P. 1
Challenges Facing Farmers: A report into upland farming and farming families in Teesdale

Challenges Facing Farmers: A report into upland farming and farming families in Teesdale

Ratings: (0)|Views: 160 |Likes:
Published by Oxfam
Ensuring the viability of upland farmers, so that they can continue as producers of food and stewards of these valuable natural resources has been an ongoing concern for policy-makers, public bodies, businesses, charities, rural communities and environmental groups. The purpose of the ‘challenges facing farmers’ project - undertaken by Oxfam partners Rose Regeneration and Upper Teesdale Agricultural Support Services - was to consider the issues facing upland farmers in Teesdale, the livelihood strategies that they implement to maintain or increase their income and the organisations that support them in ameliorating some of the financial difficulties that they face. The project took an in-depth look at the lives of 20 individual farmers, the majority of them in the tenanted sector.
Ensuring the viability of upland farmers, so that they can continue as producers of food and stewards of these valuable natural resources has been an ongoing concern for policy-makers, public bodies, businesses, charities, rural communities and environmental groups. The purpose of the ‘challenges facing farmers’ project - undertaken by Oxfam partners Rose Regeneration and Upper Teesdale Agricultural Support Services - was to consider the issues facing upland farmers in Teesdale, the livelihood strategies that they implement to maintain or increase their income and the organisations that support them in ameliorating some of the financial difficulties that they face. The project took an in-depth look at the lives of 20 individual farmers, the majority of them in the tenanted sector.

More info:

Published by: Oxfam on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

 
Kgd``hnih{ Fdkjni Fduchu{
4
 
Kgd``hnih{ Fdkjni Fduchu{
D uhrluq jnql xr`dna ducjni dnaducjni dcj`jh{ jn Qhh{ad`h
Ul{hUhihnhudqjln
u{uuq ,,
Fxnaha ez
 
Kgd``hnih{ Fdkjni Fduchu{
5
[xccduz 2;Jnqulaxkqjln 28Ygdq j{ duc rlvhuqz< 26 Qhh{ad`h dna Fducjni 27Ygdq alh{ jq chdn ql eh jn duc rlvhuqz jn Qhh{ad`h< 41Ygdq duh qgh kdx{h{ l duc rlvhuqz< 49Gly al duchu{ klrh< 4:Ygdq j{ ehjni alnh ql {xrrluq duchu{ ln `ly jnklch{ dna `jvjni jn rlvhuqz< 52Lrrluqxnjqjh{ lu iulyjni dna jcrulvjni {xrrluq ql duchu{ 51Klnk`x{jln 58Yghuh nhwq< 'Dkqjln R`dn{* 59Dnnhw 4 D nlqh ln Chqglal`liz ;1Dnnhw 5 [x{qdjnde`h @jvh`jglla{ Drruldkg ;6Dnnhw ; D klnkhrqxd` nlqh ln [lkjd` Kdrjqd` dna Klccxnjqz Kdrdkjqz ;:Uhhuhnkh{ 15
Dkmnly`haihchnq{
 Qgj{ uhrluq j{ d oljnq rulaxkqjln ehqyhhn XQD[[ dna Ul{h Uhihnhudqjln lu Lwdc. Yh ylx`a `jmh ql qgdnm qgh duchu{ dna{qdmhgl`ahu{ ygl qllm rduq jn qgh uh{hdukg lu qghju {qlujh{ ygjkg jnlucha qgh uhrluq 'hvhn j qghz gdvh nlq ehhn jnk`xaha{rhkjkd``z d{ d txlqdqjln lu kd{h {qxaz*, XQD[[ {qd dna vl`xnqhhu{ lu gl{qjni Ul{h Uhihnhudqjln {qd axujni h`aylum dna Lwdc lu rulvjajni jnlucdqjln dna {xrrluq qgulxiglxq qgh rulohkq. Klvhu jcdih klxuqh{z l Udkgh` Ydq{ln lnehgd` l Qgh [yd`had`h [ghhr Euhhahu{ D{{lkjdqjln.
Fxuqghu Jnlucdqjln
Flu xuqghu ahqdj`{ delxq qgj{ rulohkq dnalu j zlx duh jnqhuh{qha jn qgh ylum l XQD[[, r`hd{h klnqdkq Ajdnh [rdum ez hcdj`ajdnhBxqd{{.luilu qh`hrglnh 247;; 614242Yhe{jqh?yyy.xqd{{.lui
Klnqhnq{
 
