Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bosanskohercegovački Hrvati - njihove demografske i konfesionalne promjene kroz povijest

Bosanskohercegovački Hrvati - njihove demografske i konfesionalne promjene kroz povijest

Ratings:

2.0

(1)
|Views: 124 |Likes:
Published by MijatTomic
Bosanskohercegovački Hrvati - njihove demografske i konfesionalne promjene kroz povijest

Pavo Živković ; Odjel za povijest, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska
Viktor Palić ; Trgovački sud, Osijek, Hrvatska
Bosanskohercegovački Hrvati - njihove demografske i konfesionalne promjene kroz povijest

Pavo Živković ; Odjel za povijest, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska
Viktor Palić ; Trgovački sud, Osijek, Hrvatska

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: MijatTomic on Oct 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
UDK9-r(-197.5)I l-+ (: 6_1.-1t)(gt.6)
Preglerlrti t'ucl
Prof. dr. sc.Pavo ZivkovidFilozofski akultetu OsijekuSveucili5te ZadruMr.sc.ViktorPali6TrgovackisudOsiiekBOSANSKOHERCEGOVACKIHRVATI-NJIHO\'EDEMOGRAFSKEI KONFESIONALNE PROMJENEKROZPOVIJESTHrvatskopudanstvou BiH stoljecimanosite5ko povijesnobrenicizraslo nasuprotnostimarazliditimpovijesnimutjecajimaprisutnimnavjetrometini Balkana. l{nateopcenito, anaposebannadin oneuBiH.pritiskivalisu,kako cksplozivnost rpskognaroda, ako i turska osvajanjazadrLavnj nanj hovmprostorima.Hrvatisu,kao rijetko koji narod,deranina migracije i emigracije, aliih ipaknisuuspjelislomitinitiucijelostipotisnutisnjihovihpradjedovskihognjiStaa prostoruBiFLProblem demografskihpromjena,duiuzrok su migracije kojimasuponajvi5ebilizahva(eni Hrvati,od velikejevaZnosti za osvjetljavanjeetnidkekonfesionalneslike dana5rlihprostoraBiH. Tosepitanjenebimoglo svestisamonagoludemografijuerhrvatskinarod ma svojeprirodnoipovijesnoznadenje oje,pomicanjemnastanjivanjemruge sredine,nosisa sobom.Povijestmigracijanebi se smjela svestisamonapribrojavanjcrazbrojavanje,eijepotrebitotraLiti i uodavatiponajprijeuzroke, aonda.izsvegaoga,don4eti zakljudkeodreditiposljedice.Cininamsedaepovr.lcstbilavrlo surovapremahrvatskomnarodu,crgajerazdijellla zcmljopisno.ah-vaLnoenaglasiti,neiduhovno.Migracr.lskaretanjahrvatskogZivllatijekomsrednjegvrjckabilasumotivirananajde5iegospodarskimazlozima.Radise,prijesvega,o krctanlLrdubrovackihtrgovacat, neito manje, trgovacadrugihprimorskihgradorakojiupotrazizaplemenitimmetalima idrugojrobi,StosujcnalaziliLrbosanskohercegovadkimudnicimai trgovima,dolaze tamo i zadrlatajusckraie i duZevrijeme.Neki od njihostaju rajnonaseljeninaprostorimaBiH.221
 
kupujuiligradekuie, uzimajuci uzakup rudnike itrgove.Tapomicanjauvelike su stvarala razllkeizmedu Srba i Hrvata; dokse Srbi u vojnomigospodarskom,ai kulturnom djelovanjuokre6u BizantuiliOrijentu, Hrvatise vi5eokreiuZapadu zapadnojEuropi.SelidbehrvatskogLivljapostajurzrai,enlje nasamompodetkurazvijenog eudalizma,koncemXII.stoljeia.NakonStoeban Kulin1189.godine podarioDubrovdanima trgovinskepovlastice,i nakonSto ihjepotvrdioban Matej Ninoslav 1240.1248.godine,u Bosni i Humu,u nestoveicmbroju nalazimoDubrovdanekaotrgovcekoji su biliodkoristiidomaiem Zivlju, uglavnom hrvatskomkorpusupodrjeljenomu dvijekonfesionalnetruje:katolike,,krstjaneCrkvebosanske", li patarene,akoih znaju nazivatrmnogipovjesnidari,ako ne sveiimopravdanjem.Migracijska pomicanja,do kojihjedolazilo u ne5tove6ojmjeritijckom XIV. i XV. stoljeca smjeromjug-sjeveri obrnuto,bilasuuvjetovanagospodarskimrazlozima(trgovinskim,kreditnim,obrtnidkim idrugim).Davanjetrgovinskihpovlasticadubrovadkim trgovcima kaoitrgovcimadrugih primorskihgradova,prijesvihSplicanima,Trogiranima,Sibendanima, Zadranimapai Mledanima,od stranebosanskihbanovaikraljeva tijekom XIV. iXV. stoljeia,osjeiaosevelikipriljevtrgovacaizspomenutihgradovauBosni,gdjesunabavljaliplemenitemetale,olovo,i.eljezoi druge rude, zakojimajeu zapadnojEuropi vladalapotraLnja.Zato i nijezadudujuceda se prve dubrovadke naseobineavljajuurudarskimsredi5timaBosne:Olovu, Kre5evu,Fojnici,DeZevici,Busovadi,Srebrenici, Zvorniku, kao iupoznatijimtrgovinskimsredi5tima: Pradi,GoraZdu,Fodi,Gacku,Cernici,Vi5egradu,Visokom, Jajct,Uskoplju,VeselojStraZi(Bugojno),Drijer,u(Gabela),Nevesinju idrugim.Unavedenim mjestima istodne,srednjt zapadneBosnebilesu koncentriranenajveceinajbrojnijedubrovadke ikolonije drugihprimorskih gradova.Njihovo nastanjivanjeu navedenimmjestimapratri tzgradnjanastambiisakralnih objekata(samostanaZupnihcrkava), sanitetsko-zdravstvenihustanova(leprozorija-stacionaraza prokuLene),, odovodai kanalizacljeidrugihobjekata.Nazodnost naseljenostDubrovdana,odnekolikostotinadotisu6u,nalazimou Srebrenici,Zvorniku, Teodaku,Vi5egradu,Pradi,Olovu,Fodi,kaoiusrednjobosanskimrudarskim itrgovinskimsrediStima:Visokom, Fojnici,Kre5evu,KraljevojSudesci,Trgovi5tu (dana5njeSarajevo) drugirna.Prisilne migracije-bijegpredTurcimaTijekomXV. stoljeca,I toponajvi5esredinom, iudrugojpolovinitogastolje6a,migracijskakretanjahrvatskogpudanstvaiz Dubrovnikai222
 
