Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Livre Prof Mathématique 4° Collection Phare 2007

Livre Prof Mathématique 4° Collection Phare 2007

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 11,822 |Likes:
Published by Jon Cabay
Réponse et commentaire diverse exercices du livre de math élève .
Réponse et commentaire diverse exercices du livre de math élève .

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jon Cabay on Oct 18, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Âebubga
; Caah$Prlzbh Puh~a
Dcsxhuuh bauâ~bhx~h
; J~âeâ~b` Kâlr
Dbh ha pcih
; @
DN
I~cpmb`
Ehba uh`mabsxh
; Ibllh _gbai BPNA ; 29=$>$?3$3>88>?$5¢ Mc`mhuuh Lbz~h >??9, 50, sxcb eh I~hahllh, 982?8 _c~b @heh} 38!
yyy!mc`mhuuh$hex`cubga!`gd
Ugx e~gbu eh u~cex`ubga, eh ~hp~gex`ubga hu e‒cecpucubga ~âh~zâ pgx~ ugx pcr!
Lh @geh eh lc p~gp~bâuâ bauhllh`uxhllh a‒cxug~bcau, cx} uh~dh eh c~ub`lh L! 3>>$5 hu L! 3>>$8, e‒xah pc~u, sxh lh ¦ `gpbh gx ~hp~gex`ubga u~b`uhdhau ~âh~zâh ï l‒xcih p~bzâ ex `gpbuh hu aga ehubaâh ï xah xublbcubga `gllh`ubzh ¶, hu, e‒cxu~h pc~u, sxh lh caclrh hu lh `gx~uh `bucubga eca xa nxu e‒h}hdplh hu e‒bllxu~cubga, ¦ ugxuh ~hp~âhaucubga gx ~hp~gex`ubga bauâi~clh gx pc~ubhllh, jcbuh ca lh `gahauhdhau eh l‒cxuhx~ gx eh h crcau e~gbu gxcrcau `cxh, hu bllb`buh ¶!@huuh ~hp~âhaucubga gx ~hp~gex`ubga, pc~ sxhlsxh p~g`âeâ sxh `h gbu, ca cxug~bcubga eh l‒âebuhx~ gx ex @hau~h j~caécb eh l‒h}plgbucubgaex e~gbu eh `gpbh ->?, ~xh eh I~cae$Cxixuba 98??: _c~b", `gaubuxh~cbu ega` xah `gau~hjcéga ca`ubgaaâh pc~ lh c~ub`lh 5>8 hu xbzcauex @geh pâacl!
 
    ¢     M   c   `    m   h    u    u   h    L    b   z   ~   h    >    ?    ?    9 ,    D   c    u    m    â   d   c    u    b   s   x   h       5
   h
 ,   `   g    l    l   h   `    u    b   g   a    _    M    C    ^    H ,    l    b   z   ~   h    e   x   p   ~   g    j   h         h   x   ~ !    L   c   p    m   g    u   g   `   g   p    b   h   a   g   a   c   x    u   g   ~    b       â   h   h       u   x   a    e    â    l    b    u !
0
1 
_~gi~cddh
_~gi~cddh
3Agdn~h ~hlcubj
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
9
>Agdn~h ~hlcubj ha â`~bux~h j~c`ubgaacb~h
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
33
0_xbca`h
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
38
5@cl`xl lbuuâ~cl
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
3=
8Âsxcubga ex p~hdbh~ ehi~â ï xah ba`gaaxh
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
>>
:G~e~h hu gpâ~cubga
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
>8
 
Bau~gex`ubga pgx~ lh `r`lh `hau~cl
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
5
Bau~gex`ubga pgx~ lc `lch eh sxcu~bídh! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
8
Umídh eh `gazh~iha`h! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
:
9_~gpg~ubgaaclbuâ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
>=
=U~cbuhdhau eh egaaâh
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
0>
G^ICABPCUBGA HU IHPUBGA EH EGAAÂHP
1 
Pgddcb~h
Pgddcb~h
AGDN^HP HU @CL@XL
2U~bcailh hu pc~cllílh
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
0:
3?U~bcailh ~h`ucailh hu `h~`lh `b~`ga`~bu
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
5?
33Ebuca`h ‐ Ucaihauh ‐ Nbh`u~b`h
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
58
3>Lh umâg~ídh eh _rumcig~h hu c ~â`bp~gsxh
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
8?
30Lh umâg~ídh eh Umclí
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
80
35@gbax e‒xa cailh cbix e‒xa u~bcailh ~h`ucailh
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
89
38_r~cdbeh ‐ @õah eh ~âzglxubga
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
82
IÂGDÂU^BH
3:Cb~h hu zglxdh
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
:0
39Zbuhh dgrhaah
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
::
I^CAEHX^P HU DHPX^HP

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hiba_87656391 liked this
Mounaim Taekwon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->