Kgd``hnih{ Fdkjni Fduchu{
;
 Qhh{ad`h j{ d uduh dna ehdxqjx` `dna{kdrh ygjkg gd{ ehhnlucha qgulxig dnjcd` gx{ednauz dna `dna cdndihchnqqhkgnjtxh{ qgulxig ihnhudqjln{. Hn{xujni qgh vjdej`jqz l xr`dna duchu{ {l qgdq qghz kdn klnqjnxh d{ rulaxkhu{ l lladna {qhydua{ l qgh{h vd`xde`h ndqxud` uh{lxukh{ gd{ ehhn dnlniljni klnkhun lu rl`jkz#cdmhu{, rxe`jk elajh{, ex{jnh{{h{,kgdujqjh{, uxud` klccxnjqjh{ dna hnvjulnchnqd` iulxr{. D``uhklinj{h qgdq jq j{ gduahu lu xr`dna duchu{, ygl duh gjig`zahrhnahnq ln `jvh{qlkm, ql cdmh d `jvjni lxq l diujkx`qxuhd`lnh. Qgh rxurl{h l qgh kgd``hnih{ dkjni duchu{‚ rulohkq yd{ql kln{jahu qgh j{{xh{ dkjni xr`dna duchu{ jn Qhh{ad`h,qgh `jvh`jglla {qudqhijh{ qgdq qghz jcr`hchnq ql cdjnqdjnlu jnkuhd{h qghju jnklch dna qgh luidnj{dqjln{ qgdq {xrrluqqghc jn dch`jludqjni {lch l qgh ndnkjd` ajkx`qjh{ qgdqqghz dkh. Qgh rulohkq yd{ kduujha lxq ehqyhhn 5244 dna5245, dq d qjch yghn {lch duchu{ yhuh hwrhujhnkjnid uduh uhklvhuz jn rujkh{, yjqg i`led` ahcdna lu chdq`hdajni ql cxkg nhhaha jnkuhd{h{ jn `dce dna ehh rujkh{.Dq qgh {dch qjch, kl{q{ yhuh iljni xr 'h.i. hha, huqj`j{hudna xh`*, duc {xrrluq rdzchnq{ kgdnijni dna rxe`jk{hkqlu {rhnajni ehjni uhaxkha= chdnjni klnajqjln{ iljniluydua uhcdjn ajkx`q. Qgh{h kjukxc{qdnkh{ gda ehhnxuqghu hwdkhuedqha ez qgh uhkh{{jln, rduqjkx`du`z jn qhuc{l jq{ jcrdkq ln qgh dej`jqz l duchu{ ql ihnhudqh l#ducjnklch{. Qgh rulohkq qllm dn jn#ahrqg `llm dq qgh `jvh{ l 52jnajvjaxd` duchu{, qgh cdolujqz l qghc jn qgh qhndnqha{hkqlu. Jq kln{jahuha nlq ln`z qghju duc ex{jnh{{ exq d`{lqllm jnql kln{jahudqjln yjahu d{rhkq{ l qghju `jvh`jglla{. Qgj{ yd{ {xrr`hchnqha ez jnqhuvjhyjni klccxnjqz{qdmhgl`ahu luidnj{dqjln{ qgdq {xrrluq duchu{ qgulxigkgd``hnijni qjch{. Qgh rulohkq qhdc jnk`xaha d uh{hdukghuygl {rhnq d rhujla l qjch `jvjni jn qgh `lkd` klccxnjqz,vj{jqjni mhz chhqjni dna {lkjd` jnqhudkqjln rljnq{ x{ha ezduchu{ 'h.i. dxkqjln cduq, klccxnjqz khnquh{, rl{q lkh,uhqdj` dna `hj{xuh lxq`hq{*.
Mhz najni{
‥
Fduchu{ ah{kujeha gly qghju duc jnklch xkqxdqha,lqhn axh ql kjukxc{qdnkh{ ehzlna qghju klnqul`. Flucdnz xr`dna duchu{, qghju rdqqhun l jnklch uh`jhaxrln qyl rdzchnq{? '4* yghn qghz uhkhjvha qghju [jni`hFduc Rdzchnq ‛ yjqg duchu{ dnqjkjrdqjni uhkhjvjni qgj{dnnxd``z hdkg NlvhcehuAhkhcehu 'exq lu {lch qghclnhz dj`jni ql duujvh xnqj` qgh l``lyjni Oxnh*= dna '5*ygdq qghz yhuh rdja lu qghju `jvh{qlkm dq edkm#hna {d`h{.
