Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[Vnmath.com]-Bai Tap to Hop Sac Xuat

[Vnmath.com]-Bai Tap to Hop Sac Xuat

Ratings:
(0)
|Views: 62|Likes:
Published by t_phamcong383

More info:

Published by: t_phamcong383 on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

 
 1
H
TH
NG CÁC BÀI T
P CH
ƯƠ 
NG 2
ðẠ
I S
VÀ GI
I TÍCH 11
PHAN CÔNG TR
Ứ 
- TR
ƯỜ 
NG THPT THANH BÌNH 2 –
ðỒ
NG THÁP
 
Quy tác c
 ng, Quy t
 c nhân:
1. M
t tr
ườ 
ng ph
thông có 12 h
c sinh chuyên Tin và 18 h
c sinh chuyên Toán. Thành l
p m
t
ñ
oàn g
m hai ng
ườ 
i sao cho có m
t h
c sinh chuyên Toán và m
t h
c sinh chuyên Tin. H
i bao nhiêu cách l
p m
t
ñ
oàn nh
ư
trên ?2. T
các s
1,2,3,4,5,6,7,8.a. Có bao nhiêu s
t
nhiên g
m 6 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau ?b. Có bao nhiêu s
g
m 5 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau và chia h
ế
t cho 5 ?3. Có th
l
p bao nhiêu s
ch
n g
m 5 ch
s
khác nhau l
y t
các ch
s
: 0,2,3,6,9 ?4. Có bao nhiêu s
ch
n có 4 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau ?5. T
các s
0,1,2,3,4,5.a. Có bao nhiêu s
có ba ch
s
khác nhau chia h
ế
t cho 5 ?b. có bao nhiêu s
có 3 ch
s
khác nhau chia h
ế
t cho 9 ?
 Hoán v
 ị 
 .
1. Cho 5 ch
s
1,2,3,4,5.a. Có bao nhiêu s
có 5 ch
s
khác nhau ?b. Có bao nhiêu s
có 5 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau và b
t
ñầ
u là s
3 ?c. Có bao nhiêu s
có 5 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau và không b
t
ñầ
u b
ng s
1?d. Có bao nhiêu s
có 5 ch
s
khác nhau b
t
ñầ
u là ch
s
l
?2. Có bao nhiêu x
ế
p 5 b
n A,B,C,D, E vào m
t gh
ế
dài sao cho:a. B
n C ng
i chính gi
a ?b. Hai b
n A, E ng
i hai
ñầ
u gh
ế
?3. M
t h
c sinh có 12 cu
n sách
ñ
ôi m
t khác nhau trong
ñ
ó có 4 cu
n V
ă
n, 2 cu
n Toán, 6 cu
nAnh V
ă
n, H
i có bao nhiêu cách s
p các cu
n sách lên m
t k
dài sao cho các cu
n cùng mônn
m k
nhau ?4. Có hai bàn dài, m
i bàn có 5 gh
ế
. Ng
ườ 
i ta mu
n x
ế
p ch
ng
i cho 10 h
c sinh g
m 5 nam và 5n
. H
i có bao nhiêu cách s
p x
ế
p n
ế
u:a. Các h
c sinh ng
i tu
ý ?b. Các h
c sinh nam ng
i m
t bàn, h
c sinh n
ng
i m
t bàn ?5. Xét các s
g
m 9 ch
s
trong
ñ
ó có 5 ch
s
1 và 4 ch
s
còn l
i là 2,3,4,5. H
i có bao nhiêucách s
p n
ế
u:a. N
ă
m ch
s
1 x
ế
p k
nhau ?b. N
ă
m ch
s
1 x
ế
p tu
ý ?
Ch
ỉ 
 nh h
ợ 
 p.
1. T
các s
1,2,3,4,5,6 l
p bao nhiêu s
có 4 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau ?2. Có bao nhiêu s
t
nhiên có 5 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau ?3. T
các s
0,1,3,5,7 l
p bao nhiêu s
g
m 4 ch
s
khác nhau:a. Chia h
ế
t cho 5 ?b. Không chia h
ế
t cho 5 ?4. T
các s
0,1,2,3,4,5,6,7 l
p bao nhiêu s
có 5 ch
s
khác nhau trong
ñ
ó:a. S
t
o thành là s
ch
n ?b. M
t trong 3 ch
s
 
