Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agricultura-Ecologica

Agricultura-Ecologica

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by nasuemil

More info:

Published by: nasuemil on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

 
 
Costel SAMUIL
TEHNOLOGII DE AGRICULTUR 
Ă
ECOLOGIC
Ă
 
IA
Ş
I, 2007
 
 
CUPRINS
CAPITOLUL I – Introducere /
3
 CAPITOLUL II – Descrierea conceptului de agricultura ecologic
ă
/
7
 
2.1. Defini
ţ
ie, motiva
ţ
ie, istoric /
7
2.2. Cadrul institu
ţ
ional
ş
i acte normative privind agricultura ecologic
ă
. Conversia la agricultura ecologic
ă
/
10
 2.3. Pia
ţ
a produselor ecologice /
11
CAPITOLUL III – Tehnologia cultiv
ă
rii principalelor legumioase în agricultura ecologic
ă
/
15
 3.1. Importan
ţ
a
ş
i particularit
ăţ
ile biologice ale leguminoaselor /
15
 3.2. MAZ
Ă
REA (
 Pisum sativum L.
) /
22
3.3. FASOLEA (
 Phaseolus vulgaris
L.) /
26
 3.4. SOIA (
Glycine max
(L) Merr., sin.
Glycine hispida
Moench.) /
33
3.5. BOBUL
(Vicia faba
L.
 )
/
39
3.6. LUPINUL (
 Lupinus sp.
) /
41
CAPITOLUL IV – Tehnologia cultiv
ă
rii prin principalelor oleaginoase în agricultura ecologic
ă
/
45
4.1. Importan
ţ
a plantelor oleaginoase /
45
4.2. FLOAREA-SOARELUI (H
elianthus annuus L.
)
 / 
 
46
4.3. INUL PENTRU ULEI
(Linum usitatissimum L.)
 / 
 
60
4.4. RAPI
Ţ
A (
 Brassica napus L. ssp oleifera = rapi
 ţ 
a Colza
) /
65
 4.5. RICINUL (
 Ricinus communis
L.) /
68
CAPITOLUL V – Tehnologia cultiv
ă
rii principalelor textile în agricultura ecologic
ă
/
71
5.1. Importan
ţ
a plantelor textile /
71
 5.2. INUL PENTRU FIBRE
(Linum usitatissimum
L.
 )
/
72
5.3. CÂNEPA (
Cannabis sativa
L.) /
75
CAPITOLUL VI – Cre
ş
terea animalelor în ferme organice /
78
 6.1. Necesitatea de schimbare /
78
6.2. Rolul animalelor în ferma org
a
nica /
80
6.3. Principiile generale ale unei ferme zootehnice organice /
81
6.4. Cre
ş
terea animalelor în ferme organice /
81
 
