Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lidhja 5

Lidhja 5

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:

More info:

Published by: Lidhja Hoxhallarëve Të Shqipërisë on Oct 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2012

pdf

text

original

 
Lidhja 
ORGAN I LIDHJES SË HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
 
 Viti I - Nr 5
 
e premte 12 tetor 2012 / 26 Dhulkade 1433
Nga 
 
Ferh Ikbal
 Nga
Skl KondaKçiu
ëtë shkrim po e nis me një shprehje,që përdoret shpesh nga muslimanët:Feja është marrëdhënie ndërnjerëzore.Kjo shprehje edhe pse nuk është hadithka një domethënie të vërtetë. I DërguariMuhamed a.s. është dërguar mëshirë përtë gjithë njerëzimin. Ai është dërguar tek ne për të na nxjerrë nga errësira në dritë,nga errësira e idhujtarisë për në dritën ebesimit në një Zot të vetëm, nga errësira epadijes për në dritën e diturisë, nga errësira e padrejtësisë për në dritën e drejtesisë.Feja Islame është përshkruar nga Allahu iMadhëruar në Kuranin Famëlartë si një e emesme, një e e cila është sistem jetese, ështëmë se e mjatueshme për ndjekësit e saj, që tëngrihen e të lartësohen në majat më të larta të zhvillimit shpirtëror dhe atij material.Kjo e madhështore me këtë proetmadheshtor, i cili u dërgua për mbarënjerëzimin ka ardhur me këshilla, rregulla dhe parime të tilla, që kur muslimanët eparë i zbatuan dhe i bënë pjesë të pandarëtë jetës së tyre arritën të ishin të parët nëaspektin e zhvillimit shpirtëror dhe material. Ata ishin shembull i papërsëritshëm përhistorinë e njerëzimit, ngase nuk e shihnintë ndarë enë nga çdo aspekt i jetës së tyre,dhe ky ishte sekreti për një hark shkurtër kohor u bënë aktor ndërkombëtarnë kohën pas Proetit Muhamed a.s., dukembizotëruar mbi një pjesë të madhe botësme perandorinë islame.I Dërguari Muhamed a.s. erdhi që ta udhëheqë njerëzimin drejt besimit në njëZot të vetëm pa shok, erdhi që njerëziminta udhëheqë drejt moralit madhështorislam për të cilin Allahu i Madhëruar e ka lavdëruar në Kuran duke thënë: “Dhe ti (OMuhamed) je mbi një moral madhështor.”(El Kalem 4). Ai u dërgua për të përsosurmoralin njerëzor dhe është shprehur qartëkur ka thënë: “Unë nuk jam dërguarveçse për të përsosur moralin njerëzor.”(Buhari). Përsosja e moralit njerëzor arrihetnëpërmjet obligimeve të ndryshme islame,të cilat janë adhurime, punë shpirtërore, kanë në plan të parë bindjen ndaj KrijuesitMadhështor dhe gjithashtu ushtrimine shpirtit (me këto ibadete), që e çojnënjeriun drejt përsosmërisë së kërkuar. Ajoqë ndodh sot kur muslimanët e gjejnëveten në pozita të dobëta në një shoqëriku nuk arrijnë të jenë aktor për ndryshimpozitiv vjen për shkak se ata nuk kanë njëbotëkuptim të plotë dhe të qartë për enëislame dhe praktikimin e saj, si një sistem jetese ashtu siç edhe ai është. Ndoshta padashur me veprimet tona të përditshmee shohim enë si të ndarë nga veprimtaria  jonë, e cila në akt duhet bazuar e gjitha mbiparimet drejta islame. Ndoshta një tregtare shikon tregtinë e vet, si një aktivitet i cilika rregulla të veçanta pa lidhje me Islamintë vendosura ato nga tregtarët e mëparshëmme gjithë të mirat dhe të keqijat që kanë atorregulla. Ndoshta pa dashur ne mendojmëse Islami është vetëm në momentin kur ne jemi xhami, kur e alim namazin, dhekur dalim jashtë xhamisë mendojmë se bota 
Fq 5 /Bota Muslimane i kërkon OKB-së tadeklarojë islamofobinë si krimFq 7 /Udhëzuesi i haxhiut
LEBBEjKE aLLahUMME LEBBEjK 
LhSh  uron rrugë të mbrë të gtë xnvee lute e x të prnur tek allu  Mërur
