Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Roses in a Brass Vase Final

Roses in a Brass Vase Final

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Sherry Surrency

More info:

Published by: Sherry Surrency on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
Roses in a Brass Vase 
www.freecrossstitchonline.com
This pattern is offered totally free from Free Cross Stitch Online. We offer one new freepattern on our website every Friday. Please see www.freecrossstitchonline.Please feel free to pass this pattern around to anyone for free. You cannot sell thesepatterns by themselves, however you can put the pattern together in a kit form and sellthe kits or you can sell the completed stitched item.
 
Page 1 Roses in a Brass Vase www.freecrossstitchonline.com (2)(5) Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved. (6)
SSSSSSS22SSSSSSSSSS6SSSSSSS66SSSSSSSSS666#S6SS66SSS666666S2S2SSS2222222SSSSSS66SSSSSSSSSS6SSSSSSS666#6SS6SSSS6S666S2222S2222222SS2SSS2SSSSSSSSSS66SSSSS6S6SSS6S6666SS6SS6#S2222SSSS222222SSS2S2222SSSSSS6SS6SSSSSSSSSSSSS6SSSSS6###62222SSSS222222S2SS2SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS6S66SS6##SS22222S22222SSS222SSSSS2SSSSSSS6SSSS66SSSSSSSSSS6SSSSS##SS2S22222222SS222S22SSS2SSS2SSSSSSS66SSSSSSSSS6SSSSS66S#S#SS222SS2S22S2S22S22SS2SSS22S2SSSSS66SS6SSS6SSSSSSS6SS6SS#¸2222S22S2SS22S2S2222SSS2S22S2SSSSSSS666SSSSSSS6SS6SS6S#µ#222SS22222222SS2SS222SSS22SS22SSSS6SSSSSSSSSS6S66SS#SS¤5µ222222222222222SSSS22SS2SS2SSS6SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS#qµÎSS2222222222222SSSSS2SSS2SS2S2SSSSSSSSSSSS6SSSSSSSS#S¤¬¸¸SS2222222222222S22222S2222SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS2SSSS#¸I¸222222222222222222222S2S222S222SSSSSSSSSSSSSSSSS2SS#SS¸¸¸22222222222222222222222222SSSS2SSSSSSSS6SSSSSS2SSS###SS¸¸22222222222222222222222222SSSS222SS2SSSS22SSSSSSSSS222S¬#22222222222222222222222222222S2S22S2SSSSS2S22SS22SSS22qSS22222222222222222222222222222S22S2SSSSS22222SSSSSS2#2µ¤2S2222222222222222222222222S22222SS2SS2222ä©@‹222#SSS2Sq2S¤2222222222222222222222222222222S2SSSS2SFF"F©2ÊFŸŸdFµ2bS¤622222222222222222222222222222222SS2222""ò@™#©!