Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Devizahiteles Per Formanyomtatvany2

Devizahiteles Per Formanyomtatvany2

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Tildi Tóth

More info:

Published by: Tildi Tóth on Oct 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2012

pdf

text

original

 
………XY……….Bíróság 
Tisztelt …………………………………Bíróság! 
Alulírott….(név, cím, szem. az. jel)……mint felperes, az alábbiak tárgyában és az alábbi keresettelfordulok a Tisztelt………………………….Bírósághoz.
1./
A keresetem tényállásaként eladom, hogy ……..év,……..hó,…….napján, ingatlannal biztosított,
ő
 devizában nyilvántartott, jelzálog típusú kölcsönszerzdést kötöttem az ……… (pénzintézet pontos
ő
 megnevezése, címe, cégjegyzék száma)…….. A kölcsön összege………Ft, azaz (betvel kiírva) ….
ű
 Forint.A bank által egyoldalúan megemelt ügyleti kamatot és kezelési költséget, pontos határidre megfizettem,
ő
 soha hátralékom nem volt, mindaddig amíg a bank, a gazdasági válságra hivatkozva, irreálisan magastörleszt részletet állapított meg.
ő
2./
Véleményem szerint a hitelez alperes, a pénzintézeti törvény 213.§.(1) ide vonatkozó elírásait
ő ő
 súlyosan megszegte, mivel nem tüntette fel a hitelszerzdésben az összes költség változására vonatkozó
ő
 becslést.Én a hitel felvételét elismerem, azt a szerzdéses kamattal és az eredetileg megállapított, kezelési
ő
 költség forint értékével számolt költségeket vissza is akarom fizetni, de mára bebizonyosodott, hogy ahitelez alperes, indokolatlan költségeket számolt el az én káromra.
ő
Ezért kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy részben nyilvánítsa semmisnek az eredeti kölcsönszerzdésemet,
ő
 vagyis nem kérem az egész kölcsönszerzdésem semmisé nyilvánítását és az eredeti állapot
ő
 helyreállítását, csak azt kérem, hogy a Bíróság a szerzdésem részleges érvénytelenségét megállapítva,
ő
 mondja ki, hogy a hitelez alperes egyoldalú kikötése, miszerint a kezelési költség devizában kerül
ő
 megállapításra és ennek megfelel forint összeggel törlesztésre, visszamenleges hatállyal semmis.
ő ő
Továbbá kifejtem, hogy álláspontom szerint, a havi törleszt részlet vételi árfolyamon való felszámítása is
ő
 kifogásolható vagy jogellenes, ugyanis ez olyan haszonelemeket tartalmaz a hitelez alperes részére és
ő
 az én káromra, amely feltételre a szerzdéskötéskor az én akaratom nem terjedt ki. Tehát kérem, hogy
ő
 ezt a kikötést is a Bíróság visszamenleges hatállyal semmisnek nyilvánítsa.
ő
3./
Fenti kifogásaim alátámasztására eladom, hogy 2011. december 08-án, a Békés Megyei Bíróság
ő
 helyt adott Kásler Árpád felperes, az OTP Bank alperes elleni ezen kérelmeinek és keresetétmegalapozottnak vélte. Annak ellenére, hogy Magyarországon nem él a precedens jog, kérem a TiszteltBíróságot, hogy vegye figyelembe a Békés Megyei Bíróság 5.P.20360/2010/31 számú Ítéletét és azabban kifejtett indoklásokat, melyekkel maximálisan egyetértek, mert úgy gondolom, hogy az alperes,számomra is jogellenesen számolta el azokat a költségeket.A Tisztelt Bíróság engedelmével idemásolom ezen ítéletet és annak indoklását:
„…A devizahitel kezelési költségének devizában való megállapítása visszamenleges
ő 
 hatállyal
SEMMIS.
 
