Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Ứng dụng excel trong kinh tế lượng

Ứng dụng excel trong kinh tế lượng

Ratings: (0)|Views: 239|Likes:
Published by Lake Keep

More info:

Published by: Lake Keep on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

 
1
NG DNG EXCEL TRONG
H
I QUY TƯƠ
NG QUAN VÀ D
BÁO KINH T
Các y
ếu ttrong mi hoạt đng sản xuất kinh doanh luôn mi li
ên h
m
t thiết vi nhau. c định tính chất chặt chẽ của các mi li
ên h
gia các yếu
t
v
à s
dng các sliu đ
ã bi
ết đ
d
o sgiúp nh
à qu
n lý rt nhiu trong
vi
c hoạch định c kế hoch sản xuất kinh doanh hiện ti cũng như trong tương
lai.
4.1
NG DNG
EXCEL TRONG D
O KINH TẾ
4.1.1 Ý ngh
ĩa của do kinh tế
 D
báo
phán đoán nhng sự kin sxảy ra trong tương lai tn cơ sở
phân tích khoa h
c các dliu ca quá khv
à hi
n ti nhmt smô h
 ình toánh
c.
 D
o kinh tế
là vi
c đưa ra các dự báo
nh
ng sự kin kinh tế sẽ xy ratrong tương lai da tn cơ sở phân ch khoa học các số liu kinh tế của qkh
và hi
n ti.
Ch
ng hạn, nh
à qu
n lý da trên sở các số liệu vdoanh thu n
hàng c
a ktrưc v
à k
y để đưa ra dự báo về thị tng tiềm năng của doanh
nghi
p trong ơng lai. Do đó, t
rong ho
t đng sản xuất kinh doanh dự o đem
l
i ý nghĩa rt ln. Nólà cơ sđlp các kế hoch qun trị sn xut v
àmarketing t
o tính hiệu quả v
à s
c cnh tranh cho c chiến lưc sn xut trongtương
lai.D
báo mang tính khoa hc và đ
òi h
i cmt nghthut da tn cơ sở
phân tích khoa h
c các sliu thu thp đưc. Bi lcũng da v
ào các s
liu
th
i gian nhưng ly slưng l
à bao nhiêu, m
c đnhng thi gian cui nhiu
hay ít s
khiến cho
hình d
đoán phn ánh đy đủ hay kng đy đnhữngthay đi ca các nhân tmi đi vi sự biến đng ca hin ng. Do vy m
à d
báo v
a mang tính chủ quan vừa mang tính khách quan. Dbáo mun chính xác
thì càng c
n phi loi trtính chquan ca ni
d
báo.
4.1.2 Gi
i thiu các phươ
ng pháp d
o kinh tế
 
2Ngày nay d
báo đ
ã
đưc sdng rt rng r
ãi trong m
i lĩnh vc ca đi
s
ng x
ã h
i vi nhiu loại và phương pp dbáo khác nhau nphương pháp
l
y ý kiến ban điu hành, phương pháp điu tra ngưi tu dùng, phương phápDelphi… Trong thng ngưi ta sdụng rất nhiu pơng pháp khác nhaunhư: pơng pháp trung b
 ình gi
n đơn, phương pp trung b
 ình dài h
n, phương
pháp san b
ng h
àm m
ũ... Chương nàyđcp đến ba phương pháp là: phương
pháp trung bình dài h
n, phương pháp trung b
 ình
động, phương pháp hồi quytương quan
 Phương pháp trung b
ình dài h
n:
S
dbáo bng trung b
 ình c
ng
c
a các quan t thc tế trưc đó.
Công th
c:
n D
nii
101
Trong đó: F
t+1
là s
dbáo ktht
+ 1D
t
là s
quan sát ktht
n t
ng số quan tPhương pháp y m san bằng sự ngu nhi
ên, nó phù h
p vi nhng mô
hình mà các l
ưng ng (giảm) tuyt đi li
ên hoàn x
p xỉ nhau (d
òng yêu c
uđều). Tuy nhi
ên, kh
i lưng tính tn nhiều v
à ph
i lưu
tr
nhiu sliu.
 Phương pháp trung b
ình
 động
: S
dbáo ktht +1 bng trung
bình c
ng ca n ktrưc đó. Như vy, cmi kdbáo li bđi sliu xa nht
trong quá kh
v
à thêm vào s
liu mi nht.
Công th
c:
1...
11
n D D D
n
Thưng th
 ì ng
ưi ta ly n l
à khá nh
n = 3, 4, 5Đây ng phương pháp dự o ph
ù h
p vi nhng mô h
 ình các
ng tăng (giảm) tuyt đi li
ên hoàn x
p xỉ nhau.
 
3Phân tích h
i quy nghi
ên c
u mi phthuc c
a m
t biến (gi l
à bi
ến ph
thu
c hay biến đưc gii thích) vi mt hay nhiu biến kc ưc gọi l
à (các)bi
ến đc lp hay biến giải tch giá trị đ
ã bi
ết) nhmưc lưng v
à d
báo g
tr
ị trung b
 ình c
a biến phụ thuộc vi c giá trị đ
ã bi
ết ca (các)
bi
ến đc lp.
+
 Mô hình h
i quy tuyến tính
(mô hình h
i quy đưng thng): l
à mô hìnhh
i quy i l
ên m
c phthuc tuyến tính ca mt biến phthuc vi mt hay
nhi
u biến đc lp mà phương tr
 ình c
a mô h
 ình h
i quy dạng tuyến tính đi
v
i các hs.
Mô hình h
i quy tổng thgm k biến:
Y
i
=
1
+
2
X
2i
+
3
X
3i
+ ... +
k
X
ki
+ U
i
Trong
đó
U
i
là sai s
ngu nhi
ên.Mô hình h
i quy mu tươngng l
à:y =
ˆ
1
+
ˆ
2
x
2 i
+
ˆ
3
x
3i
+...+
ˆ
k
x
ki
+ u
i
Trong đó,
ˆ
1
,
ˆ
2
,
ˆ
3
,...,
ˆ
k
là các ưc lưng đim v
à không ch
ch ca
1
,
2,
3
, ...,
k
b
ng phương pháp b
 ình ph
ương nh
nh
t. Nó là các đi lưng ngu
nhiên, v
i mỗi mẫu khác nhau chúng có giá trị khác nhau. u
i
là các sai s
ngu
nhiên gây ra sai l
ch của y với gtrị trung b
 ình c
a nó.
Trong mô hình này ta ch
p nhận giả thuyết các biến đc lp, không tươngc và có phương sai kng thay đổi. Tr
ên th
c tế, khi nghi
ên c
u các trưng
h
p cthngưi ta tiến nh phân tích phương sai và tương quan trưc đthăm
d
ng ca mi quan hphthuc đng thi kiểm tra xem có hiện tưng tựơng quan, đa cng tuyến hay phương sai thay đổi không (tng d
ùng th
tc
ki
m định Dolbin Watsern).
Mô hình quan h
tuyến nh trên đưc xây dựng trên sở mi li
ên h
gi
a mt biến phthuc Y v
à nhi
u biến đc lp X đưc gi l
à
mô hình h
i quy
tuy
ến tính bội
. Khi mô hình quan h
tuyến tính đưc xây dng trên cơ sở mi
liên h
giữa hai biến (biến phụ thuc Y v
à bi
ến đc lp X) th
 ì
đưc gi l
à
hình h
i quy tuyến nh đơn
.
 Phương pháp hồi quy tương quan:

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->