Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Ringkas Edu3108

Nota Ringkas Edu3108

Ratings: (0)|Views: 7,038|Likes:
Published by ejat_mu89

More info:

Published by: ejat_mu89 on Oct 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

 
NOTA EDU3108BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATUPROFESION
 
1) Pengenalan;
 - Kamus Dewan (2005)
 –
suatu bidang pekerjaanyang memerlukan pendidikan, kecekapan sertakemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.- Profesion juga merujuk kepada suatupekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yangpenting.
2) Ciri-ciri Profesion;
 - Merupakan perkhidmatan yang unik danpenting dengan matlamat yang jelas untukmasyarakat dan negara.- Pekerja menggunakan banyak keupayaan dankebolehan intelek semasa memberiperkhidmatan.- Pekerja mendapat latihan khusus dalamsesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikutsatu tempoh masa tertentu.- Pakar dalam bidang pekerjaan .- Mempunyai kuasa autonomi semasamenjalankan tugas.- Mementingkan mutu perkhidmatan.- Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjarandalam menjalankan tugas.- Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasiyang berkuasa menentukan kemasukan,mengawal mutu dan penyingkiran ahli.- Mematuhi kod etika profesion
3) Konsep Profesional;
 - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalamkalangan ahli dalam suatu profesion.- Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalamsuatu profesion:a) penguasaan ilmu yang mendalamb) kecekapan dan kepakaran dalam bidangc) kod etikad) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatuprofesion oleh masyarakat untuk beroperasi.
4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan;
 - Perguruan
 –
diertikan sebagai pengajaran(Kamus Dewan,1989)- Keguruan
 –
diertikan sebagai perkara yangberkaitan dengan guru seperti peranan, tugasdan kelayakan sebagai guru (K.Dewan,1989).
5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL
 Guru Profesional;- Mempunyai latihan ikhtisas dalam LatihanPerguruan.- Mempunyai autonomi menentukan kaedahmengajar dalam bilik darjah.- Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kodetika sebagai panduan dalam segala aktivitiprofesional.- Guru adalah pakar dalam pendidikan.- Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yangpenting kepada indidvidu dan negara.Guru Non Profesional;- Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth:guru sandaran, guru sementara- Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruantidak sukar dan tidak banyak persaingan.- Autonomi guru adalah terhad.- Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untukmemecat guru sekiranya guru tersebut tidakmematuhi kod etika.- Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahlikesatuan
6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul ShukorAbdullah,1998);
 - Bersikap profesional- Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori- Berilmu- Patuh dengan Kod Etika.- Bermoral- Sentiasa berusaha meningkatkan kualitipengajaran- Prihatin terhadap murid dan ibubapa- Berkebolehan menilai kekuatan dankelemahan murid.- Mempunyai kemahiran yang sejajar dengantuntutan semasa.-
Memastikan suasana ‘guru mengajar muridbelajar’ dalam bilik darjah.
 -
Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya
murid mempunyai kekuatan ilmu,berpersonaliti sihat dan serba boleh.- Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.- Mempertahankan martabat profesionnya.- Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan,bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.
 
7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002);
 - Dorongan oleh misi dan passionate- Positif dan benar- Guru sebagai pemimpin- With-it-ness- Gaya- Kepakaran dalam motivasi- Keberkesanan pengajaran- Pembelajaran kandungan- Pintar- Celik minda
8) Model Guru Profesional -MohamadSani,1998) ;
 Sahsiah
• Bertaqwa
 
• Berakhlak
 
• Berperibadi mulia
 
• Komitmen
 
• Bersopan
 
• Positif 
 
Berkepimpinan
 
• Budaya ilmu
 Ketrampilan
• Merancang & mengurus p & p
 
• Memilih strategi
 
• Kemahiran teknologi
 
• Kemahiran generik
 
• Kemahiran kaunseling
 
• Menilai p & p
 Ilmu
• Isi kandungan
 
• Pedagogi
 
• Bahan
 
• Kaedah
 
• Teknologi
 
9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut:
 - Kaedah mengajar- Kawalan sosial di sekolah- Kawalan disiplin murid- Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid- GERKO- Pembimbing kepada murid
BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITIKEGURUAN
 