Indoklás: A kezelési költségre vonatkozó szerzdés kikötés tisztességtelen az alábbi okokból:
ő 
 A kezelési költség a kölcsönügylettel kapcsolatban felmerül adminisztrációért felszámított 
ő 
 díj. Semmi sem indokolja, hogy CHF alapon legyen nyilvántartva, hiszen az árfolyamváltozás következtében a pénzügyi intézmény oldalán felmerül, a technikai-személyi
ő 
 feltételek biztosítására fordított kiadások nem emelkednek. Ezzel szemben a hitelez bank a
ő 
 kezelési költség szerzdéses összegét is CHF-ban tartja nyilván és az egyes
ő 
 törlesztrészletek esedékessé válásakor az árfolyamváltozás figyelembe vételével számolja
ő 
 el. A szerzdés……. rögzíti, hogy a kezelési költség is az árfolyamváltozásra figyelemmel
ő 
 terheli a hitel felvevket.
ő 
Ez a szerzdési feltétel tisztességtelen azért, mert a benne megállapított kezelési költség
ő 
 CHF-ban történ elszámolása a pénzintézet részérl haszonelemeket tartalmaz, burkol
ő ő 
 ügyleti kamatként jelenik meg, így a fogyasztó hátrányára a másik félnek teljesenindokolatlan, egyoldalú elnyt biztosít. Ezért a bíróság ezen kikötés semmisségét is
ő 
 megállapította. A bíróság megállapítja, hogy azon rendelkezés, amely szerint -Az egyes fizetend törlesztszletek forint összegét a Hitelez a Bank által alkalmazott, az 
ő ő ő 
 esedékesg napját megelz napon érvényes deviza
ő ő 
 
ELADÁSI
árfolyamon határozzameg,
SEMMIS.
Indoklás: A Kölcsön összegét a pénzintézet a folyósítás idpontjában aktuális vételi
ő 
árfolyamonszolgáltatta a hitelfelvevknek. A vételi és eladási árfolyam közötti különbözet haszna ebben
ő 
 az esetben a pénzügyi intézménynél csapódik le, anélkül azonban, hogy e mögött bármilyenszolgáltatás állna. A kölcsönszerzdésnek ugyanis nem célja a deviza értékesítés, amelyhez a kérdéses
ő 
 haszonelem rendeltetésszeren kapcsolódik, arra a felek szándéka nem terjed ki, a
ű 
 hitelnyújtó bank hasznának a kölcsönszerzdés alapján pedig a megállapított kamatban,
ő 
 nem pedig a vételi és eladási árfolyam közti különbségben kell realizálódnia.Tényleges szolgáltatás hiányában a bíróság szerint ez a haszon indokolatlan elny a
ő 
 hitelnyújtó bank oldalán, egyben a feltétel támasztójával szerzdést köt félre egyolda
ő ő 
 hátrány, amely a Ptk.209/A.§(2) bekezdése alapján a feltétel semmisségének megállapítását vonja maga után. „
4./
Eladom azt is, hogy a jelzálog alapú „devizahitel” szerzdések esetében teljesen indokolatlan a
ő ő
 visszafizetési kötelezettség összegszerségének, a deviza árfolyamhoz való kötése. Az árfolyam
ű
 különbségbl ered kockázat, adósra történ teljes áthárítása jogellenes, a Ptk.209.§.(1)-e szerint .
ő ő ő
 Valamint ezen szerzdési feltételre vonatkoztatható a Legfelsbb Bíróság Polgári Kollégiuma által hozott,
ő ő
 ennél fogva a bíróságok számára kötelezen alkalmazandó 2/2011.(XII.12.) PK vélemény is.
ő
5./
A Ptk.361.§.(1) szerint, aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni elnyhöz, köteles ezt az elnyt
ő ő
 visszatéríteni.A szerzdéskötésem utáni idszakban rámterhelt alperesi költségek, véleményem szerint kimerítik a fent
ő ő
 megfogalmazott jogalap nélküli vagyoni elnyhöz jutását
ő
az alperesnek.
6./
Eladom, hogy a szerzdés kötés pillanatában tévedésbe voltam ejtve és tévedésben voltam tartva,
ő ő
 aminek következtében komoly anyagi kárt szenvedtem. A devizaalapú hitel elnevezése már önmagában
 
