Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FENOMENOLOŠKA METODA

FENOMENOLOŠKA METODA

Ratings: (0)|Views: 826|Likes:
Published by Miodrag Gojkovic

More info:

Published by: Miodrag Gojkovic on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
FENOMENOLOŠKA METODA
Fenomenološko kao pojam svoje moderno značenje dugujeKantovoj distinkciji fenomenalno/noumenalno (stvar za nas/stvarpo sebi). Huserl se može smatrati kao utemeljitelj savremenefenomenologije kao sistematskog proučavanja sadržaja svesti.On razlikuje:fenomenologija kao osnovna filozofska disciplina za predmet imačiste i suštinske strukture svesti. Ona je filozofska deskriptivnanauka koja je fundamentalnija od posebnih nauka i treba da služinjihovom utemeljivanju.F psih. koja se na filozofskoj F zasniva proučava psih. pojave unjihovom subjektivnom nastajanju nezavisno od organskeosnove i društvenog konteksta. Ona treba da bude fleksibilna usmislu u kom se treba povezivati sa eksperimentalnompsihologijom.empirijska psihologija koja proučava razvoj i fiziološku osnovufenomena svesti.Fenomenologija kao metoda primenjuje se na pojave svestiuzdržavajući se od bilo kakvih teorijskih predubeđenja.FENOMENOLOŠKA METODA U PSIHOLOGIJI:Uticaj Huserlove fenomenologije: SAD - geštalt psihologija;Evropa - fenomenološka i egzistencijalna psihologija.MekLodova definicija F metoda u psihologiji:a) primena na oihave svesti;b) uzdržavanje od svih predubeđenja, slobodno, neposrednoposmatranje - uvežbana naivnost.c) nepristrasnostd) psihološka F je uvod u psihologiju - ona je osnova koja semora prevazići.Dva pojma iskustva: Erlebniss i Erfahrung. Nema iskustvališenog značenja, pa se značenja ne mogu eliminisati u opisu.PREDMET ISTRAŽIVANJAIskustvo (Erlebnis/Erfahrung)F proučava pojave onako kako se one javljaju neposredno usvesti. Iskustvo kao neposredni svesni doživljaj. Svet iskustva jesvet kako izolovanih čulnih utisaka, tako i stvari koje za nasimaju značenje. Značenje je upravo ono što uvek nalazimo kadase suočavamo sa svetom.KARAKTERISTIKE F OPISANegovana naivnost omogućava čistoću opisa koji treba da budešto potpuniji, odnosno da opiše sve sadržaje svesti.F OPIS I KLASIČNA INTROSPEKCIJA razlikuju se po tomešto:1) F ne usvaja pretpostavku da je iskustvo sastavljeno odnezavisnih psihičkih elemenata: atomistička pretpostavka ostrukturi svesti po uzoru na prirodnonaunačni idealdevetnaestog veka.2) U F postupku ne mogu se eliminisati znenja opisanihpojava.Keler problem klasične introspekcija posmatra kao nespremnostpsihologa da psihičkim pojavama priđu psihološki. Primer: tvrdise da čovek ne vidi knjigu, da je takav opis iskustva nenaučan jer podrazumeva upisivanje stečenih značenja u čist čulnimaterijal (osećaje i opažaje) koji jedini treba da bude predmetinteresa psihologije. Ali, predmeti iskustva su nam neposrednodati baš kao predmeti (Huserl, Hajdeger).Opažaj može da bude isti, a da se spoljašnje draži menjaju:primer sa tri tanjira. Objašnjenje asocijacionista jeste datumačimo osaje u skladu sa našim prethodno stenimznanjem o predmetima, ne radi se o stvarno čulnom podatku,već interpretacijama. Ali, kako onda uopšte dolazimo do tihčulnih utisaka? Uvežbavanjem posmatranja. Ali tako se zapravointrospekciji oduzima kredibilitet, jer posmatrači se oču daposmatraju na način koji odgovara teorijskim predubeđenjimaispitivača (spoljne draži-fiziološki procesi-osećaji=1:1).pretpostavka asocijacionizma: hipoteza mozaika: lokalnaizolovana draž vrši draženje jednog posebnog lokalizovanogreceptora, a impulsi koji se prenose do mozga pokreću jedanlokalni proces nezavisan od zbivanja u ostalim delovima mozgakom na fenomenalnom planu odgovara osećaj.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->