Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Robot de pornire

Robot de pornire

Ratings: (0)|Views: 501 |Likes:
Published by Xantia Niros
1. INTRODUCERE
1. INTRODUCERE

More info:

Published by: Xantia Niros on Oct 12, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
1
 
2
 
1. INTRODUCERE
Nota
tehnică serveşte beneficiarilor pentru însuşi
reacu
noşt
in
ţelor
n
ecesare în vederea folosirii
insta
laţiei depornire în condiţii optime şi
c
u eficienţă maximă.
 
În cazul respectării
in
dicaţiilor şi
in
strucţiunilor seobţ
in
rezultate corespunzătoare asigurînd buna funcţionare
a aparatelor, instrumentelor
ş
i prelungirea duratei de utili-
zare în bune condiţiuni.
 
Este necesară deci nu numai citirea celor descrise î
nn
otiţa tehnică,
ci
trebuie acordată importanţă însuşirii te
-mein
ice a conţ
inutului.
Vă mulţumim pentru atenţia ce o veţi acorda în tim
-
pul studiului prescripţiilor.
 
Vă urăm folosirea produsului în condiţii cît mai b
unespre deplina dv.
mulţumire.
 
2. DESTIN
AŢIA
 
Această
in
stalaţie poate fi de un real folos î
n exploa-tarea
şi întreţ
in
erea autovehiculelor deoarece permite atîtîncărcarea, întreţ
in
erea şi verificarea bateriilor de acu
-mulatoare de orice tipuri de pe autovehicul,
cît
 
şi mai alespornirea motoarelor acestora în tampon cu
bateria de acu-
mulatoare în condiţii grele (ger, baterie descărcată etc).
 
Deci „
In
stalaţia de pornire”
poate fi printr-
o între
-buin
ţare adecvată un ajutor preţios în creşterea
indica-torilor tehnico-economici a parcurilor de autovehicule.
Astfel „
In
stalaţia pentru pornirea autovehiculelor p
e
timp rece, încărcarea şi verificarea bateriilor de acumu
-latoare
este destin
ată, după cum îi arată ş
i
numele, urmă
-toarelor scopuri:
 
Pornirea motoarelor în ta
mpon cu bateria acestorape timp frigu
ros sau în cazul cînd bateria este descărcată
;
 
Încărcarea bateriilor de acumulatoare de 12 V şi 24V cu capacităţi corespunzătoare între 8 Ah şi 150 Ah înregim de încărcare lentă şi rapidă;
 
 
Controlul capacităţii bateriilor de 12 V şi 24 V ;
 
 
Efectuarea operaţiilor de desulfatare pr
in cicluri de
încărcare
-
descărcare.
 
3. CARACTERISTICI TEHNICE
In
stalaţia de pornire prez
in
tă următoarele caracte
-ristici tehnice :
3.1.
Dimensiuni de gabarit:lungimea..........................................460 mm ;
înălţimea
..........................................905 mm ;
lăţimea
.............................................380 mm.
3.2.
Masa in
stalaţiei...............
..........87 kg.
3.3.
In
stalaţia este de tip mobil pe roţi,
poate fi de-
plasată cu uşur
in
ţă
de o sin
gură persoană şi este realizată înaşa fel încît să poată fi acţionată
c
ît mai simplu şi de către
un personal nespecializat prin concentrarea tuturor co-menzilor la un sin
gur panou de comandă.
 
3.4.
Prin
cipalii parametri funcţionali ai
in
stalaţieisînt:
 
 
curentul redresat de durată pentru încărcarea
bateriilor de 12 sau 24 V:
curentul r
edresat de scurtă durată 400 A.
 
curentul redresat de scurtcircuit 700 A.
3.4.1.
Curentul redresat de durată pentru încărcarea
bateriilor de 24 V este de maxim 100 A, iar pentru bateriilede 12 V de maximum 150 A.
3.4.2.
 
Curentul de scurtă durată (10 sec.) se deter
min
ă
din cerin
ţa ca
in
stalaţia să debiteze cel puţ
in
 jumătate d
incurentul de pornire absorbit de e
lectromotor în condiţiilecele mai dificile de pornire şi este de m
inim 400 A sub o
tensiune de 9 V, respectiv 18 V măsurată la bornele
insta-
laţiei.
 
3.4.3.
 
Curentul de scurtcircuit nu trebuie să depă
-
şească valoarea maximă a curentului direct suportat d
e
diodele de siliciu adică maxim 650 A.
 