është një botë tjetër shumë më e egër nga ajo realja, dhe ne duhet të zbatojmë rregulla të tjera, ku pa dashur biem pre’ e ayre qëthonë se jeta është lutë.Feja është sistem jetese dhe ajo përshintë gjithë aktivitetin tonë njerëzor, si brenda,ashtu dhe jashtë xhamise. Ajo ka ardhurqë këtë jetë ta bëjë të lumtur nëpërmjetzbatimit dhe ndjekjes së parimeve të sajhyjnore. Vënia e saj në jetë llon medaljen nga xhamia për tek vendi punësdhe i aktivitetit tonë ditor, ku kontaktime njerëzit është shumë i rëndësishëm,ku sjellja jonë dhe marrëdhëniet e krijuara me të tjerët është ajo çka tregon realisht sesa besimtarë jemi në të vertetë. Mundësia e testimit të vetvetes për masën e besimitështë më shumë jashtë xhamisë se sa brenda saj. Kur kthehemi ne xhami përt’u alur ne kulminojmë dhe kurorëzojmëveprimtarinë tonë prej besimtari, i cili eka të qartë se obligimet nuk janë nalja dhe objektivi, ashtu siç nuk mund të ketënga ana tjetër musliman të mirë praktik në marrëdhëniet ndërnjerëzore, larg obligimeve etare dhe parimeve të drejta islame. Nuk mund të kuptohet Islamisi teori pa praktikë. Nuk mund të jetënjë musliman i mirë nëse nuk është njënjeri i mirë zbatues i parimeve të shenjta islame, nuk mund të jetë një muslimani mirë nëse nuk është i edukuar dhe isjellshëm me njerëzit që e rrethojnë, edhenëse alet, edhe nëse agjëron. I Dërguarii Allahut ka treguar për një grua, se dotë jetë prej banorëve të xhehenemit ngasesillej keq me qinjët e saj, edhe pse alejdhe agjëronte, kurse nga ana tjeter ka thënë për një grua tjetër se do të jetë nga banorët e xhenetit vetëm se ajo sillej mirëme qinjët e saj. (Ibn Hibani) Obligimetetare, si namazi, agjërimi e kështu meradhë, përveç anës urdhërore hyjnore,së cilës i përgjigjet bindja njerëzore ka anën edukative ushtrimore, si ushqim ivazhdueshëm për shpirtin, ku nëse nuk zbatohen mirë rregullat dhe nuk u jepethaku i duhur, ato thjesht kthehen nëushtrime zike pa vlerë e pa shpërblim. Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “Nëtë vërtetë alja e namazit të ndalon nga tëkëqijat dhe të ndaluarat…” (El Ankebut45) “Do të ketë njerëz që kanë punuare lodhur shumë, por që do të hidhen nëzjarrin e xhehenemit.” (El Gashijeh 3-4),si dhe thënia e proetit Muhamed a.s.për agjërimin: “Ndoshta prej agjëruesveka prej atyre, që nga agjërimi nuk tojnëveçse urinë dhe etjen dhe alësi i namazit tënatës, veçse pagjumësinë.” (Ibn Maxheh).Nga këtu kuptojmë se Feja Islame nuk është teori apo mësim përmendësh iparimeve islame, por ai është sistem jetesei praktikueshëm dhe këtë e kanë dëshmuar
Etorl /
islm nxt mrrëënet nërnerëzore
brezat e parë. Ne muslimanët e sotëm nëseduam të jemi muslimanë të vërtetë duhettë rikonceptojmë në mënyrë të drejtë edhenjë herë enë islame në tërësi me parimete saj hyjnore, dhe të mundohemi t’i japimpërparësi gërshetimit midis obligimevedhe marrëdhënieve ndërnjerëzore në jetëne përditshme, sepse nuk ka vetëm Islamteorik dhe Islam praktik, por ka Islamtë vërtetë me parime hyjnore bazuar nëKuran dhe traditën e bukur proetike, tëcilat marrin jetë dhe shpirt, vetëm kur nei zbatojmë dhe i zbresim ato në realitetinku jetojmë. Feja është marrëdhëniendërnjerëzore, eja eshtë praktikë, sjellja dhe morali i shëndoshë është tregues përnjë besim të lartë, dhe morali dhe sjellja e ulët tregojnë për një besim të dobët. Nëund po e mbyll këtë shkrim me alëne imam Malikut, i cili ka thënë: “Fundii këtij ymeti do të ndreqet me çka undreqën të parët e tij”. Falënderimi itakon Zotit të botëve.
Fq 6 /Rënia e bllokut komunist dhe elitaboshnjake
Nga 
 