drugihprimorskih gradovanapodrudjuBiH moZemopratitiu smjeru zapada,StoeuvjetovanoudestalimupadimaTurakanateprostore,a isve de5cimnjihovim zadrLavanjem.tanovniciDubror,nika drugihprimorskihgradovapovlaceseusvojamatidnamjesta.Zajednosnjirna u timsesmjerovimapovladiidomacehrvatsko,kr5ianskostanovni5tvo. n'ati iz Bosne Humakre6u se upravcuugar zapada,anikakou smjeruistoka.Domaiehrvatskokatolidkopudanstvoz BiH ideuprimorske gradoveneStoprijedolaskaTuraka radi izudavanjaobrtai trgovine.DomaiiBiH trgovci.predstavnicinovegradanskelase,sve sevi5eukljuduju u kreditno-trgornske poslovesDubrovdanima kreditorima rz drugihprimorskih_eradova.okadajenastupila stalna opasnostodTuraka,oni sepomiduzbo-eprijekepotrebe,prisile.MigracgesutijekomdrugepolovineXV. stoljecabileprisilomtesuuvjctovane Zivotnim idrugim opasnostima,medu kojimajei islamizacrjazbog nazodnostiprevlastiTurakauBiH.Akose dobroproanalizirajustatistidkipodaciiz vremena kadasuTurcitrBiH trajnonazodni,jasnosemoZeuoditidase osjetno smanjiobrojhrvatskog Livlja, posebiceugradskimnaseljima.Oni su otuda bili istisnutidolaskom Turaka i islamizacijomdomaieghrvatskogZivlja, naposeonogkojijepripadao,,krstjanimaCrkve bosanske".Gradska naseljauBiHsveviScpopunjavajuTurci i islamizirani domaii uglednici-vlastela.Novoprido5li Vlasipravoslavnevjere naseljavaju spraZnjenaeoskanaseljapa5rladkenastambekafune).NastajekrucijalnapromjenaurbanesredineStoie bitno utjecati na medukonfesionalne meduetnidkeodnose,dUe seposljedice idanas osjeiaju. Zato i uzroke najnovijihsukoba naprostorimaBiHtreba traLiti u dinjeniciSto sehrvatsko isrpsko stanovni5tvou veiembrojunastanilougradovima,Stose uBiH povijesnodrLalopovlasticomsamojcdnognaroda muslimanskog.Ne5to izrai,emje pomicanjehrvatskog pudanstvazgradovanajboljepotvrdujuturski izvortStogovoreopopisu pudanstvaa 1468.169.odinui.rte5tokasnije,popisiz16. stoljeia.Spomenutipopisiz 1468.169. odinc-svjedoci o osjetnoj promjenidemografskekonfesionalneslikeugradskirnpaiseoskimnaseljimaBiH.Takoeprimjerice,zabllje1enoa uFojniciZivc323 hrvatskeobitelji,s oko 1665stanovnika, Kre5evu229obiteljis l5l-slirella, u Visokom220obiteljis1125Litelja,uFodi196obitelji s 1050dusa.uVi5egradu5Bobitelji s 820stanovnika,GoraZdu 144obiteljis835Litelja,u Olovu 126obitelji s 660stanovnika, KraljevaSudeskaporonrc-popisubrojilaedva500 stanovnika,kojugodinu pruedolaskaTuraka.utomjernjestu Zivjelo preko900 Dubrovdana lioko1600stanorikakatolidkevjere.Navedenipopis zri(,a1empominjedaseradio zatedenonrtanju.stotukazuje a dinjenicudaedomaie hrvatskopudansti,'oobjegloztihmjcstabjeLeciLrpravcusjevcrau HrvatskulijuguuPrimorjci Dalniaciju.Takose223

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mmaric liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
skutorka59 liked this
matke28 liked this
PilipendaRistov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->