Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
95Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Ringkas Edu3108

Nota Ringkas Edu3108

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,756 |Likes:
Published by ejat_mu89

More info:

Published by: ejat_mu89 on Oct 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2014

pdf

text

original

 
NOTA EDU3108BAB 1 KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATUPROFESION
 
1) Pengenalan;
 - Kamus Dewan (2005)
 –
suatu bidang pekerjaanyang memerlukan pendidikan, kecekapan sertakemahiran yang tinggi dan latihan yang khas.- Profesion juga merujuk kepada suatupekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yangpenting.
2) Ciri-ciri Profesion;
 - Merupakan perkhidmatan yang unik danpenting dengan matlamat yang jelas untukmasyarakat dan negara.- Pekerja menggunakan banyak keupayaan dankebolehan intelek semasa memberiperkhidmatan.- Pekerja mendapat latihan khusus dalamsesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikutsatu tempoh masa tertentu.- Pakar dalam bidang pekerjaan .- Mempunyai kuasa autonomi semasamenjalankan tugas.- Mementingkan mutu perkhidmatan.- Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjarandalam menjalankan tugas.- Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasiyang berkuasa menentukan kemasukan,mengawal mutu dan penyingkiran ahli.- Mematuhi kod etika profesion
3) Konsep Profesional;
 - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalamkalangan ahli dalam suatu profesion.- Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalamsuatu profesion:a) penguasaan ilmu yang mendalamb) kecekapan dan kepakaran dalam bidangc) kod etikad) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatuprofesion oleh masyarakat untuk beroperasi.
4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan;
 - Perguruan
 –
diertikan sebagai pengajaran(Kamus Dewan,1989)- Keguruan
 –
diertikan sebagai perkara yangberkaitan dengan guru seperti peranan, tugasdan kelayakan sebagai guru (K.Dewan,1989).
5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL
 Guru Profesional;- Mempunyai latihan ikhtisas dalam LatihanPerguruan.- Mempunyai autonomi menentukan kaedahmengajar dalam bilik darjah.- Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kodetika sebagai panduan dalam segala aktivitiprofesional.- Guru adalah pakar dalam pendidikan.- Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yangpenting kepada indidvidu dan negara.Guru Non Profesional;- Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth:guru sandaran, guru sementara- Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruantidak sukar dan tidak banyak persaingan.- Autonomi guru adalah terhad.- Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untukmemecat guru sekiranya guru tersebut tidakmematuhi kod etika.- Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahlikesatuan
6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul ShukorAbdullah,1998);
 - Bersikap profesional- Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori- Berilmu- Patuh dengan Kod Etika.- Bermoral- Sentiasa berusaha meningkatkan kualitipengajaran- Prihatin terhadap murid dan ibubapa- Berkebolehan menilai kekuatan dankelemahan murid.- Mempunyai kemahiran yang sejajar dengantuntutan semasa.-
Memastikan suasana ‘guru mengajar muridbelajar’ dalam bilik darjah.
 -
Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya
murid mempunyai kekuatan ilmu,berpersonaliti sihat dan serba boleh.- Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.- Mempertahankan martabat profesionnya.- Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan,bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.
 
7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002);
 - Dorongan oleh misi dan passionate- Positif dan benar- Guru sebagai pemimpin- With-it-ness- Gaya- Kepakaran dalam motivasi- Keberkesanan pengajaran- Pembelajaran kandungan- Pintar- Celik minda
8) Model Guru Profesional -MohamadSani,1998) ;
 Sahsiah
• Bertaqwa
 
• Berakhlak
 
• Berperibadi mulia
 
• Komitmen
 
• Bersopan
 
• Positif 
 
Berkepimpinan
 
• Budaya ilmu
 Ketrampilan
• Merancang & mengurus p & p
 
• Memilih strategi
 
• Kemahiran teknologi
 
• Kemahiran generik
 
• Kemahiran kaunseling
 
• Menilai p & p
 Ilmu
• Isi kandungan
 
• Pedagogi
 
• Bahan
 
• Kaedah
 
• Teknologi
 
9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut:
 - Kaedah mengajar- Kawalan sosial di sekolah- Kawalan disiplin murid- Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid- GERKO- Pembimbing kepada murid
BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITIKEGURUAN
 