1.Konsep Etika
 - sistem tingkah laku kumpulan manusia /organisasi.- nilai moral yang baik / buruk- masyarakat menganalisis, menilai, sama adamengikut peraturan yang telah ditetapkan.- guru perlu menjaga kod etika demi status,akhlak dan maruah.
2) Kod Etika Keguruan
 Tanggungjawab terhadap pelajar- mengutamakan kebajikan dan dankeselamatan pelajar- bersikap adil terhadap pelajar- merahsiakan maklumat ikhtisas- membimbing /mengajar pelajar tanpasebarang bayaran- menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dantingkah laku- memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisasTanggungjawab terhadap ibu bapa- Menghormati tanggungjawab ibu bapaterhadap anak-anak mereka.- Mewujudkan hubungan yang mesra dankerjasama.- Mengganggap semua maklumat yang diberiibu bapa sulit.- Memberi maklumat kepada ibu bapa demikepentingan anak-anak mereka.- Mengelakkan daripadamenggunakan/dipengaruhi oleh kedudukansosial/ekonomi ibu bapa.Tanggungjawab terhadap masyarakat dannegara- Tidak menyebarkan ajaran yang bolehmerosakkan pelajar, masyarakat atau negara- Memupuk sikap dan nilai supaya menjadiwarganegara yang taat setia, bertanggungjawab- Menghormati masyarakat tempat berkhidmat- Menggalakkan kerjasama dan persefahamanantara guru dengan ibu bapa, institusipendidikan dengan masyarakat.- Berpegang pada tingkah laku yang sopan danditerima masyarakat.
 
 Tanggungjawab terhadap rakan sejawat danprofesion- Mengelakkan diri daripada membuatkenyataan yang boleh mencemarkan nama baikrakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yangboleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.- Berusaha menunaikan tanggungjawab.- Sentiasa membantu rakan yang baru dalamprofesion perguruan.- Sentiasa mengawasi diri supaya tidakmencemarkan nama baik profesion perguruan.- Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
3) Akauntabiliti Guru
;Konsep- Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu- Tanggungjawab kepada profesion perguruan- Leslie Kaplan & William Owings (2001),akauntabiliti guru sebagai;
kualiti guru
kualiti pengajaran.Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan- Berilmu pengetahuan dan berkemahiranmenyampaikan maklumat.- Kemahiran interpersonal.- Membentuk soalan penilaian.- Pengurusan bilik darjah- Memotivasikan pelajar- Pengurusan disiplinAkauntabiliti terhadap murid-murid dan ibubapa- Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.- Mengutamakan kebajikan dan keselamatanmurid-murid.- Bersikap adil dengan setiap murid.- Membimbing murid-murid tanpa mengenakansebarang bayaran.- Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Akauntabiliti terhadap profesion- Melaksanakan aktiviti kurikulum dankokurikulum.- Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.- Membantu rakan sejawat- Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yangmencemarkan profesion perguruan.Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara- Menjalankan tugas menyebarkan cita danmatlamat FPN dan RN.- Memupuk nilai murni yang sesuai denganmasyarakat berbilang kaum.- Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyatMalaysia.- Mengeratkan persefahaman dengan ikhlasdalam kalangan ibu bapa- Memberi sumbangan sukarela kepada negara.
4) Integriti Guru
 - Integriti bermaksud wholeness ataucompleteness- kesempurnaan- Nillsen 2004, bermaksud keikhlasan dankejujuran- Institut Integriti Malaysia- kualiti yg wujudsecara keseluruhan dan padu kepada individudan organisasi- Berlandaskan etika dan pencerminan etikadalam tindakan sehari-hari- Integriti guru bermaksud guru perlumelaksanakan amanah dan kuasa yangdipertanggungjawabkan menurut kepentinganumum.- Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesiondan Piagam Pelanggan demi mewujudkanbudaya kerja organisasi yang bersistem.- Guru yang berintegriti akan melaksanakantugasnya dengan amanah dan mempunyaikeprihatinan serta penuh kasih sayang kepadapelajar- Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlasmampu merancang p&p yang terbaik
 
BAB 3 ISU ETIKA GURU
 
Maksud etika :
 -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaanadab tertib dalam pergaulan
Maksud Etika Guru :
 - Suatu sistem yang diatur sebagai panduanuntuk diikuti oleh guru supaya guru salingmenghormati, mempunyai kesantunan,kepedulian terhadap profesionnya serta bolehmenguruskan kehidupan dengan baik
Etika perlu dalam profesion perguruan :
 - Supaya segala tindakan guru dilihat telahmenjaga kepentingan masyarakat yang

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
Norhasiah Ahmad liked this
mc' ya liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
fazlin90 liked this
kassturi liked this
Nad Nadz liked this
cecupak liked this
Amirah Nabila liked this
josephkondo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->