……Ÿd@©SS6¤S22222222222222222222222222S222S22S2#©F"‹@@dd!Ÿ…‹‹‹3©<2¤6S22222222222222222222222S22SS22S2222pŸd3©©dUááèd‹‹‹<‹‹SS2S22222222222222222222222S22SSS222S2S‹ŸŸŸ<Î4Ÿ…á1‹‹‹<<F©‹2SS2222222222222222222222222SSSSS2222<‹ŸUŸŸ<èèè?Ö΋‹<©!FÎ2S#2222222222222222S222222222S22SS22‹©Ÿ…UŸ?Uè!d1Ö4ÖŸd‹‹<ΤSS22222222222222222S22S2222SS222S2#FdÖbŸXS†!F<Îd<4<dFº!ÅF#S22222222222222222S2222222222SS22°F3F1ŸAAA1Î5©‹Ÿ<Ö<"F"Fε22222222222222222222222S55<©d‹<#2<ÅFFºbAA<™J‹1U…<Ÿ<<©‹©©™S2S22222222222222222222äJ°J©‹¤¤4SʺF<ºdUŸŸJF¸U1d…d<‹©‹FFµ#22222222222222222222222ÊJΩ™bbµb:‹Å<!ºF΋©bb11<!FÖ‹©‹‹º¤S222222222222222222222226ää<bbbbκ©Fp3pp<<‹J444©!ddd‹‹Fº¸S222222222222222222222222S3Îbb¸b‹FF©FpÎ"©d©JÎJ©©F‹‹‹‹‹©Å6S22222222222222222222222©J3™bb¸å0FF©©"F‹…p<JJ©‹<<<‹dd©‹¸Sµ2222222222222222222222Sº©‹™¤b>å0F©F©<<<Î<©<‹<<©©<d¸¸‹‹ÎÎq22222222222222222222222©©‹¸##>å0FFF©<ÎFF©<<‹<<<<‹<‹‹34™b¸22222222222222222222222Sp‹F©bbå™F©©<<:F<<<<<<‹<‹‹‹©pp¸bp‹2222222222222222222S2ÎJ©©@©©@™åå""©!!<Î<<΋©©F©‹ä3™™¸bb……222222222222222222222¤¤¤<¤b4‹‹¸b‹"F¸4p<p<‹©‹ŸŸd4™µ>™™¸‹…p2222222222222222222222222#4q°©"™¤©©""F©Åpp΋bbb‹‹™>>™‹‹b2222222222222222222222222#°°5#¸4™‹Îççç‹ÎÎp<…UU…‹™¸>™™d¸¤#2222222222222222222222µ622¬ääµ™™bpçç™Ö‹‹…™U…‹p™™‹™dUb#b222222222222222222222266¤#22Îääp0™™0çpp3p>bçÎb#p‹‹@º™bbbÖ2222222222222222222222222S22SS6S22™¸¸µbbbbÖ##‹3<dFbb11…U22222222222222222222222SS2S222q¬22qq6µb41b4bppp<©d4<UèUk222222222222222222222222222S2S¬6µSII™1?á>™ŸÖ‹<©d<<Ö?á?22222222222222222222222222S2S¬¬q¸Sµ##¤¤ÖÖ™>Ö‹p‹‹‹……è……Uá222222222222222222222222222µqSS22µµSA™b™>>>>™‹ppp…Ÿ……Ö…èV22222222222222222222222222Sq2222Sµ2¸™™™b>>™pUpÎp<ÖÖ™Ö……?\222222222222222222222222S2Sµ222SS22™Ö>çç>>‹pUèpÖÖÖ‹™¸™UA…2222222222222222222222222S2222SSSS2SÖÖÖç™>@bkèÖpÖŸ‹…ÖU4bb2222222222222222222222S222S2SS2SSS2##S¤Î4¸bAá?