Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trang Bi Dien May Cong Cu

Trang Bi Dien May Cong Cu

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
dfd
dfd

More info:

Published by: Tiếu Ngạo Giang Hồ on Oct 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2012

pdf

text

original

 
Trêng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖpKhoa §iÖnBé M«n Tù §éng ho¸ xncnN¨m 2008
Häc phÇn:
Trang bÞ ®iÖn
 
m«n : ®éng ho¸ - Khoa §iÖnNgêi thùc hiÖn
:
 
NguyÔn ThÞ ChinhBµi gi¶ng
 
Ch¬ng 1 : C¬ së TruyÒn ®éng ®iÖn
1
.
Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ truyÒn ®éng ®iÖn
1.CÊu tróc chung vµ ph©n lo¹ia. CÊu tróc chung :
- §Þnh nghÜa:HÖ truyÒn ®éng ®iÖn lµ mét tËp hîp c¸cthiÕt bÞ nh: ThiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn tõ, thiÕt bÞ®iÖn tö, phôc vô cho viÖc biÕn ®æi n¨ng lîng ®iÖn - c¬còng nh gia c«ng truyÒn tÝn hiÖu th«ng tin ®Ó ®iÒu khiÓnqu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng lîng ®ã.- TruyÒn ®éng lùc cho mét m¸y, mét d©y truyÒn s¶n xuÊtmµ dïng n¨ng lîng ®iÖn gäi lµ truyÒn ®éng ®iÖnCÊu tróc cña mét hÖ truyÒn ®éng ®iÖn gåm 2 phÇn chÝnh:
 
BB§ §CMSXR
R
T
 
KGN VTK
T
 
H×nh 1: M« t¶ cÊu tróc cña hÖ truyÒn ®éng.
BB§- Bé biÕn ®æi; §C- §éng c¬ truyÒn ®éng; MSX- M¸y s¶nxuÊt;R
T
- Bé ®.chØnh c«ng nghÖ; K
T
- C¸c bé ®ãng c¾t phôc vôc«ng nghÖ;R- C¸c bé ®iÒu chØnh truyÒn ®éng; K- C¸c bé ®ãng c¾tphôc truyÒn ®éng; VH- Ngêi vËn hµnh; GN- M¹chghÐp nèi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->