Fi MIFTaRI
 
Lidhja
/
Nr. 5 / 12 tetor 2012
2
LIDHJA HOXHALLARËVE TË SHQIPËRISË
Unaza e Re, Rruga: Teodor Keko mbi Alfa Bank, Tirane-Shqiperilidhjahoxhallareve@yahoo.com Tel & Fax: +355 (0)48320160
http://www.lidhjahoxhallareve.com
Bordi botues:
Justinian TopulliGenc PlumbiMustafa Tërniqi
Redaktor përgjegjës
Roald A. Hysa
Gazeta
Lidhja 
- e përtrejavshme
Puna në fushëne inxhinierisë dherastet kur përzihethallalli me haramin
-Nuk lejohet që pronarët myslimanë,të studiove që merren me hartimin eprojekteve ose rmave që merren mendërtim, të projektojnë ose ndërtojnëgodina, të cilat ngrihen për të zhvilluaraktivitete të ndaluara nga ana etare, sip.sh.: bare, salla bixhozi, dyqane pijeshalkoolike, objekte kulti ku zhvillohenadhurime shirku etj. Gjithashtu nuk lejohet që muslimanët marrin pjesë nësipërmarrje që kanë të tilla gjëra, këtupërjashtohet rasti kur kanë një ortak  jomysliman, ku është ai i cili e merr këtësipërmarrje si pronë dhe administrimdhe vetëm ai ton apo humb nga kjosipërmarrje. olerohen rastet e rralla dhe të tepër të kuzuara të elementëvetë ndaluar që kanë këto sipërmarrje,nëse për to nuk gjendet dikush tjetër jomysliman që të merret me të...-Nëse godina është ngritur për njëveprimtari që si bazë ka një aktivitet tëlejuar etarisht, por në të përzihen edhepak gjëra të ndaluara, jo si elementë bazëtë saj, por si elementë dytësor, atëherë kjogjë tolerohet, sepse këto gjëra janë mjattë përhapura dhe të pashmangshme, dukemos lënë këtu pa përmendur nevojën përpunë dhe vështirësinë për të gjetur nëkëto vende hapësira pune tërësisht hallallnë këtë ushë.-Lejohet të punohet në kompanitë qëmerren me projektimin e godinave apondërtimin e tyre edhe nëse në punët etyre ka përzierje të hallallit me haramin,me kusht që ai që punon në këtokompani tu shmanget punëve që kanëtë bëjnë drejtpërdrejtë me aktivitetin endaluar etarisht, siç janë projektimi dhendërtimi i bareve, kazinove, objektevekulti shirku etj.-Nëse punonjësit mysliman në këtokompani i ngarkohet si punë projektimiapo ndërtimi i godinave që zhvillojnëaktivitet të ndaluar dhe ai e ka tëpamundur t’i shmanget kësaj pune endërkohë nuk ka gjetur alternativë tjetërku të punoj, tolerohet për të që të merretme këtë punë për shkak të nevojës, nësekjo punë nuk është e shpeshtë, por meraste të rralla. Në rast se kjo veprimtariku përshihen punë të ndaluara ështëe shpeshtë dhe ky punonjës e ka tëpamundur tu shmanget atyre, e ka sidetyrë të kërkojë një punë tjetër më tëpastër për të ardhurat e tij dhe më tëkënaqshme për Zotin, kështu që ky njeri e ka si detyrë që në këtë periudhëtransitore të pastrojë pasurinë e tij nga 
Fetv /
 