èppÖÖÖÖÖbbb2222222222222222222222S22222222S222S2S¤bb¸AááUèèÖ411AAÖpb2222222222222222222222222222222S22S222bb¸bS4?Uk1<5<1UbÖÖ¤2222222222222222222222S2222222S#22S2SS2µSSS#UU#14µ#™Ub#SS222222222222222222222SS222222S2S2S22S22222S2S2###µ¸S22SSS2222222222222222222222222222222SµS222SS2222#¤22SS#¸¸SSS2S22222222222222222222222222222S22µ2222222SS2SS2SSSSSSS2SSS22222222222222222222222222222SSSµ222222SSSSSSSS2SS#S22SSS22222222222222222222222222222222µ222S2SSS2SSSSSSSSS2SSSSS2222222222222222222222222222µ¸S2S22222S222SSS22S22SSS222S2222222222222222222µ™S2222S¸¸¸—¸222222SSS2SS222222S22SSS2222222222222222222µ¸b2222S¬¸—62SS###2#2SSb¸bµ¤S2SSSSS2S2222222222222222222¸å¸222S¬¸##2¤q222S¤¤#SS#S##Sb¸µ#µbSS222222222222222222µµ¸¸µ222S¸#S2S¬¸qµµµ¤SSSSS####SS#S2S#S¤S#222222222222µµII¤¤q¤22¤2S66I¸Iµ¤SSSSSSS#µ#SSSSSSS#S¤2©22222222222¸¸¸II¸¸qSS2S2S¬¸¸¸¸I¸#b2SSSSS2µ¤S#SSSSSS#S°‹º3222222222222q¸¸¸¬¸S6¸™¸2S¬¬¬¸I™™2µSSSSSSSS¤#SSSSS2SS2@""322222222222222SS222µ6¸™2222S™Î¸SS¤¤SSSSSSS##SSSSSSSS2¤òMò2222222S22222S2222qµµ¸¸222222222SSS#SS2SS2SSSSSSSSSS2#ò0G22222µbbqµ22¸µ222¬µµ¸b22222SS22SS2#S2SSSSSSSS2SSSSSS2‹"p2222bq¤¤µ¸™µ¬22¬q6µµ¸µ22S22222S2S22S22SSS##SSSSSSSSS#ºç222¤µIµII¤q22µ¸¬¤¤qµ2S22222S22SSSSb¤SSSS#SSSSSSSSSS¤å"222µIIIIIIµ¸µ2µ¤¤¸¸µqq2S22222S22SS2¤µ#¤SSSS2SSSSSSS#SS##222¸IIII¤¤µ¤222qbqµ2222S222222222SSS2222S##SSSSSSSSSSS¬#p2222¸¸µµ2222222S2222222222S2S2S2222Sµ<b¸###¸µ######SS2S2222µµ222222222222222222222222S222SS<F™bUµbSSS222SSS##S‹""22622222222222222222222222222S2224<©©bb#¤¸b2SSS2SSS2#2@Gò222222222222222222222222222222SS2ÖUdJq4¤#4™S2SSSSS2SS2‹ò@222222222222222222222222222222222Ο™™qq##¤™bSS2SS22SSS20p222222222222222222222222222222SS2Î<¸¸b¸µbµ™bbµ22222S2S2™p
10 20 30 40 50
        1        0        2        0        3        0       4        0       5        0        6        0       7        0        8        0
 
Page 2 Roses in a Brass Vase www.freecrossstitchonline.com (3)(6) Copyright Free Cross Stitch Online. All rights Reserved. (7)
6S#6666#¤66#66¤¤66S#¤###S#6#SSS##S##SS###¤¤#¤¤¤¤µ¤¤¤¤µ####6#6666SSSS66666#66#####S#S6#6###S#S#¤¤¤##¤¤#¤¤¤µµµ####¤¤¤¤SS#66SS6666666#66S###S##S6###S#S¤¤¤#S#S####¤#¤¤¤##¤¤#¤####S666666SS6666666#6############S#######S###¤#¤¤¤#¤#µµµ¤¤###S#6SS#6SSS6666S6S6##SS################S###¤####¤¤S##µµ#¤##SSSS6SSSS6SSS666S6#S######S#######SS######¤¤¤¤¤#¤¤#¤#µµ##¤#4bS#SSSSS6666SS6##S¤S###¤################¤#¤¤¤####¤#¤##¤#4b4SS#SS66SS6SS666##S###S########