Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Progreso y Miseria - Henry George

Progreso y Miseria - Henry George

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by docsincloud
Henry George - Progreso y Miseria
Indagación acerca de las causas de las crisis económicas y del aumento de la pobreza con el aumento de la riqueza. El remedio.
Versión condensada por A. W. Madsen
Traducción de Jesús Paluzie-Borrell
Revisión de Germán Lema
revisado y reeditado electrónicamente en 2004 por eumed.net
Henry George - Progreso y Miseria
Indagación acerca de las causas de las crisis económicas y del aumento de la pobreza con el aumento de la riqueza. El remedio.
Versión condensada por A. W. Madsen
Traducción de Jesús Paluzie-Borrell
Revisión de Germán Lema
revisado y reeditado electrónicamente en 2004 por eumed.net

More info:

Published by: docsincloud on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
 
Hmlsp Gmbsgm
[sbgsmub p N`ums`j
@lijgje`õl jemsej im oju ej}uju im oju es`u`umeblõn`eju p imo j}nmlyb im oj {bcsmqj ebl moj}nmlyb im oj s`z}mqj, Mo smnmi`b,
 
Vmsu`õl eblimlujij {bs J, W, Njiuml 
 
Ysji}ee`õl im Amuñu [jo}q`m.Cbssmoo 
 
Smv`u`õl im Gmsnêl Omnj 
 smv`ujib p smmi`yjib momeysõl`ejnmlym ml 3;;9 {bs
m}nmi
lmy 
 
 
EJ[@Y]OB :MO GSJL ML@GNJ IM L]MUYSBU Y@MN[BU
 Mo mn{omb imo vj{bs p oj momeys`e`iji/ oj jib{e`õl im nàybibu {msfmee`bljibu pnjz}`ljs`j z}m jhbssj ysjcjab/ oj njpbs u}ci`v`u`õl p nêu jn{o`j im oj{sbi}ee`õl p oju {bsymlybuju fje`o`ijimu {jsj obu ejnc`bu/ hjl n}oy`{o`ejibmlbsnmnmlym oj mf`eje`j imo ysjcjab,Msj ljy}sjo mu{msjs/ p um mu{msõ/ z}m obu `lvmlybu meblbn`qjibsmu im ysjcjabjo`v`jsîjl oj fjy`gj p nmabsjsîjl oj u`y}je`õl imo ysjcjajibs4 z}m mo mlbsnmj}nmlyb imo {bims im {sbi}e`s s`z}mqj hjsîj im oj {bcsmqj }lj ebuj imo{jujib,U`/ ml }lj v`u`õl imo f}y}sb/ }l Fsjldo`l b }l [s`muyomp h}c`mum v`uyb mo c}z}m imvj{bs smmmn{ojqjlib jo vmomsb/ mo fmssbejss`o j oj i`o`gmle`j/ oj nêz}`ljumgjibsj j oj g}jijúj/ oj ys`oojibsj jo njpjo4 u` h}c`muml b`ib mo ysm{`ijs im ojunêz}`lju z}m/ bcmi`mlymu j oj vbo}lyji h}njlj p {jsj ujy`ufjems mo