ñầ
u tiên ph
i có m
t s
1 ?c. Nh
t thi
ế
t ph
i có m
t ch
s
5 ?d. Ph
i có m
t hai s
0 và 1 ?5. T
các s
1,2,3,4,5,6,7 l
p
ñự
oc bao nhiêu s
có 3 ch
s
khác nhau và nh
h
ơ 
n 276 ?6. Gi
i các ph
ươ 
ng trình b
t ph
ươ 
ng trình sau:a.
22·
.726(2)
 x x x x
P A A P
+ = +
 
www.VNMATH.com
 
 2
b.
32
521
 x x
 A A x
+
 c.
1098
9
 x x x
 A A A
+ =
 
ổ 
h
ợ 
 p.
1.
ðề
thi tr
c nghi
m có 10 câu h
i . H
c sinh c
n ch
n tr
l
ờ 
i 8 câu.a. H
i có m
y cách ch
n tu
ý ?b. H
i có m
y cách ch
n n
ế
u 3 câu
ñầ
u là b
t bu
c ?c. H
i có bao nhiêu cách ch
n 4 trong 5 câu
ñầ
u và 4 trong 5 câu sau?2. M
t t
có 12 h
c sinh. Th
y giáo có 3
ñề
ki
m tra khác nhau. C
n ch
n 4 h
c sinh cho m
i
ñề
 ki
m tra. H
i có m
y cách ch
n ?3. Có 5 tem th
ư
khác nhau và 6 bì th
ư
khác nhau. Ng
ườ 
i ta mu
n ch
n t
 
ñ
ó ra 3 tem th
ư
và 3 bìth
ư
và dán 3 tem th
ư
lên 3 bì th
ư
 
ñ
ã ch
n. M
i bì th
ư
ch
dán 1 tem. H
i có bao nhiêu cách làmnh
ư
th
ế
?4. M
t l
ớ 
p có 20 h
c sinh trong
ñ
ó có 2 cán b
l
ớ 
p. H
i có bao nhiêu cách ch
n 3 ng
ườ 
i
ñ
i d
H
ingh
sao cho trong
ñ
ó có ít nh
t 1 cán b
l
ớ 
p ?5. (
ð
H Y-2000) Có 5 nhà Toán h
c nam, 3 nhà Toán h
c n
và 4 nhà V
t lý. Mu
n l
p m
t
ñ
oàncông tác có 3 ngu
ờ 
i g
m c
nam l
n n
, c
n có nhà Toán h
c l
n V
t lý. H
i có bao nhiêu cáchch
n ?6. M
t
ñộ
i V
ă
n Ngh
g
m 10 ngu
ờ 
i trong
ñ
ó có 6 n
, 4 nam. Có bao nhiêu cách chia
ñộ
i v
ă
nngh
:a. Thành hai nhóm có s
ngu
ờ 
i b
ng nhau và m
i nhóm có s
n
b
ng nhau ?b. Có bao nhiêu cách ch
n 5 ng
ườ 
i trong
ñ
ó không quá m
t nam ?7. Có hai
ñườ 
ng th
ng song song d
1
và d
2
. Trên d
1
l
y 15
ñ
i
m phân bi
t, trên d
2
l
y 9
ñ
i
m phânbi
t. H
i có bao nhiêu tam giác mà có 3
ñỉ
nh là các
ñ
i
m
ñ
ã l
y ?8. Trong m
t h
p có 7 qu
c
u xanh, 5 qu
c
u
ñỏ
và 4 qu
c
u vàng, các qu
c
u
ñề
u khác nhau.Ch
n ng
u nhiên 4 qu
c
u trong h
p. H
i có bao nhiêu cách ch
n:a. Trong 4 qu
c
u ch
n ra có
ñủ
c
ba màu ?b. Không có
ñủ
ba màu ?9. M
t
ñộ
i thanh niên tình nguy
n có 15 ng
ườ 
i g
m 12 nam và 3 n
. H
i có bao nhiêu cách phâncông
ñộ
i thanh niên tình nguy
n
ñ
ó v
giúp
ñỡ 
ba t
nh mi
n núi sao cho m
i t
nh có 4 nam và 1n
?10. (
ð
H-C
ð
kh
i B-2004) Trong m
t môn h
c, th
y giáo có 30 câu h
i khác nhau g
m 5 câu h
ikhó, 10 câu trung bình và 15 câu d
. T
30 câu h
i
ñ
ó l
p
ñượ 
c bao nhiêu
ñề
ki
m tra, m
i
ñề
 g
m 5 câu h
i khác nhau sao cho trong m
i
ñề
nh
t thi
ế
t ph
i có
ñủ
3 lo
i câu h
i và s
câu h
i d
 không ít h
ơ 
n 2 ?11.
ðộ
i TNXK c
a m
t tr
ườ 
ng có 12 h
c sinh, g
m 5 h
c sinh l
ớ 
p A ; 4 h
c sinh l
ớ 
p B ; 3 h
csinh l
ớ 
p C. C
n ch
n 4 h
c sinh làm nhi
m v
sao cho 4 h
c sinh này thu
c không quá 2 trong 3l
ớ 
p trên. H
i có bao nhiêu cách ch
n nh
ư
v
y ?12.
ðộ
i tuy
n h
c sinh gi
i g
m 18 em g
m 7 h
c sinh kh
i 12, 6 h
c sinh kh
i 11 và 5 h
c sinhkh
i 10. C
8 em
ñ
i d
tr
i hè sao cho m
i kh
i có ít nh
t 1 em. H
i có bao nhiêu cách c
nh
ư
 v
y ?13. M
t d
ti
c có 10 nam và 6 n
bi
ế
t khiêu v
ũ
. H
i có bao nhiêu cách ch
n ra 3 nam và 3 n
 