 asmble e jurstëveMuslmnë të amerkës
të ardhurat që përtohen nga aktiviteti indaluar etarisht.
Burimi: http://amjaonline.org/2007/11/ decisions-and-recommendations-o-amjas- fth-annual-convention/ 
Rreth punës në disa veprimtari tregtare
1. Hapja e lialeve të dyqaneve qëshesin ushqime që përmbajnë edheharame.- Nuk lejohet për myslimanin të kërkojhapjen e një liali tregtar, për shitjene mallrave ushqimore që përmbajnëushqime ose pije të ndaluara etarisht,vetëm në rast se ai si lial kuzohet nëshitjen e ushqimeve të lejuara.- Nëse kompanitë që japin të drejtëne të qenin lial i tyre nuk pranojnë të japin drejtën për shitjen e vetëm disa prej mallrave të tyre, por në këtë rastështë e mundur që këto prodhime tëndaluara etarisht t’i marrë përsipër njëortak jomysliman, i cili nuk i konsideronato si të ndaluara, ne nuk shohim ndonjëndalesë në këtë drejtim, por me kushtqë vetëm ortakut jomysliman t’i takojëpasuria dhe administrimi i këtij llojmalli, po ashtu edhe timi dhe humbja,gjithashtu duhet të vendoset një ndarjezike e dukshme ndërmjet këtyre dy lloj mallrash, për të shmangur kështukonuzionin dhe konfiktin.- Nëse dikush bëhet pjesë e një kontratetregtie, për të qenë lial i një kompanie ecila shumicën e mallrave i ka hallall, porqë shet edhe ushqime dhe pije të ndaluara etarisht, jemi të mendimit se kontrata për të qenë lial mund të vazhdohet nëserespektohen këto kritere:1. Aktiviteti i këtij liali nuk duhet tëpërshihet në tregtimin e pijeve alkoolikeqotë kjo edhe në sasi të vogla.2. ë bëhen përpjekje maksimale mekompaninë pronare që të liroj këtë lialnga detyrimi për të tregtuar mallra haram.3. ë pakësojë sa të jetë e mundurtregtimin dhe promovimin e mallraveharam.4. ë jenë jomysliman ata që kanëkontakt dhe merren me përgatitjen eshitjen e mallit haram.5. ë largohet nga pasuria e tuar nga shitja e mallit haram shuma përkatëse dhetë shpenzohet në çështje bamirësie.2. Bankomatet- Lejohet dhënia me qira e vendit përvendosjen e bankomateve AM, sepsekëto aparatura në pjesën dërmuese të tyrepërdoren për tërheqjen e shpejtë të paravenga numrat e llogarive personale.- Lejohet për tregtarin që koston emallit të shitur ndaj klientëve të tij ta marrë nëpërmjet kartave të kreditit, sepsekostoja e mallit e marrë në këtë mënyrëështë e lejuar.3. Puna në dyqanet e argjendarisëI lejohet myslimanit që të investojëose punojë në dyqanet e argjendarisë,me kusht që shkëmbimi që duhet tëbëhet dorë më dorë të respektohet, si dhebizhuteritë që shiten të mos përmbajnëstatuja ose simbole të eve dhe besimeveqë bien ndesh me Islamin.4. Puna në dyqanet që ndodhen nëstacionet e karburantitNuk i lejohet myslimanit i cili ka investuar ose punon në dyqanet qëndodhen pranë stacioneve të karburantitose në vende të tjera, të merret me shitjetë biletave të lotarive apo çdo lloj malliharam që shitet zakonisht nëpër këtovende. Ndërsa për sa i përket dhëniesme qira të këtyre dyqaneve, që ndodhenpranë stacioneve të karburantit,personave të cilët shesin mallra që nëshumicën e tyre janë të lejuara, por kanëedhe disa mallra haram, nuk mendojmëse kjo kontratë është e ndaluar etarisht,sepse kontrata është nënshkruar për njëshërbim të lejuar, ndërsa gjynahun nëkëtë rast për sendet haram e mbart vetëmqiramarrësi.
Burimi: http://amjaonline.org/2007/11/ decisions-and-recommendations-o-amjas- fth-annual-convention/ 
Puna në kompanitëe sigurimit