3.5.
In
stalaţia se alimentează de la reţeaua de curent
 
 
3
 
4
 
alternativ 220 V
 –
50 Hz (monofazat) prin intermediul unuicordon de alimentare
prevăzut cu o fişă specială şi o prizăspecială care realizează împreună cu
 
legătura deîmpămîntare
 
înfăşurată pe cordon o dublă protecţie (la nulşi la
 
centura de pămînt).
 
Modul de realizare a alimentării şi a legăturii dublede protecţie se arată detaliat la pct. 6.0. Puterea
in
stalată areţelei de alimentare trebuie să fie
mai mare de 10 kVA,deoarece
puterea absorbită de către
in
stalaţia de pornire dela reţea este :
 
la
încărcarea de durată a bateriilor maxim 3,45 kVA;
 
 
la pornirea autovehiculelor (regim de scurtă durată
10 sec), maxim 8,4 kVA.Puterea nomin
ală debitată în cazul încărcării unui
acumulator de 24 V este P
o
= I
o
x U
o
= 100 x 24 = 2 400 VA.Caracteristicile externe V = f 
(I) „maximale”
(curbele 1
şi 2) şl „m
inimale
 
(curbele 3 şi 4) ale
in
st. sînt reprezentateîn fig. 3.
 
4. AMBALARE
ŞI
TRANSPORT
În stalaţia de pornire a autovehiculelor şi încărcarea
bateriilor de acumulatoare se ambaleaz
ă şi se transportă înconformitate cu normele în vigoare
 
pentru ambalarea şi
transportul produselor.
5.
CONSTRUCŢIA
PRODUSULUI
In
stalaţia de pornire a autovehiculelor şi încărcareabateriilor de acumulatoare, a cărei schemă electrică esteprevăzută în
fig. 1 se compune din
următoarele părţi
principale (vezi fig. 2).
5.1.
 
O carcasă d
in
tablă (poz. 1) prevăzută în partea
in
ferioară cu un cadru cu 2 roţi şi un picior de sprij
in
, în
partea din spate cu un capac demontabil cu 2 orificii deacces (la siguran
ţa fuzibilă, respectiv la bor
nele secun-darului transformatorului de sarcin
ă). În partea superioarăa carcasei se găseşte panoul de comandă (poz. 2) acoperit cuun capac de protecţie transpare
nt (poz. 3)
 
şi cele 2 orificii
prin
care ies cele două cabluri prevăzute cu crocodil pentruconectarea la bornele bateriei (+ şi
 
 –
).
În
in
terior se găsesc
urm
ătoarele aparate şi dispozitive
:
 5.2.
 
Un transformator de putere T (poz. 4) cu prize înînfăşurarea primară care pot fi
in
troduse în circuit cu
ajutorul unui comutator K montat pe panou (vezi fig. 4)
pentru obţ
inerea tensiunilor secundare de 12
 
V şi 24 V înregim de încărcare lentă şi rapidă.
 5.3.
 
Un redresor pentru ambele alternanţe cu 4 diode
de siliciu mon
tate în punte (poz. 7).
 5.4.
 
Un dispozitiv de conectare şi protecţie la supra
-sarcin
i de durată (contactor TCA 25 A şi releu TSA 32) în
circuitul primar al transformatorului (poz. 9/a).
5.5.
 
În cazul în care releul termic a acţionat şi aîntrerupt alimentarea de la reţea a circuitului primar al
transformatorului, in
stalaţia nu primeşte alimentarea chiardacă se fac manevrele de anclanşare, decît după trecerea
unui in
terval de timp de cîteva m
in
ute, cînd bimetalul
releului termic revine autom
at în poziţia de funcţionare
in
iţială.
 
5.6.
Dispozitivul de protec
ţie a elementelor redre
-
soare în cazul conectării greşite a
cabluri
lor de ieşire ale
in-
stalaţiei la bornele bateriei (poz. 9/b).
 5.7.
 
Rezistenţe de sarc
in
ă
RS pentru verificarea capa-ci
tăţii bateriilor (poz.
13).
 5.8.
Un
 
cordon de alimentare cu fire prevăzut cu fişăspecială (poziţia 14), care se poate racorda numai şi numai
la priza
specială livrată împreună cu
in
stalaţia (poz. 16); fişa
special
ă
 
are borna centrală mai groasă (borna de ghidare)
care astfel nu permite in
troducerea fişei într
-
o prizătripolară obişnuită ci numai în priza specială care arecontactul central, corespunzător bornei de ghidare, demon
-
tat. Două fire ale cordo
nului se folosesc la alimentareapropriu-
zisă şi sînt conectate la cele două borne de lucru alefişei speciale. Acestea sînt faza şi nulul de lucru
..

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lazar Mihail liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->