1.Konsep Etika
 - sistem tingkah laku kumpulan manusia /organisasi.- nilai moral yang baik / buruk- masyarakat menganalisis, menilai, sama adamengikut peraturan yang telah ditetapkan.- guru perlu menjaga kod etika demi status,akhlak dan maruah.
2) Kod Etika Keguruan
 Tanggungjawab terhadap pelajar- mengutamakan kebajikan dan dankeselamatan pelajar- bersikap adil terhadap pelajar- merahsiakan maklumat ikhtisas- membimbing /mengajar pelajar tanpasebarang bayaran- menunjukkan cara berpakaian, pertuturan dantingkah laku- memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisasTanggungjawab terhadap ibu bapa- Menghormati tanggungjawab ibu bapaterhadap anak-anak mereka.- Mewujudkan hubungan yang mesra dankerjasama.- Mengganggap semua maklumat yang diberiibu bapa sulit.- Memberi maklumat kepada ibu bapa demikepentingan anak-anak mereka.- Mengelakkan daripadamenggunakan/dipengaruhi oleh kedudukansosial/ekonomi ibu bapa.Tanggungjawab terhadap masyarakat dannegara- Tidak menyebarkan ajaran yang bolehmerosakkan pelajar, masyarakat atau negara- Memupuk sikap dan nilai supaya menjadiwarganegara yang taat setia, bertanggungjawab- Menghormati masyarakat tempat berkhidmat- Menggalakkan kerjasama dan persefahamanantara guru dengan ibu bapa, institusipendidikan dengan masyarakat.- Berpegang pada tingkah laku yang sopan danditerima masyarakat.
 
 Tanggungjawab terhadap rakan sejawat danprofesion- Mengelakkan diri daripada membuatkenyataan yang boleh mencemarkan nama baikrakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa.- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yangboleh menjejaskan kecekapan sebagai guru.- Berusaha menunaikan tanggungjawab.- Sentiasa membantu rakan yang baru dalamprofesion perguruan.- Sentiasa mengawasi diri supaya tidakmencemarkan nama baik profesion perguruan.- Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.
3) Akauntabiliti Guru
;Konsep- Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu- Tanggungjawab kepada profesion perguruan- Leslie Kaplan & William Owings (2001),akauntabiliti guru sebagai;
kualiti guru
kualiti pengajaran.Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan- Berilmu pengetahuan dan berkemahiranmenyampaikan maklumat.- Kemahiran interpersonal.- Membentuk soalan penilaian.- Pengurusan bilik darjah- Memotivasikan pelajar- Pengurusan disiplinAkauntabiliti terhadap murid-murid dan ibubapa- Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.- Mengutamakan kebajikan dan keselamatanmurid-murid.- Bersikap adil dengan setiap murid.- Membimbing murid-murid tanpa mengenakansebarang bayaran.- Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid.Akauntabiliti terhadap profesion- Melaksanakan aktiviti kurikulum dankokurikulum.- Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.- Membantu rakan sejawat- Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yangmencemarkan profesion perguruan.Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara- Menjalankan tugas menyebarkan cita danmatlamat FPN dan RN.- Memupuk nilai murni yang sesuai denganmasyarakat berbilang kaum.- Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyatMalaysia.- Mengeratkan persefahaman dengan ikhlasdalam kalangan ibu bapa- Memberi sumbangan sukarela kepada negara.
4) Integriti Guru
 - Integriti bermaksud wholeness ataucompleteness- kesempurnaan- Nillsen 2004, bermaksud keikhlasan dankejujuran- Institut Integriti Malaysia- kualiti yg wujudsecara keseluruhan dan padu kepada individudan organisasi- Berlandaskan etika dan pencerminan etikadalam tindakan sehari-hari- Integriti guru bermaksud guru perlumelaksanakan amanah dan kuasa yangdipertanggungjawabkan menurut kepentinganumum.- Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesiondan Piagam Pelanggan demi mewujudkanbudaya kerja organisasi yang bersistem.- Guru yang berintegriti akan melaksanakantugasnya dengan amanah dan mempunyaikeprihatinan serta penuh kasih sayang kepadapelajar- Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlasmampu merancang p&p yang terbaik
 
BAB 3 ISU ETIKA GURU
 
Maksud etika :
 -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaanadab tertib dalam pergaulan
Maksud Etika Guru :
 - Suatu sistem yang diatur sebagai panduanuntuk diikuti oleh guru supaya guru salingmenghormati, mempunyai kesantunan,kepedulian terhadap profesionnya serta bolehmenguruskan kehidupan dengan baik
Etika perlu dalam profesion perguruan :
 - Supaya segala tindakan guru dilihat telahmenjaga kepentingan masyarakat yang

Activity (95)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zuemanja Burn added this note
terima kasih
Zuemanja Burn liked this
Hrizaan Mamat liked this
Norhasiah Ahmad liked this
mc' ya liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
fazlin90 liked this
kassturi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->