- Sigurimi është një nga çështjetbashkëkohore për të cilin kanë olurdijetarët e sotëm të etvasë, si nënivel individual ashtu edhe në nivelinstitucionesh dhe akademish.- Sigurimi është i ormave tëndryshme: disa nga këto orma lejohendhe disa janë të ndalura, siç ka edheorma të tjera që janë objekt i opinionevetë ndryshme (ixhtihadeve) ndërmjetdijetarëve.- Gjykimi në lidhje me punën në këtoinstitucione lidhet me gjykimin që marrinvetë këto kontrata sigurimi. Kontratat qëgjykohen si të vleshme (nga ana etare),puna në këto institucione lejohet, ndërsa ato që nuk konsiderohet të tilla, puna nëto nuk lejohet, siç nuk lejohet po ashtuedhe mbështetja e tyre.- Në themel sigurimi (nanciar)është një sistem i bazuar në orimin enjë shërbimi të dobishëm, të solidaritetitdhe bamirësisë. Me këtë kuptim dhenë këtë kontekst, ai është një nga vleratthemelore islame,nëse i përmbahet nëorganizim, kontrata dhe investim tëondeve të tij rregullave të Sheriatit. Nëakt nuk do të ishte e tepruar të thuhet se,nëse sigurimi zhvillohet në këtë kontekstduke pasur parasysh edhe realitetin ku jetojmë, ai të jetë një detyrim komunitar(ard kiajeh).- Sot në kohën tonë sistemet esigurimit dhe kontratat e tyre janë tëllojeve të ndryshme, kemi kontrata sigurimi të karakterit tregtar, shoqërordhe të bashkëpunimit reciprok (mutualinsurance). Për çdo njërin prej tyre ka njëgjykim të veçantë.- Gjykimi bazë për sa i përket sigurimitme karakter tregtar, i rregulluar nga ligjete sigurimit tregtar dhe i praktikuar nga oruesit e sigurimeve tregtare (ku në këtërast kompania e sigurimit është partnerreal në kontratë dhe është e detyruartë paguajë personin e siguruar në rastse ndodh dëmi i objektit të siguruar,kundrejt një pagese kse nga i siguruarigjatë gjithë periudhës së sigurimit) ështëse të tilla kontrata janë të pavleshme(etarisht), sepse ato ndërtohen mbi diçka të pasigurt dhe elementë të panjohur (qëi përkasin të ardhmes garar uel xhehale)si dhe elementë të tjerë të pavleshëm.ë tilla sigurime nuk lejohen, përveçrasteve kur të detyron ligji apo përnevoja jetësore (p.sh. mbajtja e makinës)të cilat marrin gjykim të ngjashëmme domosdoshmërinë. ë punosh nëmarketingun e këtyre kontratave apo tu japësh atyre asistencë është e palejuar, mepërjashtim të rasteve të domosdoshmeapo të një nevoje të përgjithshme,raste këto që marrin të njëjtin gjykimsi domosdoshmëria. Ai i cili detyrohettë punojë në këtë sektor duhet ketëgjithmonë parasysh synimin për tularguar nga kjo punë në momentin më tëparë që i mundësohet kjo gjë.- Për sa i përket sigurimeve shoqërore,që nuk kanë si synim timin, porkanë si qëllim përkrahjen sociale aposhëndetësore për përtuesit dhe janënën vartësi –zakonisht- të shtetit apo tëkompanive dhe institucioneve publike,të cilat operojnë duke mbajtur njëpërqindje të caktuar nga rroga njerëzvetë punësuar apo edhe duke i shtuar ose jo një përqindje nga ana e tyre kësajrezerve, gjatë gjithë kohës që ky njeriështë në marrëdhënie pune, atëherëkjo është e lejuar. Lejohet të përtohetnga ky lloj sigurimi si dhe të punoshnë institucionet që merren me të oseme marketingun e tij, sepse në tërësiky aktivitet bazohet mbi diçka të lejuar.Por duhet pasur parasysh se në tilla raste duhen shmangur praktika të tilla të palejuara, si p.sh. investimi i këtyreondeve në projekte kreditore (përtimme kamatë) dhe të ngjashme me të.- Siguracioni Islam (që i ngjan nëdisa aspekte sigurimit të bashkëpunimitreciprok apo kooperativë) bazohet mbidhurimin, bashkëpunimin dhe përtimine ndërsjellët. Kompania në këtë mes luanrolin e agjentit administrues të procesevetë sigurimit dhe të sipërmarrësit tëondeve të tij. Kjo është një kontratë elejuar nga ana etare ndaj dhe lejohettë përtosh prej saj dhe të punosh nëinstitucionet që merren me të, nëse atorespektojnë të gjitha rregullat e tjera tëesë në lidhje me investimin e ondeve tësigurimit.
Burimi: http://amjaonline.org/2007/11/ decisions-and-recommendations-o-amjas- fth-annual-convention/ 
 