megtéveszt, ugyanis tudomásom szerint, ez a hitel mindig is forint hitel volt, forintban történt a
ő
 folyósítása és forintban történik a törlesztése is, soha semmilyen deviza tranzakció e mögött nem volt. Eztalátámasztja a PSZÁF 2008 júliusában kelt tájékoztatása mely szerint, idézem:
„Mivel a bank a devizában nyilvántartott hitelt forintban folyósítsa, azt át kellváltani forintra. Ehhez a bank devizavételi árfolyamot alkalmaz, minthamegvásárolná az ügyféltl azt a deviza összeget, amelynek ellenértékét forintban
ő
 kifizeti. A hitel törlesztéskor ugyanez fordítva játszódik le. Amikor Ön a törleszt
ő
 részletét forintban, a bank azt deviza eladási árfolyamon számítja át devizára,mintha eladta volna Önnek a törlesztéshez szükséges devizaösszeget”
 A MINTHA szó használata, alátámasztja azt, hogy valójában soha sem történt devizatranzakció, mert havalójában ez megtörtént volna, akkor a MINTHA szó használata felesleges lenne. Mindennek ellenére, azhogy még eladási árfolyamon is számolja a bank, a valójában sohasem lefolytatott tranzakciót további jogellenességet is elkövet, mint a Békés Megyei Bíróság Ítéletébl kiderül, ugyanis a megállapított ügyleti
ő
 kamaton felül, devizakereskedelmet, fiktív devizakereskedelmet is végrehajt az én káromra.Megtévesztésemet a legjobban alátámasztja, a Magyar Nemzeti Bank 2011. november 03-i közleménye,amely szerint,
„ a devizahitelek felfutásának idszakában, Magyarországon egy árfolyamsáv volt
ő
 életben, ami a hitelfelvevk szemében csökkenthette a forint árfolyamának 
ő
 megfigyelt és várt ingadozását” 
Köztudott, hogy a hitelez pénzintézetek, pont ezzel a stabilitással érveltek a devizahitel választása
ő
 mellett a forinthitellel szemben, amelynek kamatát irreálisan magasan tartották. Más szóval ez azt jelenti,hogy az MNB nem engedte elfutni az árfolyamot, hanem a forintgyengülés bizonyos értékénél eladottforintot vagy vett CHF-et egy meghatározott áron, hogy azt ne haladja meg a a svájci frank forintbanmeghatározott ára. Ez az én szememben csökkentette az árfolyam ingadozás mértékét és lehetségét.
ő
Amikor pedig a devizahitelezést beszüntették a bankok, akkor a védkorlátot elvették és szabaddá tették
ő
 az árfolyam spekuláció eltt a terepet. A hitelez alperes engem arról nem tájékoztatott, hogy ez az általa
ő ő
 is megemlített stabilitás mögött egy mesterséges védelem rejlik és nem a szabad piac által diktáltárfolyam viszony alapján történik az összehasonlítás. Errl a pénzintézetnek tudomása kellett hogy
ő
 legyen, hiszen én nem vagyok szakember, pénzügyekben éppen ezért szakérthöz, vagyis a bankhoz
ő
 fordultam.
7./
Végezetül kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy kötelezze az alperest a tárgyalás során, annak abemutatására, hogy milyen biztosítással rendelkezik és milyen pénznemben van az megkötve illetve azadott pénznemben mikortól fizeti biztosítását, ugyanis az 1996. évi CXII. Tv.(A hitelintézetekrl és
ő
 pénzügyi vállalkozásokról) 210§(5/A)bek-e szerinti a fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagykölcsönszerzdések esetében, a pénzügyi intézmény, kizárólag csak akkor számíthatja fel devizában a
ő
 költségeket , amennyiben a hitelintézetet terhel biztosítási díj is deviza alapú.
ő
A fent leírtak figyelembevételével, kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy nyilvánítsa részlegesen, amegnevezett pontok szerint semmisnek a ………………számú szerzdésemet.
ő

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->