ñể
 ghép thành 3 c
p nh
y ?14. Bill Gate có 5 ng
ườ 
i b
n thân.Ông mu
n m
ờ 
i 5 trong s
h
 
ñ
i ch
ơ 
i xa .Trong 11 ng
ườ 
i này có2 ng
ườ 
i không mu
n g
p m
t nhau. H
i ngài t
phú có bao nhiêu cách m
ờ 
i ?16.
ð
H-C
ð
kh
i B-2005M
t
ñộ
i thanh niên tình nguy
n có 15 ng
ườ 
i g
m 12 nam và 3 n
.H
i có bao nhiêu cáchphân công
ñộ
i tình nguy
n
ñ
ó v
3 t
nh mi
n núi sao cho m
i t
nh
ñề
u có 4 nam và 1 n
?17. *
ð
H-C
ð
kh
i B-2002
www.VNMATH.com
 
 3
Cho
ñ
a giác
ñề
u A1,A2,....A2n(n
N n
2) n
i ti
ế
p
ñườ 
ng tròn (O). Bi
ế
t r
ng s
tamgiác có
ñỉ
nh là 3 trong 2n
ñỉ
nh A1, A2,....,A2n nhi
u g
p 20 l
n s
hình ch
nh
t có các
ñỉ
nh là 4trong 2n
ñỉ
nh A1, A2,....,A2n. Tìm n.
 RÚT G
 N BI 
 Ể 
U TH 
Ứ 
1/ Rút g
n các bi
u th
c sau:a. A =
4789103527
PPPPPPPPP
b. B =
65nn4n
A+AA
c. C =
2534254321555532
PPPPAAAAAP2P
+ + +
 d. D=
n+14nn-k
PAP
+
567151515717
C+2CC
+
e. E =
2336815335
111C- CC32865PA
+
f. F=
32552
A- AP
+
52
PP
 2/ . Ch
ng minh :a.
n
nP
=
n-1
1P
+
n-2
1P
b.
n+2n+12nn+kn+kn+k
AAA
+ =
 c.
2225kn+1n+3n+5n+5
PAAAn.k!A
=
d.
kn-knn
CC
=
 
 Ph
ươ 
 ng trình liên quan
ñế 
 n công th
ứ 
 c t
ổ 
h
ợ 
 p:
 Gi
i các PT và BPT sau:1.
1221
66914
 x x x
C C C x x
+ + =
2. P
2
x
2
-P
3
.x=8 3.
22x2x
2A+50=A , xN
 4.
321
14
x x x x
 A C
+ =
5.
123xxx
7C+C+C=x2
6.
322x-1x-1x-2
2CC=A3
 7.
121xx+1x+4
117=CC6C
8.
3n-2nn
A+C=14n
9.
342
23
n n n
 A C A
=
 10.
221
2330
 x x
C A
+
+ <
11.
232
16102
 x x x x
 A A  x
+
12.
!(1)!1(1)!6
 x x x
=+
 13. Gi
i b
t ph
ươ 
ngtrình
421
15.
nn n n
PP P P
++
<
 14. Gi
i h
: a)
25905280
 y y x x y y x x
 A  A
+ =
=
15.
211
53
 y y x x y y x x
C C
=
=
16.
322
20
n n
C
=
 
Các bài toán t
ổ 
 ng h
ợ 
 p:
1. Có th
l
p bao nhiêu s
có 8 ch
s
t
các s
1,2,3,4,5,6. trong
ñ
ó 1 và 6 có m
t hai l
n, các s
 còn l
i 1 l
n ?2. Có bao nhiêu s
ch
n g
m 6 ch
s
khác nhau trong
ñ
ó ch
s
 
ñầ
u tiên là s
l
?3. Có bao nhiêu s
g
m 6 ch
s
khác nhau trong
ñ
ó có
ñ
úng 3 ch
s
ch
n và 3 ch
s
l
?4, Có bao nhiêu s
t
nhiên g
m 6 ch
s
 
ñ
ôi m
t khác nhau trong
ñ
ó có m
t s
0 nh
ư
ng khôngcó m
t s
1?5. Có bao nhiêu s
t
nhiên g
m 7 ch
s
bi
ế
t r
ng s
2 có m
t 2 l
n, s
3 có m
t 3 l
n, các ch
 s
còn l
i không quá m
t l
n ?6.Cho hai
ñườ 
ng th
ng song song d
1
d
2
. Trên
ñườ 
ng th
ng d
1
l
y 10
ñ
i
m phân bi
t, trên
ñườ 
ng th
ng d
2
n
ñ
i
m phân bi
t (n >1). Bi
ế
t r
ng có 2800 tam giác có
ñỉ
nh là các
ñ
i
m
ñ
ãcho. Tìm n.
www.VNMATH.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->