Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $6.00
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

Przedmowa
Przegląd architektoniczny
Jak uzyskać Apache’a?
Uruchamianie i zatrzymywanie Apache’a
Pliki konfiguracyjne
Główny serwer i hosty wirtualne
Konfiguracja sieci
Zarządzanie procesami
Ogólne dyrektywy konfiguracyjne
Szkielet DBD
Szkielet LDAP
Wstępna konfiguracja środowiska
Podstawowa translacja adresów URL
Aliasy i przekierowania
Żądania katalogów
Dokumenty z negocjacją treści
Katalogi użytkowników
Poprawianie błędnie wpisanych adresów URL
Mapy obrazkowe
Masowy hosting wirtualny
Kontrola dostępu niezwiązana z kontami użytkowników
Uwierzytelnianie
Dostawcy usług uwierzytelniania
Autoryzacja
Uwierzytelnianie i autoryzacja LDAP
Standardowe atrybuty dokumentu
Automatyczne określanie typu
Wygasanie dokumentów
Manipulowanie nagłówkami HTTP
Metapliki CERN
Śledzenie użytkowników
Zmienne środowiskowe
Konfiguracja procedur obsługi
Pliki statyczne
Automatycznie generowane indeksy katalogów
Skrypty CGI
Filtry zewnętrzne
Dyrektywy modułu mod_deflate
Server-Side Includes (SSI)
Zastępowanie danych w treści odpowiedzi
Proste buforowanie zorientowane na pliki
Buforowanie inteligentne
Buforowanie danych w pamięci
Buforowanie danych na dysku
Podstawowa konfiguracja pośredniczenia
Łańcuchy pośredniczenia
Zwykły serwer pośredniczący
Odwrotny serwer pośredniczący
Równoważenie obciążenia
Opcje zabezpieczonego serwera
Certyfikaty
Buforowanie sesji
Kontrola dostępu oparta na SSL
Dyrektywy związane z pośredniczeniem
Rejestrowanie błędów
Rejestrowanie żądań
Rejestrowanie skryptów
Rejestrowanie ruchu SSL
Dodatek B Zmienne środowiskowe CGI
Dodatek C Formaty czasu strftime()
Skorowidz
P. 1
Apache 2. Leksykon kieszonkowy

Apache 2. Leksykon kieszonkowy

Ratings: (0)|Views: 161 |Likes:

"

Podr?czne ?ród?o informacji na temat Apache! Jak wykorzysta? mechanizm mod_rewrite? Jak kontrolowa? dost?p do zasobów? Jak stosowa? bezpieczny protokó? SSL?

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP. Jego zalety to niezawodno??, wydajno?? i elastyczno??. Mo?na go uruchomi? praktycznie w dowolnym systemie. Istotny jest równie? fakt, ?e Apache to rozwi?zanie ca?kowicie bezp?atne! Pierwsza oficjalna wersja tego serwera ukaza?a si? w 1995 roku. Oznaczono j? numerem 0.6.2. Po blisko pi?tnastu latach rozwi?zanie to zyska?o ogromn? rzesz? u?ytkowników. Spo?eczno?? zwi?zana z tym narz?dziem jest niezwykle ch?tna do pomocy, co niew?tpliwie stanowi jeszcze jeden niezmiernie wa?ny atut, przemawiaj?cy na korzy?? Apache.

Niniejszy leksykon jest ?wietn? pozycj? dla tych osób, które mia?y ju? styczno?? z serwerem Apache lub chc? szybko opanowa? konkretne zagadnienia zwi?zane z jego konfiguracj?. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz wszystkie dyrektywy, które mog? by? przydatne w codziennej pracy. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? ?rodowisko serwera, oraz poznasz zasady odwzorowywania adresów URL. Ponadto nauczysz si? zapewnia? odpowiedni? kontrol? dost?pu do poszczególnych zasobów i korzysta? z takich mechanizmów, jak filtry, metadane lub procedury obs?ugi. Wiele cennych informacji, zawartych w tej por?cznej ksi??ce, sprawi, ?e codzienna praca z serwerem Apache b?dzie dla Ciebie przyjemno?ci?!

Ogólne zagadnienia zwi?zane z prac? i konfiguracj? Apache Konfiguracja wirtualnych hostów (VirtualHost) Zarz?dzanie procesami Odwzorowanie adresów URL Przekszta?canie adresów z wykorzystaniem mod_rewrite Kontrola dost?pu Uwierzytelnianie z u?yciem mechanizmów HTTP Basic, HTTP Digest Zastosowanie metadanych dokumentów Manipulowanie nag?ówkami HTTP Wykorzystanie skryptów CGI Zastosowanie WebDAV U?ywanie filtrów Buforowanie tre?ci Konfiguracja i wykorzystanie bezpiecznego protoko?u SSL Logowanie zdarze? Skonfiguruj Apache zgodnie ze swoimi potrzebami!"

"

Podr?czne ?ród?o informacji na temat Apache! Jak wykorzysta? mechanizm mod_rewrite? Jak kontrolowa? dost?p do zasobów? Jak stosowa? bezpieczny protokó? SSL?

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP. Jego zalety to niezawodno??, wydajno?? i elastyczno??. Mo?na go uruchomi? praktycznie w dowolnym systemie. Istotny jest równie? fakt, ?e Apache to rozwi?zanie ca?kowicie bezp?atne! Pierwsza oficjalna wersja tego serwera ukaza?a si? w 1995 roku. Oznaczono j? numerem 0.6.2. Po blisko pi?tnastu latach rozwi?zanie to zyska?o ogromn? rzesz? u?ytkowników. Spo?eczno?? zwi?zana z tym narz?dziem jest niezwykle ch?tna do pomocy, co niew?tpliwie stanowi jeszcze jeden niezmiernie wa?ny atut, przemawiaj?cy na korzy?? Apache.

Niniejszy leksykon jest ?wietn? pozycj? dla tych osób, które mia?y ju? styczno?? z serwerem Apache lub chc? szybko opanowa? konkretne zagadnienia zwi?zane z jego konfiguracj?. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz wszystkie dyrektywy, które mog? by? przydatne w codziennej pracy. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? ?rodowisko serwera, oraz poznasz zasady odwzorowywania adresów URL. Ponadto nauczysz si? zapewnia? odpowiedni? kontrol? dost?pu do poszczególnych zasobów i korzysta? z takich mechanizmów, jak filtry, metadane lub procedury obs?ugi. Wiele cennych informacji, zawartych w tej por?cznej ksi??ce, sprawi, ?e codzienna praca z serwerem Apache b?dzie dla Ciebie przyjemno?ci?!

Ogólne zagadnienia zwi?zane z prac? i konfiguracj? Apache Konfiguracja wirtualnych hostów (VirtualHost) Zarz?dzanie procesami Odwzorowanie adresów URL Przekszta?canie adresów z wykorzystaniem mod_rewrite Kontrola dost?pu Uwierzytelnianie z u?yciem mechanizmów HTTP Basic, HTTP Digest Zastosowanie metadanych dokumentów Manipulowanie nag?ówkami HTTP Wykorzystanie skryptów CGI Zastosowanie WebDAV U?ywanie filtrów Buforowanie tre?ci Konfiguracja i wykorzystanie bezpiecznego protoko?u SSL Logowanie zdarze? Skonfiguruj Apache zgodnie ze swoimi potrzebami!"

More info:

Publish date: Oct 16, 2012
Added to Scribd: Oct 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457175398
List Price: $6.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/16/2014

220

9781457175398

$6.00

USD

pdf

You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 23 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 32 to 123 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 137 to 188 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 197 to 220 are not shown in this preview.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->