Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JAVNI ZAJMOVI

JAVNI ZAJMOVI

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 12,536|Likes:
Published by zucaa
menadžmenta finansijskih resursa
menadžmenta finansijskih resursa

More info:

Published by: zucaa on Jan 20, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
1.POJAM, RAZVOJ I ZADACI FINANSIJA KAO NAUCNE DISCIPLINE
1.1.
 
POREKLO I POJAM TERMINAIstorijski posmatrano, termin finansije vodi poreklo iz latinskog jezika, od rečifinantio, kojim se obežavalo plaćanje. Razvojem finansija kao nauke, termin finansijeulazi u stručnu terminologiju i praksu, a takođe se finansije razgranavaju na veći brojodvojenih specijalizovanih grana. Tako se prvom redu monetarne finansije odvajajuod tzv. javnih finansija.Za razliku od monetarnih finansija, termin javne finansije u svetskoj literaturi(Public finannce i Fiskal policy u anglosaksonskoj) služi za obeležavanje finansijskihaktivnosti države i DPZ, a cilj im je pribavljanje i trošenje materijalnih sredstava radipodmirenja opštedruštvenih potreba.Izuzev pomenutih finansijskih disciplina, u poslednje vreme dolazi i doformiranja tzv. međunarodnih finansija, kao posebnog dela međunarodne ekonomije.Međunarodne finansije, posmatrane i kao doktrina i kao praksa, bave serazmatranjem i studijem međunarodnih ekonomskih transakcija finansijskogkaraktera, i u uskoj i nedeljivoj su vezi sa međunarodnom trgovinom. Međunarodnefinansije ne bave se samo međunarodnim ekonomskim transakcijama finansijskogkaraktera iza kojih stoji kretanje robe i usluga već i takvim međunarodnimtransakcijama ekonomskog karaktera iza kojih se u pozadini ne nalazi kretanje roba iusluga.1.2. FINANSIJSKE I DRUGE NAUKEJoš tridesetih godina ovog veka, francuski finansijski teoretičar G.Jeze jenaglavao da u principu postoje tri osnovne nane discipline koje se baverazmatranjem finansijskih fenomena, i to: teoretska nauka o finansijama, finansijskopravo i finansijska politika. Teoretske finansije treba da, po mišljenju G. Jezea,predstavljaju sintetičku nauku koja istovremeno objedinjuje ekonomske, pravne ipolitičke momente.Između finansija i političke ekonomije kao temeljne ekonomske nauke, postojitrajna i neraskidiva povezanost. Finansije su se i izdvojile iz političke ekonomije iformirale u samostalnu naučnu disciplinu.Pojedine finansijske discipline najtešnje su povezane i sa istorijom političkeekonomije, odnosno šire, istorijom ekonomskih doktrrina.Savremene mere finansijske politike predstavljaju sastavni deo ekonomsko-političkih akcija svake zemlje i treba da pomažu ostvarenju opštih ekonomsko-političkih ciljeva.Značajne su i veze bankarstva sa pojedinim mikroekonomskim disciplinama.Pod finansijskim pravom treba podrazumjevati skup pravnih propisa kojima se vrširegulisanje finansijsko-pravnih odnosa do kojih dolazi prilikom prikupljanja, raspodelei trošenja sredstava kojima se podmiruju javni (državni, društveni) rashodi. S obziromna područje primene, treba razlikovati nacionalno i međunarodno finansijsko pravo.Za razliku od nacionalng finansijskog prava, međunarodno finansijsko pravo trebatretirati kao granu međunarodnog prava, čime se regulišu međudržavni finansijsko-pravni odnosi.Pored navedenih nauka, finansije su u vezi i sa određenim brojem drugihnaučnih disciplina, kao što su npr. savremene matematske i statističke metode.
1
 
2. KRATAK PREGLED RAZVOJA FINANSIJSKE MISLI
Već u starom veku, u delima Ksenofona i Aristotela, nailazimo na izvesne mislio finansijama, ali bez određenog sistema i metoda u izlaganju (neplaćanje dugova,kamate i sl.).U starom Rimu finansijskom problematikom se bavio Tacit (prevaljivanjeporeza). U ovom periodu dolazi do pojave prvih banaka.U feudalizmu (XIII vek) ističe se Toma Akvinski koji razmatra problematikunovca, poreza, i državnih rezervi.Pojavom merkantilizma značajnije se tretiraju kreditno-monetarni problemi.Značajni autori su Antonio Sera u Italiji, Colbert u Francuskoj, Thomas Gresham uEngleskoj, te komercijalisti u Njemačkoj. U ovom periodu jačaju trgovački centri irazvija se bankarstvo.Predstavnici klasne škole PE (W.Petty, A.Smith, D.Ricardo) poredrazmatranja problematike novca tretiraju i problem oporezivanja. U ovom periodu(XVII i XVIII) bankarstvo dobiva nove impulse, osnivaju se emisione banke, koje sebave i poslovima platnog prometa, kreditiranjem prekomorske trgovine i dr.U XIX vijeku, karakteristično je da se finansije definitivno odvajaju od političkeekonomije, a značajni autori su: Lorenz von Stein, Karl Eheberg, Adolf Wagner,R.Stourm, Lerey Beaullieu, K. Wicksell i dr. Ovo je period kada su stvoreni temeljidanašnjeg modernog bankarstva i osnovane i danas poznate banke.U XX vijeku se posebno ističe John Maynard Keynes koji je formirao posebanpravac u javnim finansijama pod nazivom Fiscal policy.
FINANSIJSKA TEORIJA IPOLITIKA3.KLASIČNA SHVATANJA O JAVNIM FINANSIJAMA
Osnovne zadatke koji su tokom XIX i početkom XX veka stajali predfinansijskom doktrinom i praksom najbolje opisuju reči C.F.Bastablea: "Obrazovanje iupotreba državnih novčanih resursa čini predmet koji je najbolje nazvati javnefinansije". U uslovima ograničavanja aktivnosti države na isključivo tradicionalnezadatke (bezbednost, pravosuđe, armija i diplomatija) zaista je osnovni cilj koji jepostavljen pred javne finansije mogao jedino i da bude osiguranje državi potrebnihsredstava ("Postoje javni rashodi, treba ih pokriti" - Jeze).Osnovni zadatak koji se postavlja pred finansije leži, dakle, u pokriću rashoda,a u uskoj vezi sa ovim javlja se pitanje adekvatne raspodele fiskalnih tereta. Klasičaripostavljaju kao imperativ raspodelu javnih tereta na građane, i to na principu jednakosti.U skladu sa ograničavanjem aktivnosti države, i porezi su imali neutralankarakter. U ovom periodu, osnovni zadatak koji je postavljen pred poreze i poreskupolitiku, bio je da se državi obezbede neophodna finansijska sredstva, a da se pritome ne izazovu značajniji poremećaji u privrednim kretanjima.Osnovni cilj koji se postavljao pred ove, tzv. fiskalne finansije bio jeusklađivanje potreba države sa sredstvima, pri čemu je uspostavljanje i postizanjeravnoteže u budžetu bio pokazatelj ispravne finansijske politike (neutralne fiskalnefinansije).
4. FISKALNA POLITIKA
2
 