h}njlbimumb/ mamseml }l {bims njpbs z}m mo im ybibu obu hbncsmu p ybiju oju cmuy`juim ejsgj im oj y`mssj a}lybu4 u` h}c`muml v`uyb mo êscbo im oj umovj eblvmsy`ib mlnjimsj jejcjij (ml {}msyju/ njsebu/ {buy`gbu/ ejaju b cjss`omu) u`l j{mljuybejsob oj njlb imo hbncsm4 obu gsjlimu yjoomsmu ml z}m cbyju p qj{jybu oomgjlj u}u ejaju ebl nmlbu ysjcjab z}m mo mx`g`ib jo jly`e}jib smnmliõl {jsj{blms }lj u}moj4 oju fêcs`eju iblim/ cjab oj n`sjij im }lj abvml/ mo jogbiõl umeblv`msym ml ymoj nêu j{s`uj z}m u` e`mlybu im fbsl`ibu ymamibsmu ob h}c`mumlmojcbsjib ebl u}u ymojsmu im njlb4 u` h}c`muml v`uyb njsy`lmymu im vj{bsnbimojlib `lnmlubu mamu p {bimsbuju êlebsju/ p imo`ejiju njz}`ljs`juebluys}pmlib i`n`l}ybu smobamu4 mo yjojisb im i`jnjlym {msfbsjlib oju mlysjújuim oju sbeju p mo jem`ym n`lmsjo jhbssjlib mo im cjoomlj4 u` h}c`mumlebn{sbcjib mo mlbsnm jhbssb im ysjcjab z}m smu}oyj imo j}nmlyb imfje`o`ijimu {jsj mo ejnc`b p oju ebn}l`eje`blmu/ mo ejslmsb n}msyb ml J}uysjo`jebn`ib fsmueb ml @lgojymssj/ p oj bsiml ijij {bs mo cjlz}msb ml Oblismu {bs ojyjsim/ e}n{o`ij ml Ujl Fsjle`ueb ml oj njújlj imo n`unb iîj4 u` h}c`muml`njg`ljib obu e`ml n`o {sbgsmubu z}m muybu ubobu pj u}g`msml/ ²z}à ebleo}u`õlhjcsîjl ujejib smu{meyb j oj u`y}je`õl ube`jo im oj h}njl`iji2Lb hjcsîj {jsme`ib }lj imi}ee`õl, Nêu z}m fs}yb im oj `njg`lje`õl/ om hjcsîj{jsme`ib ebnb u` ào smjonmlym ob v`msj/ p om hjcsîj {jo{`yjib mo ebsjqõl/ p obulmsv`bu um om hjcsîjl muysmnme`ib ebnb obu im z}`ml/ imuim }lj joy}sj/ fsmlym joj umi`mlyj ejsjvjlj/ i`v`uj mo mu{omlibs vîv`ib imo cbuz}m s}nbsbub p mosmfomab im oju s`mlymu jg}ju, Umle`oojnmlym/ ebl obu babu im oj `njg`lje`õlhjcsîj eblymn{ojib eõnb muju l}mvju f}msqju momvjcjl oj ube`miji imuimu}u n`unbu e`n`mlybu/ omvjlyjlib jo nêu {bcsm {bs mle`nj im oj {bu`c`o`iji imoj muejumq/ smi`n`mlib jo nêu h}n`oim im oj jlu`miji {bs oju mx`gmle`junjyms`jomu im oj v`ij, Hjcsîj v`uyb eõnb jz}moobu mueojvbu im oj oên{jsj imoujcms ybnjcjl ubcsm uî n`unbu oj ejsgj im oj njoi`e`õl ysji`e`bljo/ p eõnbjz}moobu nñue}obu im h`mssb p ymliblmu im jemsb eblvmsyîjl oj v`ij imo bcsmsb
 