Bibliografie selectiv
ă
/
90
 
 
 3
 
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Agricutura ecologic
ă
promoveaz
ă
sisteme de produc
ţ
ie durabile, diversificate
ş
i echilibrate,în vederea prevenirii polu
ă
rii recoltei
ş
i mediului. Produc
ţ
ia ecologic
ă
în cultura plantelor, f 
ă
ă
 utilizarea produselor tradi
ţ
ionale nocive, cunoa
ş
te o preocupare special
ă
de câteva decenii în
ţă
riledezvoltate economic. Interesul pentru produsele
ş
i produc
ţ
ia ecologic
ă
este în continu
ă
cre
ş
tere
ş
i în
ţ
ara noastr 
ă
. Regretabil este faptul c
ă
suprafe
ţ
ele cultivate în condi
ţ
ii ecologice în
ţ
ara noastr 
ă
suntînc
ă
foarte reduse.În vederea extinderii sistemului de agricultur 
ă
ecologic
ă
în România, s-au stabilitreglement
ă
ri legislative na
ţ
ionale privind producerea, prelucrarea
ş
i valorificarea produselor agroalimentare ecologice, în concordan
ţă
cu normele interna
ţ
ionale în acest sens. Între acestea,amintim: Ordonan
ţ
a de urgen
ţă
a Guvernului nr. 34/2000, respectiv Legea nr. 38/2001; H.G. nr.917/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestor reglement
ă
ri (inclusivanexele la normele metodologice) etc. Pentru punerea în aplicare a dispozi
ţ
iilor acestor reglement
ă
ri, func
ţ
ioneaz
ă
Autoritatea Na
ţ
ional
ă
a Produselor Ecologice (ANPE), ca serviciu despecialitate în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimenta
ţ
iei, P
ă
durilor 
ş
i Mediului, care asigur 
ă
 respectarea tuturor prevederilor legale specifice
ş
i asigur 
ă
controlul privind metodele de produc
ţ
ieecologic
ă
a produselor agroalimentare.Tehnologiile plantelor de câmp sunt elaborate în spiritual acestor reglement
ă
ri, eficienteeconomic
ş
i nepoluante, cu prevenirea deterior 
ă
rii mediului
ş
i men
ţ
inerii resurselor fundamentaleale agriculturii. Se recomand
ă
amplasarea culturilor în asolament pe parcele convertite laagricultura ecologic
ă
, dup
ă
cele mai bune premerg
ă
toare, unele care îmbun
ă
t
ăţ
esc
ş
i fertilitateasolului (cum sunt plantele leguminoase
ş
i îngr 
ăşă
mintele verzi), utilizarea numai a îngr 
ăşă
mintelor admise în agricultura ecologic
ă
 
ş
i excluderea tuturor pesticidelor care polueaz
ă
produc
ţ
ia
ş
i mediul.Bolile, d
ă
un
ă
torii
ş
i buruienile în acest sistem de cultur 
ă
, se combat prin cultivarea celor mairezistente soiuri/hibrizi, prin asolamente corespunz
ă
toare, procedee mecanice
ş
i fizice decombatere, protejarea entomofaunei utile etc. Solu
ţ
iile tehnologice preconizate au la baz
ă
 cunoa
ş
terea elementelor de biologie ale plantelor, orientând specialistul în aplicarea lor în diferitecondi
ţ
ii de clim
ă
 
ş
i sol. Sunt eviden
ţ
iate condi
ţ
iile optime de vegeta
ţ
ie, întregul complex de m
ă
surifitotehnice, în vederea sporirii randamentului fotosintetic de producere a biomasei utile
ş
i punerii învaloare a poten
ţ
ialului genetic al soiurilor 
ş
i hibrizilor cultiva
ţ
i.Plantele incluse în acest ghid asigur 
ă
o mare parte din produsele necesare alimenta
ţ
ieioamenilor 
ş
i furaj
ă
rii animalelor, reprezentând
ş
i o important
ă
surs
ă
de materii prime pentru diferiteindustrii produc
ă
toare de bunuri de consum.
Sisteme de agricultur
ă
 
Agricultura ecologic
ă
a ap
ă
rut ca o alternativ
ă
la practica intensiv
ă
, conven
ţ
ional
ă
 (industrializat
ă
) de agricultur 
ă
bazat
ă
pe maximizarea produc
ţ
iilor prin folosirea de intran
ţ
i, destimulatori ai produc
ţ
iei cu caracter energo-intensiv în cantit
ăţ
i mari, cu scopul cre
ş
terii continue a produc
ţ
iei agricole, pentru o popula
ţ
ie în continu
ă
cre
ş
tere, preponderent urban
ă
.Accentuarea factorilor de intensivizare ca: folosirea în cantit
ăţ
i mari a îngr 
ăşă
mintelor chimice de sintez
ă
cu aport
ş
i accesibilitate rapid
ă
asupra plantelor, mobilizarea unor rezervenutri
ţ
ionale
ş
i biotice din sol, prin interven
ţ
ii drastice asupra solului, introducerea în genomul plantelor de cultur 
ă
a unor gene de rezisten
ţă
la boli, d
ă
un
ă
tori
ş
i buruieni prin a
ş
a-numiteleorganisme modificate genetic (OMG), cu impact asupra biodiversit
ăţ
ii
ş
i echilibrului biotic din sol,ap
ă
, atmosfer 
ă
 
ş
i produse agricole au avut consecin
ţ
e deosebit de grave prin diminuarea progresiv
ă
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->