S###S####S¤¤#######¤¤####bb<#S#SSSSSSS6SSSµ¤####S######S#¤#SS#####################S#p3#SS##SS¸µ4<¤¤b#S######¤¤S#####SS#####S###########S#¬##S4Î32SS6S#¸¸µµ<<#########S###66#SS########6###S#######S¬###bµ#SS#SS#¸¸™<°<b##########SS##SS##SS#6S#S#6S###S####¤##¤#¤¤4#SSSS¸™¸¬µS5©<S######SS#SSSSSSS#SSS#S######S#SSS####q¤¤##µSSSS#¬¸#¬™µ©J2SSSS##SSSSSSSSS#SSSSSSSSS###SS#S##¤#S¬y¤SS6SS¤¤S#Sq™¤SSSS#SSS##SSSS#####SS#SS6SSS6#S########S¬6n„°S666¤¤#SSSSSSSS##S6###6S6SS#6###SSS#SSS#SS#SS#######S—yIyISS#6S#66S6SS####SSSSSS##SSSSSSSSSSS##SSS###SSSSSSS##SSyy—#6#6S6SS666SSSSSSSSSSS##S#SSS#SSSSSS###SSSS#SSS###¤#SSSSyy#6SS6#S66SS2S¬SSSSS6S##S#SSSSS##SSSSSSSSSS##SS####6S###SS™bSSSSSSS222#ÎÎ4#4¤S#6#SS#SSSS6SSS6SSS##SS###SSS########SS#¸2S6S6S#4µS<<¬<<5ÎS#¤SSSS#SSS#6SSSSSS#SSSSSSSSSSS#######¤SµSSS6S2ÎÎ<°J‹354ÎÎ4#6SSSSSS6SS#6SSSSSSSS###SSS#####b######bSSSSä6<<<<<‹5™44ppµ#SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS#SSSSS###S¸¸##SS#µ#¤26©©<<<‹<Î544‹‹Ö¤#¤##SSSSSSSSSSSS#¤ÎS#SS#SSS###SS¸™¬—¤S#S#2<°JÎ<<‹4ää¸4<b4¬#SSSSSSSSSSSS#S#S4ÎS#########SSSS———5¤##S25ä°ÎÎ3Î4©äb441Öµ4¤SSSSSSSSSSS###SΗ2#####SS#S#S#Îά—y¤#66S25ä¸på™Î©©¬¸Î<Î4bεS6SSSSSSS###SSÎÎSSS##S#SS#SS##¤S¤Îy#SSSSS#ÎpåÎÎÅÊÎ4ä4Îbb<5S6SSSSSSS##S#2yÎ##Î2SSSSS#####S##6—Îbµbbq¤Îθ°ÅÊ©©©äÎbq5<SSSSSS##SSS#S#2ÎyÎyyy¤SSS###S#S##µSS#¸#µbµµµ#¬ÊFJÎ5°µµ¸5ä5S¤SSSS##SSSSSSSΗPPyyy###SS#SSS#SS###¬#µ¤µ¬S5°©5¬4䬸4ÎÎS#SSSSSSSSSSSS##2ÎPPP03ÎS#S#S#SSSSSSSSS#2¬µÎθ©ääÎÎ54444µS22SSSSSSSSSSSS##S#30P032##SSS#S####S#SSS¤ÎÎä3ä<J‹5Î4Î44q#SSSSSSSS2SSSS2SSSS2#yyyÎ2###SS##SSSSSS#Sb¬5ÎÎä3©J<Ι44¸4ÎSSSSSSSS#SSSSS#SSSSS#yyyÎ2SS2#SS##S#SS###¤µÎbSµä‹‹4444q¬5<#SSSSSS2S##SSSS#SS#S#yy—Î02Sb222SSSS###S2bÎΤ5<<4¸4444<5ά#SSSSSSSSSSSSSS22222SyÎÎΤbºº©"¸22SS22<5#SµÎ<άÎÎÎ<ä5SSSSSSSSSSSS44¤62Sά¬SS6ÎI4S;"ºò"b22"<<Sb6qÎθ5Î##Î###SSSSSSSSS2S5¬I¬yyÎÎάqI#2""ºº""ΤSµqµµµb¸4#SS#SS#SSSSSS2S#2¬—IΗ—q¬¬¸SS¤"©"ºœ;;;òS##µb¤bbqqq##¤S#S#SSSSSSSSS2S——¬¬q¬¸2#¤""ò;œ‚Tœò¸4b#b#µµ¸b¤#SSS##SS¤#SS#6¤#SSÎάqq¬¬qq¸¸Î#ä„MTT‚T;òGTœÖÖAAASµb###¤#µ#¤4¤2#µµ¤¤¤¤¤¤¤#ÎI¤µ6µ¬q¸¸ÎyäçœGTœº;‚TœUÖÖ#SSS#µµ¤µ¸¤b¸453S¤µµ#S##SS#µµ##™¤I¸¸¸¸¸™F;;œT;ºT‚‚œ\?…¤¬¤SSSµ¤¸##µ#¤Î#SSµ¸¸µ#Iµµ¤¤S#;0I¸µµÎÎI3MœœTTò;ºœTTGÖ?