Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nail Toxic News Release T 04 12 Vietnamese

Nail Toxic News Release T 04 12 Vietnamese

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Tri Nguyen

More info:

Published by: Tri Nguyen on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

 
C
Ơ
QUAN B
O V
MÔI TR
Ư
NG CALIFORNIA(CALIFORNIA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)
Ban Ki
m Soát
 Độ
c Ch
t
 
Thông Báo Tin T
c
T – 04 – 12Giám
 Đố
c Deborah O. RaphaelPHÁT HÀNH NGAY
Liên L
c: Charlotte Fadipe (916) 956-2838
C
m v
n
đế
n 10:00 sáng ngày 10 tháng T
ư
, 2012
 cfadipe@dtsc.ca.gov James Wasserman (916) 402-8106 jwasserm@dtsc.ca.gov 
Báo Cáo Phát Hi
n
 Độ
c Ch
t trong Các S
n Ph
m Th
m M
 “Không
 Độ
c T
” t
i California
SACRAMENTO, CA –
Hôm nay, Ban Ki
m Soát
 Độ
c Ch
t California (California Department of Toxic Substances Control, hay DTSC) thông báo cu
c nghiên c
u cho bi
ế
t m
t khía c
nh ít h
pd
n c
a k
ngh
th
m m
, cho th
y là nhi
u s
n ph
m ch
ă
m sóc móng tay có ch
a
độ
c ch
t m
cdù nhãn hi
u c
a s
n ph
m qu
quy
ế
t ng
ượ
c l
i.Các nhà khoa h
c c
a DTSC
đ
ã phát hi
n là b
t ch
p các qu
quy
ế
t không có m
t hay nhi
uthành ph
n trong “nhóm ba
độ
c t
” - ch
t toluene, formaldehit và dibutyl phthalate (DBP) – vài s
nph
m ch
ă
m sóc móng tay
đượ
c bày bán t
i Nam California có ch
a ch
t toluene và DBP
m
c
độ
cao. Ti
ế
p xúc nhi
u hay lâu dài v
i các hóa ch
t này có th
liên quan v
i khuy
ế
t t
t b
m sinh,b
nh suy
n và các b
nh s
c kh
e mãn tính khác.Các phát hi
n c
a DTSC
đặ
c bi
t thi
ế
t y
ế
u cho kho
ng 121,000 k
thu
t viên ch
ă
m sóc móng tayt
i California.
 Đ
a s
 
đ
ây là các ph
n
tr 
ng
ườ
i M
g
c Á, ti
ế
p xúc hàng ngày trong vi
n th
mm
không thông thoáng v
i hàng lo
t hóa ch
t. California có kho
ng 48,000 th
m m
vi
n móngtay.“Hàng ngàn ph
n
và cô gái tr 
mua các nhãn hi
u riêng bi
t này, tin t
ưở
ng là các s
n ph
m nàyan toàn,” Giám
 Đố
c DTSC Debbie Raphael cho bi
ế
t. “Nghiên c
u c
a chúng tôi cho th
y các nhàs
n xu
t không bi
ế
t nh
ng gì có trong s
n ph
m c
a h
, và c
ũ
ng không tuyên b
chính xácnh
ng gì có trong s
n ph
m. Nh
ng hóa ch
t này có trong
đ
ây, và
đ
ôi khi v
i s
l
ượ
ng cao.
 Đ
âylà khuynh h
ướ
ng nguy hi
m mà chúng tôi mu
n làm sáng t
và cùng gi
i quy
ế
t”.Th
nghi
m t
i phòng thí nghi
m
đượ
c th
c hi
n nhân danh c
a DTSC cho th
y là ng
ườ
i tiêudùng, các th
m m
vi
n móng tay và tr 
ườ
ng m
dung không th
tin vào qu
quy
ế
t “không
độ
c t
do nhi
u s
n ph
m ch
ă
m sóc móng tay
đề
ra.DTSC l
y m
u 25 s
n ph
m ch
ă
m sóc móng tay t
sáu
đị
a
đ
i
m trong Vùng V
nh (Bay Area).M
ườ
i hai s
n ph
m
đượ
c qu
quy
ế
t không có ít nh
t m
t hóa ch
t trong “nhóm ba
độ
c t
”. Tuynhiên, 10 trong 12 s
n ph
m có ch
a ch
t toluene, và b
n trong 12 s
n ph
m này ch
a ch
tDBP. Th
t s
là vài s
n ph
m “không
độ
c t
” l
i có ch
a m
c
độ
cao c
a ch
t DBP hay tolueneh
ơ
n các s
n ph
m
đượ
c s
n xu
t không cho bi
ế
t là không có
độ
c t
.“Chúng ta nh
n th
y nguy c
ơ
qua k
ế
t qu
c
a báo cáo này,” Julia Liou
đ
ã phát bi
u, là ng
ườ
i
đồ
ng sáng l
p c
m M
Vi
nh California và là ng
ườ
i
 