‥
 Qgh{h jnklch kjukxc{qdnkh{ `ha ql {jqxdqjln{ yghuhduchu{ klx`an‚q dlua ql rdz ej``{ lu chna eulmhnhtxjrchnq, gda ql luil ed{jk{ '{xkg d{ lla* dna `lyhuqghju jnrxq kl{q{ 'h.i. uhaxkh qgh dclxnq lu txd`jqz l hha ijvhn ql `jvh{qlkm*.
‥
Ygj`h qgh yjah`z dkkhrqha ahnjqjln l rlvhuqz j{gdvjni d glx{hgl`a jnklch ygjkg j{ 62( `h{{ l qghdvhudih, dna qgh Cjnjcxc Jnklch [qdnadua 5245 lxnad {jni`h ylumjni#dih dax`q `jvjni jn d vj``dih nhhahaql hdun dq `hd{q «4:,752 'klcrduha ql «46,;7; jn dnxuedn duhd*= xr`dna duchu{ jn Qhh{ad`h gda dn jnklchl «45,622 'yjqg {lch hdunjni cxkg `h{{, ox{q «7,222 dzhdu*.
‥
 Qgl{h duchu{ najni qghc{h`vh{ jn duc rlvhuqzhwgjejqha d nxcehu l kgdudkqhuj{qjk{. Qghz yhuh lqhnlrhudqjni yjqglxq dahtxdqh jn{xudnkh, xnde`h ql rdzjnql d rhn{jln {kghch, gda nl lu hy {dvjni{ ql audyxrln dna ahrhnaha xrln l#duc jnklch ql ed`dnkhqgh duc exaihq. Cdnz duchu{ h`q vx`nhude`h qlahkj{jln{ cdah ez qghju `dna`lua dna ednm, dna {lchyhuh hwgjejqjni chnqd` ghd`qg dna rhu{lnd` yh``#ehjnij{{xh{.
‥
Fduchu{ xnahuqllm d udnih l `jvh`jglla {qudqhijh{ qlquz dna `h{{hn qgh ndnkjd` ruh{{xuh{ qghz yhuh xnahu. Qgh{h jnk`xaha? duudnijni dna x{jni dn lvhuaudqdkj`jqz, qdmjni lxq d `ldn, d{mjni dcj`z chcehu{ ql gh`rlxq ln qgh duc, rujlujqj{jni qgh rdzchnq l ej``{ dnaihnhudqjni {lch jnklch l#duc.
‥
 Qgh `jvh`jglla {qudqhiz kgl{hn ez duchu{ ahrhnahaxrln? 'j* kl{q ‛ yghqghu qghz klx`a dlua qgh lvhuaudqhh{ lu `ldn uhrdzchnq {kghax`h, 'jj* qjch ‛ gly `lniqgh idr jn jnklch yd{ ruhajkqha ql `d{q, dna 'jjj* k`jcdqhdna {hd{lnd`jqz ‛ h.i. yhq yhdqghu ruh{hnqjni daajqjlnd`dnjcd` hha kl{q{.
‥
D nxcehu l {xrrluq ‗{qudna{‚ xnahurjn duchu{`jvh`jglla{ dna dch`jludqh{ {lch l qgh ndnkjd`kgd``hnih{ qgdq qghz dkh. XQD[[ yd{ {hhn ql r`dz d{jinjkdnq ul`h, dkqjni d{ d ‗lnh {qlr {glr‚ jn rulvjajni{huvjkh{ ajuhkq`z dna jn {jinrl{qjni rhlr`h ql lqghuluidnj{dqjln{. Dkkh{{jni uhh dna klnahnqjd` davjkhulc qgh `lkd` Kjqjhn{ Davjkh Exuhdx 'ql uh{l`vh clnhzj{{xh{ dnalu kghkm ehnhq{ hnqjq`hchnq*, uhkhjvjni{cd`` iudnq{ ulc diujkx`qxud` kgdujqjh{ dna ehjni de`hql qxun ql lqghu ‗qux{qha‚ `lkd` luidnj{dqjln{ jn qjch{ l gdua{gjr dna aj{quh{{ yhuh d`` {hhn d{ jcrluqdnq.
[xccduz

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
saadashing liked this
windua liked this
ajoshi1 liked this
Keith Ineson liked this

You're Reading a Free Preview

Download