Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xac Dinh Khoi Luong Bang Phuong Phap Giam Dinh Mon Nuoc

Xac Dinh Khoi Luong Bang Phuong Phap Giam Dinh Mon Nuoc

Ratings:
(0)
|Views: 103|Likes:
Published by Kien Trung Nguyen

More info:

Published by: Kien Trung Nguyen on Oct 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2012

pdf

text

original

 
x¸c ®Þnh khèi l-îng b»ng ph-¬ng ph¸p
 
gi¸m ®Þnh mín n-íc
 A- 
Cë së lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p tiÕn hµnh.
 
a. C¬ së lý luËn:
- Quan c©n b»ng lùc Accimet & Träng lùc => draft => Disp.(*)- Disp
=
Cargo + Lightship + Const + Oil + BW +FW + Provision + ( 
*) 
b. Ph-¬ng ph¸p tiÕn hµnh.1/ LÊy mÉu n-íc vµ ®o tØ träng n-íc n¬i tµu næi.
Ph¶i lÊy ®-îc mÉu n-íc n¬i tµu ®ang næi ®Ó gi¸m ®Þnh l-îng hµng xÕp lªn tµu hoÆc dì kháitµu. Muèn x¸c ®Þnh ®-îc tØ träng n-íc chÝnh x¸c ta kh«ng lÊy mÉu n-íc t¹i c¸c lç tho¸t n-íc, hoÆc lçth«ng n-íc, tØ träng ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh t¹i nhiÖt ®é hiÖn t¹i cña n-íc.
 
VÞ trÝ lÊy n-íc mÉu c¸ch mÆt n-íc lµ 0.5 M, t¹i ®é s©u b»ng nöa mín cña tµu vµ t¹i vÞ trÝ c¸ch®¸y tµu 0.5 M.GÇu lÊy mÉu n-íc lµ mét lo¹i gÇu ®Æc biÖt cã mét ®Üa chÆn n-íc vµo, n¾p ®Üa nµy gióp ta lÊy®-îc mÉu n-íc ë ®é s©u theo ý muèn. C¸c mÉu n-íc ®-îc lÊy t¹i gÇn ®-êng t¶i, lÊy ë mòi, l¸i vµgi÷a tµu. CÇn thiÕt ta lÊy mÉu vµi lÇn råi lÊy gi¸ trÞ trung b×nh ®Ó t¨ng ®é chÝnh x¸c.Sè ®äc tØ träng ë tØ träng kÕ ph¶i chÝnh x¸c. L-u ý, nÕu lÊy nhiÖt ®é quan s¸t sai kh¸c víi nhiÖt®é 60
0
F hoÆc 15
0
C th× ta ph¶i hiÖu chØnh (Tham kh¶o b¶ng hiÖu chØnh trang 571
-
LÞch thiªn v¨n HµngH¶i BROWN'S).
2. C¸ch ®äc mín n-íc.
Ta ph¶i ®äc mín n-íc cña tµu t¹i c¸c th-íc n-íc mòi, l¸i vµ
 
th-íc n-íc gi÷a ë c¶ hai m¹n tr¸ivµ ph¶i.NÕu n¬i tµu næi cã sãng giã th× rÊt khã ®äc chÝnh x¸c mín n-íc, cã thÓ dïng èng mín n-íc(Draft Tube) ®Ó ®äc mín n-íc cho chinh x¸c.Tr-êng hîp mét m¹n d-íi giã, ®-îc che ch¾n th× mín n-íc ®äc ®-îc t¹i m¹n nµy sÏ chÝnh x¸ch¬n. Cßn m¹n kia cã sãng lín cã thÓ hiÖu chØnh, ta ®äc ®é nghiªng trªn th-íc ®o ®é nghiªng vµ x¸c®Þnh mín n-íc t¹i m¹n thêi tiÕt theo c«ng thøc:
d
1
= d
±
 
2B
tg
θ
 
Trong ®ã:
θ
: Gãc nghiªng
 
B: ChiÒu réng cña tµu.
 
d: Mín n-íc ®äc ®-îc t¹i m¹n d-íi giã (Lee Side)
 
Ta sÏ ®äc ®-îc mín n-íc mòi, l¸i, gi÷a ë hai m¹n tr¸i vµ ph¶i, ®ång thêi hiÖu chØnh do tÇunghiªng.
2ddd
asapa
+=
;
2dddf 
fsfp
+=
;
2
'''
s p
+=
 