Nr. 5 / 12 tetor 2012
 
/
 
Lidhja
3
N
uk ka dyshim se ne si krijesa ka-lojmë një jetë të mbushur mendodhi dhe situata ku shumë prej të cilave janë të paparashikueshme, sepse ne nuk edimë gajbën. Shpesh herë ndodhemi keq,herë të tjera na godasin atkeqësi, si dhevazhdimisht kemi nevojë për diçka e cila do të na ndihmojë të ecim drejt Allahut;të gjitha këto kanë nevojë për një cilësi tëmadhe e cila duhet të jetë prezent tek çdonjëri prej nesh, dhe kjo cilësi është durimi. Allahu na ka treguar për këtë realitet,na ka bërë të qartë se sa kemi nevojë përdurim dhe gjërat me të cilat ne do të për-ballemi: “Ju, me siguri, do të sprovoheninë pasurinë e në jetën tuaj dhe do të dëg- joni shumë yerje nga popujt që iu ështëdhënë Libri para jush, si dhe nga paganët.Por, nëse ju duroni dhe ruheni (nga të kë-qijat), atëherë kjo është vërtet përcaktuesee çështjeve”. Durimi është pjesë e besimittonë, sepse me anë të tij ne i përmbahe-mi urdhrave të Allahut, kuzohemi nga ndalesat e ij dhe i bëjmë ballë të paprit-urave të kaderit. Allahu për shkak të kësajvlere që ka sabri dhe domosdoshmërisësë tij na drejtohet e thotë: “O besimtarë!Kërkoni ndihmë për veten nëpërmjetdurimit dhe namazit! Në të vërtetë, Al-lahu është me të duruarit.” Nëse të godetnjë dhimbje, mos mendo se je i vetëm, tisigurisht që ke ku të marrësh shembull,nëse sprovohesh me atkeqësi, do të gjeshhistori të atilla që do të japin zemër dhekurajë për të duruar. Kurrë mos mendo sedurimi është cilësi e cila kërkohet vetëmprej teje; jo nuk është kështu, të gjithëduhet të durojmë, madje kjo gjë i ështëkërkuar edhe njeriut dhe krijesës më tëlartë Muhamedit -alejhi selatu ue selam:“Prandaj, ti bëhu i durueshëm (o Mu-hamed), ashtu siç kanë duruar me këm-bëngulje të dërguarit e vendosur”. Nësevëlla dhe ti o motër ke marrë përsipër tëtosh njerëzit në enë e Allahut, por kehasur në mosdëgjim, moskokëçarje apodhe injorim, të them duro, bëj pak durimnga durimi i Nuhut -alejhi selam, i ciliplot 950 vite duroi arrogancën, sharjetdhe oendimet e popullit të tij. “Ai tha:“O Zoti im, unë e thirra vërtet popul-
Oz  sprtt /
 
