn enjtodnd
 w w y y } }
>>>
>=*
T`j`lau pj fokknv eovepknv d` vndoa V `j `k epnk raj`lau knfakn fknjen ndoutnjeon v d`k e`jtva* U` rod` mnkknv i`alïtvoenl`jt`-njnkìtoenl`jt` `ulîu cîeok/ kn dov`eeoõj `j kn ~p` mnfv`lau d` iakr`nv kn faknrnvn ~p`d`urpïu d` v`fatnv dau s`e`u `j kn fnjdn rnu` rav `k loularpjta `j `k ~p`u` `jeajtvnfnojoeonkl`jt`*
>?*
&Pj nptalõsok u` dovoi` eaj vplfa javt` eaj pjn s`kaeodndd` 0 l!u+ y atvasn mneon `k `ut` n >0 l!u* Epnjda nlfau `utîj nkoj`ndau eajv`ur`eta n pj`g` s`vtoenk+ kn doutnjeon ~p` kau u`rnvn `u d` 40 l* ±Eaj ~pïs`kaeodnd u`nk`gnj kp`ia d` 5 u`ipjdau1&
62*
Mnkknv kau `jt`vau rauotosaun+ f+ y e tnk`u ~p`
506=2>6322>22=26>?efn
*
6>*
Mîkk`u` pjn cpjeoõj ~p` rnvn }:2 u`n eajtojpn+ d`vosnfk` ys`voco~p` knv`kneoõjc-6}/ < } c-}/ 8c->/ < >
66*
&Pjn unjdìn r`un >2 hokaivnlau+ d` kau epnk`u `k ??% `unipn* D`urpïu d`eo`vta to`lra nk uak+ u` `snravõ rnvt` d`k nipn+ uo`jda nmavn`k rave`jtng`d` nipn d`k ?=%* ±Epnjta r`un nmavn kn unjdìn1*&
65*
Mnkknv `k j÷l`va d` pjau `j kn v`rv`u`jtneoõj fojnvon d`7-6
6
6 ( >/-6
3
6
5
( >/-6
>=
6
?
( >/-6
04
6
69
( >/-6
>36
6
=>
( >/-6
4=3
6
645
(>/
64*
Uprajinlau ~p` `k rvae`ua ojcojota lautvnda eajdpe` n pjj÷l`va v`nkrauotosa fo`j d`cojoda* Mnkknvka* @}rv`unv l`donjt` pjncõvlpkn d`v`epvv`jeon endn rnua d`k rvae`ua `j cpjeoõj d`k njt`voav *>*
***>***0>***5***>0>***>***05***5***>>05***>***0>***5***>05***>***05***5***>>>>>
60*
Mnkknv kn upln d` kau epfau d` knu vnìe`u d` }
>2
( }
?
( }
=
( ***( }
6
( } ( > < 2
63*
Kn cpjeoõj V-n/ taln `k j÷l`va v`nk n y ka v`dajd`n nk`jt`va lnu rvõ}ola* Uo u` talnj } ` y nk`ntavonl`jt` d`cavln ~p` V-}/<> y V-y/<>+mnkknv kn rvafnfokodnd d` ~p`7n/V-}/(V-y/<V-}(y/f/V-}/'V-y/<V-}'y/
69*
Mnkknv kn lìjoln doutnjeon `jtv` kn v`etn y<4}!9 ( >!0 y pjrpjta d`k rknja d` eaavd`jndnu `jt`vnu*
6=*
@j pj rknj`tn lpy k`gnja `k nþa to`j` 6224 dìnu* @j endn dìnd`k nþa+ endn mnfotnjt` d` doema rknj`tn lo`jt` a doe` kns`vdnd dpvnjt` tada `k dìn -t`j rv`u`jt` ~p` kn enjtodnd d`dìnu `j ~p` u` lo`jt` a `j ~p` u` doe` kn s`vdnd rp`d` u`ve`va/* N pj mnfotnjt` u` k` mowa+ endn dìn d`k nþa+ knuoipo`jt` rv`ipjtn7 ±Epîjtau dìnu lo`jt`u`j `k nþa1*@k mnfotnjt` v`urajdoõ7@j `k rvol`v dìn7 _a lo`jta rav ka l`jau pj dìn d`k*@j `k u`ipjda dìn 7 _a lo`jta rav ka l`jau dau dìnu d`knþa*@j `k t`ve`v dìn 7 _a lo`jta rav ka l`jau tv`u dìnu d`k8 y nuì upe`uosnl`jt` tadau kau dìnu d`k nþa* ±Epîjtau dìnu `j `knþa lo`jt` doema mnfotnjt`1
6?*
D`lautvnv ~p` `k îv`n d` pj aetõiaja v`ipknv `u oipnk nkrvadpeta d` up doniajnk lnu eavtn rav up doniajnk lnuknvin*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->