Ö4ά¤¤¤¤¤¤##SSSSSSS2Sb¸¸µIµ¤bœGœbIµÎ¸"ò3;GTTT;TT;œœT;ÖÖ1Ι2S#¤µ¤#b¸SSSS#SSSS2##bII¤¤;;;;™S¤Iå„0GòGò;TT;TœœœTòáAAÖS2SSSSbµbµ¤µ##22222S2S¤2#¤œTòº;Gœº#S¤Iç00Cåò„0TTTG;TGGAVA#SSSSSSS#µbµb##¤¤@ò":@¤µ‹ºGMGòGœºb#ÎÎp3òM3CCòTTG@òGGA\AŸSSSSSSSSSµbS#S;º;M;ò;òòÝœTMòTºbS#΋„„yII3MòG„GGG…Ö<<#SSSSSSSSSSSS2;ò@ºº"@òòœGœTMÝ;Mœ#2µ¸¸¸°6I0„33GÝM…<S22SSSSSSSSSS#S2@3ººÝœGMM9TœMMòMGœœ@FµI—yy5—ÎnåP„MMMb#2##SSSSSSSSS¤SS2@3@º8MMœ7G‚;ÝMGòGGòò‹åII™3¸n0PC3MMG¸µµSSSSSS#S¤¤¤µ#µSåpºœGGG‚‚GG7M;GGMGòòò@"ò™P0P3MMMMÝSSSSSSSSS#¤µµµ6µ¤SœºGGTœœœG78MG3œGGM@3ºGçMMCCçMMMÝSSSSS#S##S#¤Iµ¤66ººº@Tœœœœœ7‚ÝMM;MGGççTòò""03000MMMÝSSSSSSSS##III¤ºÊź@ÝœT‚œT7;œMGœMGGç™GCMò33p3003GGçÝMSS2SSSS¤¤#III2„"òGGTGkC9œGTMGGGG0p">9MG3çp3p3pÝppSSSSS2Sµ¤#IISIº"PT‚GGº999‚GGMM;TC0"0>M"30™pp33>™pp22S2#Î#Sµ¤¤6Ê©@œò;TœGÝÝ9T‚GMGG"CC""C™p0Ö™™™òSS2Î3ç#S#¸¸Iºy3GTT‚œ9997G7TMœºPòœòCC0œœºF>CMMççç…S2p3Mç#S#SS2ºy3òPPœG‚œ‚99778MGººTœœòC0Cœ":@"å;ºç™#S3MçåS2#22º@00œGTTG7778MMº0MTœœòC0C"@@30œçÖb@MMMCG3S2S2#F™œ977GMMMGº30MGTTœœ0>0™å0º"@@º:œœ„PòSòMM30GGòp22¤òòG;œMM‚TM0;œçºMGTTœœ;C>>>åC:::ººœMG0S#GM3òGMGò#2SF‹@òòœTMCT;C0TCpMGTT;;Cå>0ò>::º"ººœTGGPpòòpòpPççG3#2@"òG;œ;;GGòMM0œMGGT;;MåCò;;„ò„"ºº:ºœ;GMòò000ç""çMpb3";œœœ;òòòGçPœMMGGTMMC;"òòò33„ººº"œœGGG"3på@@@Mp0SS"òò;çCò„CMMC;çMGTGG3"òòò3„„::ººTœGMCå33ç@"ò"@ç™µ¸"åçCCò;òG0ç0C;MGòGG"ºº©"òò„ºº:::ºTœœMC>ºpòò@òò@òç#0:ºòpåçMçMMGòp33I6I3„„źÅ:::T‚"@0å:ºMp3@@003òP縸¸@""""„ppGMTkMGCbpbåI¸0#3¸IÅ:::GGT„Cånºp3òòççò@åkpSS¤¸n0""3çMMTœ9CÝçåC>çååå„©SSSS62º::GGG™Cåº@""0MMòÝçPSS¤p™¸n0ç99C99ò0båååå"##SS#¤62ºº‚GGç0åœ¸™Îòò;òMp3I¤™çç0ypCòœ99GCT""#å™åå¸IS¤¤S¤µ6SnMCœòòpÎpå>CCåkkçpb#™#bp0™TT9GCMÎ"bå¸å0™¸S¸¤ISS¤¤åºò00å0;:GSb#¸ååååCk#SbppS03ç0TTT‚9CC;"F™b¸¸å¸3©º"™nººººP0º"0º:;Mò2º""""3™bpòpPp0ç™CœGœTCò@>¸#¸IIppººº::ºººº:pòºòSb";òòC0ppò0P0Pp3™;‚œTœ2SµI0¸>::º"ò"„ººº::G‹#@@CåbµòçM0©„000pTTÝ"º©2S22Sµ°S:::GœºTC:":T‚3¸3#åMGå3330„0P0330œ;;;;T;ºbS22¤¤S##22":ºMG9º8C:"ºG‚œ0#¸"™MMMMGpp@300„30";;;T;#S¤bbbkk#™b#º:3CCCº9CG:º‚œœ
60 70 80 90 100 110
        1        0        2        0        3        0       4        0       5        0        6        0       7        0        8        0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->