30-tih godina ovog stoleća korenito se menja ranije uspostavljeni odnosizmeđu privatnog i javnog sektora, u korist javnog sektora. Dolazi do naglog skoka javnih rashoda, koji se umesto ranijih 10-15% nac.dohotka penju i na preko 30%.Prvobitni zadaci javnih finansija se znatno proširuju, obuhvatajući ekonomsko-političke i socijalno-političke aspekte. Tako fiskalna politika postaje značajnakomponenta ekonomske politike zemlje.Fiskalna politika predstavlja i naučnu disciplinu, koja se bavi izučavanjemdoktrinarnih apekata ovog segmenta ekonomske politike.Fiskalni sistem predstavlja institucionalni okvir za delovanje fiskalne politike,znači da fiskalni sistem obuhvata pojedine oblike javnih prihoda i rashoda. Takođeopredeljenje za određeni fiskalni sistem predstavlja odluku fiskalne politike.Za fiskalnu politiku industrijskih zemalja Zapada u 70-im godinamakakteristično je da je bila ekspanzivna i pretno orjentisana na postizanjeanticikličnih dejstava. Međutim, kako nepovoljne tendencije u privrednim tokovimanisu bile kratkotrajne i privremenog karaktera, došlo je do širenja budžetskog deficitatako da je u drugoj polovini 70-tih i početkom 80-tih fiskalna politika u najvećoj meribila orjentisana na reduciranje fiskalnih deficita. Postignuti rezultati nisu bilizadovoljavajući i to kako zbog rigidnosti fiskalnih sistema pojedinih zemalja tako ičinjenice da su efekti fiskalnih mera bili neutralisani merama drugih segmenataekonomske politike. Ove mere su prvenstveno bile usmerene na intenzivnijezapošljavanje, intenziviranje privrednih kretanja, i socio-političke mere.Teoretičar javnih finansija R.A.Musgrave fiskalnu politiku tretira kaostabilizacionu funkciju fiskalnog sistema, mada u širem smislu reči pod fiskalnompolitikom podrazumjeva i uticaj javnih prihoda i rashoda na strani ponude. Pojediniautori pri tretiranju fiskalne politike obuhvataju daleko širi spektar efekata namakroekonomskom i mikroekonomskom planu. Prvenstveno je reč o tzv. efektimastimulacije, putem kojih se može bitno uticati na obim i strukturu ponude. Ovo senaročito odnosi na zemlje u razvoju.Što se tiče granice između fiskalne i monetarne politike, kao isinhronizovanosti fiskalnih i monetarnih akcija neophodno je istaći, da su ova pitanjau uskoj vezi sa inkorporiranjem fiskalnih akcija u mere opšte ekonomske politikezemlje.
5. MONETARNA I FISKALNA POLITIKA
Utvrđivanje realnog dometa fiskalne politike u okvirima ekonomske politikezahteva u prvom redu razmatranje odnosa fiskalne i monetarne politike kao mera jedinstvene finansijske politike zemlje.Za razliku od ranijeg shvatanja, iskustva iz novijeg perioda, a naročito periodakrize 30-tih godina su pokazala da mere iz sfere monetarne politike namaju punuefikasnost u savlađivanju teškoća, koje su pratile ova zbivanja. Iskustva iz velikesvetske ekonomske krize, su ukazala na nekompletnost mera iz sfere monetarnepolitike u savlađivanju posljedica krize. I u postkriznom periodu nesavršenostmonetarnih akcija dolazila je takođe do izražaja tako da je sve ovo upućivalo napotrebu koordinirane i sinhronizovane akcije mera monetarne i fiskalne politike, ačesto i u kombinaciji sa merama administrativne prirode.50-tih godina monetarna politika ponovo nije pokazala adekvatne rezultate usuzbijanju dosta umerenih stopa inflacije, koje su u tom periodu dolazile do izražajau razvijenim zemljama Zapada. U takvoj situaciji se veći značaj počinje pridavati
3

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dejana B liked this
Dejana B liked this
Dejana B liked this
Dejana B liked this
Nejra Mulavdic liked this
Nejra Mulavdic liked this
Dusan Sekara liked this
Nejra Mulavdic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->