Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Roses Final

Roses Final

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Sherry Surrency

More info:

Published by: Sherry Surrency on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2012

pdf

text

original

 
Roses
www.freecrossstitchonline.com
This pattern is offered totally free from Free Cross Stitch Online. We offer one new freepattern on our website every Friday. Please see www.freecrossstitchonline. Please feelfree to pass this pattern around to anyone for free. You cannot sell these patterns bythemselves, however you can put the pattern together in a kit form and sell the kits or you can sell the completed stitched item. Also see www.christiancrossstitch.com
 
Page 1 Roses by Franz Eybl (2)(5) Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved. (6)
2222222222222OO2222O22OO22222222222222222222222222222222222222222O22222O2OO22O2OO22222222222222222222222222222222222222222O2O2222#22O22OOO9#2222222222222222222222222222222222222222OO22222#O2O22OOOZ#22222222222222222222222222222222222222222#OO222##2O22O2OZ#2222222222222222222222222222222222222222222222O#O2O22O2XX#222222222222222222222222222222#XO#2222222222O22#O22222OO##222222222222222222222222222O#kX##O2222222O2O22O#2OO2222###222222222222222222222222222##X#OXX22222222O2222#22O2222#XX22222222222222222222222222kX##XO2#22222OO22OO2O#22O2222###2222222222222222222222222#X##XXO2222OOO22OOOO2##22#222O#OO22222222222222222222222#k#O###XOO22222OO222O22#X22O22OOO##22222222222222222222222X#OXX##XkkO2222OOOO2OO22##O2222OO##2222222222222222222222O#OOX#XXXXOXOO2O22OO222O2#XO222O#O##2222222222222222222222##XOXXXO##OX2OO22OOOOOO22XXO222OO##X2222222222222222222222XXXXXXXXXXXO2OOOOOOOOOO2O##X2O22O##X22222222222222222222222XX#XXXXXXOO22OOOOOOOOO2XO22#22OOO#92222222222222222222222XkkOXX##X#OO2OOO2OOOOO22X222OO2O2O9O22222222OO222222222222XkXXXX#X#OOO2OO2OO2OOOO2#22OO2O2OO9X22222222222OO222222222kOOXXX###XOOO2O2OO2222OO##22OO22OO9#2222222222222222222222O2OOX####AO22O2OOOOOO222OX22OO22OO9#22222222222222222222222O2XXXkkkOOO2OOOOOAOOO2O2X#2OO2OOO9#2222222222222222222222OX2##OOOOXA#2O2OOAAO22222X#2O222OOZ#22222222222222222222222A2##O2O2OOX2O2OOOAOO2222##2OO22OOZX2222222222222222222222222k###k2k#O22OOOOOAOOOO22ZOOO22OO9#222222222222222222222222kO#######O2222OO2OOOOA22Z#OO2O2OZ#222222222222222222222222kk####X##A22A#222OOOOOAOZXOO22OOZ#2222222222222222222222222X###X###O2OOOOOOOAOOOOO9ZOO22OO9X2222222222222222222222222X##k###OO22O22OOO2OOOOOXXOO2O299OO2222222222222222222222222##OO##OO22OO22OOOOOOO2X##O2229#X2222222222222222222222OAk#OXXOOkOO22OOOOOOO2AOO2X#OO22992X222222222222222222222#AXXXO#O2X#OO2O22OOOOO2OOO2X#O222XXOXO222222222222222222XkXOOAX#OOOXkOO2O2O2OOOOOO2OOXO#O222#O#O2222222222222222AkXkkOOXXXXOOXXX22O2OOO2OOO22O2XOO222##O#O2222222222222222kXOAXOOA#OX#OOO222OO222OOOOOOOOXOOO22O###2222222222222222kkOA#OOOXX#O#XXO222O2O22OOOOOO2O#OO222#O##O22222222222222XkXOAAOOOA##O#XX#O222OOOOOOOOOOOOXO#O22#OZOOO222222222222AkX#XA2OO22##OOOOOAA2OAOOOOOOO22O##2#O22OO9OO2222222222222kXAAkAOO22OXOO#OO2OA2OAO2OO2OO2OOX#2#O22OO9XO222222222222kkAAOO#OO22#XO##OO22OOOAO22OOOO2OOX22OOO2OOX#2222222222##AkkkOO2O22O2XX#X##O22OOOAO22OOOAOOOX22OO22#O9Z22222222###k22kkAA222O22XXX#XO222OO2A#222OA22OO#2O#OO2##9XO2222222###k2X22XA222O2AkXXOOOOOOAOOOOOO2AOOOOOX2kOO22#OZOO222222###O##O222222O22AXXOOOOOOOAOOOOOOAOOAOOOX2OX#22O#XXO222222###2222O2222OO22XX#OOO2OOOAOOOO2OAOAAOOOOZOOO22OZOX#222222##OO22O22222O222#X#O2OO22OOOO2OOOOOOOOOOO9XOO22X9OXO222222##OO2222O2222222kXXOOOOO2OAAO2OOOOOAOOOOX9XXO22XZOXOOO2222222222AAO222222XkXXXAOO222AAOOOOOOO2OOOOXOX#O22O9##X222222OO222OAOOOO2222kA##AOXOOOOO#OOO22222O2AO#OOO#OOO9##X2222222#O2AAO22A222222#XXX#kOOO22OOOOOOO2OOO2OXOO##O2O99#O2222222OAAAOAO2A22222OAX#OXAO22O2OOOOOOOOO22AOX2#k#OOk#99#O22OO2O22kXXAXXk2O22222k#OOOOO22OOOOOO22OO22OOX29#OOOX#99OO2222222222222kk22222222OOOOOO2AAOOOOAO2OOOOO2XOUOO22X#99O2222222222222kX22O22222O2AOOOOAXA2OO2OA2OO2OO2##92O22##XZO22222222222OX###2O22222O22#OO#AAA2OOO2OOO22OO2O#OOO22#O#ZX2222222222XXX#OOO222222222XAA##A22OOOOOOOAOOOOOXOOO22OOX9OO22222222kXOOXXXXO22O222O2AAAOX2O2222O222OO2O2OX##O22OOO9OO2222222kkOOOkkX##X22OO2O2OAAAO2O222OO2OOOOOOOOX#O#22AOX9OO222222A9OOAO#X##XXO22OOO2OAAO22O2OOO2O22OO2OO2XXOA22AO#9OO222222#k##AOOX##XXXOOO2OOOO222OOOO2OOO2OOO22O2#XO#O2OO##OO22222Xk#OXXA#XX#XXkOO#XXXOOO2OO#OOO2OO2OOOOO2OXXOOOOOO##OO22O2##kXXXOOO##XXkXXO##OkXOOOO2O2O22OOOOOOOOOOOXOOOOXO##OO2222##X#XXXXOO##XXX##OOXkX2O22OA222222OO2O2OOO####OOO###OO222##kk#X#X#XkOk#X#XOOXkXOO#OO#X2OOO22OOOO2OO2##OO2OO99##O222######X##XXO#XXX#OOO#XO#OOO##O222O222OOOOO2O#OO22OX9##O222###X####XXXOOOXX#O##OOO2222#O2O22222OOOOOO2##OOO22O9##O22###X#####kX#OOO2X#O##O#kXXX##OOO222O2OOO2OOO##OO2O2OX##O22#########X#XOO#2OOOOOXkkkXXXOXO2O2O2OOOO2OA2O#OO222OXX#O22k#X##XX##XXOOO#O#XXXXX#XXXXXXX2O22OO22OOOO22##2OO22OX##O22k####XXXXXOOOOOOOkOXXXX##X##X#OO22OOOOO22AOO#2222OOO###O22#X#####XkAOOOOAO2XOX####XX##AAOOOOOOO2OOOO2O#O2OO22####O22####X##XXkOOOOO222XX##XXO#XX##222O222OOO2O22XOOO222O##OO2k#####XO#XOOO2OOOO2XXXXXXXXX###2O22OO222O22O#X#2O2OOO#OOOkk#XX##kkOO2222AO2O2XX#XXX##XXXX22O2O2O2OO2O22OOOO222#OO########kkXXO2222A2222XXX##X##X##XOO22222O22OO2OOOOO2OO#Xk######XXXOXOOOO2A22O22XXX###O###XX2O222222222OO##2O2OOOAXXXXX###XkAAXO222OA222O2AXkX#XO###XA222O222222O22OXOOO2O22XkXXk###XOOXA222AA2222O22OXX#X####XX22222222222222X#2OOO2OkXX####XAAAAOOAAO222222O2OOAX#OO#XXX222222222222OO##2O222OkkX###OOOOOAOAkA222222O22OOOAA2A#OXO2222O22222OO22##OO22OXkkOO###AOOAAAX22O2222O2O22OO22O2XXA#2222O222OOO2O2#OO22OOXA##AAOOOOOOO222222222OOO2222OOO2OkO#22O222222O2O22OOO22OOAAXOOOOOAAOO22222222O22OOO2222O222k#X
10 20 30 40 50
        1        0        2        0        3        0       4        0       5        0        6        0       7        0        8        0
 