Të mësomë të bëmë urm
lin tim natë e ditë, por thirrja ime edhemë tepër i largoi (nga e vërteta). Sa herë,që i thirrja për t’i alur i, ata shtiningishtërinjtë në veshë dhe mbuloheshinme petkat e tyre, duke këmbëngulur memendjemadhësi (në mosbesim). Pastaj ithirra me zë të lartë. Më pas ua shpalla edhe botërisht, edhe shehurazi”. Porkush ishte përundimi i këtij durimi kaqtë gjatë: “Kështu, Ne e shpëtuam atë dheata që ishin me të në barkën plot, kurse tëtjerët që mbetën pas, i undosëm”. Nëseke humbur vendin e punës, të humbipasuria apo një sëmundje e vështirë ka kapluar trupin tënd, të them duro, bëjpak durim nga durimi i Ejubit të cilit ihumbi gjithçka që kishte, ëmijë, pasurie pozitë. E kur Allahu pa ke ai durim evendosmëri, iu përgjigj. “(Kujtoje) Eju-bin, kur iu lut Zotit të vet: “Mua më ka goditur atkeqësia e i je më mëshiruesii mëshiruesve!” Ne iu përgjigjëm atij, ia larguam mjerimin që kishte dhe ia kthy-em amiljen të dyshuar në numër. (Këtëe bëmë) nga mëshira Jonë dhe që të jetëpërkujtesë për ata që Na adhurojnë.” Nësepërballesh me probleme nanciare, vuannë brendësinë tënde kur sheh se ëmijëte tu nuk ushqehen si të tjerët, duro; bëjpak durim nga durimi i njeriut më të mirëtë cilit i bën embargo dhe e izoluan përtre vjet me radhë aq sa njerëzit që ishinme të, të rritur e ëmijë hanin edhe gjethepemësh në mesin e shkretëtirës. Bëj pak nga durimi i Proetit tënd në shtëpinë etë cilit kishte raste që për një muaj rreshtnuk ndizej zjarri, e ushqimi i të cilit ishinhurmat dhe uji. Nëse njerëzit e tu më tështrenjtë të kthejnë krahët, jo për ndonjëtë keqe që mund ta kesh bërë, ti sërish bëjdurim, bëj pak durim nga durimi i Jusut-alejhi selam- të cilin vëllezërit e hodhënnë pus dhe e shitën si skllav, i cili qëndroinë burg për vite me radhë thjesht për njëakuzë të rreme e jo për ndonjë krim që aie kishte bërë. Bëj durim dhe mbështetutek Allahu, se Ai padyshim do të nxjerrëngadhënjimtarë ashtu sikur nxori dhe Ju-sun. Nëse të humb i aërmi apo drita ezemrës tënde -ëmija yt- bëj durim; bëjpak durim nga durimi i Jakubit -alejhi se-lam- kur i humbi biri i tij, edhe në këtëgjendje ai tha: “Unë po bëj durim Allahuti kërkoj ndihmë kundër asaj që po tregoni ju”. Nëse dikush padrejtësisht akuzonnë nderin tënd, apo amiljes tënde, bëjdurim; bëj pak durim nga durimi i nënëssë besimtarëve Aishes të cilën hipokritëte akuzuan për gjëra të pahijshme. Bëjdurim dhe mbështetu Allahut, e të jesh isigurt se Allahu do ta nxjerrë të vërtetënnë shesh, ashtu sikur e nxori edhe për Aishen. Nëse amilja të braktis për shkak të esë tënde, për shkak se ti kërkon të jeshrob i denjë i Allahut, bëj durim; bëj pak durim nga durimi i Mus’ab ibn Umejrit,apo Umu Habibes vajzës së Ebu Suanit,mos u thyej, ec përpara e të jesh i sigurt seke për të arritur atë që ata arritën. Nëse di-kush kërkon të vër në provë besimin tënd,apo kërkon që të shuaj besimin tonë, le tëbëjmë durim e ta përballojmë këtë situatëme iman e bindje në ndihmën e Allahut.ë bëjmë durim siç bënë muslimanët eparë, nëna e Jasirit dhe babai i tij; bëni
Përgatiti 
:
bedr HaxHIu