đ
i
u qu
n s
c kh
e công c
ng cho D
ch V
S
c Kh
e Ng
ườ
i Á Châu (Asian Health Services).
 Đ
ây là d
u hi
u rõ ràng là các nhà s
n xu
t m
ph
m ph
i ch
u trách nhi
m cho hành
độ
ng c
ah
. Các s
n ph
m không có
đ
úng nhãn hi
u không ch
ỉ 
là v
n
đề
s
c kh
e công c
ng quan tr 
ng,mà còn vi ph
m quy
n môi tr 
ườ
ng làm vi
c lành m
nh và an toàn c
a ng
ườ
i làm vi
c trong th
mm
vi
n”.“Ph
n
mu
n có nh
ng l
a ch
n sáng su
t, do
đ
ó khi bi
ế
t nh
ng nhà s
n xu
t qu
ng cáo sai l
ccác s
n ph
m c
a h
v
i nh
ng sai l
m ghi trên nhãn hi
u thì
đ
ây là
đ
i
u th
t s
 
đ
áng ng
i. Hi
nnhiên, là có th
s
n xu
t thu
c s
ơ
n móng tay không có các
độ
c t
này, và
đ
ây là nh
ng gì t
t c
 các hãng nên th
c hi
n,” Lisa Archer cho bi
ế
t, giám
đố
c qu
c gia c
a Cu
c V
n
m An Toàn.“Các nhà s
n xu
t không làm
đ
úng, s
 
nh h
ưở
ng
đế
n nh
ng ng
ườ
i làm vi
c l
ươ
ng thi
n,”Raphael phát bi
u. “Các nhà s
n xu
t ph
i t
 
đặ
t câu h
i c
ơ
b
n sau
đ
ây: "Có c
n thi
ế
t làm cács
n ph
m ch
ă
m sóc móng tay v
i các thành ph
n này không?"
 Đặ
t câu h
i này là m
c tiêu chánhc
ơ
n c
a DTSC," Raphael phát bi
u.Nh
ng quy
đị
nh,
đượ
c d
 
đị
nh có hi
u l
c vào n
ă
m 2012, là c
g
ng cho các nhà s
n xu
t s
nph
m tìm cách thay th
ế
các thành ph
n
độ
c t
trong s
n ph
m c
a h
. DTSC b
t
đầ
u v
i s
nh
 các s
n ph
m tiêu dùng và s
 
đẩ
y m
nh s
thay
đổ
i l
n h
ơ
n trên th
tr 
ườ
ng
để
gi
m thi
u cács
n ph
m có
độ
c ch
t."Chúng tôi c
m
ơ
n DTSC v
cu
c nghiên c
u cho bi
ế
t nh
ng
đ
i
u này. Báo cáo này làm sáng t
 nh
ng khó kh
ă
n mà ch
nhân th
m m
vi
n và ng
ườ
i tiêu dùng ph
i
đố
i m
t khi tìm các s
nph
m an toàn h
ơ
n," Melanie Nutter phát bi
u, là Giám
 Đố
c c
ng c
a SanFrancisco. "Hi
u bi
ế
t nh
ng th
thách này, San Francisco
đ
ã phát
độ
ng ch
ươ
ng trình Th
m M
 Vi
n Móng Tay Lành M
nh (Healthy Nail Salon)
để
hu
n luy
n ng
ườ
i làm vi
c và tuyên d
ươ
ngcác th
m m
vi
n móng tay nào th
c hành và ch
n các s
n ph
m an toàn h
ơ
n. Chúng tôi cam k
ế
tb
o
đả
m là ng
ườ
i tiêu dùng và ng
ườ
i làm vi
c c
a th
m m
vi
n móng tay
đượ
c b
o v
khi s
 d
ng các s
n ph
m móng tay".DTSC th
c hi
n cu
ế
t h
p v
đ
i
và Qu
n SanFrancisco quy
đị
vi
c k
Có th
tìm th
y thông tin v
các
đố
i tác c
a DTSC t
m M
Vi
nh California Julia Liou, jliou@ahschc.orgCu
c V
n
Ph
m An Toàn Lisa Archer,larcher@breastcancerfund.org Ban Môi Tr 
ngc
a San FranciscoSushma Bhatia,sushma.bhatia@sfgov.org 
# # #
YÊU C
 Ầ
U CHUNG: Liên l
c v
i Ban Ki
m Soát
 Độ
c Ch
t (Department of Toxic SubstancesControl) qua
đ
i
n tho
i theo s
(800) 728-6942 ho
c vi
ế
ngwww.dtsc.ca.gov. Mu
n báo cáo v
 ch
rác, ch
t th
i hay rác th
i nguy hi
m không h
p pháp, g
i cho
 Đườ
ng Dây Nóng C
nh Giác

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->