Page 2 Roses by Franz Eybl (3)(6) Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved. (7)
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222O22222222222222222222222222222222222222222222222222O2O2AOOO22222222222222222222222222O222222222222222222222222O2OOAAO222222222222222222222222222222222222222222222222222O2O2OAAO222222222222222222222222222222222222OA222222222222XAO2AO#OOOOO222222222222222222222222222222222X22OO22222222AA#OO#XXAOOO2222222222222222222222222222222222X#2OO2222222A#O#X#A#OOOO222222222222222222222222222O2222222##2222222222#####XOOOOOO222O2222222222222222222222222222222OO222O2O2222AOO##OOOOOOOO2222OO2222222222222222222222222222222OOOO2222OX#OOOOOOOOO2222222OO222222222222222222222222222XAOOAOO2222AXOOOAOOOOOA2OO222222222222222222222222222222222XXOO22OO2222XXOOOOOOOOA2A2222222222222222222222222222222222OO22O2OO2222kXXXOOOOOOOOO22O2O22222222222222q22222222222222OOOO22222O22X#XX#AO2OO2O22X222O22222222222222nÀ222222222222OAA2222O2222XXXX#AO2OOOOOOO222OO22222222222222Ày22222222222OO2222OO2O22AX#OO22AOO2OOOO2OO22222222222222222/P2222222222O2222OAA22222XX#OOX#O2OXOOO2AO2222222222222222224/222222222O222OOA2OO2222##OOOOOO##AOOAA22222222222222222222°222222222OO22OOOOOO22222XOO2O22XX#AO#O222O2222222222222222P/22222222AAOOOAAOO222222OAO22XXX#AOOO222O2222222O2222222222J22222222XAOO2AOO2O222222AX##XX#XAOOOOO2O22O22222O222222222//222222‹OOOO2OO2OO2222222XXXXXXXOOOAO2O2222222AXAXX22222222À22222P©OOOAOOOOO22222222XXOXXX#OOAO22O22222OO##XX#A2222222292222F‹OOAOOOO2222222222AO2XX#X##O2OO222222AAAA#XXX22222222q2n/4F2O#OOOOO222222222222A###O#O222OO222OAX#X#AA#XO2222222AnÀ2Pò2XXXO2OO222222222222X22#2222OO2222OAAXX#O#XX#O22222222k22=P2OXXO2O22222222222222#2#OOOO22222OO#OA#AAXXX#A2222222222OJ4O2X#2222O22222222222O##2O2222222AAAOAOAO2XXXAO22222AAOò>>==>A##22O2222222222222O#####22222AAAAOAX#22XX##A222OOA™>>=©8J#XA22#22222222222222OXOA#########A###AO22XXXXOO2AAq>>=©8#W2OX22OO22222222222222O#O##############AO22X#AAO2OO™@>=>n2WW2222OOO22222222222222#X##O###k#####A##A22XXXXXAA2;@>=‹A2…CW22OOO2OO2222222222222XXX####kXOO#kA##O222OkXXOA2;>==>n221°ä1Œ2O22OO2222222222222XXXO###OOOX2XkO#O2222kX#AO;>>=>O22221Œää222OO2O22222222222#XXXO#AAO#2O2OAXAO22O2XXXOò>==>O2222OX##WO22OO2OO2222222222#X#XO###AA2O2O2AXXOO2OOAAn>=©=O22222À2An2A222O22O2222222222#XXXOOXOOO222O22AAOO9OqqA>===n22O222q2Oq2222O222O2222222222XX##XX#OOXAAO2222XO9À2AA##>>A2222222q22qOOO222O2O2222222222#XXXXX#XOOOO2222OAkXO222>0#n22222222A22qPOO22OO2OO222O22222#XXXkXkXO2AO2222AOOAkA2>>>À2OOAAAAqq2222/AOO2O2OOO222OO2222#XXXXXXkOOO22O22AOUAA222==22Xnn22222ÀqqAOAOOOOO2O2222OO2222