pak durim nga durimi i Bilalit apo siç bëriProeti me të gjithë muslimanët e parë. ë jesh i sigurt se çdo gjë që të ndodhë, edhesikur ti më të mos ekzistosh, kjo është e e Allahut e Ai ka vendosur t’i japë ngadhën- jimin asaj. “O besimtarë! Bëhuni du-rueshëm dhe nxiteni njëri-tjetrin të jenitë tillë; bëhuni të vendosur dhe vigjilentë(në vepra të mira dhe në ruajtjen e kujve)dhe kijeni rikë Allahun, që të shpëtoni!”IILe të bëjmë durim sepse Proeti -salal-lahu alejhi ue selem- ka thënë: “Durimiështë gjysma e besimit”. “Durimi ështëdritë”. “Nuk i është dhënë dikujt dhuratëmë e mirë se durimi”. Le të bëjmë durimse Allahu i do durimtarët dhe është me ta,madje Ai për ta jep shpërblim pa masë.“Përgëzoji të duruarit, të cilët, kur i godetndonjë atkeqësi thonë: “ë Allahut jemidhe vetëm tek Ai do të kthehemi!” Ata dotë shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre; ata janë në rrugën e drejtë!”
 A 
bdullah Ibën Amër ibën Asi na përcjell, se Pejgamberi, sal-lallahualejhi ue selem, e lexoi Fjalën e Allahut,që tregon për Ibrahimin, alejhi selam, kuthuhet: “Zoti im! Ata vërtet i shmangin(nga rruga e drejtë) shumë njerëz. E kushmë respekton mua, ai është i imi (në e),e kush më kundërshton mua, atëherë i je që al dhe që mëshiron.” (Ibrahim: 36),kurse Isa, alejhi selam, ka thënë: “Nëse idënon ata, në të vërtetë ata janë robërite u, e nëse ua al atyre, i je i Gjithë-uqishmi, i Urti.” (Maide: 118). AtëherëPejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem,ngriti duart e tij dhe u lut: “O Zot, umetiim, umeti im...” dhe pastaj lloi të qajë. Allahu pastaj tha: “O Xhibril, shko tek 
dUaja E PEjGaMBERiT, sl-llu le ue selem, PËRUMETiN dhE TË QaRËT E Tij NGa dhEMBShURia PËR Ta 
Muhamedi dhe pyete pse qan,- edhe pse Allahu është i Gjithëdijshëm për të. Xhi-brili erdhi dhe e pyeti. Pastaj i tregoi Al-lahut edhe pse Ai e dinte shkakun. Zoti ja ktheu: “O Xhibril, shko tek Muha-medi dhe thuaji: “O Muhamed... Ne dotë kënaqim (me gjykimin, sjelljen, aljentonë, etj.) në umetin tënd dhe assesi nuk do të mërzisim tek ata.”Këtë hadith e shënon vetëm imamMuslimi me nr: 497.Komentimi:Në këtë hadith përmenden alët e dy pejgambereve të Allahut, Ibrahimit dheIsait, të cilët u lutën për umetet e tyre.Hadithi përmbledh në vetvete shumëdobi të rëndësishme:1-Dhembshuria e madhe që Pejgam-beri Muhamed, sal-lallahu alejhi ue se-lem, kishte për umetin e tij. Interesimi itij për umetin, për sjelljen e mirësive deritek ta, etj.2-Ngritja e duarve gjatë bërjes së lu-tjeve-duave.3-Përgëzimi i madh, që i bëri Allahukëtij umeti, duke treguar se Allahu do t’u japë aq shumë mirësi sa Muhamedi, sal-lallahu alejhi ue selem, do të kënaqet mekëtë gjë. Ky hadith që përmend këtë pjesëtë undit të tij është prej haditheve mëshpresëdhënëse për Umetin Islam.4-Hadithi tregon pozitën e lartë që ka Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, tek Zoti.5- Dashuria dhe butësia e madhe e Alla-hut, që ka për Muhamedin, sal-lallahu alejhiue selem, pasi ka dëshirë që të dërguarin eij ta kënaqë, ashtu si është më e mira.6- Dërgimi i Xhibrilit, alejhi selam,për ta pyetur tregon se Allahu dëshironme çdo kusht ta gëzojë Pejgamberin tonë,sal-lallahu alejhi ue selem, duke i dhuruargjëra me të cilat ai gëzohet.7- Ky hadith është i ngjashëm meFjalën e Allahut në Kuran: “E Zoti yt do tëtë japë ty, e ti do të kënaqesh.” (Duha: 5).(Sahihu Muslim me koment të Neve-viut. Vëllimi 3, q. 73-74. Shtëpia botuese:“Dar Marie-Bejrut-botimi 7, viti 2000”)
Përshtati:Lulzim Memet Susuri 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->