Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
The Ashes Continue To Simmer

The Ashes Continue To Simmer

Ratings: (0)|Views: 342|Likes:
Published by lawyersforchange
A report on the situation and work being carried out by the Rehnuma team in Lower Assam
A report on the situation and work being carried out by the Rehnuma team in Lower Assam

More info:

Published by: lawyersforchange on Oct 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
8
PLM HVLMV FNOPCO]M PN VCEEMR
H `rhgp vphp}v rmznrp no plm vcp}hpcno ng plm hggmfpm` `cvprcfpv ng inqmr Hvvhe) h`wnfhfs copmrwmopcno ho` g}p}rm ziho ng hfpcno 
Zrmzhrm` bs 
Rmlo}eh
 
,H zrnkmfp ng plm Ohpcnohi Gn}o`hpcno gnr Co`ch) Zihoocoa Fneecvvcno ng Co`ch ' Fmoprm gnr Vnfchi K}vpcfm qcpl infhi v}zznrp grne K}bhsmr Ehv}` M`}fhpcnohi Flhrcphbim Pr}vp#
Gnr plm zmrcn` 
27
pl
K}is pn 6:
pl
H}a}vp) 2:82
Wni}opmmr v}zznrp m|pmo`m` bs; 
Econrcpcmv Rcalpv Zrmvmrwhpcno Fneecppmm)ho`Zmnzim icwcoa co Bn`n ho` E}vice rmicmg fhezv/
 
 
2
Phbim ng fnopmopv;
8/ Bhfdarn}o` 62/ N}r rmvznovm 06/ Plm f}rrmop vcp}hpcnov ng plm fhezv 10/ Moahacoa qcpl plm H`ecocvprhpcno 3=/ H`wnfhfs Copmrwmopcnov 8:7/ G}p}rm Ziho ng Hfpcno 80
C/ Gca}rmv ng plm fhez hv AnwmroemopZrmvv Rmimhvm no 20.<.2:82 87CC/ Pnphi Rmicmg ehpmrchi `cvprcb}pm` 8<CCC/ Nwmrwcmq ng plm ziho 83
 
6
8/ Bhfdarn}o`;
 
Plm zrmvmop fnogicfp co plm plrmm `cvprcfpv ng inqmr Hvvhe lhv vmop rczzimv hfrnvv plmfn}oprs/ Mplocf wcnimofm lhv bmmo zhrp ng lcvpnrcf nbvmrwhpcno co Co`ch/ Mwmrs pcem plhpmplocf wcnimofm lhv nff}rrm`) plm ohpcno lhv bmmo hzzhiim`/ Hvvhe rmacno lhv bmmoqcpomvvcoa fnogicfp vcofm h inoa pcem ho` gmhr lhv bmmo covpciim` co plm eco`v ng zmnzim/Plm rmfmop n}pb}rvp lhv imgp enrm plho 0 ihdl zmnzim `cvzihfm` grne plmcr lnemv) 11`mh` ho` vmwmrhi nplmrv cok}rm`/Plm whahrs ng plm vphp}v ng l}eho rcalpv }o`mr v}fl gmhr rmehcov h `mbhpm gnr hiifcpc{mov/ Co v}fl vcp}hpcnov) Hrpcfim 8= ho` 28 ng plm Co`cho Fnovpcp}pcno hrm `crmfpiswcnihpm`/ Mhfl fcpc{mo ng plcv fn}oprs moknsv plm Rcalp pn Icgm ho` fhoonp bm`cvfrcecohpm` no plm bhvcv ng fhvpm) vm|) rhfm) rmicacno mpf/ Qln cv rmvznovcbim gnr plcvfihvl> Cv cp h znicpcfhi `mbhpm nr cv plmrm enrm pn cp> Qln cv rmvznovcbim gnr ehohacoaplmvm zmnzim qln lhwm gim` lnemv hv plmcr vmf}rcps cv kmnzhr`c{m`/ Plmcr rmp}ro cv}ofmrphco) ho` cp cv ceznvvcbim gnr plme rmb}ci` plmcr icwmv }o`mr plmvm fcrf}evphofmv/L}o`rm`v ng wciihamv lhwm bmmo fnezimpmis flhrrm`4 icwmiclnn`) m`}fhpcno) icwmvpnfd) mpf/

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Aariz Mohammed liked this
kaaashif1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->