XXX#XXXXO22OOO2222UAOPA2222A222222222222AAAXOO22O2222222222XX#XAXOOO2OOOOOO22ÀO2AXA2222222A222222222AAAO2OOO2222222222##OAXOOOOO2222222OÀ2#òOO222O2222n22222222#AO2OOOO22222222222#OXAOOO2222222222/2n>#OO2OO2222AA22O2222XO2OOAOO222222222222A###O2222OO22222UOø822222222222O2O"…pW2O2OOX#OA222222222222###222XXAOOOOO229µ82222222222222/"…??"OOOOOXOAO2222222222222#2OA#X#OO22AOO2262222222222222O…bC66!ç22OXXOAO222222222222222AX#OAO2OOAO22½Wáá22O22222222___¸6b…O22AA2OOO222222222222222A#XAXO2##OO24d"&&!…"ç222222…&#22ábç222OX#OAA222222222222222A#X#XX###2WçŸ?_?ç__…pO22222&&O22…_W22OAOOAAA222222222222222##AXXA##A2…&&b¸µ¸&…¸…"O2222&_22W""W222AOOAOO2222222222222###OAXXX#OO2…f6¸6¸__¸?_!ç222O&¸OW!""ç2OAAO#AOO22222222222k####XAOXX#22/!C6b6WO6¸__f…222O…WWbdGdW2OOAOXOOX2222222222#kk###X#OOX#2OŸ!C¸bW222¸_?f…2222áOW¸‚"dO22OOOO2#XA222222222######AOO##O2ç"f6WC9222_?¸f…2Oç2|Wµd"p"22OA2OOOA2AO22222222k#####AAO#OX#"&CµW¸OOOO_C¸&ç2…!Wçáp"""d22A22OOO22OO22222222#####A####22ç!f¸bW¸O2WO¸f_?ç#!!!¸W""""d2AXAOOOO2OOA22222222#########OŸp!¸bb¸Wb92WO_&¸_!"""!çW""""bOOA2222OO2OOO2222222######OO2Ÿd""!""WµbµZáµb&_&!""""Gá""!bWO222OOOOO2OOA2222222######kOO‚d""!"dd6b_W¸µ¸!?…"!""""?"!IW¸2222OOOO2OO#X2222222XXX##XAOT‚""!&&!ddb_!¸_b"W2ç!!"""!fWµ¸O2222OO2OOOO#XA2222222#X###2OTd!!&&&&""p&"_µ_""22OWp!pW¸¸¸O222222O2OOOO#XA2222222XX#XO2#O#W?&&&!""""""b"""½2222|_22O22ççW2222O2OOO#XX2222222AXXXXOk222OŸ!!……pd"……"Gp…GWO22O|O222O!!f#O222OOO##O#22222222#X#OXX222222222pT‚‚‚!‚G"dIZ#222O222??…C#AAO2OO2OOOXX22222222XXXX#22OO2222Ÿ‚ddG"d‚ŸŸŸ2222222O2?&C&bOA2O22OAOXXXXXO222222AXXOOOO2OO22ŸG""GWŸd6222222222222?_b¸bAAO2O222##X##O#XXX2222AXAOO222O2W‚""d"2dçO2O22222222222OWV>OOAOO222X#OXOOOOOXA22222XA22222#TG!!"#222222222OOO2222@@@@@#2OO2O22O#OO2OA#O#A222222AOO22O‚""""µ222OOOOA#2OO2AA227@>>>OO#O2O222OOO222OO222222222OO22Td"‚d"22222OOAOO22222O22F>>=>OX#A2OO2O2222O22OO2OO##AO2222½T!‚‚W22A222O22222222222O@>>>>XAOOOOO222OOA#OX2222OOO#AAO222‚&"2222O222222ÀU9X222O2#@F©@©AAOOOOO2222OOOO22222O#AOOOO222"T22222222229?/XX#O2222>@©=F©XOAAA2O2222O22O#2222AOO#O22OO22#22X2222222|6OO222222=7©©>=©XXOXAAOO2222OOOO22OOO222O22O2O#Wµ99X2#O2O2OOOO222O22=@©>>©=XXXXOA22222222O2222X2222OOO229fb?#AA2#O22OO222OOO222=>=>>©=XAAXXO2O2O222222222A222OO2O22O¸WW#O9O22222OO2OO22O22=>=©©©©Xk#AAA2O2222O222O222AO22OA22!°b__?ff_W22222O222O22O2=@©©©©©XXAOAA2O22222OO222222O22O22W!&ffCffCf?2222OOA2OA2222=>=©©©©
60 70 80 90 100 110
        1        0        2        0        3        0       4        0       5        0        6        0       7        0        8        0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->