 
nêu {bcsm ml }lj f`muyj ml oj z}m ybij joyj e}jo`iji p lbcom `n{}oub ymlisîjlnby`vb im imujssboob,Im muyj gmlmsbuj u`y}je`õl njyms`jo/ hjcsîj v`uyb u}sg`s/ ebnb bco`gjijeblume}mle`j/ }l jnc`mlym nbsjo smjo`qjibs im oj Miji im Bsb, z}m u`mn{smhj ubújib oj h}njl`iji, Oj a}vmly}i lb ebh`c`ij l` fjnào`ej/ oj vmamq lbjebujij {bs oj jvjs`e`j4 ªmo nêu yjejúb mncs`jgêlibum ml oj njgl`f`emle`j imobu juysbu* ªOj ebss}{e`õl j}umlym4 oj i`uebsi`j ysbejij ml jsnblîj* [bsz}m/²eõnb {bisîj hjcms ebi`e`j iblim ybibu y}v`muml cjuyjlym2 Mo v`e`b/ mo es`nml/oj `glbsjle`j/ oj cs}yjo`iji z}m i`njljl im oj {bcsmqj p imo ymnbs j oj {bcsmqj/²eõnb {bisîjl mx`uy`s iblim àuyj h}c`mum imuj{jsme`ib2 ²Z}`àl um smcjajsîjiblim ybibu f}muml o`csmu2 ²Z}`àl b{s`n`sîj iblim ybibu f}muml `g}jomu2Nêu b nmlbu/ vjgju b eojsju/ àuyju hjl u`ib oju mu{msjlqju/ àuybu hjl u`ibobu mlu}múbu lje`ibu im obu {sbgsmubu z}m hjl ijib j muyj {sbi`g`buj msj u}{smmn`lmle`j, Yjl hblijnmlym hjl jssj`gjib ml oj nmlym {b{}ojs/ z}m hjlejnc`jib sji`ejonmlym oju ebss`mlymu imo {mlujn`mlyb/ smf}li`mlib esmmle`ju pimujobajlib obu eblem{ybu nêu f}lijnmlyjomu,Vmsiji mu z}m }l imumlgjúb hj umg}`ib j bysb imumlgjúb, Imue}cs`n`mlybysju imue}cs`n`mlyb m `lvmlyb ysju `lvmlyb/ l` hjl i`un`l}`ib oj fjy`gj im obuz}m nêu lmemu`yjl imuejlub/ l` hjl ysj`ib oj jc}lijle`j jo {bcsm, [msb hjlhjc`ib yjlyju ebuju j oju z}m/ jo {jsmems/ {biîj jys`c}`sum muym fsjejub/ z}mhjuyj hbp j{mlju um hj imc`o`yjib oj l}mvj fm, Hmnbu mvjo}jib nmabs ojui`f`e}oyjimu z}m hjp z}m vmlems/ {msb lb hmnbu eblf`jib nmlbu ml z}m ojymlimle`j im obu y`mn{bu msj u}{msjsoju,Jhbsj/ lb bcuyjlym/ ysb{mqjnbu ebl hmehbu `leblf}li`comu, Im ybiju {jsymuimo n}lib e`v`o`qjib oomgjl z}maju im im{smu`õl `li}uys`jo4 im ysjcjabeblimljib jo {jsb fbsqbub4 im ej{`yjo je}n}ojib z}m um imu{msi`e`j4 imj{}sbu {me}l`js`bu mlysm obu hbncsmu im lmgbe`bu4 p im muejumq/ u}fs`n`mlyb pjlu`miji mlysm oju eojumu ysjcjajibsju, Hjp njomuyjs iblim um njly`mlmlgsjlimu maàse`ybu {msnjlmlymu/ {msb yjnc`àl ob hjp iblim àuybu ubllbn`ljomu4 hjp njomuyjs iblim um j{o`ejl yjs`fju {sbymeybsju/ {msb yjnc`àl obhjp iblim mo ebnmse`b mu eju` o`csm4 hjp njomuyjs iblim ybijvîj {smvjomem mogbc`mslb j}ybesêy`eb/ {msb yjnc`àl ob hjp iblim mo {bims {boîy`eb muyêebn{omyjnmlym ml njlbu imo {}mcob4 ml {jîumu iblim mo {j{mo mu i`lmsb p ml{jîumu iblim mo bsb p oj {ojyj ubl oj ñl`ej nblmij ebss`mlym, Mv`imlymnmlym/hmnbu im ebomg`s z}m/ cjab ybiju muyju ebuju/ hjp }lj ej}uj ebnñl,Z}m hjp }lj ej}uj ebnñl p z}m àuj mu/ b ob z}m oojnjnbu {sbgsmub njyms`jo/b jogb îly`njnmlym o`gjib j ào/ smu}oyj nêu z}m }lj imi}ee`õl jo bcumsvjs z}mobu fmlõnmlbu jgs}{jibu ebl mo lbncsm im es`u`u meblõn`eju lb ubl u`lb`lymlu`f`eje`blmu im obu z}m u`mn{sm jebn{jújl jo {sbgsmub njyms`jo p z}m umn}muysjl ebl njpbs eojs`iji p f}msqj j nmi`ij z}m àuym jvjlqj,J obu {jîumu nêu l}mvbu/ mu ime`s/ j obu {jîumu iblim mo {sbgsmub njyms`jo muyêjñl ml u}u fjumu {s`nmsju/ mu j iblim obu ysjcjajibsmu mn`gsjl ml c}uej imujojs`bu nêu joybu p mo ej{`yjo jfo}pm ml c}uej im nêu joyb `lymsàu, Mu ml obu{jîumu v`mabu/ mu ime`s/ ml obu {jîumu iblim mo {sbgsmub njyms`jo hj joejlqjib

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->