3/ X¸c ®Þnh
 
mín n-íc t¹i c¸c ®-êng thñy trùc cña tµu.
Tõ mín n-íc biÓu kiÕn ta x¸c ®Þnh ®-îc mín n-íc t¹i c¸c ®-êng thñy trùc
 Tõ c¸c c«ng thøc trªn ta cã:
)(
''
 A
ll LBPl
+×±=
 
 T-¬ng tù mín n-íc mòi, c«ng thøc hiÖu chØnh mín n-íc l¸i vµ mín n-íc gi÷a nh- sau:
 
)()(
''''
 A A A A A
ll LBPlll LBPl
+×±=+×±=
ΘΘΘ
 Chó ý: -
ViÖc lÊy dÊu
(+)
 
hay
(-)
 
trong c«ng thøc trªn tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña th-íc mín n-ícso víi vÞ trÝ ®-êng thuû trùc vµ chiÒu chói cña tµu (chói mòi hay chói l¸i)
 
4/ X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn träng l-îng: nhiªn liÖu, dù tr÷…
Nh©n viªn gi¸m ®Þnh ph¶i lÊy ®-îc c¸c sè liÖu ®o kÐt thùc tÕ ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc nhiªn liÖu, n-ícngät, vµ c¸c thµnh phÇn dù tr÷ kh¸c.
5/ T×m h»ng sè cña tµu.
H»ng sè cña tµu lµ sù kh¸c nhau gi÷a l-îng d·n n-íc ë mín n-íc bÊt kú víi c¸c träng l-îng®· biÕt bao gåm c¶ träng l-îng tµu kh«ng. H»ng sè mµ c¸c nhµ ®ãng tµu x¸c ®Þnh cã ghi trong hå s¬tµi chÝnh lµ h»ng sè mµ c¸c nhµ ®ãng tµu x¸c ®Þnh ®-îc cã ghi trong hå s¬ tµu chÝnh lµ h»ng sè cè ®Þnh (Dead Constant). Gi¸m ®Þnh viªn cÇn x¸c ®Þnh l¹i h»ng sè cè cña
 
tµu t¹i thêi ®iÓm gi¸m ®Þnh.
 
CÇn hiÓu r»ng, cho dï gäi lµ "h»ng sè" nh-ng thùc chÊt träng l-îng nµy lµ ®¹i l-îng biÕn ®æi.Träng l-îng nµy lµ l-îng d- dÇu b«i tr¬n, vËt t- trong c¸c kho chøa, hoÆc do gØ s¾t, phÇn d- cñahµng, bïn tong c¸c kÐt balast, vËt liÖu chÌn lãt, vËt liÖu ch»ng buéc, sai sè ®äc mín n-íc, sai sè ®okÐt, dÊu mín n-íc sai vÞ trÝ, mét hoÆc hai neo ë d-íi ®¸y. Nªn hiÓu "h»ng sè " lµ "nh÷ng träng l-îngch-a biÕt vµ kho chøa"
 
Ta x¸c ®Þnh h»ng sè cña tµu theo c«ng thøc:
 
Const = D
- D
0
- D
dt
 
Trong ®ã: D: l-îng d·n n-íc cña tµu.
D
0
: träng l-îng tµu kh«ng
 d
dt
: Träng l-îng c¸c thµnh phÇn dù tr÷, nhiªn liÖu, n-íc ngät.
6/ Sè hiÖu chØnh do tµu cong, vâng:
Th-êng tµu cã ®é cong vâng nhÊt ®Þnh nµo ®ã, ta x¸c®Þnh ®-îc mùc n-íc cña tµu khi ®· lo¹i bá ®-îc sai sè do cong vâng:
86
 Atb
++=
 
7/ HiÖu chØnh l-îng d·n n-íc do tµu cã sù chªnh mín n-íc mòi, l¸i:Trªn h×nh vÏ ta thÊy: t = d
 A
- d
F
;
W
1
L
1
 
lµ ®-êng song song víi ®-êng n-íc qua d
C
 
(gi÷a tµu). NÕu t©m diÖn tÝch ®-êng n-íc ëphÝa tr-íc hoÆc sau mÆt ph¼ng s-ên gi÷a cña tµu. Ta cã l-îng hiÖu chØnh mín n-íc:
 LBP LCF 
×=
1
 
Sè hiÖu chØnh cho l-îng d·n n-íc:. NÕu mín n-íc mÐt:
 
TPC  LBP LCF  D
.100
1
××=
 
NÕu mín n-íc lµ ft:
TPI  LBP LCF  D
×××=
12
1
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->